Skip to main content

Full text of "Hortus Regius Botanicus Berolinensis descriptus, ab Henrico Friderico Link"

See other formats
' '■'■ .^' m m 


<^''* 
^^\ *^*>i X^l: i l'^'' HORTÜS 

BEGIUS BOTANICUS 
BER0LINEN8I8 

DESCRIPTÜS A B HENRICO FRIDERICO LINK, 

MED. ET PHIL. DR. MED. PROFESSORE P, O. IN UNIVERSITATE 
BEROLINENSI HORT! REGII BOTANICI BEROLIN. DIRECTORE 
RE6I A CONSIL. MEDIC. INTIM. EQUITE ORDIN. A9UIL. RUBR. 
TERT. CL. ACADEMIAE BEROLIN. ALIARUM^UE ACADEMIAR. 
ET SOCIETAT. LITTERAR. SODALI. 

I.IBRAR) 

NtCVV YORk 
BOT AMC AL TOMUS IL BEROLINI, 

A P U D G. KEIME R. 
18 3 3. 

A L5&2 PRAEFATIO. Jl ost sex annos demum prodit Tomus alter 
Horti Regii Botanici Berolinensis, Operis Firo 
Illustrissimo ac ExcellentissimOj Domino Li- 
bero Baroni ab Altenstein, Begis Sunrnio 
Ministro, pie dicati. Plantarum in Horto 
quodam cultarum catalogi minus accepti sunt 
Botanicis libri, quia pro mole sua nimis par- 
vam copiam descriptionum novarum ac mi- 
nus notarum stirpium continent. Et pleros- 
que Botanicos praesertim exteros parum re- 
fert, an sciant, quaenam plantae in Horto quo- 
dam colantur, nee ne. Ut igitur ejusmodi 
^ Opera aliquid conferant ad scientiam botani- 
S ^ cam opus est accuratis et repetitis observa- 
tionibus, praesertim iis, quas cultura offert. 
Botanici, qui Systemata conscribunt ob ni- 
"fl miam specierum copiam, quas indicare neces- IV Praefatio. 

sarium est, easdem minime accurate obser- 
vare possunt, et ii, qui Floras edunt, nimis 
parvam vulgo habent plantarum copiam re- 
censendam nisi regionis cujusdam tropicae 
Flora sit. Utilis igitur erit mora, si obti- 
nuero, quod sludui, accuratas scientiae bota- 
nicae addidisse observationes. 

In Filicibus superbit Hortus noster, quod 
arti plantas colendi Ottonis nostri, viri claris- 
simi, debemus. Has igitur studiose indicavi et 
descripsi. Tum Gramineas, Cyperoideas et 
Typhoideas Horti nostri revisioni subjeci, no- 
vas species signo * notatas addidi, multa 
quoque in Tomo primo tradita pro longa ob- 
servatione emendavi. Tum ad Juncoideas 
progressus sum paucas quidem, cum difficil 
lime. colantur praesertim Restiaceae , sed 
attentione dignas. Tomus tertius, si fata fa- 
vent, citius prodibit. C 1 a s s i s I. 

CRYPTOPHYTA. 

Non coluntur. 
C 1 a s s i s IL 

M U S C L 

Non coluntur« 
C 1 a s s i s III. 

F I L I C E S. Caudex fasciculis li^nosis discretis. Stamina 
non declarata. Semina seu sporae embryone 
non declarata. 

Filices tertiam Vegetabilium classem, a slmplici-- 
bu8 iDcipiendo, constituuut, narn Cryptophyta primum, 
Musci alterum locum occupant, Facciculi lignosi 
vasa spiralia lucuJenta continent, Caudicis structura 
praesertim a Muscis difFerunt qui fasciculis hisce lig- 
oosis carent, nee non a Cryptophylis , in quibus cau-^ 

Linli hortus II, A 2 Cl. 111. Filices. 

dex cum folils et radice confusus. A plantis phanero- 
gamis inullis notis, nee oon embryone dlstloguuntur, 
qnl a reliqua seminis luassa dlscerni oequit, quain- 
übrem sporas potius dixerim, quam semina. 

Radix in omnIbus fibrosa , radiculae io pleris- 
que homogeueae ut io Muscis, nee fasciculum ligno- 
sum geruut cortice celluloso amictum, ut in Phanero- 
gamis. Gaulis in aliis separatus, iu aliis cum foliis 
connatus frondem constituit. Sporae sporangio inclu- 
dunlur, sporangia non raro alio involucro seu sporo- 
carpio, Termultae Filiees post germinationem sporo- 
phyllia proferunt, cotyledonibus seu foliis seminali- 
bus Phanerogamarum similia, sed unum post alterum 
prodit et perit, uec simul evolvuntur et pereuat, 
quamobrera nomioe proprio distinguenda videntur. O r d o I. 

HYMENOPHYLLEAE. Caudex repens, frondes emittens. Sporan§ia 
ex apicihus frondis prodeimtia, sporocarpio 
antice aperto inclusa, memhranaceay annulata. Elegantes filiculae, Muscis et quidem hepaticis 
proxlmae» Caudex repens fasciculos lignosos et vasa 
spiralla continens^ siculi stipes ; disliucte vidi ia 
Trichomane trichoideo. Frons e cuule et foHo con- 
nala videtur ul in Polypodiacels, variae formae, saepe 
ramis alalis, ilu vit Fucis similis evadat. Sporocar- 
piutn structura foliacea, coluinellam continet e rami 
apice oriuüdam, cui sporangia ionascuntur. Sporan- 
gia ejusdem slructurae ac in Polypodiaceis. Vernalio 
iit in Cfuibusdani vidi non circinalis sed e nodo in 
apIce slipitis aut racheos, ul in Muscis, frons ex- 
pUcatur; 

A2 4 CI. in. Hymenophylleae. 

Flaniae difficlllime colendae, nee satlone enatae. 
Hlnc duas tantum species totius ordinis in horto habemus. 

Sunt quaedam TrlchomaDis species habilu Po- 
lypodiacearum, ut Tr. pennatum et floribundum. Nuni 
in his vernatio circinnalis? Num in geous proprium 
seligendae ? 

.1 HIMENOPHYLLUM. 

Sporocarpia anlice bipartita seu bivalvia. 

Trichomanes differt sporocarpiis basi longe atte- 
nuatis non biparlitis. 

1. H. TUNBRIDGENSE. 

Frons pinnata, pinnis dioholome pinnalls distichis 
iina cum fronde alatis, ala denliculata. Sporocarpia 
e ramis lateralibus brevibus introrsuin posilis, com- 
pressa denticulata. 

H. tuubridgense Smith brit. 3. 114 engl. fl. 4. 
327. Engl. Bot. t. 162 Swartz syn. U7. W. sp. 5. 
520. Schkuhr. er. 134. t. 135. Houker scot. 450. 
Trichomanes lunbridgense Linn. sp. 1561. Hab. in 
montibus Europae mediae praesertim occidenlalis et 
quidem in Anglia. D. Caudex ut in plerisque filiformis 
badius fere niger, 

2. H. WILSONI. 

Frons pinnata, pinnis dichotome pinnatis secun- 
dis sursum curvatis alatis, fronde nonnisi superne alata, 
alis denticulatis. Sporocarpia e ramis lateralibus bre- 
vibus introrsum positis, inflata Integra. # 

H. Wilsoni Hooker brit. fl. 450. Hab. in Scolia. 
F. Habifu Crescendi et fronde non ubique alala facile 
dislincuendura. O r d o II. 

POLYPODIACEAE. Caudex repens, frondes emittens. Sporan^ia 
paginae frondium inferiori innata , menbra- 
nacea annulata , annulo guartam saltem 
sporangii partem occupante. 

Caudecc aut emersus aut submersus sub terra 
repit, radiculas ramosas emittens structurae homo- 
geneae, ut io Muscis. Frondes e caudice prodeiiüt, ul 
iu Irideis, Convallariaceis alii&que, vernatione circin- 
nali, i. e. prima aetate undique convolutae. E folio 
et scapo esse composilas probant non solum silus 
sporaugiorum in ipsa froode, sed quoque nervi in 
vitracjue pagina prominentes, quod in Fhanerogamis 
DOo animadvertitur, tum annuli lignosi frondium aut 
integri in utroque latere aut hinc e fasciculis separa- 
tis compositi. In caudice fasciculi lignosi in annuluin 
semper compositi sunt nee conuati, duobus oppositis 6 Cl. III. Polypodiaceae. 

vero majoribus. Stomatia in pagIna frondls inferiore 
reperiuntur. Frondes primordiales a reliquis forma 
saepe differunt, folüs seminalibus similes et aute re- 
liquas enascentes, at non simul oriuntur nee simul 
pereunt, sed unum post alterum oritur et peril; 
sporophyllia dixerim. Frondes et caadices squamts 
saepe tegunlur vaginas Monocotyledooearum aemu- 
lantibus. Sporangia aut sessilia aul saepius pedicel- 
lala, rarius solilaria emergunt, sed plerumque in 
acervos seu soros variae formae apposita cernuntur. 
jinnulo aut tola aut partim cincla sunt seu tubo, 
septis transversis, binls approximatis, membranam fir- 
miorem inlercipientibus discrelo. Cellulas quoque 
cylindricas et subcylindricas, alternas majores, in or- 
bem arcualas et apposilas, annulum \ocare poteris. 
Ubi desinit, in vestigium annuli, seu annulum com- 
pressum aut collapsum conlinnatur. Semper unilo- 
cularia rima dehiscunt, interdum plane bivalvia. Inda- 
sia involucra sporangiorum sunt, plerumque merabra- 
nacea corollae aut calycis rudimenta utique exhiben- 
tia. Glandulas pellucldas intra frondes lalitantes aut 
in apicibus nervulorum, ant in ipsorum decursu inter- 
dum sub soris, quas Berohardius Stigmata putavit, 
equidem vices antheraruiu subire vix dubitaverim; 
nam glandulas externas, supra istls in margine fron- 
dis positas, quas yir landatus antheras putat, in 
paucis lantum deprehendo filicibus. Illas internas, 
quicquid siut, glandulus spermaticas diro, ulpote ad 
sporas aliquid rouferenles. Sporae semper copiosae, 1. Davallia. 7 

sporophoris , ut videtur, nullis, inembrana pelluclda 
crassiuscula amictae, conglobatae. 

Pleraeque specles sempervirentes sunt, paocis 
regionum frigidarum exceplis, quae perenties. Raris- 
sime annuae, nee nisi in regionibus calidioribus pro- 
venientes. Sect, 1. Genuinae. Sporangiorum annulo 
perfecto. 

1. DAVALLIA. 

Sori subrotundi terminales et subterminahs in apice nervi. 
Indusium foliaceum sub soro adnatum ipsum inclu- 
dens superne et extrorsum solutum. 

Filices elegontes ordini praecedenti proximae tarn 
soris et ind usus quam fronde, quae in D. pumila Hook. 
et Grev. Tricbomanis frondi siniilis est, nee in reli- 
quis- speciebus admodum distat. 

Adenophoros Gaudichaudii cum Iioe genere con- 
vevit ipsumque cum Polypodio conjungit, est Da- 
vallia absque indusio. 

Species soris terraioalibus separandae fortasse et 
cum Deparia Hook, et Grevill. ronjungendae. 

Indusium foliaceum conslat e folii pagina con- 
nala cum indosio e scapo provenienle. Saepe quo- 
que Iiinc indusium membranaceum promluet. 

Sect. 1. Sori subterminales. 

1. D. CANARIENSIS. 
Frons tripartita , rami Iriplicatopinnati , ludniot 
rigidiusculae rachiformes steriles acutae sublrifidae, 8 Cl. III. Polypodiaceae. 

fructiferae emarginatae laciniis acutis, altera saepe 

excrescente. 

D. canarieusis Swartz syn. 134. /i^. sp, 5. 474, 

/F. E. 1075. E. a. 2. 464. Kaulfufs enum. fih 223. 

Trichomanes canariense Linn. sp. 1562. Brot, lus. 2. 

395. Polypodium lusitanicum Linn, sp. 1556. Filix 

lusltanlca Polypodii radlce Mogn. hört, monsp. ic. p. 79. 

Filix ramosa canarlensis etc. Pluk alm. 156. f. 291. 

/. 2. Hab. in Canariis et in Lusitania ; frequens in 

montibus Cintrae. T, Frons 1 — 2 ped. alta, dila- 

tata ; lapiniae parvae. Sori magai copiosi. Rhizoma 

semlemersum repens crassum , squainis paucis longe 

acuta tis. 

2. D. PYXIDATA. 

Frons b'iplnnata et tripinnaüfida ambitu triangulari, 
pinnulae steriles oblongae obtusae integerrimae, fer- 
tiles repando - pinnatißdae. 

D. pyxidafa Cavan. prael. 18C1 n. 694. Swartz. 
fV. sp. 5. 471. E. a. 464. R. Brown, pr. 157. 
Kaulf. en. 221. Hab. in Australia (Nova HoUandia), 
ipsulis Philippinis et Marianis. C. Frons ped. alta, 
pinnulae ut solent antrorsum conüuentes et valde 
decrescentes, lacinine infleriores 5 — 6 lin. longae 1 — 3 
latae. Sori minores, 

Sect. 2. Sori terminales. 

3. D. DIVARICATA. 

Frons subquadripinnata ^ pinnis divaricatis -^ lacl- 
nlae lineares angusfissimae rachiformes. Sori terminales. 

D. divaricala Schlechtend. et Chamiss. Linnaea 
5. 617. Filix elegans e Mexico a cl. Schiede wissd 2. Dicksonia. 9 

et apud DOS e semiuibus euata C. Frons 1 — 2 
ped. alta , ambitu lanceolafo. Pinnae inferiores ad 
6 poll. longae, mediae superiores 3 poll, pinuae 
pinnulaeque divaricatae ; laciniae ultimae ad 3 lin. 
longae \ix dimidiam lineain latae basi anguslatae, 
nervo in medio decurrente. Sori terminales solilarii, 
indusium totum folinceura quasi bivalve. Affini D. 
tenuifol. at laciniae minores angustiores, frequen- 
tlores unde primo adspectu distinguitur, sori solitarii, 
qui in D. temifolia plerumque geminati, indusium 
foliaceum, quod in D. tenuifolia liinc membrana- 
peum est. 

2. DICKSONIA, 

Sori subwtundi marginales in sinubus aut ad sinus 
frondis. Indusium e margine frondis foliaceum cir- 
cumcirca aut extrorsum adnalum, superne solutum, 
cum soro demum reclinatum. 

Sort plerumque in apice nervorum lateralium 
pinnulae. 

1. D. ADIANTOIDES. 

Frons quadripinnatißda rachi subsquamulosa • laci- 
niae brevissimae obtusae et apIce subrepanclae. Sori 
in sinubus pinnulae. Indusium circumcirca adnatum, 

D. adiantoides W. sp. 5. 488. Kunth. nov. gen. 
et sp. 1. 27. D. bjpinnata Cavan. prael. 1801 n. 682' 
Fillx altissima et globuHgera major Flum. ßl 24. t. 
30." Hab. In America lueridionali prope Caripe et 
Guaragnana, in insulis Domingo et Portorico. G. Icou 
Flumlei-i non accurata. Frons magna 3 — 4 ped. alla 10 , Cl. m. Polypbdiaceae. 

et dilatata; pinnulae autrorsum conflaenles et decre- 
scentes, medlae 5 — 6 lin. longae 1 — 2 latae, lacl- 
niae parvae postrema superior pleruinque longior. 
Sori magni. Khlzoma subemersutu repens crassum 
Sfjuamosum tandem glubresceus llgnosum. 

2. D. RUßlGINOSA. 

Frons quadripinnatißdaj rachi praesertlm puJesccnfc; 
laclniae breves apice acute crenalae. Sori supra sinus 
pinnulae. Indusium circumcirca adnatum, 

D. rubiginosa Kaulf. en. 226. Hab. in Rio la- 
neiro Brasiliae. C. Frons ad 3 ped. et ultra longa, 
dilatata, pinnulae antrorsuin confluentes et decrescen- 
tes, mediae 6 lin. et ultra longae 2 lin. latae, laciniae 
parvae postrema superior pleruinque longior. Sori 
minores ac in praecedente. DiiTert praecipue rachi 
pubescente a D. adiantoide, tum quoque pinnulis ma- 
gis approximalis. Rhizoma ut in praecedente, E se- 
Viinibns enata. 

3. D. PILOSIUSCÜLA. 

Frons tninnnat'ifida , rachi praeserlim pubescente^ 
laciniae breves apice obtuse crenalae. Sori ad sinus 
frondis. lodusium extrorsum adnatum. 

D. pilosiuscula W. sp. 5. 484. ff. E. 1076. E. 
a. 2. 464, Raddi bras. 63. D. pubescens Schkuhr er. 
125. t. 132. Hab. in Pensylvania, et in locis mon^ 
tosis circa Tejuco Brasil. T. Frons tenera , ambilu 
Laud dilatato sed laucealo, parum ultra ped. alla, pin- 
uulao aulioroum couflueutes et decrescenles, mediae 3. Adiantum. 11 

4 lin. longae unam et dim latae. D. tenera Presl. Act. 
Prag. 1. 188. Iiujus loci sec. Raddi. 

4. D. AGüLEATä. 

Frons tripinnata^ stipite aculeato, rachi murkulata 
et pilosQ'j pinnulae crenato-plnnatifidae, lacimüs obtu- 
sissimis subdenticulatis. Sori ad sinus froiidis oppositi. 
ladusium extrorsum adnatum breve incisulum. 

D. aculeata Spreng, n. Entdeck. 5. 7. Lonchitis 
repens Linn. PT^, sp. 5. 464. Cheilanthes aculeata 
Kaulf. bot. Zeit. 1823. 367. Cheilanthes repeos 
Kaulf. en. 215. Hab. in ißsulls Carlbaeis et An- 
tillis. G. Filix alta; stipite rachique ilavescentllus 
illo aculeis brevibus sed multis obsita; pinnulae poll. 
et ultra saepe longae pinnatifidae, fructiferae ubi sori 
valde contractae. A. Cheilanlhe differt sororum silu, 
indusiis foliaceis a margine frondis discretis et toto 
habilu. Indusium (ob cujus indolera separavit Kaul- 
fussius) in praecedeote non minus exlrorsum tantum 
adnatum est. E seminibas enatuoi. 

D. pilosiuscula et aculeata iu genus proprium in- 
dusio binc adnato redlgi possent at minus naturale et 
non facile dignosceudum, cum iodusia in allero latere 
saepe parva sint. 3. ADIANTUM, 

Sori subrolundi oblougi lineares marginales et mar- 
gi/ii paraUeli, crenis frondis replicatis iiinali. Indusium 
cum creua cunualuw. 12 Cl. III. Polypodiaceae. 

Sori more sollto non indasio sed ipsi frondi in- 
nati sunt. Cum vero indusium cum crena frondis 
connatum sit, huic innati videntur. In Adianto reni- 
formi nervi paginae inferioris frondis absque inter- 
ruptione ad crenam replicatam transeunt ut ita haec 
a fronde non distincta sit. Stipites in omnibus fere 
badii. 

Sect. 1. Frons simpkx. 

1. A. RENIFORME. 

Frons orhkulata reniformis crenata. Sori oblongi. 

A. reniforme Linn. W. sp. 1. 427. E. a. 2. 
464. Schkuhr er, 107. f. 105. Kaulf. en. 199. Filix 
Hemionils dicla Maderensis etc. Pluh. alm. 155. t. 
287. /. 5. A. asarifoliuin W, sp. 5. 427. Hab. in 
rupibus insularum Madeirae, Teneriffae, Maurilii_, Bor- 
boniae T. Pihizoma bulbiforme. Frons 1 — 2 poll. 
longa, et lata. A. asarifolium W. recte huc retulit 
Kaulfussius. 

Sect, 2. Frons ramosa^ ramis pinnatis, 

Finnulae semper slipitulatae. 

2. A. PEDATUM. 

Frons pedate lamosa , stipke radilque laevlssimis 
glaberrimis] pinuulae dimidiate rhoniboideae augulo ba- 
seos superiore subacuta, superne crenato- incisae, cre- 
nis slerilibus crenulalis. Sori lineares. 

A, pedatum Linn. VV. sp. 5. 438. W. E. 1075. 
JE. fl. 2. 463. Schkuhr. er, 107. t. 105. Hab. in Ga- 
nada, Feusylvania, Virginia. D. Rhizoma bulbiforme. 3. Adiantum. 13 

Frons ultra pe^. ul'a; pinnulae 1 lin. loogae 2 
lin. lalae. 

3. A. CURVATUBI. 

Frons pedate ramosa^ slipes scabriuseidus, pinnulae 
dimidiate lanceolatae oblongae et ovales deorsum lunu- 
latae, superne et apice ioferne steriles serrato-den- 
ticulatae, ferliles crenatae. Sori lineares. 

Ad. ciirvatum Kaulf. en. 202. Hab. in Brasilia. 
C. Habemus nomina Ad. brasiiiensis, a quo sat dif- 
fert pinnulis non dimidiate rhomboideis sed oblongis 
aut lanceolatis, i. e, angulo baseos superiore rotun- 
dato. Stipes ullra ped. allus, pinnulae inferiores di- 
midiatae ovatae obtusae iuterdum fere semirotundae, 
medlae dinidiate lanceolatae ultra poll, longae 3 — 4 
lin. latae lunulatae, superne et apice inferne crenu- 
latae si fructiferae sunt nee non oblusae, steriles vero 
serrato- denticulatae aculae; crenae fructiferae tan- 
dem patentes ila ut sporangia appareant; pinnulae 
summae valde decrescentes ovales. 

4. A. BRASILIENSE. 

Frons subpedate ramosa ; stipes laeviusculus, rachis 
squamis ferrugineis setaceis^ pinnulae dimidiate sah- 
rhonboideae angulo baseos superiore obtuso , superne et 
apice inferne, ubi fertiles subiiUegerrimne , ubi steriles, 
serrulato-denticulatae, summae distinctae. Sori lineares. 

A. brasiliense Raddi ßl. bras. 57. t. 79. Hab. 
in Brasiliis, in sylvis Concovado freq. C. Froos tri- 
partita fere, pinnulae mediae 8 lin. — poll. longae 4 lin. 1# Cl. III. Polypodiaceae, 

latae ubl latlssimae; iufariores et superlores ad figu- 
ram ovatam et subrotundam accedentes. 

5. A. FRUCTUOSUM. 

Frons subpedate ramosay stipes scabriusculus, rachi 
squamis ferregineis setaceis- pinnulae dinidiate subrhom- 
boideae angulo baseos superiore obtuso, superne et apice, 
ubi ferllles, subcrenatae, ubi steriles , serrulato - denti- 
culalae, summae conßuentes. Sori transrersim lineares. 

A. fructuosum Pöppig Spreng sjst. 4. 113. Hab, 
in Chile. C. Valde affine praecedenti rachi squamoso» 
pubescente, fronde fere pionata , pinnularum forma, 
at differt pinnulis summis in pinnam anguetissimam 
seu caudam pinoae serrulatam confluentibus. Frons 
ullra ped. alta, pinnulae ullra poll. longae 4 lin. la- 
tae. Fortassis varietas praecedentis. E semioibus 
enatum plantarum quas misit cI. Föppig. 

6. A. PENTADACTYLUM. 

Frons subpedate ramosa, stipite rachique lae\issi- 
inis glabris ; pinnulae dimidiate oblongae superne et 
apice inferne profunde et dupUcate crenatae , basi in- 
ferne excisae superne rotuudatae. Sori oblongi. 

A. pentadaclylum Langsd. et Fisch, ßl. t. 25. W, 
sp. 5. 448. Kaulf. en. 206. Hooker et Grev. ßi t. 98. 
Hab. in insula Catharinae Langsdorf et de Chamisso ; 
prope Rio de Janeiro Burcbell. C. Inter majores hu- 
jus sectionis; pinnulae mediae ad 2 poll. fere longae 
6 lin, lalae, summa e tribus coniposita, Planta no- 
stra paullulum recedit a specimine in Hb. Willd. a 3. Adiantum. 15 

Longsdorfio misso, minus ab icone Hookeriano, ab 
utroque tnmen piunulis angustloribus, lalere baseos 
inferiore lougiore uiagls curvato. Sed diversum \ix 
puto nam pinnulae terminales simillimae. 

7. A. TRAPEZIFORME. 

Frons subpedatz ramosa^ stipite rachiqtie laevissl- 
mis glabris; pinnulae trapezoidcae^ lateribus baseos in- 
tegerrimis, superiore breviore, lateribus apicis dupUcato 
crenaüs, superhre longissimo. Sori oblongi. 

Ad. trapeziforrae Linn, Siv. TV. sp. 5. 447. Ad. 
rhomboideum Schkuhr. er. 114. /. 122. Hab. iu Ja- 
maica at' Hispaniola. C. Praecedenti affine at pin- 
nulae majores, 2 poll. et dim. ad 3 usque poll. lon- 
gae aculiores; baseos quoque latere in praecedente 
fere angulum rectum constituunt in hoc obtusissimum, 
loDgius stipitellatae. Fractus nostra plante non- 
dum protulit. 

8. A. PUßESCENS. 

Frons pedate ramosa, stipite scaberrimo, rachi squa- 
mis ferrugineis setuceis', pinnulae dimidiate rhombo'ideae 
angulo baseos superiore subacuta obtusae superne rrenu- 
latae utrinque pubescentes nervosae. Crenae fructiferae 
reniformi - semicirculares. 

A. pubescens Schkuhr. er. 108. t. 116. U^. sp. 
5. 439. Hab. in Socieialis insulis. C. Scabrities 
oritur a basi crassiore et rigida pilorum, hiuc in sti- 
pitibus vetuslis maxiina est. Nee Sclikulirius nee 
Willdenowius liujus acabriliei meutionem faclunl. 
Specimina nostra iniuora cou\eniunt cum specimine 16 Cl. IIL Polypodlaceae. 

Hb. Will^. et icone Schkuhriana, raajora vero cum 
Ad. scabro in Hb. Willd. a Ad. scabro Kaulfussii 
diverso. Pinnulae 4 — 6 lin. longae, 2 — 3 latae. 

Sect, 3. Frons ramoso — 2 — 3 pinnata, pinnulae 
superne sensim decrescentes. 

Pinnulae semper stipitellatae. 

9. A. FORMOSUM. 

Frons tripinnata, slipile basi scaberrimo muricu* 
lato, rachi squamis ferrugineis setaceis ; pinnulae sub- 
rhomboideae obtusae, lateribus inferioribus integerrimis, 
superioribus, ubi fertiles inciso-creaatis, ubi steriles, 
inciso - serrulatis. Crenae fructiferae reniformi-semi- 
circulares. 

A. hispidulum Br. pr. II. (155). Hab. in Au- 
slralia. T. Pinnulae 4 — 6 liu. longae, 2 — 3 latae. 
E seranibus enatum. Habemus nomine A. hispiduli cui 
quoque affioe, sed dilTert fronde supradecomposita, 
pionulis glabris, crenis frucliferis haud confertis. 

Sect, 4. Frons 2 — muhipinnata, pinnulae termi- 
nahs tandem aequales aut majores. 

Pinnulae longius slipilatae. 

10. A. CAPILLUS. 

Frons bipinnata, pinnulae cuneiformes subtrapezoi- 
deae antice inciso -crenatae, crenae fertilium integerri- 
mae, slerilium serrulatae~denticulatae. Sori oblongi. 

A. Capillus veneris Linn. /^. sp. 5. 449. PP. E» 
1075. E. a. 2. 463. Bolt. ß. 24. t. 29. Engl. Bot. 
t. 320. Hab. in Europo australi, in inuris irriguis, 3. Adiantum. 17 

tum in Teneriffa, Jatnaica, America meridlonali, in- 
sula Borbonia. T. Pinnulae variae magnitudinis, in 
nostris 8 lin. lougae et oblique latae. Rhizoma sube- 
mersum repeus squamosum tenue. 

11. A. AETHIOPICUxlI. 

FroBS tripinnafa, pinnulae subrotundo - cuneiformeS 
subtrapezoideae antice subtrißdae serrulato - denticulatae, 
crenae fructiferae reniformes. 

A. aethiopicum Linn. Ber£. Thunb. Swartz PP. 
sp. 5. 52. Houtt. Pßz. syst. t. 100. /. 3. etc. Pluk. 
alm, 10. t. 253. /. 2. Hab. in Jamaicae umbrosis, 
cavernis. T. Pinnulae 6 lin. loogae et latae. Cum 
specimiue in Hbrio Willd. a Vahlio accreplo at non 
florente exacte connvenit. Houttuyni icon non op- 
tima, Plukenetii mala. A. trigonum La Billard, cu- 
jus specimen ab Aiictore acceptum in Hb. Willd. 
existit, vix differt, nam siipes obscure trigonus. A. 
tenerum Jß. a, 2. 463. hujus loci. E. seminibus enatun. 

12. A. ASSIMILE. 

Frons quadripinnata, pinnulae trapezoideae obtusis- 
simae, lateribus baseos integerrimis, anticis crenatis et 
incisis'j crenae basi rectiuscula. Sori oblong!. 

A. assimile Smrtz sjn. 125. 322. t. 3. /. 4. PV, 
sp. 5. 453. Hab. in Australia. T. Praecedenti si^ 
mile, at majus et crenae fructiferae figura valde discre* 
pantes. Pinnulae 6 lin. longae, 4 — 5 lin. latae, pul- 
vere micaute inspersae', quod in multis accidit, sed 
non ea copia. 

Lini horiiis II B 18 Cl. III. Polypodiaceae. 

13. A. CUNEATUM. 

Frons quadripinnata, pinniilae cuneatae aulice bl — 
trlfidae et incisae; crenae frucliferae renifonni-cir- 
culares. 

A. cuneatum Langsd. et Fisch ßl. t. 23. t. 26. 
TV. sp. 5. 450. Kaulf, en 206, Raddi bras. 59. u 78. 
/. 2. Hab. in insula Calharioa© et In montlbus 
Eslrella Brasiliae C. Affine praecedenlibus, dilT. pin- 
nulis vix trapezoideis, sed cuoealis. rinnulae ad 6 
lln. longae at lalae. Rhizoina demersuin filiforme 
repens. 

14. A. CONCINNUM. 

Frons quadripinnata , pinnulae subrotundo - rhom- 
beae antue Incisae et crenulatae, infiuiae raclii appli- 
calae, crenae finctiferae reniformes. 

A. concinnura W. sp. 5. 451. Hunib. et Kuntfi 
noc. gen. et sp. 1. 20. Hab. prope Cumancoa Amer. 
inerid. C. Elegaulissiina filix, pinnulis creberrimrs 
situ varlo deleclantibus. Cbaracteiera in pinnulis rachi 
applicatis accurate iudicavit Willdenowius. 

15. A. GLANDULIFERÜM. 

Frons tripinnata, piunulae subrotundo - rhombeae^ 
autice denticulatae et crenatae, sublus pubescentes, cre- 
nae fructiferae reniformes. 

E. semlnlbus enatum planlarum quas e Chile cl. 
Pöppig uiisil. C. Rbizoina sub terra repens filiforme 
nlgruin ut solet. Frons in noslris magniludinem con- 
suetam adepla nou videtur, vix ped. alta. Slipes ca- 
naliculaliis badius nitidus, ut seiet > racliis similis» 4. Pteris 19 

plnnulae sllpltulis 1 — 4 lln. longis tenuibus hadli's 
ut solent; laininae 5 lin. jongae, fere ultra 5 lio. la- 
lae variae formae, interdnni inagis semirotundae, tum 
subrotundae, tum cunealae, subtus pilis sparsis adpres- 
sis ; crenae frucliferae approximalae virentes. Functa 
micanlla seu glandulas dod video. 

16. A. SULFUREUM. 

Frons tripinnata, pinnulae cuneato-subrotundae 
crenatae subtus sulfureo-pulverulenlae, crenae fructl- 
ferae reulformes. 

A. sulfureum Kaulf. en. 207. Hab. in Chile. C. 
Filix parva vix 6 poll. longa elegans. Stipites fusci 
splendentes pinnulae 3 — 4 lln. longae 4 — 5 lalae 
subtus pulvere denso ceraceo flavo. Enatum e semi- 
nibus speciminum a cl. Poppig missorum. 

Adianto proxima est Cassebeera Kaulfussii cre- 
nis repliratis ut in Adianto, at crenis iterum creuatis, 
et singula crenula indusio distincto nee connato in- 
Structa , hinc sori indusio non innali videnlur'ut iu 
Adianto. In C. tripbylla color niger stipilis non so- 
lum ad rachim aed quoque ad raargineiu transiif. 4. PTERIS. 

«Sori lineares coniinui margini paralleli et approximati. 
Indusium margini odnulum rarissiine sub margine, 
plerumque membranaceura , interdum foliaceuin, 
sorum saepe tegens, 

B 2 30 CI. 111. Polypodlaceae. 

loduslum saepe quasi sulura cum margine fron- 
dis connexum. 

Sect. 1. Frons pinnata, 

1. PT. LONGIFOLIA. 

Frons pinnata, rachi praesertim juniore squamosa 
hitsata 5 pinnae longe lanceolatae basi auriciilato - sub- 
cordatae subsessiles, steriles serrulatae. Indusium fo- 
]iaceum. 

rt. lougifolla Linn. W. sp. 5. 369. PV. E. 1073. 
E. a. 2. 461. KauJf. en. 1. 186. SchkttJir er. 84. t. 
88. Jacq. schombr, 3. 78, t. 399. Lonchitis non ra- 
mosa et longis anguslls et ad basin auriculatis foliis 
Plurn. ßl. 52. t. 69. Hab. in Jamaica, Hispauiola, 
rhilippinis. C, Rhizoma bulbiforme stolonibus re- 
pens. Frondes 1 — 2 ped, altae, pinnae carlilagi- 
neo- serrulatae, inilio serraluris ad latus inüexis ut 
crenae videantur, ad 5 poll. longae 41in. latae. Planta 
junior pinnulas habet longo breviores et latiores. E 
seininibus enata, 

"" 2. PT. COSTATA. 

Frons pinnata, rachi glahrw^ pinnae longe lanceo- 
latae aurkulato -subcordatae subsessiles, steriles serru- 
latae. Indusium foliaceum. 

Pl. costata Bory TV. sp, 367. Hab, in insulae 
Mauritii humidis. C, Valde simile praecedenli, ut 
vix nisi glabrilie difFerat. Serralurae in praecedente 
inagis carlilagineae, sed in hac ad latus flexae ut sae- 
pius crenae videaalur. E seminibus eoala. 4. Pteris. 21 

3. VT. GRANDIFOLIA. 

Frous pinnala, rachi glabra; pinnae longe et late 
lanceolatae integerrimae acutae brevipetiolalae , sum- 
mae basi iuferoe dilalatae sessiles. lodusium folia- 
ceum raargine replicatum. 

rt. grandifolia Linn. FP. sp. 5. 369. E. a, 461. 
Pterls vittata Schkuhr er. 84. t. 89. Acrostlcluim 
marginatum Linn. sp. 1526. sec. Willd. riuinerii Icon 
a Willdenowio citata vix hujus loci. Hab. in Ja- 
maica, S. Domiogo et Blartinica. C, Pibizoma bul~ 
biforme. Tinnae 6 — 8 poll, longae poll, lalae. E 
seiuinibus enata, 

4. PT. FALCATA, 

FroHS pinnata, rachis squamosa et pubescens , pUis 
adpressis ; pinnae lanceolatae basi subtruncatae subau- 
ikulütae subsessiles superne falcalae acutae repan- 
dae subtus candicautes. Indqsiuin margine meinbra- 
naceüm. 

Pt. falcala Br. pr. 10, (154). Hab. in Australia. 
T. Frons ultra poll, longa, slipite badio, pinnae poll. 
et dim. longae 4 — 5 lin, latae, pagina inferiore lo- 
mento denso e pllis anastomosanlibus opus reticula- 
tum elegantissimum constituentibus. Induslum su- 
tura obsoleta margine replicatum et tum in mem- 
branaceam structuram transieus. Sori tantum in an- 
teriore pinnae latere. Species singulari habitu are- 
llcjuis recedens, iudusio quoque a margine frondis mi-, 
uus dislinclo. 22 Cl. III. Polypodiaceae. 

Sect. 2. Frons palmato - aut digitato - pinnaOfida 
pinnatave. 

5. TT. ARGENTEA. 

Frons palmato - pinnatißda subtus albo - farinosa^ 
margioe st&rlli et fructifero crenato, Indusium a cre- 
nis plicatum submembranaceum. 

Pt. argentea Cmd, Sw. syn. 105. et 301. W. sp. 
5. 360. E, a. 2. 461. Langsd. et Fisch, ß. 1. 19, t. 
22. Pi, pedala var. sibrica Linn. sp. 1532, Hab. 
in Sibiria orienlali ad lacum Baikal. 2^ D. Rhizoraa 
subbulbiforme. Frons parva 3 — 5 poll. longa. • Sli- 
pes badius splendens. £ seminibus enata. 

6. PT. PEDATA. 

Frons digitato -pinnatißda, laciolis subtriangularibus 
acutis. Indusium tandem patens membranaceum an- 
gustuiu, 

PI. pedala Linn. sp. 1832. Spi>. syn. 105. W, 
cp, 5. 358. E. a. 2. 461. Schkuhr er. 91. /. 100. 
Langsd. et Fisch, ßl. 17. t. 20. KauJf. en. 185. Raddi 
bras. 45. t. 66 Hemionitls profunde laciniata ad oras 
pulverulenta Pium. ßl. 130. t, 152. Hab. in Jamaica, 
HIspaniola, Virginia, Brasilia, OWabu , N. Hollan- 
dia» C. Rhizoraa bulbiforrae. Stipes badius. Nostra 
est var, a Raddi. Sori ad apices initio subrotundi, et 
indusia inlegra. 

Sect. 3. Frons pinnatißda - tripinnata , pinnulis sea.' 
sim non decrescentibus. 4. Pterib-. 23 

7. TT. CRETIGA. 

Froos pionata, piaoae lanceolatae acutaa sessiles 
et subslipilalae, steriles serrulatae, ioliina 2^-3 par- 
tita. ladusiuui submembranaceum, 

PL cretica Linn. TF. sp. 5. 375. JF. E. 1075. E, 
a. 2. 462. Schkuhr. er. 85. t. 90. Hab. la Helvelia, 
Italia, Greta, Arabia, F, Rhizoma bulbiforuje. Froos 
ped. et ultra longa; pinoae 3 — 5 poll. longae, 6 — 8 
lin, lalae. Slipes glaber e fuscescenll lutesceus. E se- 
tuinibus eoata. 

8. FT. STENOPHYLLA. 

Frons junior oblonßo - lanceoluto, aduUa steiilia ter- 
nata, pinnae late lanceolalae acutae carlllagiueo- mar- 
ginalae et spinulose serrulalae, fertilis pinnata , pluoae 
loDge lanceolalae. Indusium luenibranaceuiu. 

Pl. stenophylla Hook, et Crev. fll. 2. t. 130. Hab. 
in Nepalia Wallich. C. lo Hookeri et Grevillei 
opere frons ferlilis uonduin sat explicala descripla 
et picta est. Frons junior simplex slipllala , basi 
ovata 8 lin. lala ultra 2 poll. longa carlilaglneo-mar- 
ginata repanda breviter aculala 5 adultior lernata, pin- 
nae basi altenuatae longa acutatae, extiina 2 — 3 poll. 
looga ad 8 lin, lala, röliquae minores, oiunes rnarglne 
carlilagineo crassiusculo antice praesertim in deoles 
argutos adpressos cartilagineos seclo, ferliles initio ter- 
ualae aut pmnalae bijugae tum multijugae, infima bi- 
parlita, maximae 5 — G poll. iongae 5 lin. lalae longe 
aculatae, superiores miuores , exlima lougissiuja. In- 24 Cl. III. Polypodiaceae. 

dushim margini pinnae conspicuo adoatum quasi mu- 
riculato. Golimus nomine Ft. angustatae. 

9. PT. DENTICÜLATA. 

Frons piunata rachi superne alata, pinnis deorsum 
b'ipartitis et repetito-bipartitis longe lanceolatis longe acu- 
ialis j apice sphulose serrulatis reticulate nervosis. Indu- 
siura membranaceum. 

Pt. denticulala Swartz syn. 97. ind. occ. 3. 1600. 
W. sp. 5. 372. Kaulf. en. 187. Hooker et Grev. fil. 1. 
r. 28. Pt. braslliensis Jiaddi br. 47. t. 68. bis. Pt. 
tristicula id. 46. t. 69. Fl. qöadrifida PresJ. del. präg, 
t. 182. Hab. iu Hispaoiola et Brasilia. C. Pinnae 
5 poll. longae 6 lin. latae ; inlerdum laciniis brevibus 
rotundalis hinc inde occurrenfibus, initils pinnularura, 
quod iu alils qiioque Filicibus occurrif. E semioi- 
bus enala. 

10. FT. SFRRULATA. 

Frons pinoala, rachi superne data, pinnis deorsam 
hipartitis et repetito-bipartitis rarius pinnatis, steriUbus 
lanceolatis serrulatis, fertilibus longe lanceoIato-Unearibus 
longe acutatis rectinerviis apice serratis. Indusium 
membranaceum. ' 

Pt. serrulala Linn. ß. JF. sp. 5. 373. W. E. 1073. 
E. 0. 2. 461. Schkuhr. er. 85. t. 91. Kab. in Japo- 
nia, China, Zeylona C. Rhizoina subbulbiforme, slo- 
lonibus repens. Finnae steriles ad 3 poll. longae 3 
lin. latae, ferliles ad 6 poll. longae \ix ultra 2 liu. 
lata». Indusium plerujuque soruin non tegeos. E se- 
minibus enala. Varielas pinnis inegulariter piouatis 4. Pteris. _ 25 

prlmo intuitu a typo sat differt, al iq liorto e spora 
dispersa sponle enata est. 

11. TT, SPINULOSA. 
V. infra Chellanthein spinulosain. 

12. PT. CRENATA. 

Frons hi-tripinnatißda, rachi siiperne alata; pln- 
nae extimae longissimae, rellc^uae inulto minores, om- 
nes lineares nervo supra canaliculato ^ steriles serru- 
latae, fertiles inlegerrimae. Indusium membranaceum 
taudem explicatum. 

Pt. crenala Siv. syn, 96. 290. TF. sp, 5. 373. 
Acrostichun trifoliatun e Ceyloua Houtt. Pflanz, syst, 
t. 95. /. 3. Variabilis filix. Nostra sequenti modo 
sese habet. Frons ad pedem et ullra alta ; stipes 
lutescens laevis et glaber ; pinnae stipitatae pinnatifidae, 
pinnulis paucijugis distanlibvis , rachi alata; pinnula 
extiina 2 — 5 poll. longa , reliquae poU. dimidiuin 
ad 2 poll. longae, infiinae slipitellatae; omnes 2 — 3 
lln. latae, antice ubi nulli fructus subspinulosae ser- 
ratae glabrae, rectinerviae ; nervus supra sulcum aut 
canalem forraat, versus apicem pinniilae clausuni, mar- 
ginibus foliaceis sese conlingentibus, Indusium latius- 
culura, sorum non legens. loter specimina in Hb. 
Willd. unicum cum iiostris optima convenit. Icoa 
apud Houltuynium plantam juniorem sislit. Nomine 
Pt. cbineusis coliuus, Linnaeus palriam Indiam orien- 
talem dicit. 26 CI. III. Polypodiaceae. 

13. TT. ATROPURPUREA. 

FrODS bipinnata stipite rochique piloso - squanmlosis 
scabris, pinnae subcordate ovales - lanceolatae stipitellatae 
obtusae iaiegerrlmae. Sori lati, iadusium aoguslum 
membranaceum. 

Pt. atropurpurea. Linn, TV. *isp. 5. 375. JV. JE 
1074. E. a. 2. 462. Schkuhr er. 93. /. 101. Hab. in 
Pensylvanla, Virginia, Carolina F. Stipes cum rachi 
badius fere niger. Pinnulae 4 lin. ad poU. et ullra 
longae, 2 — 4 lin. latae subtus parura candicantes. 
FroDS ped. et ultra alta. Iadusium denum explana- 
tam. E seminibus enata. 

Varietatem 3 apiculatam pinnis acutis ia horto 
uoQ colimus. 

14. PT. TERNIFOLIA. 

Frons bipinnata ^ rachis laevis glabra, pinnae ses- 
siles ternatae, pinnulae lanceclatae obtusae apiculalae 
integerrimae. Indusium angustum membranaceum. 

Pt. teruifolia Cavanill. prael. 1801. er. 657. Hoo- 
her et Grev. ßl. 2. t. 126. Pt. peruviana Poir. Enc. 
meth. 5. 718, Pt. snbverlicillala Swariz syn. 103. JF. 
sp. 5. 375. Hab. in Peru. C. Singularis et elegans 
filix. Frons ped. alta, rachis cum slipite badia, pin- 
nulae poll. longae 2 — 3 lin. lalae sublus parum 
candicaules. E seminibus enata. 

15. PT. HASTATA. 

Prons pinnata- bi-tiipinnata, stipes cum rachi loe- 
vis ßlüber, piouulae subsessiks uvules lanceuiatae obtu- 4. Pteris. 27 

saey iofimae hastatae. Indusium auguslum membra- 
oaceum. 

Pt. hastata Siv. W. sp. 5. 392. W. E. 1074. £. 
fl..2. 462. Pt. auriculata Thunh. pr. 272. Pt. poly- 
luorpha Linn. Enc. meth. 5. 779. Adiantum hastaluai 
Linn. fil. suppl. 4:4:7. Adiantum perelegans ex iosula 
Johannae etc. Pluken. phyto^r. t, 403. /. 5. Hab, ad 
Promontor. bon. spei, in insiilis Maurlltii et Borbo- 
niae. C. Siipes badius. E seminibus enata. ^ 

16. PT. GORDATA. 

Frons bi-tr'ipinnata j stipes squamuloso ~ pubescens^ 
racheos ramis flexucsis; pinnulae cordatae sublus sub- 
pubescentes. Indusium angustissimum membranaceum. 

Pt. cordata Cavanill. prael. 1801. n. 662. TF.sp.b. 
302. Hab. in Mexico. Rhizoma bulbiforme. C. Froos 
2 — 3 ped. alta, ampla ; stipes cum rachi e fusco 
llavescens; pinnulae 8 — 9 lin. longae 4 — 5 la- 
tae obtusae, subtus pilis sparsis brevibus adpressis. 
Indusium denuum patens et tum obsöletnm. E se- 
minibus enata. Habeo specimen e Prom. bon. sp. 
Colimus nomine Pt, flexuosae, quod Kaulfussius im- 
posuit. 

Sict, 4. Frons bi - pinnatißda tripinnata , pinnulis 
sensim decrescentibus. 

17. PT. NEMORALIS. 

Frons bipinnatifida, pinna inferiore bipartita^ laclniae 
lanceatae obtusissimae integerrimae. Indusium augu- 
stum membranaceum. 28 Cl. III. Polypodiaceae, 

Pt. nemoralis JV. sp. 5. 386. rr. E. 1073. E. a. 
2. 462. Hab. ia insula Borboniae et fllauritii. C. 
Ffons 2 — 3 ped. longa, stipes cum rachi lutescens 
vix fuscescens, iaciniae mediae 4 lin. longae, 2 lio. 
latae, ala connectens ultra 2 lin. lala. E semini- 
bus enata. 

18. TT. BIAURITA. 

Frons bipinnatifida , pinna inferiore b'ipartita^ Iaci- 
niae lancealae oblusae integerrimae nervo supra stipi- 
tulis lanceolatis incumbentibus, ludusium foliaceo-mem- 
branaceuii]. 

Pt. biaurita Unn. TV. sp. 5. 384. Hooker et Gre- 
vill. fil. 2. t. 142, Raddi bras. 48. nee noo Lam. Enc. 
5. 721. Pt. Plumieri E. o. 2. 462. Filix pinnis 
lionchitidis obtusis non deulatis ad oras pulverulentis 
Plum. fil. 13. t. 15. Valde affiois praecedeati, at dlf- 
fert Don solum squamis istis in nervo superiore, qua- 
lum iuilia in specie praecedente quoque cernuntur 
sed quoque pinnis profundius partitis, unde ala con- 
nectens "vix lin. lata ; Iaciniae niediae 6 — 8. lin. 
longae 2 latae. Hookerus, Greville et Raddi stipitu- 
los non \iderunt. Lamarkius spiniilas nee male 
Tocavil. Adsunt in spaeimine Hb. Willd. Hab. ia 
India occidentali, et Brasilia. E semiuibus euata. 

19. PT. LATA. 

Frons bipinnatißda, Iaciniae lancealae falcatae acu- 
tae mucronulatae ^ inferiores exacte ahernantes, steriles 
serrulalae, ferliles integerrimae. ludusium membra- 
naceum. 4. Pteris. 29 

Pt. lata Kaulf. mspt. Hab. in Brasilia. Frons 

1 — 2 ped. alla; stipes cum rachi fiiscus, squamulis 
mioutls setaceis sparsis; pinnae subsessiles suboppo- 
sitae; pinnae seu laciniae mediae ultra 6 lin. longae 

2 lin. latae, basi ut solent decurrentes in alam connec- 
tentem vix 2 lin. latam, extimae sensiui decrescentes 
in acumen longissimum , infimae saepe subito. Sori 
apicem laciniae rarius altingunt, qui serralus ; indu- 
siuni candiduin, margo xibi adualum, viridis. 

20. PT. APvGUTA. 

Frons hlplnnatißda hinc iude iripinnatilida ; pin- 
nae infimae biparlifae aut semipinnataa, laciniae lan- 
ceatae subfalcatae acutae , inferiores haud exacte aher~ 
nantes , steriles serrulatae, fertiles integerrimae. lu- 
dusium membranaceum. 

Ft. argula J^ahl synb. 1. 84. W, sp. 5r. 387. 7F. 
E. S. 70. E. a. 2. 462. Pf. incompleta Cavan. prael, 
1801. n. 663. Hab, in Canariis, intulis Agores. Frons 
2 — 3 ped. alta; stipes cum aachi lutescens glaber 
et laevis ; lacinia infima saepe transiens in pinnu- 
lam pinnatifidam, sequentes integrae, quarum mediae 
ad poll. longae 2 lin. latae, inferiores suboppositae 
nee exacte allernantes, ala connectenie anguslissima, 
saepe cessante. Pinnae in acumen longum haud termi- 

21. PT. DECURPiENS. 

Fronr bipinnatißda hinc inde tripinnalifida, pinnae 
infimae bipartitae, laciniae laitceotae subfalcatae acutae 
et acutatae, pilis sparsis in margine, iicrvis et rachi. 30 CK IIL Polypodiaceae. 

steriles serrulatae , fertlles iategerrimae. Indusium 
angusiissimum membranaceum. 

rt. decurrens Raddi bras. 48. /. 69. bis. Hab. in 
sylvls Corcovado. C. Frons 1 — 2 ped. altaj stipes 
cum rachii lutesceos, laciuiae inflmae saepe transeuntes 
in plDDuIam pinDalllldaiii, rellquae iotegrae 6 IId. — 
poU. et dim. loogae, longiores angustiores, breviores 
latiores ad 3 lln. latae, oblusatae et acutae et longa 
aculatae; ramus pinnae bipartitae alter saepe pinnu- 
las breves approximatas habet, rionae in acumen 
sal loDgum terminatae. E seminibus eaata. Gaudi- 
chand voy. 390. huc refert cum signo? Fl. biaurltam. 

22. TT. rOLITA. 

Frons tripinnaüßda hinc inde quadripinnatifida, 
piDDulae lanceatae subfalcatae aculae glaberrimae, ste- 
riles serratae, ferliles inlegerrimae. lodiusium subfo- 
liaceum, margine angustlssimo membranaceo. 

Fraecedenli valde affinis , plurimls tarnen nolis 
diiferens. Frondes 2 — 3 — 4 ped. longae, pinoulae 
1 — 2 poU. loDgae 5 — 6 lin. latae, inferiores piona- 
tifidae longiores minus longe acutatae quam in prae- 
cedente, magis approximatae, ala connectenle laliore, 
Sori tres quudrantes pinnulae occupant apice über». 
Hab. in Brasilia. 

23. FT. DEFLEXA. 

Frons tripinnatifda , laciniae lancealae subfalcatae 
truncato-obtusalae mucronalae anlice serratae; pinnae 4. Pteris. 31 

superiores transeiintes in lacinias longiores acutiusculae 
aolice serralae. Induslum subfolluceum. 

Rhizoma ramosum crassum ereclum dense squa- 
mosum. Frons ad 4 ped. alla, ambitu lato; stipes 
angulato-sulcalus, ita ut peliolus a pedunculo com- 
plexus appareat; rachis squamulosa, squamulis miuu- 
tis, cum stipite virens. PiDnae longae in acumen 
haud loDgum lerminatae, nee plnnula^, quae vix ad 
2 poll. longae; laciuiae 3 lin. longae parum ultra lin. 
lalae. In pinnis superioribus, saepe pinnula inferior 
pinnatifida est , sequentes subito integrae superne et 
inferne decurrentes falcalae 4 ~— 6 — 8 lin. longae pa- 
rum ultra lin. lalae iotegerriinae hinc inde serratae; 
piunulae inferiores pinnarum inferiorum saepe deflexae. 
Sori ad basiu lacioiarum et in sinu ; in margine su- 
periore minores indusiis rolundatis. Hab. in Brasilia. 

24. FT. ALLOSORA. 

Frons bipinnaiißda , laciniae lanceatae subfalcatae 
acutae, steriles serrulalae. Sori in medio pinnulae, 
supenor minor '^ iodusium foliaceo-membranacaum «fr/n- 
que rotundatuw. 

Elegans filix, quam nomine Pt. elegantis habe- 
mus, at dijffert a Pt. elegante Willd. Frons 2 — 3 
ped. alta; stipes cum rachi laete fuscus superne lu- 
tescens; pinnulae inferiores longiores poll. — 2 poll. 
longae 4 lin. latae, ala connecteote inferue gnguslis- 
sima vix ulla. Sorus in margine superiore medio par- 
■vus öblongus, indusio lato subrolundo candido, denum 
lougior, in margine inferiore jam ab initio longior, in- 32 CI. III. Polypodiaceae. 

dusio longo fuscescenle ulrlnque rolundalo. Initia 
slipilulonim in nervo superiore Line iude observanlup. 
E seminIbus enata. 

25. PT. PALLIDA. 

FroDS bipmnatifiJa-tripinnatißda, pinmilae ioferlo- 
les slJpItatae basi pinnatißdae^ laciniis rotundatis. Sori 
pinnularuin superiorum condnui pinnam cingentes] in- 
duslutn auguslissimum. 

rt. pallida Raddi bras. 49. t. 71. Hab. in Bra- 
silia, Minas geraes. C. Planta nostra minor, quam 
Raddii. Pinnulae sursum decrescunt, pinnatifidae in- 
tegralae fiunt, laciniae una allerave rolundata ad 
basin, tum integrae haud stipitatae basi lala, dernum 
confluenles. Sori summi et sinus cingunt, quo pin- 
nulae conveniunl. Colimus nomine Pl. lanugino- 
sae Berg. 

26. PT. MACROPTERA. 

Frons bipinnutißda, pinnulae longe lanceolatae longe 
acutatae conüuentes, steriles serratae. Indusium mem- 
branaceum. 

Nomine Pt. inlerraediae Kaulf. colimus, sed cum 
non descripta sit et nomen minus aptum videatur, 
macropteram dixi. Frons alta 2 — 4 ped. slipes lu- 
tescens basin versus fuscescens, racliis lutescens gla- 
berrima, pinoae elongatae, pinnulae longissimae ad 
6 poll. longae 5 lin. latae, ala raclieos angusfa vix 
2 lin. lala conHuentes, apice demum angustissiino 
parum serratu. Sori contiuui sporangiis deusis tütam 4. Pteris. 33 

pinnulam extremo tantum apice excepJo ciugunl. 
Hab. C. 

27. TT. AQüILINÄ. 

Frons triportita, ramls bipinnaüs-j pinnulae supe- 
riores ovales -lanceolatae, inferiores basi magis minusve 
pinnaiißdae, omnes obtusae marglne et coslis magis 
minusve pubescentes. lodusium membranaceum. 

• rt. aquilina Linn. PP\ sp. 5. 402. W. E. 1074. 
B. fl. 2. 462. Schkuhr er. 87. t. 95. Engl Bot. t. 
1679. Hab. in sylvis sterilibus tolius Europae, nee 
non Asiae et Americae borealis. D. Planta hortensis 
saepe valde pubesrens. 

Var. b. caudata cfr. W. I. c. non diifert nisi pin- 
nulis terminalibus longioribus magis aequilatis. E 
Cfr. E. a. 2. 462. Pt. cartilaginea Presl. Reliq. Haenk. 
1. 57. t. 9. /. 3. vix diversa. Pt. lanuglnosa E. a. 2* 
462. est varietas hirsulior. 

28. PT. GHRYSOCARPA. 

Frons tripinnatifida , pinnulae lineares obtusae basi 
decurrentes. Sori utrinque approximaii) indusium mem- 
branaceum. 

Pt. chrysocarpa Hooher et Greville fd. 1. /. 107. 
Hab. in Nepalia sec. Hamilton ; in montibus prope 
Katmandu legit Wallich. F. Frons 2—3 ped. alta, 
stipes ex aureo fuscescens laevis glaber; pinnulae 
4 — 7 lin. longae, perum ultra lin. latae, subtus obi- 
ter inspectae lolae capsulis tectae ; capsulae albae an- 
nulo aureo. Nomine Pt. tremulae R. ßr. colimus. 
E semin ibu8 enata. 

Linl. horlus IT, C 34 Cl. III. Polypodiaceae. 

Sect. 5. Indusium inframar finale. 

29. PT. INFRAMARGINALIS. 

FroDS bipinnatißJa, rachls subtillime squamulose pu^ 
bescens'y pinnulae steriles lote lineares obtusae denticu- 
lotae, fertiles angustae acutiusculae. Indusium mem- 
branaceum. 

Ft. inframarginalis Ka'ilf. Hab. in Brasil. C. Frons 
circiter pedalis; stipes lutescentl- fuscus, superne ubi 
rachis evasit, in suico subtlilliue squamulose pu- 
bescens, ceterum glaber; pinnae poU. lougae; pionu- 
lae steriles 4 Hn. — poll. longae, valde inaequales 
inferiores loDgiores, 2 — 3 lin. latae, denliculalae, 
denticuli apicis majores bifidi; pinnulae ferliles ejus- 
deni longit et longiores, sed magis magisque augustatae 
prout fructus augescunt. Indusia a margine explonato 
separala laliuscula, initio valde appressa ; capsulaesin- 
gulae proveniunt, taudem densae. E seminibus enala. 5. ALLOSORUS. 

Sori subrotundi discreti margini parallele positi demum 
confluentes. Indusium marginale obsoletum, mar- 
gincs reßexi soros tegentes et insolventes, inilio sese 
contingentes demum palentes. 

Ob marglnem seu pollus limbum reflexum et in- 
volvenlem sori a inargine salis renioli sunt, et nervis 
lateralibus furcalis imposili. In superit)re pagina Li 
nervi furcali, ubi sporangia adulla subtus posita ein- 5. Allosorus. 35 

gunt, colore fusco et nigra marcescunt, endem modo, 
quo antherae post fecutidationem marcescere solent. 

1. A. CRISPUS. 

Frons supradecomposlla, laciniae sterilium ullimae 
cuneiformes 2 — 3 ßdae oblusae, fertilium lanceolato- 
lloeares acutiusculae. 

A. crispus Bernhardi Schrad. N. J. d. Bot. 1. 2. 
36. Kaulf. en. 143. Cryptogramma crlspa R. Br. Hoo- 
ker scot. 448. Osmunda crispa Lmn. sq, 1512. fl, 
dam. t. 496. Onoclea crispa Hoffm. germ. 2. 11. 
Pieris crispa Smith br. 3. 1137. Stv. TV. sp. 5. 395. 
Engl. Bot. 1160. Hab. in Alpibus totius Europae, 
etlam in Unalashka. F. 

Allosorum sequitur Viltaria, soro marginali con- 
tinuo sub margine replicato frondis, indusio exteriore 
obsoleto seu nullo, interiore vero longltudinali folia- 
ceo cum margine sorum includente. 

Lindsaea est Pteris inversa aut Davallfa extensa, 
indusio foliaceo e pagina inferiore exeunle, nee a su- 
periore ut in Pleride etc. 6. CHEILANTHES. 

3ori subrotundi discreti marginales. Induslum margi- 
nale a margine non dislinctum saepe obsoletum aut 
nullum, interdum in tomentum tenue abiens j margo. 
refleccus soros tegens. 

Genus proximum Pterids et Äddianto margine 

C 2 36 CI. III. Polypodiaceae. 

eodlem modo reflexo, at indusio a margüie numquam 
distlncto et soris discretis discrepans. 

Cheilanthes pulchella et marginala Humb. Ktli. 
indusio distincto et soris discretis proprium affici- 
nus g^nus. 

D. 1. Margo totius pinnulae reßexus, soros tegens. 
Cheilanthes stricte sie dicta. 

1. CH. AURICULATA. 

Frons pinnata • pinnae oblongae oblusae basi au- 
rkulatae et subtrilobae, Sori tandem conßuentes -^ indu- 
sium augustissimum. 

Pteris auriculata Swartz W. sp. 5. 365. Schlecht 
und. üdumbr. t. 23. Hook et Grev. ß. 1. t. 116. 
Adiantum (non Pteris uti ajunt Hook, et Grev.) au- 
riculalum Thunb. cap. 2. 736. Hab. in Prom. b. sp. 
T, FroDS parutn ultra 5 poll. longa; stipes badius 
glaber; pinnae breves vix pollicares. Sori initio uti- 
que discreli, quod impressiones in margine reflexo 
testantur, in iconibus non expressae. E semini- 

bus enata. 

2. CH. MICROMERÄ. 

Frons bipinnata, rachis dense squamose selosOf am-' 
bitu lanceolato, piuoulae ovales obtusissimae, inferiores 
basi superne indso-awiculataey ioflmae pionatifidae. In- 
dusium nngustissimam. 

Seqiienli valde afünis ut varietas minus expli- 
cata videatur, at differt plnoulis aiiriculatis, quod in 
sequenli et quidem in pinnuüs niinoribus simplicibus 
ne'c pinnalifidls numquam observalur. Filix 6 — 8 6. Cheilanthes. 37 

poll. longa, stipes cum rachi badius; piuoae parvae 
vix poll. lougae ; piunulae minores ac in pr. 2 liu. 
longae quae vix lin. latae, superiores vix lin. longae 
et latae, oinnes stipitulo brevissimo ; color badius 
racheos pinnaruin et in stipilulos nee non coslas pin- 
nularum conlinuatur. Convenit quoque cum praece- 
dente et est quasi species praecedens oinnibus parli- 
bus diminuta. Hab. in Mexico. C. 

3. CH. MICROPHYLLA. 

Frons bipinnata, racbis dense squamose setosa^ am- 
bitu lanceolato, pionulae obhngae obtusae basi pinnaü- 
ßdae, laciniis oblusis , iofimis cuueatis Line inde pilis 
adpressis. Indusium obsoletum. 

Ch. micropbylla Sivartz W, sp. 5. 458. Adian- 
tuin micropbyllum Sivartz ind. occ. 3. 1713. Lon- 
cbitis minima ramosa Plum, fil. 44. f. 58. Hab. in 
sylvis monlium Indiae occidenlalis. C. Frons 6 poll. 
fere longa, piunulae bteves pollicares, pinnulae 2 — 3 
lin. longae; stipes cum rachi badius. 

4. CH. TENÜIFOLIÄ. 

Frons tnpinnatißda, racbis gJnberrima ambitu lange 
lanceolato, pinnulae basi pinnatißdae, laciniis oblongis 
obtusis cuneatis. Indusium obsoletum. 

Ch. tenuifolia Siv. sjn. 129 et 332. VV. sp. 5. 
460. Kaulf. en. 2l4. Schkuhr er. 117. t. 125. Acro- 
stichum tenue Retz. obs. 6. 39. Adiantura cicutaefo- 
lium Enc. bot. 1. 44. Fteris nigra ild. 5. 218, suppl. 
4. 599. Hab. in India orieulali , Nova Hispania, 38 Cl. III. Polypodiaceae. 

Nova HoUandia. C. Affiois praecedenti sed frons 
ultra ped. longa, pionae parura ultra poll. longae; 
pinnulae 2 — 3 lin. longae at angustae. Species sae- 
pius confusa, in Hb. Willd. duae species sub hoc no- 
mine reperiunlur quarum altera Phacanthes. E se- 
minibus enata. 

5. CH. FERRUGINEA. 

Prons bipinnatißda ambitu lanceolato , rachls longe 
pJlosa; pinnae breviter stipitalae supra hirtae subtus 
fuscescend lanato ~ tomentosae, laciniae trianguläres. la- 
dusiuiii anguslissimum, vix uUum. 

Cb. ferruginea Willd. herb. Spreng. pugiU. 2. 94. 
E. ü. 2. 464. Kaul/. enum. 209. Hab. in Peru, t) . C. 
Frons ad ped. longa, pennae tix pollicares, stipes 
cum rachi badius et slipitelli. E seminibus enata. 

6. CH. SrEGTABILIS. 

Frons tripinnata-^ pinuulae delloideo - oblongde crC" 
natae. lodusium membranaceum crenatum et inci- 
sulum. 

Gh. spectabilis KauJf. en. 214. Hab. in Brasilia 
f) . C. Frons 2 — 3 ped. alta dilatata. Stipes fuscus 
cum rachi et costarum iniliis. Pinnulae inferiores ad 
lin. longae 2 lin. lafae superne sensim decrescentes. 

7. CH. SPINULOSA. 
Frons ternato - bipinnatißda , pinnis inferioribus 
deorsuin piunalifidis, pinniilis lineaii- lanceolatiSy steri- 
libus spinulose sirratis, fructiferis iutegerrimis. Indu- 
sium membranaceum. 6. Cheilanthes. 39 

Pteris spinulosa Raddi bras. 47. f. 70. Hab. 
circa Rio de Janeiro Brasil. "(? • C. Rhizoma subbul- 
biforme. Slipes fuscescenli- virens. Habemus no- 
mine Pt. leptopbyllae Sw. et convenit cum characlere 
sub hoc nomine a Sprengelio dato syst, 4. 78. at ubi 
Swartzius descripsit? Species 7 — 12 familium parvam 
illicam simillum constituunt. 

8. CH. MARGINATA. 

Frons subtripinnata amhitu ovato ; pinnulae lanceo- 
latae acudusculae integerrimae basi altenuatae. Indu- 
sium membranaceum margine subdliatum sublacerum 
sub soris vix cortinuatum. 

Ch. marginata Kunth. n, g. et sp. 1, 22. Allo- 
sorus ciliatus Presl. Reliq. Haenkean. 1. 59. Hab. in 
Peruvia. Frons 5 — 6 poll. longa; slipes badius fere 
glaber; rachis virescens, squamis selaceis raris spar- 
sis; pinnulae variae loogitudinis 4 lio. ad poll. longa 
parum ultra lin. lalae, in rachi decurrentes. lodu- 
sium a margine discretum, sori minus distincti ila ut 
ad Pteridem propius accedat. E semiuibus enata, 

9. CH. RUFESCENS. 

Frons tripinnata^ ombitu ovato; pinnulae lancmla- 
tae obiLisae subcrenatae basi altenuatae. ladusium 
membranaceum marßine ciliato subtomentosulo sub soris 
in rachin continuaium. 

Elegans filix, iuter sequenlera et Pterin clliatam 
intermedia. Frons Arix ped. alta ; stipes cum rachi 
badius glaber; pinnulae variae longitudinis 2 — 4 liu. 40 Cl. III. Polypodiaceae. 

loDgae vix üd. latae basi decurrenles et Ibi quoque 
margine reflexo in induslum latum abiente, ubi sorl 
numquam proveniunt, ceterum margo rellexus fere 
revolulus soros tegit. Hab. . . . 

10. GH. CUJXEATA. 

Frons subtripinnata, ambitu lanceolato\ pinnulae 
oblongO'lanceolatae aculi'usculae serrulatae basi atte- 
nuatae. lodusium subcrenatum sub soris non con~ 
tinuatum. 

Ch. cuneatae nomen Kaulfusslus specimini ad- 

scripsit. FroDS major quam ia praecedeotibus ped. 

alta ; slipes canaliculatus badius glaberrimus, rachis 

lalior canaliculata superne \irens; pinnae approxima- 

lae ad poll. et dimid. longae, pinnulae inferiores pin- 

iiatiGdae, superiores incisura una alterave , summae 

simplices; pinnulae et laciniae variae magnitudinis, 

majores ad 6 lin. longae 2 lin. latae omnes serrola- 

tae subtus nervöse slriatae. Induslum in statu juniore 

plicato - crenatum, adultius minus crenatum non cilia- 

tum. Hab. 

11. CH. HIRSUTA. 

Frons tripinnatüy ambitu oblonge et lanceolalo, 
pinnulae lanceolatae obtusae subcrenatae basi attenua- 
tae. Indusiüm membranaceum in tomentum tenut la^ 
xum abiejis pinnuhm subtus totam tegens. 

Affinis praecedeuli. Frons ultra pedem alla, sed 
ambitu magis angusto ; stipes cum/rachi glaber, fus- 
CU8-, pinnulae variae magnitudinis 2 — 6 lin. long, ex- 
timae longissimae, parum ultra lin. latae, basi decur- 6. Cheilanthes. 41 

rentes. luJusium membranaceum traosit in tomen- 
tum laxum, quod paglnam iuferiorem pinnulae initio 
totam tegit, et ut in praecedente, in decursu pinnulae 
seu in ala racheos quoque obtinet. Ob hanc indusii 
singularem conditionem genus distinxerim Olbonoloma 
dicendum ex hac et praecedente specie compositum. 

12. CH. CRENULATA. 

Frons bipinnata, ambitu lanceolato; pinnulae lan- 
ceolatae obtusiusculae crenuJatae basi attenuatae. In- 
dusium membranaceum margine ciliatwn sub soris sed 
non in rachin continuatum. 

Planta pracedenti valde affinis diversa tarnen 
ambitu lanceolalo, pinnulis subcrenatis, iadusio latiore 
jnagis ciliato magis continuato , soris magis discreljs. 
Reliqua omnia conveniunt. Hab. . . . C. 

Sect. 2. Margo singulae crenae refiexus. Phacanthes. 

13. CH. ODOPvA. 

Frons tripinnatifida, stipes cum rachi setaceo-squa- 
mulosus; pinnulae crenato-pinnatilidae, crenae rot unda- 
taej indusia latiuscula dliata. 

Ch. odora Sw. syn. 127. et 327. ^. sp. 5. 457. 
W. JS. 1075. E. a. 2. 463. Schkuhr er. 115. /. 123. 
Pteris acrosticha Balbis add. ad ß. ped. 98. misc. bot. 
46. Hab. in Helvetia calidiore ad rupes, Italia. 2|.. 
F. Planta parva 3 — 4 poU. alta, laciniae u],timae 
vix lin, dimetro habenf. Cilia indusii septis traqs- 
versis. Stipes fuscus. E semiuibus enata. 42 Cl. III. Polypodiaceae. 

14. CH. HIRTA. 

Frons tnpinnatißda ; stipes squamoso - Lirsiilus, 
plouulae pinnatiüdae supra et margine longe hirsutae^ 
crenae rotundatae taudem pateutes , indusluui^ ob- 
soletum. 

Ch. hirla Smrtz syn. 120 et 329. TF. sp. 5. 458. 
Adlantum CafFrorum Swartz Schrad. Journ. 1802. 2. 
85. Hab. in Prom. b. sp. F. Frons 1 — 2 ped. et 
ultra longa; pinnae 1 — 2 tantum longae, crenae 
parvae; stipes badius fere uiger, cilia septis trans- 
■versis creberrimis alba. E seminibus enata. 

15. CH. TOMENTOSA. 

Frons tripin Datifida; stipes tomentosus et squa- 
mose pilosus , piunae supra tenni infra dense tommto- 
saCj crenae ininulae. 

3Xomine Cheilanthls toinentosae accepiraus fillcis 
specimina e Blexico, quomum semina excussa germi- 
narunt. Frons 6 — 8 poU. longa; stipes cum rachi 
pallide virens, tomento tenui, pilis longis deplanatis 
et liinc squamiforinibus; pinnae "vix poll. longae 
ambilu triangulari, piunulae crenato-pionatilidae, cre- 
nae ininutae lin. dini. dametro babentes, supra tonen- 
tosae ita vero ut color viridis perluceat, subtus deo- 
sissime toraentosae. ludusia vireutia glabra. 

16. CH. LENTIGERA. 

Frons tnpinnata , pilis septuhtis, aliisque squami- 
fvnnibus ulbis et squamis latiurihus aplce longe acu- 7. Notochlaena. 43 

miaatls ferruginosis ', piunulae pinnatifidae, crenae bul- 
latim reßexae. 

CH. lenllgera Siv. syn. 128 et 328. JF. sp. 5. 460, 
Tleris lendigera Cavan. prael. 1801. u. 664. Hab. 
in Provincia Quilensi et Nova Hispania. C. Elegan- 
tissima filix, fronde vlx ped. longa, pinnis pollica- 
ribus et ultra. Crenae minutae subrotundae basi an- 
gustissimae ila iit tota pinnula e globulis miniitis coa- 
cervalis composita videalur. E seminibus euata. 

17. CH. VISCOSA. 

Frons ternato - tripinnata ^ pilis yiscosis, pinnulae 
crenato-pinnatifidae laciniis rolundatis ; indusium lucu~ 
hntum album lacerum. 

Cheilanthis viscosae nomine collmus e seminibus 
plantarum Mexicanarum euatam. Siipes longus ultra 
ped. fuscus basi glabresceus superne pilis crispls visco- 
sis, lamiua 5 poll. longa et lata, ambifu ovato, pilis 
albis crispis sparsis septulalis apice gutta viscosa ter- 
minalis undique tecta. Pinnae secundi ordiois 1 — 2 
poll» longae, tertii 6 — 8 lin. quarti crenato-pinnati- 
lldae sunt, laciniis subrotundis et oblongis parvis ro- 
tundatis. ludiisia omnium fere maxima. E semlni- 
bus enala. 

7. NOTOCHLAENA. 

Sori subrolundi demum contigui marginales nudi. 

Genus ad Gymuogramma et cjuideiu species sub- 
tus scjuamosas accedens. 44 Cl. III. Polypodlaceae. 

1. N. LANUGINOSA. 

FroDS tripinnatiflda , ambitu lanceolato, utrlnque 
praeseriim infra dense lanuginosa, pionulis subtrllo- 
bis roliindalis. 

N. lanuginosa Desvaux Enc. bot. supph 4. 110. 
Schkh. er. t. 965. Cincionalis vellea Desv. Berh Mag. 
5, 312. Acroslichum yelleum Alton W. sp. 5. 122. 
Acroslichum lanuginosura DesJ. all. 2. 400. t. 456. 
Schkuhr, er. 8. t. 1. Hab. io Europa australi, Africa 
boreali , Canariis. F. Vellere denso distinctissima. 
Vix ped. longa. 

2. N. SINUATA. 

FroDS bipin natißda , pinnulae breves stipitatae in- 
ciso - pinnatißdae superne glabrae subtus et rachi squa- 
mis densissimis ciliatis ferrußinosis. 

W. sinuata Kaulf. en. 135. Acrostichum sinua- 
tum Sfv. T^. sp, 5. 120. Hab. in Nova Hispania, 
Feru. C. Frons longa ullra ped. pinnulae poll. lon- 
gae, 6 lin. latae^ stipite inferiorum 3 lin. longo. E 
seminibus enata. 

3. N. MARANTAE» 

Frons subtripinnatißda, pinnulae lancealae se&siles 
oblusae crenatae et pinnatißdae subtus et rachi scpia- 
mis densissimis ferrugineis. 

N. Maranlae Desv. Journ. d. Bot. 1. 92. M. sub- 
cordala sed. Ceterach Maranlae De Cand. fr. 2. 
567. Acroslichum Marantae Linn. W. sp. 5. 121. 
Schkuhr er. 4. t. 4. Stum germ. f. 6. Hab. in Eu- 
ropa australi et Canariis. Frons vix ped. alta, pinuae 8, Acrostichum, 45 

breves, plnnulae inferiores 6 Hn. longae, vix 2 lin. 
latae, superne sensim et valde decrescentes, margo 
pinnularum lenuescens indusium fere sistens ; sporan- 
gla et ia decursu nervorum, uti adnolavit Kaulfus- 
sliis. Blargo pinnularum contractus quasi reflexus. 8. ACROSTICHUM. 

Sori paginam frondis inferiorem totam aut ejus partem 
accupantes. Indusium nullum. 

Blargo frondis in mullis speciebus tenuis indusii- 
formis, quin distincfus , at in sterilibus quoque oc- 
currens. 

D. 1. Squämae non pdtatae. 

1. A. CONFORME. 

Frons sImplex lanceolata acuta basi longe alte" 
nuüta slipitata sublus squümis substellatis laceris, mar- 
gine slerilium indusiiformi, fertilium revoluto. Spo- 
rangia paginam inferiorem totam occupantia. 

A. conforme Sw. syn. 10 et 192. t. 1. /. 1. W. 
sp. 5. 107. Kaulf. en. 62. Scblechtend. adumbr. 1. 14. 
Blume ß. jav. 1. 23. r. 5. Hab. iu Prom. b. sp, Ind. 
Orient. C. Superficies praesertim inferior tenuissime 
et reticalatim loneutoso-squamulosa ; squamulae ad- 
nalae aut erecliusculae stellalae lacerae irregulariter 
expansae et divisae nee minus irregulariter sparsae, 
tandem fuscescentes et nigrescentes. Rhizoma emer- 
sum crassiusculum dense squamosum. Slipes fla- 
vescens. > 46 -^ CI. III. Polypodiaceae. 

Nervi in hac et sequentibus duabus sp. laterales 
parallel! interdum bifurci. 

2. A. CALLAEFOLIUM. 

Frons simplex lanceolata acuta basi brevlter atte» 
nunta stipitata, inargine sterilium indusüformi, ferti- 
liuin revoluto. Sporangia paginam frondis inferiorem 
totam occiipanlia. 

A. callaefoliuin Blume jav. 1. 22. t. 4. Hab. in 
Java. C. Affine praecedenti at basi brevius attenuata 
statim differt. Tomentum squamiforme in hac non 
\Ideo, nee squamas. Slipes ilavescens nee non 
fuscescens. 

3. A. SCOLOPENDRIFOLIUM. 

Frons simplex lanceolata plerumque acaminata 
magis minusque basi rotundato - attenuata, margine 
et co&ta squamis ferrugineis longe acutath , fertilis 
glabra. 

A. scolopendrifollum Raddi bros. 4. t. 16. Hab. 
in Brasilia. C. Frons variae longitudinis, fertilis sem- 
per brevior , et acumen maxime variat. Stipes fla- 
vescens. In adultiorlbus squatnae pauciores interdum 
paucissimae. Squamae latiores ac in icone Raddiana. 
Differt ab. A. liybrido Sw. cfr. Hooker et Grev. ßl. 
t. 21. fronde basi non sensim, sed rolundato- atte- 
nuata, et sie quoque ab A. Langsdorfi ibd. 2. t. 164. 

4. A. AUREUM. 
Frons junior simplex, tum ternata, taudem pin- 
nata^ piunae ovales - lanceolatae basi uiag^is minusv6 8. Acrostichum. ' 47 

allenuatae acuminalae obtusiusculae, inferiores sll- 
pitatae. 

A. aureum Unn. Sw. IV. sp. 5. 116. 7F. B. S* 
69. E. a. 2. 456. Schkuhr en. 2. t. 1. Humh. KuntK 
n. g. et sp. 1. 2. Pursh amer. 2. 658. Kaulf. en. 65. 
Lingua cervina aurea Plurn. ßl. t. 104. Hab. in 
America celidiore, Philippinis. C. Variabilis planta_, 
pinnis laliorlbus angustioribus , loügioribus breviori- 
bus, loMgius brevius acuiuinalis et altenualis, basi 
miniine semper aequalibus ut ait Kaulfussius. Fruc- 
lus in Horlo nostro nondum protulit. Acr. aureum 
Schkuhr ad A. fraxinifolium H. Brownii refert et A. 
speciosum vocat Blume. In collectione Weigeltiana 
nomine P. aurei e Surinamo occurrit. 

5. A. STAPHYLEUM. 

FroDS pinnato, pinuae lanceolatae acuminatae basi 
alteuuatae, superiores basi decurrentes, inlimae sub- 
slipilatae. 

Habemus nomine A. sorbifolli Linn. at plnnae 
integerrimae. Dubia planta cum frucfus non protu- 
lerit. Frons ped. longa, stipite cum rachi flavescente, 
pinnis ad 5 poll. longis poll. et dim lalls, nervis la- 
teralibus approximalis parallelis. E seminibus ena- 
tum plantae Ht. angl. 

Div. 2. Squamae pellatae sporüngüs immixlae. 
Platycerium Blume. 

6. A. ALCICORNE. 

Sporophylla rnaxinia rotundata saepe lobata din 
persistentia. Frons substipitata dichotoma , sublus te- 48 Cl. III. Polypodiaceae. 

nulssime tomentosa, snperne fructlfera. Sporangla 
squamls peltatis e tomento confectis immixla. 

A. alcicorne Stvartz syn. 12. et 196. TV. sp. 5. 
111. A. bifurcatutn Cavan. prael 1801. n. 587. Tlaty- 
cerium aloicorne Blume jav. 46. Hab. fere ubique in- 
ter tropicos. C. Fillx singularls, habitu ab aliis discre- 
pans. E seralnibus enatum. 

Collmas filicem nomine Acr. grandis ex Hort, 
angl. acceptain , huic Acr. alcicorne similem, at 
nondum adultam. 9. GYMNOGRAMMA. 

Sori nervös frondis secpentes eosque totos aut par- 
tim occupantes. Indusia nulla. 

Div. 1. Frons subtus nee faiina nee squamis 
tecta. Hemioniiis. 

1. G. PALMATA. 

Frondes palmatae subquinquelobae grosse crenatae 
hirsutae, nenis reticulatis. 

Hemionitis palmata Linn. IV. sp. 5. 129. Kaulf^ 
en. 161. Hemionitis aurea hirsuta Plum, ßl. 129. t. 
51, Hab. in America calidiore. C. A. reliquis 
Gymnogrannae speciebus non nisi venis reticulatis 
differt, et hinc miuime separaudum. 

2. G. PEDATA. 

Rhizoma nullum. Frondes siipilatae^ laciniae pin- 
natißdae hirsutae, media libera, lateralibns junctis, ner- 
\i8 versus marsinem reciis. 9. Gymnogramma. 49 

G. pedata Kaulf. en. 69. Hemlonilis pedata SfV. 
syn, 20. 209. t. 1. /. 3. TF. sp. 5. 129. Stipes 2 — 3 
poll. loDgus teres brunneus glaberrimus nitidus. Fron- 
dis lacloiae 5, media longior ad 2 poll. longa, latera- 
les basi junclae, omnes pinnalifidae lacinulis brevibus 
subtriangularibus subfalcatis obtuslusculis , supra pilis 
brevibus appressis, sublus longioribus densioribus. Spo- 
raogia in nervis reclls versus ambilum. Specimen 
Swartzii sine dubio mancum erat , lacinia media bre- 
\iore reliquis. Hab. . . . Nomine G, ciiialae colimuS. 
E seminibus enata. 

3. G. RUFA. 

Frondes pinnatae, pinnis subsessilibus ovat'is cor- 
datis obtusissimis molUter hiriis hinc inde parlitls ; sli- 
pes rufo - villosus. Sori in nervis lateralibus 2 — 3 ßdis 
rectis approximatis. 

G. rufa Desvaux Berlin. 31ag. 5. 304. Kaulf. 
en. 70. Hemionitis rufa Sw. sytt. 20. 210. ^cad. 
handl. 56. t. 4. /. 2. W. sp. 5. 129. E. a. 2. 457. 
Schkuhr er. t» 17. 21. Acroslichum rufum TJnn. sp. 
ed, 2. 1525. Fteris rufa Linn. sp. ed. 1. 1074. As- 
pleoium tomenlosum Lam. enc. 2. 308. Hab, in Ja* 
maica, Mexico et Brasilia 1) . C. 

4. G. T031ENT0SA. 

Prondes pinoatae , pionulis stipitatis sublwstate 
lanceolatis et basi pinnatifidis acutatis undulatis molliter 
hirtis-^ stipes rufo-villosus. Sori in nervis lateralibus 
2 — 3 fidis rectis approximatis. 

Linli horius II. D 50 Cl. III. Polypodiaceae. 

G. tomentosa Desvaux Berlin. Mag. 5. 304. He- 
mioDitis iomentosa Raddi bras. 8. t. 19. Celeracli lo- 
batum Presl. Bei. Prag. 1. 162. Hab. in Brasilia 
circa Rio de Janeiro fj . C. Affine praecedenti. Pio- 
nulae basi pinnatifidae habent alias pinnulas subro- 
tundas et cordalas obtusas et obtusissimas. 

5. G. RADDIANA. 

Frondes bipinnatifidae, lariniae subtriaogulares faU 
catae acutae ; slipes siiperne cum racbi subpubescens. 
Sorl in nervis laterolibus simplicibus approximativ, 

Celerach polypodicides Ptaddi bras. 10. t. 22. Po- 
lyslichum gymnogrammoides Gaudichaud voy. 324. 
Hab. in Brasiliae monle Corcovado. C. Habilus Fo- 
lypodii. Rhizoma sub terra repens. Frondes 2 — 3 
ped. altae, pinnae superiores ininlinae coofluenles, me- 
diae longe allenuatae 5 piunulae ad U lin. longae 2 
lin. latae, ala conneclente 2 lin. et ullra lata. Sori 
crassiusculi. Nomen Kaulfussius imposuit. 

6. G. POLYPODIOIDES. 

Frondes bipinnatißdae, laciniae sublriangulares sub- 
falcatae acutae; stipes superne cum racbi costisque 
piibescens. Sori inilio subrotundi, demum super ner- 
vös laterales partim effusi. 

G. polypodioides Spreng, syst. 4. 40. sec. nomen 
adsoripfum. Hab. in Brasilia. C. Valde affinis prae-" 
cedenli , quamobrem hoc loco recenseo , quamvis ad 
Polypodiura valde accedat. Rhizoma non repens, 
Frondes 2 — 3 pedes altae, stipes cum rachi fla- 9. Gymnogramma. 51 

vescens inagis pubescens, nee non costae pilis ad- 
pressis pubescentes ; pinnae attenuatae, superiores con- 
flueotes; pinnulae ad 61in. longae, 2 lin. lalae minus 
falcalae, ala connecteote 2 lin, et ultra lala. Sori in 
nervis lateralibus subrotundi at minus circumscripli 
ac in Polypodiis, hinc inde in formam oblongam aut 
linearem transeuntes^ sporangiis m«llis sparsis. 

7. G. VILLOSA. 

Frondes bipinnatifidae villosae j laciniae subtrian- 
gulares subfalcatae acutiusculae. Sori initio subro- 
tundi, demum super nervös laterales pariim effusi. 

Valde affinis pracedenti , nee differt nisi villosl- 
tale et laciniis latioribus minus acutis. Hab. in Bra- 
silia Ci 

8. G. LEPTOPHYLLA. 

Frondes inferiores pinnatae, superiores bipinnatae, 
pinnulae cuneiformes apice incisae triüdaeque. Sori 
nervös pinnularum occupantes tandem confluentes. 

G. leptophylla Desvaux BerL Mag. o. 305. Kaulf. 
en, 81. Hooker et Grev. fil. 1. t. 25. Grammitis lep- 
tophylla Sw. syn. 23. 218. /. 1. /. 6. TV. sp. 5. 143. 
Polypodium leplophyllum Linn. sp. 1553. Schkuhr er. 
26. t. 26. Acrostichum leptophyllum Decand. fr. 2. 
565. Osmunda leptophylla Enc. meth. 4. 657. Adian- 
tum iilicinum leptophyllum elalius hispaDicum Bar- 
rel, rar. 1270. ic. 431. Hab. frequens in Europa au- 
straliori circa Neapolin, in Lusitania. F. Frondes in- 
feriores steriles pinnulas habent laliores. 

D 2 - 52 Cl. III. Polypodiaceae. 

9. G. CHAEROPHYLLA. 

Frondes inferiores steriles pinnatae^ pinnis cunei- 
formibus apice incisis piunalifidisque, superiores ferti- 
les Iriptnnatißdae, laciniis ultimls brevibus lanceolatis ma- 
gis minusve acumluatis. Sori nervös laciniarum oc- 
ciipant demum conüuentes. 

G. chaerophylla Desvaux Berl. Mag. 5. 305. 

Kaulf. en. 82. Hooker et Grev. fil. t. 45. Hemionilis 

chaerophylla Poiret enc. meth. suppl. 3. 38. Hab. in 

Jamaica, in Bonaria et Blonle Video, C. Elegans 

filix optima picta in Hookeri opere, 

Div. 2. Frons subtus furfure tecta. Pityro- 

gramma. 

10. G. CÄLOMELÄS. 

Frondes bipinnalae, pinnulae lanceolatae acutae 
serratae, inferiores basi serrato-pinnatifidae ; subtus to- 
mento albo, stipes badius. 

Gymnogramma calomelanos Kaulf. en. 70. Acro- 
slicbum calomelanos Linn. W. sp. 5. 123. TV, E. 
1067. Ht. ber. t. 40. 41. E. a. 2. 456. Schkuhr er. t. 5. 
Langsd. et Fisch, ßl. 6. t. 3. Raddi bras. 7. Hab. 
in Antillis, Gujana et Brasilia. C. Icon Plum. ßl. t, 
40. saltem mala, si hujus loci. E seminibus enata. 

11. G. DEALBATA. 

Frondes bipinoatae, pinnulae lanceatae obtusissimae 
serratae, inferiores basi pinnatifidae; subtus tomenlo 
furfuraceo in costis candidissimo, stipes badius. 

HetDonilis dealbata W. sp. 5. 131. Ht. ber. 1. r. 
40. fr. E. 1067. E. a. 2. 456. Acrostichum tar- 9. Gymnogramma. 53 

tareum Sw. syn. 15. Gymnogramma tarlarea Desv. 
Berlin. Mag. 5. 305. Kaulf. m, 75. Hab. in Ame- 
rica meridionali. C. Valde affinis praecedeuti, differt 
pinoulis basi non altenuatis oblusis et toinento fiir- 
furaceo. E seminibus eoata. 

12. G. rERUVIANA. 

Frondes bipinnatae, pinnulae cumlformes apice 
serratae hinc inde incisacj subtus tomeDlo furfuraceo in 
costis candidissimo ; stipes badius. 

Gymnogramma peruviana Desvaux Berl. Mag. 5. 
329. Kaulf. en. 77. E. a. 2. 456. Hab. in Peruvia. 
C. Descripllo brevis Devauxli vix indicat speciem, 
melior Kaulfussii, nam a praecedenle praesertim pin- 
nulis cuneiformibus differt. E semiuibus euata, 

13. G. DISTANS. 

Rhizoma bulbiforme. Frondes bipinnatae, pin- 
nulae distantes lanceolatae acutae serratae, inferiores 
pinnatifidae ; furjur tenue album ; slipes badius. 

Valde affine G. calomelani, at differt pianis pin- 
nulisque valde distantibas, pinnulis minoribus. Planta 
altior ad 2 ped. longa, stipes badius, rore glauco ; pin- 
cae 4 — 5 poU. saepe longae altenuatae , superiores 
pinnatifidae inferiores pinnatae , ut solet, pinnatae in- 
feriores ad 6 lio. distantes, extimae confluenles, illae 
ad 10 lin. longae 2-^3 lin. latae acutae basi atle- 
nuatae decurrentes margine serratae, serraturis infe- 
rioribus profuudioribus ut pinnatifidae evadant ; hae 54 Cl. III. Polypodiaceae. 

sensini decrescentes basi non atleauatae serratae, für- 
für teuue; sporaogla tandem ut solenl coDÜuentia. 
Hab. in Brasilia? 

14. G. CHRYSOPHYLLA. 

Frondes bipionatae, pinnulae oblongae obtusae basi 
attenuatae decurrentes serrato-crenatae , inferiores basi 
pionalifidae ; /ur/wr aureum-^ stipes badius. 

Acrostichum chrysophyllum Siv. syn. 15. occid. 3. 
1598. ir. sp. 5. 124. Filix aurea plnnulis iacisis di- 
\isa Plum. fil. 33. /. 44. Hab. in Antillis. C. Ele- 
gans filix, furfure crasso aurei coloris. E semini- 
bus enata. 

D/V. 3. Frons subtus squamis tecta. Ceterach 
Willd. 

Ceterach a Gymnogramma non diiFert nisi squa- 
mis densis in pagina inferiore frondis ubi sori pro- 
venire solent. Squamae vero in plerisque Pplypodia- 
ceis occurrunt, et quidein in majori copia in pagina 
inferiore , ita ut character in bis posilus genus diri- 
mere non possif.' 

15. G. CETERACH. 

Frondes pinnalae, pinnae alternae e basi lata ro- 
tundatae subrepandae superne et inferne sensim de- 
crescentes; squamae e flavescenti albae superne spar- 
sae sublus densae; slipes flavescens. 

Ceterach officinarum W. sp. 5. 136. TF. E. 1068. 
JB.. a. 2. 457. Grammitis Ceterach Sfv. syn. 23. Hoq- 
her tritt. 441. Scolopendrium Ceterach Smith britt. 3. 
1134. engl 4. 305. Engl. Bot. 1244. Aspleuiuin Ce- 10. Acropteris. 55 

ierach Linn. sp. 1538. Asplenium s. Ceferach Barrel, 
rar. 1271, i'c 1043. 1052. Hab. in Europa media ad 
rupes. D. Flures fortasse species sub hac confusae. 
Et ia Brasilia reperta. 

16. G. CORDATA. 

Frondes pinnatae, pinnulae lanceolatae pinnatißdo- 
crenatae, crenis crenulatis , supra glabrae subtus squa- 
mis loDge acutatls fuscescenti-albis; stipes badius. 

G. cordata Schlechtend. adumbr. 16. G. crenata Kaulf, 
en. 85. Grammilis cordata Siv. syn. 23. 217. Jr. sp, 
5. 142. Ciocinalis cordata Desvaux Berl. Mag. 5. 311. 
Nolholaena cordata Desv. Journ. d. Bot. 1. 92. Hab. 
ia Prom, b, sp. T. A praecedente facillime pinuulis 
basi non dilatatis, longioribus crenato - pionalilldis 
distinguitur. 

ydntrophyum est Gyranogramma soris immersis; 
iudusia ia A. laoGeolalo non Tideo nisi tnargines 
fossae conniventes dicas. 10. ACROPTERIS. 

Sori lineares approximati marginales iu apice racheos 
frondis, non foUaceae. Jndusia marginulia, 

Genus optime dislinclum. Piachis non foliacea, 
versus apicem, ubi sori, parum dilatata, nervis aulea 
parallelis nunc paullulurn divergentibus. ludusia mar- 
glnalia uti in antecedentibus, a inargine dislincla et 
quasi sulura couuexa. 56 Cl. III. Polypodiaceae. 

1. A. SErTENTRIONALIS. ' 

Frondes lineares, apidbus dichotomis soriferis. 

Acroslichum septentrionale Lina. sp. 1824. As- 
pleDium seplenlrioDale Swartz 7F. sp. 5. 307. 7F. JE. 
S. 69. E. a. 2. 460. Schkuhr er. 62. t. 65. Hab. ia 
Europae fissurls rupium D. 

Hujus generis sunt : 

^cr. australis, frondibus llnearibus saepe bjpar- 
titis, superiore parte looge soriferis. Asplenium au- 
strale Siv. syn. 75. et. 25. t. 3. /. 1. W. sp. 5. 308. 
Acrostichum auetrale Linn. Affinis nostrati sed bre» 
v|or, augustlor, rigidior. 

.Acr. radiata, frondibus linearibus apice flabelll- 
furmibus, laciniis dichotomis apice bidentatis. Asple-r 
pium radialum 5^. syn. 78. Jr. sp. 5. 308. 11. ASPLENIUM, 

Sori lineares ad nervös laterales frondls aut pinnula» 
rum. Indusia e nervis lateraUbus rarius primariis, 
externe adnata, inlerne solula. 

Indusia e nervis primariis uon nisi in speciebus 

fronde valde dissecla utentibus einergunt, ubi ob an- 

gustiam laciniarum et partilionem nervorum laterali- 

bus nullus locus. 

D. 1, Frons s'impkx. 

1. A, NIDUS. 

Frons lanceolata basi in stipilem altenuata ocui 11. Asplenium. 57 

lata, nervis iateralibus dicbotomis excurrentibus, Sori 
lineares approximati. 

A. Nid US Linn, Sw, 7F. sp. 5. 303. Kaulf. en. 
164. Raddi bras. 34. t. 53. Hab. in India orientali 
et America inter tropicos. Filix secundum celeb. Gau- 
dichaud voy. Bot. 313. valde varians, Nostra habet 
frondes 1 — 2 pedales, latitudine 1 — 2 poll. Nervi 
laterales excurrentes , nee versus marginem reliculati 
i»t in A. dubio Gaudich. 

2. A. SERRÄTÜ3I. 

Frons lanceolata basi in stipitem attenuata acu- 
tata superne serrata, nervis Iateralibus dichotomis ex- 
currentibus. Sori lineares approximali. 

A. serraluin Liinn. SfV. W. sp. 5. 303. Schkuhr 
er, 61. t. 64. Lingua cervina longo lato serratoque 
folio Plum. ßl. 108. t, 124. Hab. in India occiden- 
tali. C. Valde affine praecedenti, et uti videtur va- 
rietas, annuente Gaudichaudio. 

3. A. PALMATUM. 

Frons cordnta quinqueloboj lobis 3 acumioatis, fi 
rotundatls, medio producto. Sori lineares. 

A. palmalum S(V. W, sp. 5. 306. Schiuhr er. 62, 
t. 66. Lam. enc. 2. 300. ill. gen. t. 867. /, 2. Hab. 
in Europa australi. T. Scolopendrio Hemioniti affine, 
at in hoc lobus medius multo magis productus ut 
frons basi tantum quinqueloba dici possit , praeter 
characterem geoeris. 58 Cl. HI. Polypodiaceae. 

Div. 2. Frons plnnata aut bipinnaüßJa. 

4. A. OLIGOrHYLLUill. 

Frondls pinnae lanceolatae acutniaatae in petlo- 
lum altenuatae decurrentes inaequaliter et obtuse ser- 
Tulatae^ nervi laterales patentes medio soriferi» Sori 
lineares. 

A. oligophylluna Kaulf. en. 266. Hab. in Brasi- 
lia d. Chamisso. Frons 1 — 2ped., pinnae 5 — 6 poll. 
longae 1 — 2 poll. latae. Stipes fuscescens , rachis 
inaculis approxiiuatis fuscis. 

5. A. SERRA. 

Frondis pinnae lanceolatae looge acuminatae basi 
inaequahs ia petiolum attenuatae inaequaliter argute 
serratae ; nervi laterales arrecti basi soriferi. Sori ob- 
longi et lineares. 

A. Serra Langsd. et Fischer ßl. 17. t. 19. Tr. sp. 
5. 312. Hab. in insula Catharinae Brasiliae, C. Pin- 
nae 5 — 6 poll. longae poll. fere lalae. Ob nervös 
arrectos nee patulos et basi soriferos sori oppositi sese 
fere contingunt. Slipes badius nitidus. Sequentes 
nr. 6 — 10 pinnis superiie auriculalis et habitu pecu- 
liari cum Adiantis sect, 2. conveniunt. 

6. A. MARINUM. 

Frondis pinnae oblongae obtusae basi allenuate 
decurrentes superne obtuse auriculatae inciso-crenatae'^ 
racbis tenuls alala. Sori oblongi. 

A. mariuuin Linn. Sw. W. sp. 5. 318. Jr. E. 
1072. E. a. 2. 460. Schkuhr er. 64. t. 68. Engl Bot. 11. Asplenium. 59 

t. 392. Hooker hrh, 447. Hab. in rupibus marinis 
Europae mediae et australis occidentalis nee non Afri- 
cae borealis occidentalis. C. Pinnae vix poll. longae 
4 — 6 lin. lalae. Stipes badius. Rachis badia e pin- 
nis decurrentibus viridi alata, ceterum leres, superne 
virens, induinento viridi parlem fuscam cingenle. E 
seminibus enatum. Var. maderensis omnibus parli- 
bus duplo major e Madeira, an species peculiaris? 

7. A. OBTUSIFOLIUM. 

Frondis pinnae oblongae et ovales obtusiusculae 
basi superne auriculatae inferne cuneatae et subexcisae 
repando dentalae crenalaeve; rachis alata, Sori li- 
neares. 

A. obtusifoliuna Linn. Siv. W. sp. 5. 315. Hook, 
et Grev. t. 249. Lonchltis aqualica inembrana teneri 
contexta Plum. fil. 51. /. 67. Hab. in India occiden- 
tali. C. Nostra paullulum differt a planta Hookeri, 
uam pinnae sursura decrescunt nee confluunt. Xeon 
Hookeri monstrat pinnas repando - dentatas, Plumieri 
crenatas. Rachis depressa seu deplauata alata , su- 
perne, ubi ala, deplanata viridis, inferue fuscescens, 

8. A. BRASILIENSE. 

Frondis pinnae lanceolatae falcatae basi inferne di- 
midiatae superne truncatae et auriculatae obtusae et ob- 
tuse serratae slipilalae, superne et inferne sensioi 
decrescentes, rachis tenui alata. Sori lineares. 

A. brasiliense Raddi ßl. 36. t, 51. /. 1. Hab. in 
sylvis Troviuciae Rio de Janeiro. C. Pedem circiler 60 Cl. III. Polypodiaceae, 

longa, pionae mediae 8 Hn. longae, 2 — 3 latae; orn- 
nes sibi approximalae. Slipes fuscus , rachis fusca e 
plnnis decurrentibus viridi alala, ut in A. inarino et 
A. erecto Willd. quod pinols brevioribus , inümis 
utrioque auriculalis discrepat. A. abscissum Willd, 
quod Inic pertinere putat Raddius, pioDis longioribus 
acuminatis, rachi non alata dllTert. Et A. teoerum et 
laetum differunt. Habemus nomine Aspl. erecli Bory. 

9. A. EBENUM. 

Frondis plnnae lanceolatae basi utrinque cordatO' 
aurkulatae obtusiusculae crenalae sessiles, superne et 
inferne sensim decrescentes , rachi non alata. Sori 
ovales demum conüuentes« 

A. ebenum j4it. kew. 3. 462. Swartz syn. 79. PP. 
sp. 5. 329. E. 0. 2. 460. A. polypodioides Swartz syn, 
79. et 272. Schkuhr er. 67. f. 73. A. trichomanoides 
Mich, amer, 2. 825. Acrostichum plalynurum Linn. 
SP. 1527, encl. sjn. sec. TFilld. Hab. in Carolina, Vir- 
ginia, Pensylvania. T. Frons ped. et ultra longa, pin- 
nae 9 lin. longae 2 — 3 lalae; pinnarum auricula 
superior rachi incurabit. Soris facile distinguitur. 

10. A. OTITES. 

Frondis pinnae lanceolatae basi inferne dimidiatae, 
superne truncatae et auriculatae obtusae argute serratae 
stipilatae, superne et iuferne parum decrescentes j ra- 
chis squamulose hirta non alata, Sori oblongi. 

Habemus aomine A. aurili Willd. a quo pinnis 
oblusis aliisque nolis differt. Frons seiuipedem longa; 11. Aspleniuir. 61 

rachls fuscescens e sfipilibus decurrenllbus margioata 
sed non alata , squamulis setaceis sat densis ; pinnae 
poll. longae 3 Ho, latae sat luculenter slipitalae sub- 
falcalae inaequaliter serratae, auricula baseos haud 
magna, inferiores parum minores, summa pionis ad^- 
sfantibus major. Falria ignota. 

11. A. AUPxITUM. 

Frondis pinnae lanceolatae acutae breviter slipita- 
lae duplicate serrato-crenatae, crena inßma superiore 
majore pluries crenata-^ rachis subsquamulosa non alata, 

A. auritum Siv. ind. occ. 3. 1616. W. sp. 5. 320. 
Schkuhr crjpt. 199. t, 1306. Hab in Jamaica et ad 
Caracas t? • G« Elegans lilix. Frondes ped. longae, 
pinnae parura ultra poll. 

12. A. TRICHOMANES. 

Frons pinnnta, pinnae sessiles subovaks basi su- 
perne subaurkulatae inferne truncatae obtusae crenatae, 
superne parura decrescentes; slipes cum rachi badius, 
Sori oblongi confluenles. 

A. Trichoinanes Ltnu. W. sp. 5. 331. /7 . jE, 
1072. E. a. 2, 461. Schkuhr er. 69. /. 74. Engl. Bot, 
t. 576. Frequens ad rupes, muros in Europa. D, Sti- 
pes ala angustissima fuscesccnte scariosa. 

13. A. VIRIDE. 

Frons pinnata, pinnae sessiles, subovaks basi su- 
perne subauriculatae inferne truncatae obtusae crenatae; 
slipes cum rachi virens. Sori oblongi conlluentes. 62 Cl. III. Polypodiaceae. 

A. viride Huds. Smith Sw. PF, sp. 5. 332. fV. 
E. 1022. E. a. 2. 461. Schkuhr er. 68, t. 71. Engl. 
Bot. t. 2257. A. Trichomanes ramosum Linn. sp. 
1541. Hab. ad muros et rupes Europae paullulum 
calidioris. D. ^ 

14. A. PETRARCAE. 

Frons suhb'ip'mnüvfida^ pinnae sessiles oblongae ob- 
tusae crenato -pinnütißdae cum stipite et rachi pilosa- 
glandulosae. Sori oblongi conflueDtes. 

A. Petrarcae De Cond. fl. fr. 6. 238. Hook, et 
Grev. ßl. 2. t. 152, A. Vallis clausae Requkn in 
Guerin Descr. d, Vaucluse. A. glandulosum Loisel. 
fl. gfl//. 2. 363. Polypodium Petrarcae Guer. descr. d. 
Vaucl. ed. 1. 124. Hab. in Gallia auslrali prope fon- 
tem Vallis clausae; prope Monspelium. Pills glandu- 
losis et pinnis profundius crenatis facile dignoscitur« 
Slipes badius superne virens. 

15. A. MELANOCAULON, 

FroDS pinnata, pinoae sessiles subovales basi su- 
perne vix ouriculatae inferne subtruncatae obtusae cre- 
natae, superne sensim decrescentes; stipes cum racbi 
badius. Sori oblongi coniluentes. 

A. melanocaulon W. sp. 5. 332. TF. E. 1072. 
E. a. 2. 461. A. Trichomanes Mich. amer. 2. 264. 
Hab. in Canada, Pensylvania et excelsis montibus Ca- 
rolinae. D. Valde affine A. Tricbomani et vix di- 
versum ; paullo tenerius, pinnis magls sensim de- 
crescentibus et iude quocjue rachis apice tenerior. E 
seiainibus enalum. 11. Asplenium. 63 

16. A. FLABELLIFOUÜM. 

FrODS pionata, pinnae sessUes inverse triangulär es ^ 
basi tranguli arcuata, acute crenalae; rachis apice fili- 
formi radicante. Sori oblongi coofluentes. 

A. flabellifolium Cavan. prael. 1801. /?. 656. Siv. 
syn. 81. et 275. t. 3. /. 2. Hab. in nova Hollaiidia. 
T. Elegans filiy, pionls 3 — 4 lio. loDgis autice 3 — 4 
Ho. lalis. Rachis virens apice bulbiformi radicanti. 

17. A. FONTAKUM. 

Frons subbipinnata, pinnulae cuneiformes in rachia 
alalam decurrenies angulalo-lacinialae, laciniis mucro- 
nalis. Sori oblongi confluentes. 

A. fontanum R. Brown. Smith engl. fl. 4. 312. 
Aspidiuin fontanum Swartz syn. 57. Schkuhr er. 52. 
t. 33. Engl Bot. t. 2024. Athyrium Halleri Roth, 
germ. 360. Aspldium Halleri /^. sp. 5. 274. E. a, 
2. 457. Polypodiura fontanum Linn. sp. 1550. Hab. 
io rupibus Germanlae austraiis, Helvetiae, Galliae. F. 
Nescio cur Willdenowius Aspidio suo fontano syno- 
nymon Linnaeanum adjunxerit, cum nee diagnosia 
nee Synonyma huc pertinere dicat. Aspidium fonta- 
num Willd, parum ab A. Halleri differt nee nisi 
pinnulis mious separalis et a se invicem distinctis, 
ita ut varielas videalur pinnis minus disseclis et parlifis. 
Tria adsunt speciuiina in Hb. Willd. a Bellardio et 
Kitaibelo. 

18. A. rUMILUM. 

Frons pinnata, pinnae sfipitatae ambitu triangu- 
lari, incisae basi pinuaiifidae laciniis apice crenalis; 64 Cl. III. Polypodiaceae. 

rachis et superficies pinnarum pilis sparsis. Sori li- 
neares. 

A. pumilum Sw. syn, 76. ind. occ. 3. 1610. JF. 
s/j. 5. 309. A. anthriscifolium Jacq. coli. 2. 103. /. 
2. /. 3. 4. Hemionitis pumlla peotaphylla et rolunde 
dentata Plum, ßl. 128. t. 66. /. j4. Hab. in America 
caldiore. C. Habilu ab aliis differt, pionis basi lalis- 
sirais brevibus, foliis Umbelliferarum quarundam sat 
sirrrilibus. 

19. A. AFFINE. 

Frons bipinnatißda et bipinnata'j pinnae stipiiatae 
oblusatae antice pinnatifidae basi pinnatae, pionulae 
subsessiles rhombeo-ovatae; rachis pubescens. 

A. affine 5^. syn. 84. et 279. Tr. sp. 5. 343. 
Hab. in insula ölaurilii. C. Noslra planla frucfus 
uondum prolulit nee bene explicala esl, differre tarnen 
non videlur a planta Swarlzii. Rachis io nostra uti* 
que pubesceos, quam Swartzius glabram dicit. Ha- 
bilum Folypodiaceum refert. 

20. A. BIPARTITUM. 

Frons pinnata, pinnae antice serratae basi pinna- 
tißdae laciniis serrulatis, superne ad basin pinnula se- 
parata oblonga serrulata; rachis cum stipite supra vi- 
rens subtus fusca. Sori lineares. 

A. bipartitum /^. sp. 5. 328. Hab. in insula 
Borboniae sec Bory. Elegans fdix. Frons pedalis et 
ultra, pinnae yix 2. poll. longae, inferiores stipitatae 
e pinnulis compositae, quarum postica superne ab 
aliis sejuncla et magis erecla 5 lin. longa oblusiuscula 11. Asplenium. 65 

basi attenuata serrulata, una alterave serra proPun-^ 
diore; rellquae pioDulae basi junclae antrorsum mi- 
nores fiunt et acumeu pionae longum serrulatum si- 
siunt, posteriores vero seiisim majores apice aiit un- 
diqiie serrulalae; inferiores semper majores; versus 
apicem frondis pinnae sensim decrescuot, uli pinnu- 
lae versas apicem pinoae. Stipes basi fuscus io sulco 
tantum virens , tum viridis color sensim sensimque 
luagis expanditur, partera fuscam racheos magis ma- 
gisque investit, quae sie tantummodo perlucet et de- 
nique plane occullatur; exemplum combinationis folii 
et scapi, quod in aliis quoque e. g. A. marino, Pe- 
trarcae etc. observatur, sed non tam eleganter quam 
in hac specie. 

Div, 3. Frons bi-trfpinnatu, pinnulis remotiuscuüs 
basi attenuatis poljsoris. 

21. A. PRAEMORSUM. 

Frondes bipinnatae, pinnulae cuneatae, siiperiores 
longiores angusliores antice incisae lacinüs linearibus\ 
rachis squamulose hirta. Sori lineares coufluentes. 

A. praemorsum Sw, syn. 83. ind. occ. 3. 1620. 
TV. sp. 5. 339. E. a. 2. 461. A. furcatum 5»^. /W. 
sp. 5. 340. Schkuhr er. 73. t. 79. Kaulß en. 174. 
Schkchtend, ad. 30. A. caiiariense /^. sp. 5. 339. 
Hab. in JamSica el ad Caracas. C. Colitur haud rare 
in Hortis botanicis. Frous ampla , pinoulis Variae 
magnitudinis, longioribus et augustioribus, tum bre« 
vioribus latioribus et vere praemorsis. 

LinT: horius II, E 66 CJ. III. Poljpodiaceae. 

22. A. ADIAKTUM KIGRUM. 

Fiondes ti-pinnaiifidae, piunulae inferiores decurren- 
les lunceolalae argute serratae , superiores confluentes 
Sori oblongi confluentes. 

A. Adiantum nigrum Linn, Sivartz JF. sp. 5. 346. 
E. a. 2. 461. Schhuhr er. 74. /. 80. o. Engl. Bot. t. 
1950. Hab. in Europa auslrali, Bililannia. T. Rachis 
supra sulcala et \irens, cum inferior pars teres et ni- 
lide liisca sil, nee nisi a pinnis decurrenlibus ■viridi- 
ala[a; aulrorsuiu vero pars fusca inira virideiu sese 
perdit. 

A. praernorsum, Adiaolum nigrum, aculum, lau- 
ceolalum aliaeque fcimiliain sislunt propriain. 

23. "A. RUTA MURARIA. 

Frondes bipinnatae , pinnae ternatae et paucipiniia- 
tae, pinnulae cuneiformes antice argute deniatae saepe 
incisae. Sori oblongi confluentes. 

A. Rula nuiraria Linn. Swartz JF. sp. 5. 341. 
^V. E. 1072. E. a. 2. 461. Schkuhr er. 75. /. 80. b. 
Engl. Bot. t. 150. Hab. in Europae praesertim bo- 
realis et frigidioris rupibus et muris. D. 

24. A. ALTERNIFOLIUM. 

Frondes suböipinnatae, pinnae saepius integrae ob- 
longae oblusae pauciserratae , hinc inde inciso - partitae. 
Sori oblongi confluentes. 

A. alternifolium JFulfen in Jacq. Miscell. 2. 51. 
/. 5. /. 2. Engl. Bot. t. 2258. A. germanicuiu TFeiss 
crypt. 299. TF. sp. 5. 330. JF. E. S. 70. £. a. 2. 460. 11. Asplenium. 67 

A. Breynii Sivartz syn. 85. Schkuhr er. 77. t. 81. ilab. 
in Germania praeserlim calidiore, Gallia. Brittanaia. D. 

25. A. RACHIRHIZON. 

Frondes bipinnaiae, pinnulae stipitatae^ inferiores 
pinnalifidae, mediae basi superne truncatae subrhom" 
beae, latere anteriore iucisae et repandae, summae par- 
vae subrotunüae 'j rachis apice gemmifera et radicans. 

A. rachirhizon Raddi bras. 39. Hab. in nionti- 
bus allis proviuciae Minas geraes. C. Filix elegans, 
sed noslra fructus noudum protulit et non saiis ex- 
plicala videtur. Habitus singularis. 

D/c. 4. Frons bi-tripinnata, pinnulae approximatae 
basi non attenuatae. [Fions polypodiacea.) 

26. A. FILIX FEMINA. 

Frondes bipinnatae\ pinnulae lanceolatae obtusae 
serrato- pinnatifidae, laciniis brevibus 2 — 3 denlatis 
incisisve. Sori subrotundo - ovales. 

A. Filix feinina Bernhardi Hacker scot. 447. As- 
pldium Filix femina Swariz PV. sp. 5. 276. /^. F, 
1071. E. a, 2. 459. Schkuhr er. 56. t. 58. 59. Athy- 
rium Filix femina Roth germ. 3. 65. Polypodium 
Filix femina Linn. sp. 1551. Hab. in Europae sylvis. 
D. Valde variat, unde species: A. moUe, ovatum, tri- 
üdum Roth germ. 3. 61 — 65. Interinedium certe 
est iuter Aspidium et Asplenium. 

Darea aspidioides TF. sp. 5. 391. secuodum her- 
barium Auctoris et plantam in Horto cultam est As- 
plenium Filix femina. 

E 2 68 Cl. III. Polypodiaceae. 

Asplenium striatum nliaque afflnia v. infra sub 
Djplazio. 

Div. 5. Frons bi-tripinnata^ pinnuUs monosorls. 
(Dareae spuriae) 

27. A. DISSECTUM. 

FroDS tripinnatißda arabitu lanceolalo; pionulae 
breves pinnatifidae, laciulae ovales et oblongae aculius- 
culae basi alten ualae. Sorus oblongus siibmarginalis. 

Nomine Dareae s. Caenopleris dissectae iilicem' 
}iaDc elegantem colimus. Frons ad pedem longa; 
stipes cum rachl glaber badius, ala angusta -viridi su- 
perne totam racliin fere occiipanle; pinnae longissimae 
\ix 2 poll. loügae superne sensim valde decrescentes 
tandem confluentes^ in alam viridera racheos decur- 
rentes; pinnulae 6 lin. longae in laclnias utrinque 
2 — 3 profunde divisae, laciniae ipsae quae longis- 
simae^ vix 3 lin. longae. Sorus oblongus ad margi- 
nem laciniae parum contractum, saepe in medio laci- 
niae nervo. Hab. . . . C. 

Dareae seu CaenopteriJes verae soros habent ita 
ad marginem positos , ut indusium foliaceum cum 
ipso margine indusium quasi bivalve sori conslituat, 
hinc apertum. 

GrammitiSy varlum geniis, de quo vide Blume Fl, 
Jav. 1. 104. Gr. Billardieri genus conslituere videtur 
soris oblongis inter coslam et nervös laterales* Xi- 
phopterin bene sejunxit Kaulfussius. 12. Camptosorus. 69 

12. CAMPTOSORUS. 

Sori obloDgi lineares flexi, varie confluentes. lodusla 
ad latus sori emergentia varie versa. 

Dispositione sororum, indusiis hinc inde emergen- 
llbus, plerumque quidem extrorsum solutis, saepe 
vero deorsum sat differt ab Asplenio, cujus iadusia 
semper e nervo oriuntur. 

1. C. RHIZOPHYLLUS. 

Frons lanceolata auriculato - cordata subcreoata, 
acumine tongissimo radicante, 

Asplenium rhizophyllum Lmn. Sw. JV, sp. 5. 305, 
E, a, 2, 460. Hab. in America sepleotrlonali. D. 13. SCOLOPENDRIÜM. 

Sori lineares inter duos nervös laterales. ludusia utrin-' 
que ad latus sori e nervis emergentia, 

1. SC. OFFIGINARUM. 

Frondes lata lanceolatae basi cordatae; slipes 
squamosus. 

Sc. officlnarum Sfvartz TV, sp. 5. 348. /^. E. 
1073. E. a. 2. 461, Schkulir er. 78.' t. 83. Asplenium 
Scolopendrium Linn. sp. 1337. Hab. in Europa me- 
dia. D. Var. 1) Crispa, fronde crispa; 2) Var. 2. 
Daedalea, fronde apice daedalea seu ampliata undulata. 
Var. 3) Muhißdüf fronde apice ampliata möllifida un- 70 Cl. III. Polypodiaceae. 

dulata. Var. 4) Ramosay stipile ramoso, fronde dl- 
visa apice undulata. Varielates hasce io horlo co- 
limus. 14. DIPLAZIUM. 

Sori lineares utrinque ad netvos laterales, saltem in- 
feriores. Indusia ibi geminn e uervu inier soros 
emergenlia, exlrorsum suluta. 

Div. 1. Frons simphx. 

1. D. ACUMINATUM. 

Frons lanceolata acuininata basi parum altenuata 
repando serrata, nervis laleralibus dichotomis. 

D. acuminalum Raddi bras. 41. t. 57. /. 2. Hab. 
in sylvis montis Corcovado, Rio de Janeiro. C. D. 
plantagineum Hbr. Willd. cfr. sp. 5. 351. ab hoc 
nullo modo difFert. Icones, quas citat, Sivartzi syn. 
t, 2. f. 4. et Schkuhri er. t, 85. frondem sistunt mi- 
nus acuminatam serraturis obtusis, sed rariabilem esse 
planlam nullus dubito, et D. plantagineum Willd. ab 
hocce D. acuminato Radd. non diversum. 

Div. 2. Fions bi - tripinnatißda et bi-tnpinnata. 

2. D, SHEPHERDI. 

Frondes bipinnatißdae, pinnae longe acutatae, infe- 
riores stipitatae, pinnulae lanceatae obtusae antice sab- 
dentatae suhfalcatae. Sori inferiores geminati. 

Asplenium ambiguura Raddi bras. 38. t. 54. Hab. 
in Brasilia. C. Froudes 3 — 4 ped. longae, pinnae 14. Diplazium. 71 

sal dislanles, inferioies 3 — 4 poll. loogae, siijtlte 
brevi, superiores seusiin decrescentes et confluentes ; 
piDDulae 5 — 6 lin. longae, 3 — 4 lin. lalae ala 
cuDDeclente 4 lin. lata; stipes cum rachi virescens. 
Indusia lata. Vis credideriin esse Aspl. ambiguum 
Swartz cum iodusia aoguslissima describa». Scbkuhrii 
icüD abborret. 

3. D. DUBIUM. 

Frondes bipinnatifidae, pionae breviter acututae, in- 
feriores stipitatae, pinnulae ovales et oblougae obtusae 
anlice subdentatae. Sori inferiores geminati. 

Diplazium ambiguum Raddi bras. 41. t. 54. No- 
mine Asplenii striati colimus. Valde affine praecedenli 
at majus, crassius, pinnae multo minus acutalae, pin- 
nulae breviores ita ut ala connectens latior sit et 
nullo modo falcalae, sed inferiores praesertim revera 
ovales et oblongae. Forlasse varietas Aspl. striati, cujus 
pinnulae ad basin usque separatae. Habemus ex Hl. 
engl. Hab. in Brasilias monte Corcovado t? . C. 

4. D. COARCTATUM. 

Frondes bipinnaiißdae, pinnae acuminalae, pinnu- 
lae lanceolatae obiusiusculae approximatae , inferiores 
lüclii incumbentes. Sori inferiores geminati. 

Affine praecedentibus sed forma coarctata primo 
iulultu dilTert. Frons 2 ped. alta, stipes cum rachi 
virescens, haec squamulis miuimis paucissimis ; pin- 
nae 2 — - 4 poll. longae, ))iflnulae sen laciniae 4 — 6 
liu. longae 2 — 3 lin, latae ala conuecleute utrinqua 72 Ci. III. Polypodiaceae. 

nd nervum 2 lin, lata. Sori ut in praecedenlibus. 
Hab. iß Brasilia. C. 

5. D. PUBESCENS. 

FroDS bipinnatifida , piooae subsessiles inflmae 
valde decrescentes et separatae, summae valde decrescen- 
tes et conßuenteSf inferiores basi pinnatae, pJerum^ue 
grosse crenataey crenis serratis dentatisve, stipes cum 
rachi ferrugineo - et moUi - pubescens. 

Elegaos ülix, 2 — 3 ped. longa, stipes ferrugi- 
neo -et molll- pubescens et subvillosus, rachis pilis 
magis albentibus , pinnae et superflcie pilis brevibus 
sparsis; pinnae omnes subsessiles, inflmae a reliquis 
valde remotae decrescentes grosse creoatae, inferiores 
basi pinnatae, pipnula una alterave infimarum magis 
separala rolundata parva serrala, reliquae lanceatae 
acutae serratae, exlimae confluentes j pinnae pleraeque 
4 — 5 poll. longae acumiuatae , ultra poll. latae, 
Frqctus nondura protulit. Sprengelius speclminibus 
noslrls adscripsit D. serampurense, huic vero in System, 
veget. stipitem glabrum adscripsit qui pubescentia io 
PGStra insignis. Hab. iu India orieutali. C. 

6. D. ARBORESCENS, 

Frons bipinnata, pinnae inferiores sllpitatae, su- 
periores sessiles, omnes atlenuatae, pinuulae sessiles 
anteriores confluenles lanceolatae acutae serratae. 

D. arborescens Siv. /^. sp. 5. 354. Hab. In in-. 
sqla Borbonia. C. Filix alla, stipes luculenter e duo- 
bMS composilus, altero alteruin atubieote, flayescenS) 15, Didymochlaena, 73 

squamalls pillformibus paucis; pinnae 6 poll, et ultra 
longae; pionulae inferiores ultra poll. et dim. longae 
6 lin. lalae glabrae. Fruclus non protulit, Line du- 
bia species. 

7. D. OBTUSUM. 

Frons tripinnatißda , pionae pinnatae, piuuulae 
lanceolatae obtusissimae crenato-pinnatifidae, laciniae ob- 
tuso-truncatae denticulatae. Sori conuiventes curvati, 

Nomen CI. Kaulfussius specimini nostro adscrip- 
slt. Filix 2 — 3 ped. longa; stipes sr|uamulis pili-^ 
formibus paucis, rachis pinnarum et costa piunularum 
ferrugineo-pubescens, superficies cpoque pinuularum 
parum pubesceus est; pinnae sursum curvalae; pin-' 
nulae subsessiles, sessiles et confluentes, ultra poll. 
longae 4 — 5 lin, latae; laciniae breves vix 2 lio, 
longae, ad 2 lin. lalae ita truncatae ut fere quadratae 
videaqtur, ala connectente lin. lata; ob lacinias infe- 
riores pinuulae truncatae apparent. Sori angusti cur- 
vati extrorsum convexi introrsum concavi. Hab, in 
Brasilia C. £ seminibus enatuin. 13. DIDXMOCHLAENA, 

Sori oblongi utrinque ad apicem nervi lateralis. Indu-^ 
sia gemina e nervo inter soros emergentia, exiror- 
8um soluta. 

Didymochlaeiia est DIplazium soris abbreviatis, 

1. D. SINUOSA, 

Frons bipinnata^ pinnulae oblongae obtusissimae 
crenulatae, basi truncata superne rotundaia inferne excisa. 74 Cl. 111. Polypodiaceae. 

D. sinuosa Desv, Beil, Mag. 5. 303. /. 7. /. 6. 
Kaulj, en. 184, Aspidium squamatum W. sp. 5. 
259. Aspidium truncatulum Spv. syn. 52. et 252. /^, 
sp, 5. 256. Aspidium cullratum Presl. del. präg. 1. 
174. Adiantum lunulatum Houtt. Pfl. Syst. 13. 252. 
t, 100. /. 1. Lonchitis ramosa et cauliculis squamosis 
Plum. fil. 43. t, 56. Hab. in Hispauiola, Brasilia, 
Java. C. FroDS alla ad 3 ped, , rachis squamis et fas- 
ciculis pilorum ferrugineorum, pinnulae ad 8 lio. lou- 
gae 4 lin. latae subslipitalae approximatae supra cur- 
\atae subdimidiatae ; sori 1 — 2 lio. longi crassi ia 
margine superiore pinnulae remotiusculi. 16. ALLANTODIA. 

Sori oblongi cosJae obliqui. Indusia nervo adnala for- 
nicata cylindricOf inlerne soluta, tandem recUnata. 

1. A. UMBROSA. 

Frondes tripinnatae, pinnulae decurrentes subdiscre- 
tae oblongae serratae, serralurls inümis bidentatis. 

A. umbrosa R. Brown KauJf. en. 179. Aspidium 
umbrosum SiV. W. sp. 5. 282. Hab. in Madeira. •(? . 
C. Frons Irlpedalis, pinnae 1 — 2 poll. longae, pin- 
nulae parvae 3 — 4 lin. longae vix ultra lio. latae. 
Soros paucos tantummodo protulit. 17. BLECHNÜM. 

Sori lineares continui rarius discreli ulrloque cuntoe 
paralkli. Indusium externe adualum. 17 Blechnum. 75 

Sorl nervös laterales saepe approximatos paralle- 
les contra morem transeunt. 

1. BL. LANCEOLATUM. 

Frons Simplex aut subpinnata, pinnulae oblongo~ 
et lineari - lanceolatae longe acutatae margiae subcarli- 
laglneo hinc inde denticulato. Sori costae approximati, 
ladusium angustum. 

Bl. lanceolalum RadJi bras. 52. t. 60. /. 3. Hab. 
io Brasilia, sylvis Corcovado t? • C. Variabilis filix, 
fronde simplici et subpioData, pinoulis loogioribus bre^ 
vioribus, latioribus angustioribus, saepe rudimeotis 
pinnularum rotuodatis et triaogularibus. Ad ped. 
looga frons. 

2. BL. INTERMEDIUM. 

Frons pinnata^ pinna terminaUs longe lanceolata 
acutata, inferiores oblongae obtusae variae inlerdum 
auriculatae. Sori costae approximali ; indusium la- 
tiusculum. 

Filix parvula apud nos vix 6 poll. longa. Stipes 
tenuis virens. Pinnula terminalis ad 2 poll. longa 
basi inaequalis subtus albens splendens, pinnulae in- 
feriores 2 — 4 approximatae a 3 lio. ad poll. longae 
obtusissimae et rotundatae. Habemus ex Ht. augl. 
An varielas B. trifoliati Kaulf. ? 

3. BL. GRACILE. 

Frons pinnata , pinuulae longe lineari- lanceolatae 
longe acutatae. Sori costae approximali. Indusiuui 
auguslissimum. 76 CI. III» Polypodiaceae# 

Bl, gracüe Kgulf. en. 158. Hab. in Brasilia ff, 
C. FroDS ped. longa, stipes sursum cum racM demum 
fuscus, pinnulae 3 poll. longae 4 lin. latae in nostris 
quinquejugae^ termiDalis longlor saepe auriculata. 

4. BL. TRIANGULÄRE. 

Frons pinnatißda^ laciniae inediae alternatlm con- 
iluentes lanceatae obtusae mucronulalae margioe sca- 
brlusculae, inßmae parvae rotundatae, summae conüuen- 
les. Sori costae approximati. 

Filicem e Mexico habemus, nomen dedit cel. 
Sprengel. Frons 8 poll. longa , stipes cum raclil fla- 
vescens, basi squamosus, ceterum fere glaber; lacloiae 
inediae poll. longae, 3 — 4 lin. latae obtusatae mu- 
crone parvo ilrmo, summae conilueutes in pinnam lon- 
gam lanceolataro, inümae laliores breviores rotundatae. 

5. BL. GLANDULOSU3I. 

Frons pinnatifida , basi pinnata , laciniae mediae 
alternalim confluentes lanceatae acutae, margine sca- 
briusculae, infimae dist'mctae decrescentes basi praeser- 
tim sursum auriculatae- stipes cum rachi lacinilsve glan- 
dulose pilosus. Sori costae approximati. 

Bl. glandulosum E. a, 2. 462. Kaulf. en. 161. 
Hab, iu Brasilia. C. Frons ad 10 poll. longa, lad-? 
nlae mediae poll. longae 2 lin. latae, summae con- 
fluentes in pinnam laaceolatam acuiam, stipes cum rachi 
glandulose pilosus, laciniarum margo serraturis ci- 
liisve glandulosis mjoimis, superficies pilis sparsis cris- 
pis. Affine Bl. polypodioidi Radd. br. 53. t. 60t /, 17. Blechnum. 77 

2. at piunae infimae io iiostra uon ita decrescunt. 
E seminibus enalum. 

6. BL. OCCIDENTALE. 

Frons pinnata, pinuae subsessiles cordüte lanceo- 
latüe breviter mucronatae margiue scabrae, infimaa 
breviores rotundatae, Sori costae approximati. 

Bl. occidentale Linn. W. sp. 5. 412. /^^. E, 
1074. E. a. 2. 462. Jacq. rar. 3. f. 644. JlatiJi bras. 53. 
Hab. in America calidiore. C. Frons variae magnltu- 
dinis 6 poll. ad ped. usque longa et ultra ; laciniae 
medlae in parvis vix poll. longae in aliis 2 poll. et 
ultra. BI. cartilagineum Schkuhr 100. t, 108. b. et 
Lonchitis s. Hemionilis pinnata juxta nervum pulve- 
rulenta Plum. fil. 48. t. 62. /. B. sisluut varietatem 
pinnis longe acutatis. E seminibus enalum. 

7. BL. FALCATÜM. 

Frons pinnata, pinnae subsessiles cordate lanceo- 
latae acutae margine scabrae, infimae breviores sursum 
auriculatae. Sori coslae approximati. 

Hoc nomine habemus ex Horto Loddigesil. C. 
Valde affine praecedenti eademque magnitudo, quam 
in minori illius speciei varietate observamus, sed pin- 
nae inferiores sursum auriculatae quod in illis uon ac- 
cldit, et quidem saepe ita auriculatae ut basi blparti- 
tae appareant. Sori breviores ac in pr, 

8. BL. AUSTRALE. 

Frons p'mnataj pinnae breviter stipitalae lanceo- 78 CI. III. Polypodiaceae. 

latae muoronatae basi auriculatae, infimae trianguläres 
aequilaterae. Sori submargioales. 

Bl. auslrale Linn. Siv. TV, sp. 5. 410. Schkuhr 
er. 103. t. 110. b. Schkchtend. od. 38. BI. rigidum 
W. sp. 5. 40. Bl. auriculalum W. sp. 5. 412. Hab. 
in Prom. b. sp. C. Frons ped. alta, pinnae mediae 
fructiferae poH. et ullra longae 2 lin. latae. Sori 
saepe totara paginam inferiorem pinnulae occupant. 

9. BL. BRASILEENSE. 

Frons pinnata, pinnae basi dilatata rächt adnatae 
longa lanceolalae argute serratae^ infimae sensim, sum- 
mae subito decresceules. Sori costae appro^umati. 

Bl. brasiliense Desvaux Berl. Mag. 5. 330. KauJf. 
en. 159. Bl. niiidum PresI del. präg. 1. 187. Hab. in 
Brasilia. C. Frondis pinnae inediae 3 — 4 poll. lon- 
gae, 6 — 8 lin. latae, qua pionariim longitudine fa- 
cile dislinguifur, tum approximafae sunt superne al- 
ternatim semioppositae. 

10. BL. STAGNINUM. 

Frons p'mnata^ pinnae substipitatae remotiusculae 
lanceolalae acutae serratae, squamis ovatis subtus ad 
nervum utrinque adnaiis. Sori costae approximati. 

Bl. stagninum Raddi bras. 52. t. 64. Hab. in 
Brasilia. C. Frons 1 — 2 ped. alla, pinnae 3 lin. 
longae 6 — 8 lin. latae superne decrescentes at non 
valde, summa pinna dislincta ; squamae ovalae fere 
cordatae arumlnatae parvae utrinque regulariler fere 
allernanles costae adnatae. Baddius cum sigoo? liuc 18. Lomaria. 79 

referl Bl. calopbyllum W. sp. 4. 415. Langsd. et 
Fisch. 20. t. 23. et vlx differt, olsi pinnis longioribus 
angustloribus raagis approximalls; sie in Hb. Willd. 
et in icone Langsdoiüana. £ seminibus enatum. 

11. BL. HASTATUM. 

Frons pinnata, pinnae brevissime stipilalae lanceo- 
lütae mucronatae basi utrinque acute auriculatüe, infiinae 
sublriangiilares. Sori primum oblongi discreli demum 
continui subinarginales. 

BI. haslatum Kaulf. en. 161. Hab. In Chile ff. 
C. Facile distlDguitur soris junioribus Inlerruplis. Valde 
affine Bl. trilobo Hooker et GreviU. fl. 2. 192. at so- 
ros juniores inlerruptos non sistunt. 

TaenUis soris longiliidinalibus cosfae parallelis, 
ab eadejn rero reinolis et indusio utrinque soro ad- 
na!o a Blecbno dilTert. Eodem fere modo sese ha- 
bet ad Blerlinum, uti Scolopendrium ad Aspleniuin. 18. LOMARIA. 

Sori loDgiludinales continui, totom pinnae aut pinnulae 
contractae paginam inferiorem vccupanies. Indusium 
margini adnatum. 

Lomariae indusium e pagina inferiore enasci in 
variis speciebus conjpicilur, ubi indusiurn versus ba- 
sin a margine recedr^, parte exteriore frondis integra 
remtinente. 80 Cl. III. Polypodlaceae. 

1. L. BOREALIS. 

frondes sttriks pinnatifidae - ^ianatae lanceatae fal- 
calae obtusatae mucronatae, siiperlores et inferiores sen- 
sim decrescenles, illae confluenles hae abbreviatae dU 
latatae rotundatae'^ frondes ferliles pinnalae, pionulis 
linearibus. 

Lomaria Spicant. Desvaux Magaz. naturf. Frde 
z. Berl. 5. 325. Blechnum boreale Smiih Sw. W, 
sp. 5. 408. W. E. 1074. E. o. 2. 462. Schkuhr er. 
102. t, 110. Engl. Bot. 1159. Blecbnura Spicant 
Both germ. 3. 44. Osmunda Spicant Linn. sp. 1522. 
Strulbiopteris Spicant TVeis er. 287. Scop. carn. n. 
1258. Onoclea Spicant Hoffm. ßerm. 2. 11. Hab. 
in Europae borealis sylvis, australis Alpibus. Ulique 
Lomaria. Finnularuin margo fere reflexus. Indu- 
siüin anguslum. 

2. L. MINOR. 

Frons pinnatUy pinnae steriles lanceatae basi 
auriculato - truncatae obtusatae mucronatae serrulatae^ 
superiores et inferiores decrescentes illae confluenles, 
hae br mores latiores magis auriculatae' pinnae steriles 
lineares. Indusium soros initio tegens. 

L. minor Sprengel syst. 4. 65. Stegania minor 
B. Brown, pr. 9. DIagnitudo fere praecedentis, pin- 
nae non ita approximatae. Rachis squamulosa et 
parurn pubescens uti pinnularum costae; pinnae 
magis remotiusculae ac in pr. , ad poll. longae 4 lin. 
latae pleraeque stipite brevissimo yix ullo, superiores 
fere semiadnatae, fertiles reflexaej iodusium soros 18. Lomaria. 81 

initiü includens ut in Allosoro tum vero luedio pa- 
rum secedens. Hab. in Terra van Diemen. 

3. L. DENSA. 

Frons pinnata, pinnulae steriles lauceatae basi au- 
riculato ' truncatae obtusae, superiores et inferiores de- 
crescentes, illae coofluentes, hae subito diminutae ro- 
tundatae-^ pinoae steriles lineares. 

L. deosa Kaulf. en. 151. L. auriculata Desvaux 
Mag. naturf, Frde z. Berl. 5. 330. Hab. in Prom. b. 
sp. C. Frons sterilis ultra pedem longa ; rachis fla- 
vescens glabra ; pinnae poll. longae 2 — 3 lin. lalae, 
brevissiue slipitatae remotiusculae, ut igitur imbri- 
catas dicere non possis, uti Kaulfussius, nou miicro- 
natae, raargine parum reflexae, integerrimae, infe- 
riores subito parvae fiunt quin minimae subrotundae. 
Frons ferlilis brevior, rachis flavescens squamls linea- 
rlbus subpiliformibus praesertim infra; pinnae multo 
niagis approximatae quam, steriles, breviores, angu- 
stiores, inferiores non minus decrescentes. ladusium 
latum album, margine lato ferrugineo. L. auriculata 
Desv. habet pinnulas 4 poll. longas. 

4. L. ATTENUATA. 

Frons sterilis suhpinnata, pinnae sessihs lanceatae 
acuminatae, superiores et inferiores decrescentes, illae 
confluenles, hae subito abbreviatae ; fertilis pinnala, 
pinnae angustissimae apice revolutae. Indusium soros 
juniores tegens. 

Linli hoiiua II. F 82 CI. III. Polypodiaceae. 

L. alten uata Tr. sp. 5. 290. Onoclea allen uata 
Swarlz syn. 112. et 308. Hab. in insula Maurilii. 
C. Frons sterilis 2 ped. et ultra longa ; stipes cum 
racbi flavescens , haec glabra ; pinnae 2 — 3 poll. 
longae 6 lin. latae basi lata fere coniluenles approxi- 
matae, margine subinflexo, acutatae et acuminalae, 
summae in pinnulam terminalem longissinam et la- 
tam coniluentes, inferiores subito breviores paucae. 
Frons fertilis, rachis squamulis linearibus parvis, pin- 
nae 3 poII. longae apice revolutae, lin. lalae. Indusia 
latu subfoliacea, initio totum sorum involventia, tum 
debiscenlia, margine saepe lacero. 

5. L. GILLIESI. 

Frons pinnata, pinnae steriles breviter stipkatae 
subcordate lunceulatae acutae cartilagineo-serratae y su- 
periores subdistinctae ^ inferiores parum decrescentes, 
Indusium latiusculum. 

L. GilHesi Hook, et Grev. fil. 2. f. 207. Hab. 
prope Mendoza. C. Frondes 2 — 3 ped. altae; ste- 
riles a fertilibus non diversae; rachis glabra, aut 
squamis paucissimis ; pinnae remotae 3 poll. longae, 
5 — 6 lin. latae, parum acutatae, margine carlila- 
gineo rufo argute serrulato, basi cordato-truncatae, 
saepe medio per fructificationes contractae; pinnae 
fertiles 2 lin. lalae, indusio patente fusco saepe la- 
cero. Nomine Blecbni serrulali colimn?. 

6. L. AUSTRALIS, 
V. s. Blechnuw australe. 19. Doodia. 83 

19. DOODIA. 

Sori obloogi et lineares inter duos nervös laterales. 
Indusium e nervo laterales jungente extrorsum ad- 
natum. 

Genus inter Asplenium et Aspidium intermedium^ 
indusio saepe erecliusculo e nervis laterales jungenti- 
bus exorto. Sori lunulati in quibusdam tantum initio 
apparentj dum nervum arcuatum sequuntur. 

I. D. ASPERA. 

Frons subpinnata; stipes cum rachi muriculotuSp 
pinnae lancealae falcatae spinulose serratae. Sori 
distincti. 

D. aspera R. Brown pr. 7. Hooker exst. fi. I. 
n. 8. Loddiges boton. cab. 1. Sprengeis neue Entdeck, 
1. t. 3, /. 1. Kaulf. en. 164. Hab, in Austraiia, C. 
Frons ped. alta, pinnae exacte alternantes, basi dila- 
tatae, vix poll. longae 2 lin. latae, inferne sensim 
sed valde decrescentes^ rigiditale et spinulis facillime 
dignoscenda. Sori demum subrolundi ut filix primo 
intuitu Polypodium sistat. 

2. D. RUFESTRIS. 
Frons pinnata, sterilis pinnae ovales obtusae ser- 
ratae, fertilis pinnae lineares spinulose serratae. Sori 
demum confluentes. 

Filix elegans, cui Kaulfussius nomen adscripsit. 
Frondes steriles tenerae vix 6 pull. longae , pinnae 
mediae 4 — 6 lio. longae 3 — 4 lin. latae brevis- 

F 2 84 Cl. III. Polypodiaceae. 

sime 8lipi(alae basi atlenuatae subtruncatae apice ob- 
tusissirao, margine praesertim versus apicem subspl- 
nulose serratae, inferne sensim sed non valde de- 
crescunt, anteriores coufluuat. Frondes fertiles ultra 
ped. longae, plnnae magis minusque contractae sub- 
stipilatae basi cordalae subauriculalae, mediae ultra 
poll. longae, demum lin. lalae, inargine argute et spi- 
nulosa serratae, apIce longe aculatae, inferiores sen- 
sim et valde decrescentes et dilatatae. Sori semper 
recli, magis approximati ac in praecedente, demum 
confluenles coslae magis propinqui. Hab. in N. Hol- 
landia C. E seminibus enat. in Hort. Bonnensi colleclis. 20. MENISCIUM. 

Sori oblongi et lineares in nervo duos laterales jungente. 
ludusium nullum. 

1. M. PALUSTRE. 

Frons pinnata, pinnae substipilatae lanceolatae in- 
aequaliter serratae et lacerae. 

M. palustre Radd. bras, 9. t. 20. M. denlalum 
Presl. del. Prag. 162. Hab. in sylvis inundalis ad 
flumen Inhumirin Brasiliae t? . C. Frons ad 2 ped. 
et ultra longa, pinnae 3 — 4 poll. longae poll. laiae,> 
in noslris valde lacerae. Fructus non prötulit. 21. WOODWARBIÄ. 

Sori oblongi et lineares seriati distincti costae paralleli. 
Indusiurn externe adnatum. 21. Woodwardia. 85 

Woodwardia species combioat iadusiis et ner- 
vorum disposilione discrepantes ut facile in plura ge- 
nera divelli possit. Cum vero species omnes liujus 
loci sint, cum charactere supra dato facillime ab aliis 
dislioguantur, separare nolui. 

1. W. ONOCLEOIDES. 

Frondes steriles pinnatißdae, laciaiae lanceolalae 
repandae tenuissime serrulatae ; fructiferae pinnatae, pin- 
nae lineares integerrimae acutae. 

W. onocleoides 7r. sp. 5. 41. W. angustifolia 
Smith Siv. syn. 116, W. floridana Schkuhr er, 103. 
t. 111. noii bene. Oooclea nodulosa Michaux Sw» 
syn. 111. Acrostichum areolatiim L.inn. sp. 1526. 
Hab. ia America septeatr« a Virginia ad Floridam. 
T. Frons ped, et ultra alta, laciniae steriles 2 — «3 
poll. longae, 6 — 8'liu. lalae superne sensim decres- 
ceotes, ala connecteote sursum latiore; fertiles lon- 
giores 2 — 3 lin. latae ; stipes squamls ovatis apice 
setaceis et aliis setaceis. Sori 2 lin, longi et ultra, 
in medio inter coslam et marglnem , iuitio sat di- 
stincti; iadusia e nervis arcualis laterales braves di- 
stantes conneclentibus. 

2. W. VIRGINICA. 

Frondes bipinnatifidae, steriles et fructijerae corifor- 
mes, laciniae lanceatae obtusae subtiliime crenulatae. 
Sori costis pinnae et pinnulae paralleU. 

W. virginica Sw, syn. 117- W. sp. 5. 418. JF. 
E. 1075. E, a. 2. 463. W. Banisteriana Michaux 86 Cl. III. Polypodiaceae. 

SfV. syn, 117. Blechnum virginicum Linn, mant. 307. 
Hab. ia Virginia, Carolina. T. Frons 2 ped. alta, 
pinnae ad 6 poU. loogae superne sensim decrescentes, 
lacioiae 6 — 8 lin. longae 2 — 3 lin. latae basi di- 
latata cohaerentes. Sori alii longiores costae pinnae 
parallel! et approximali, alii oblong! costae laciniarum 
parallel! et ipsi approximali alterui, antice subrotundi. 
Indusia e nervis arcuatis braves laterales conneclen- 
tibus, tum vero ex bis nervi plures paralleli laterale» 
approximati versus marginem exeunl. 

3. W. RADICANS. 

Frondes fructiferae et steriles conformes bipinnatißdoe^ 
laciniae lanceatae magis minusque acutalae serrulatae, 
Sori immersi, indusia fornicata char(acea. 

W. radicans Siv, 7F. sp. 5. 478. Jr, E. S, 70. 
E, a. 2. 463. Schkuhr er. 104. t. 112. W. stans Sw. 
syn. 117. Schkuhr er. 104. t. 113. Blechnum radicans 
JLinn, mant. 307. Hab. in Italia, Lusitania^ ÄJadeira, 
Teneriffa. Frons apud nos 3 ped. longa, in Lusitania 
ad 9 et 12 ped. accrescit ; rachis sab apice gemmam 
dense Sf|uamosam radicantein emittil ; pinnae substi- 
pitatae longe acuminalae, summae conüuentes subito 
decrescentes ; laciniae variae longitudinis ad poll. et 
ultra longae serrulatae. Sori in superioribus costae 
pinnae paralleli, in sequentibus partim coslae pinna- 
rum, partim costae laciniarum, tum vero semper co- 
stis laciniarum , sed in omuibus ejusdem fere long!« 
ludiuls l — 2 lin. longi coslae approximati, inter se 
oppositi ^ sat approximati, profunde immersi» indusia 22. Polypodium. 87 

e nervis arcuatis oervos laterales brevissimos cod- 
nectentibus, tum ex bis nervi laterales parallel! approxi- 
matl saepe bifidi ad inargiDem exeunt; indusla cbar- 
tacea firma demum decldunt nee reflectuntur. Wood- 
wardia staos vix est varletas dicenda, sed tanluut 
variatio. 22. POLYPODIUM. 

' Sori subrotundi secundum costam frondis aut pinnulae, 
aut secundum nervös laterales seriatim disposili, rarius 
sparsi. Indusia nulla. 

Soros uniserlatos voco, qui ulrinque ad costam 
unam seriem constituunt, alias biseriatos etc. duplo- 
seriatos vero, qui utrinque ad nervös laterales series 
duas constituuDt. 

5ec/. 1. Frondes simplices^ steriles et fructiferae con^ 
formes. Sori secundum costam distributi. 

1. P. LYCOPODIOIDES. 

Rhizoma emersum repens , squamis deusis lan- 
ceolaiis apice setaceis. Frondes lanceolatae in petio- 
lum brevem attenuaiae breviter acuminatae subrepan- 
dae. Sori uniseriati. 

r. lycopodioides Linn. W. sp, 5. 150. Schkuhr 
orypt. 187. t. 8. c. Lingua cervina scandens cauli- 
bus squamosis Plum, fiL 104. ?, 119. Hab. in sylvis 
Martinicae, Hispaniolae, Jamaicae, Cumanae inqua 
iasula Maurilii. C. Frondes cum peliolo ad 4 poll. 88 CI. IIL Polypodiaceae. 

loDgae, ultra poll. lalae, stipite 6 lln. longo, glaberri- 
mae. Fruclus apud nos Don prolulit. 

2. P. ITEOPHYLLUM. 

Rhizoma emersum scandens, squamis densis ova- 
libus obtusatis apice laceris. Frondes lanceolatae basi 
attenuatae longe acutatae. Sori impressi. 

Rhizoma longissime scandens et repens, squamis 
fuscescenlibus et albicantibus strepentibus. Slipes 
poll. loDgus; lamina 7 poll. longa poll. lata subco- 
riacea glaberrima. Sori majusculi lin. diaraelro ha- 
henles profunde impressi ; in nostris anticam tantum 
frondis partem occiipant, Habemus nomine P. ser- 
pentis. Hab. in Brasilia? C. 

3. P. DIMORPHUM. 

Frondes longe lanceolatae longe acutatae in slipi- 
tem atlenualae subrepandae. Sori sparst demum 
conferli. 

P. angusllfolium E. a, 2. 457, at a vero differt 
Boris non solilariis, i. e. serie unica ad coslam dis- 
posilis. P. laeniosum W. sp. 5. 155. at sori majo- 
res multo magis conferli. A P. longifronde Hook, 
et Crev. ßl, t. 65. differt nervis magis obsolelis et 
glandulis aulheroideis in nervis laterallbus nee in fini- 
bus nervulorum reticulalorum. Frondes 1 — 2 ped. 
longae sensim acutatae et attenuatae, aliae fere poll. 
latae soris minus confertis , aliae 3 — 4 lin. latae 
margine reflexae soris valde confertis, unde P. dimor- 
plium dixi; stipes 2 — 3 poll. longus; nervi subtus 22. Polypodium. 89 

VIS conspiclendi, supra luinime. Sori varlae magni- 
tudinis in eadem fronde. Puncta resinosa ioter soros 
haud raro in Polypodiaceis occurrunt. Hab. in Ame- 
rica meridioüali. C. 

4. r. BROWNIANUM. 

Frondes lon§e Janceolatüe longe acutatae longeqüt 
in stipilem attenuatae subrepandae. Sori ovales semi- 
immersi. 

P. Brownianum Spreng, syst, index. P. altenua- 
lum H, Brown pr. 2. ". 4. Rhizoma subterraneum," 
Frondes 1 — 2 ped. longae, parum ultra 6 lin. la- 
tae, superne nervis parum eminentibiis reliculatis, iufra 
nervis non conspicuis. Sori in nostris tantum ia 
anlica parte frondis ad 2 lin, longi, Hab. in Au- 
stralia. F, 

5. P. PERGÜSSUM. 

Frondes lanceolatae niargine reßexo longe acuta- 
tae et in stipitem attenuatae. Squamae indusiiformes 
soros tegentes. 

P. percussum Cavan. Sw. TV. sp. 5. 151. Kaulf, 
en. 90. Langsd. et Fisch. 8. t. 6. Raddi bras. 14. t. 
24. /. 1. Pleopeltis percussa Hooker et Grev. fil. t. 67. 
Hab. in Brasilia % . C. Squamae indusiiformes ju- 
niores rotundatae medio affixae, tunc Iiinc elongatae 
acutatae ut lalere affixae \ideantur. Rhizoma sub- 
terraneum repens scjuamosum. 

Squamae indusia meuliuntur, nee vera sunt, nam 
ubicunque in fronde oriuntur nee sororum locum in- 
dicant, quod iudusia vera praestont. Cum vero squa- 90 Cl. III. Polypodiaceae. 

mae locam determloatum non habeaot, et forma valde 
varient, nimis variabiles pulavi quippe quae genus 
rieopellis dislinguere valeant. 

Sect. 2. Frondes simpUces^ fructiferae et steriles cori' 
formes. Sori secundum nervös laterales distributi. 

6. P. CRASSIFOLIUM. 

Frondes longe lanceolutae looge acutalae basi at- 
tenuatae subrepandae marginatae. Sori simpüciter se- 
jiati pulvinati. 

P. crasslfolluin Unn. JV. sp. 5. 161. Lingua 
cervina amplissimis folils Plum. fil. 107. t. 123. Hab. 
in sylvis Antillarum et Cumaoae. C. Frondes 2 — 3 
ped. loDgae 3 — 4 poll. latae. Rhizoma emersuin 
virens , squamls rotundatls. Sori secundum nervös 
laterales disposili ut in sequentibus at in una tan- 
tum Serie nee in duabus. 

7. P. PHYLLITIDIS. 

Frondes lor^ge lanceolatae obtusae basi attenuatae 
undulatae repandae marginatae. Sori duploseriati. 

r. Phyllitidis Linn, W. sp. 5. 157. E. a. 2. 457. 
Lingua cervina longis angustis et undulatis foliis ma- 
jor Plum. ßl. 109. t, 123. Hab. in sylvis Antillarum 
C. Frondes 1 — 2 ped. longae 2 — 3 poll. latae. 
Hhizoma emersum virens, squamis rotundatis, 

8. P. BREVIF0LIÜ3I. 

Frondes late lanceolatae breviter acutalae oblusius- 
culae basi altenuaiae non marginatae. 22. Polypodium. 9t 

Hoc nomine filicem collnius ex Horto Loddige- 
siano, quae frnctus nondum prolulit, at ob nervös 
laterales parallelos approximalos indivisos sat expres- 
sos nee non ob glandulas pellucidas antheracea? du- 
plo-et Iriploseriales in apicibus nervulorum hiijus 
loci videtur. Frondes 7—8 poll. longae ad 2 poll. 
et dimid. latae basi valde atteouatae. Habltatio igno- 
1a. C. 

9. r. REPENS. 

Frondes /enge lanceolatae longa acutatae basi at- 
tenuatae subundulatae subrepandae tenui marginatae. 
Sori duploseriati seriebus approximatis, 

P. repens Swam occ. 3. 1635. 7F. sp. 5. 157. 
Liagua cervina radice repente viridi punclulisque ni- 
gris notata Blum. ßl. 117. t. 134. Hab, in Jamaicae, 
Hispaniolae et Gujaoae truncis arborum C. Ilhi- 
zoma subemersum repens, squamis longa acutatis. 
Frondes 1 — 2 ped. longae 1 — 2 poll. lalae ulique 
margine tenui praedilae. 

10. r. GAESriTOSUM. 

Frondes longe lanceolatae acutatae basi attenua- 
tae subuüdulatae subrepandae non marginatae» Sori 
duploseriati. 

Nomine P. caespitosi ex Horto Loddigesiano ha- 
bemus, palria igoota. Valde affine praecedenti at di- 
versum frondibus minus strictis minus apice acutatis 
omnino non marginatis, praesertim vero majori distan- 
tia nervorum, qui in hoc ad 6 lio. distant , in illo 92 CI. HI. Polypodiaceae. 

ad 3 lin. E nervis lateralibus, ia hoc et pr. nervo- 
rum secundi ordinis arcus exeunt nervulos emitlenles, 
qui versus apicein sorum gerunt, in apice glandulam 
antheraceam. Ehizoma subemersutn repens squamis 
longe aculatis. 

Sect. 3. Frondes simpllces , fructiferae et steriles 
difformes, 

11. P. VACCINIFOLIUM. 

Frondes steriles oblongae obtusae in slipitem basl 
attenuatae , fructiferae Uneari-lanceolatae. Sori uni- 
jseriati. 

P. vaccinifolium Langsd, et Fischer ßl. 8. t. 7. 
W. sp. 5. 145. Raddi bras, 3. /. 23. /. 2. Hab. in 
Brasilia C. Rhizoma emersum repens, squamis den- 
sissimis longe aculalis. 

12. P. CILIÄTUBI. 

Frondes steriles oblongae acutatae in slipitem bre- 
viter attenuatae, pilis in inargine et nervis basi di- 
latatis. 

P, ciliatum rr. sp. 5. 144. Kaulf. en. 88. P. ca- 
janense Desvaux Berl. Mag. 5. 314. Hab. in Ame- 
rica calidiore« C. Rhizoma emersum repens , squa- 
mis densissimis longe aculatis. Frondes parvae; pili 
basi dilatati, medio baseos fusco. 

Sect, 4. Frondes juniores simpüces, aduUiores pin' 
natijidae. 

13. P. PHYMATODES. 
Frondes pinualifidae, laciuiis subopposilis /uuteo- 32. Polypodium. 93 

latis acuminatis subdistantibus integris, teriuinali non 
eloDgala ; slipes mediocris nudiusculus. 

r. phjmatodes Linn. TV, sp. 5. 153. TP. E. 
1068. E. a. 2. ^57. Kaulf. en. 98. Gaudichaud voy. 
351. Schkuhr er, 10. 188. t. 8. t. 9. f. 17, Jacti. ic. 
3. t. 637. Hab. in arboribus Indiae orientalls, prae- 
sertim insularum. C. In horlo uti pleraeque hujus di- 
visionis fructus non prolulit. Rhizoma , ut in affinl- 
biis, emersum squamls lineari-setacels, demum nu- 
dum. P. grossum JF. sp. 5. 168. Lan^sd. et Fisch, 
t. 9. huc refert Kaulfiissius, at dubilo. 

14. P. ALTEPtNIFOLIüM. 

Frondes pinnalifidae, laciniis subopposllis lanceo- 
latis obtusatis subdislanlibus subintegriSf terininali elon- 
gata ; stipes longus nudiusculus. 

P. alternifolium TT. sp. 5. 168. Hab. in India 
orientali sec. Willdenowium. C. Dubia species, a 
praec. laciniis obtusatis hinc inde rotundate incisis, 
praesertim vero stipite longo dignoscenda. Specimina 
in Hb. Wind, sat conveniunt, Soros prolulit in fron- 
dibus jiinioribus immersos ovales uniseriatos. Habe- 
mus nomine P. quercifolii, a quo valde düTert, 

15. P. TERMINALE. 

Frondes pinnalifidae, laciniis alternis approxi- 
matis obtusatis et acuminatis Jiinc inde rotundatis in- 
cisis , terminali vix elongata ; stipes mediocris nu- 
diusculus. 

P. terminale Spreogelius adscriplo nomine speci- 94 Cl. III. Polypodiaceae. 

inioi ipsi misso vocavif, in Syst. Veget. non indlca- 
tum. Diff. a P. phyraatode lacioiis approximatis hinc 
inde rolundato-incisls, haud raro sursura flexis. 

16. P. LEPIDOPODUM. 

Frondes pinnalifidae, laclaiis suboppositis subdi' 
stantibus obtusalis hinc inde rotundate incisis , terminali 
vlx elongata ; stipes longus squamosus. 

Nomine P. scandenlis a quo valde dilTert coli- 
inus. P. alleruifolio affine at praesertim stipite squa- 
raoso dilFert. Puncta alba sparsa in pagioa inferiore 
ob epidermidem subtus chloropbyllo destitutain, an 
a glandulis antheraceis? 

17. P. PELTIDEUM. 

Frondes pinnaiißdae basi looge altenualae, laclniis 
latiusculis retlculatis. Squamae indusiiformes renifoi- 
mes et cordatae, 

Filicem habemus ex Horto Loddigesiano nomina 
Pleopeltis latifoliae, patria ignota. Primo intuitu sat 
simile P. phymalodi, at differt fronde teneriore ner- 
\is reliculalls f uscis perlucentibus , praesertim vero 
squamis hinc inde in costa oriundis, Pleopellis spe- 
ciem, si geniis distinguere velis, indicantibus. Fruc- 
tus nondum protulit. 

Sect. 5. Frondes pinnalifidae {et juniores) basi 
subinde pinnatae, 

18. P. VULGARE, 

Frondes profunde pinnalifidae, pinoae lanceolatae 22. Polypodium. 95 

basi praeserllm inferne dilatatae obtusiuscolae serrula^ 
tat, serratae aut pioDatiiido-serratae. Sori uoiseriati 
magoi demum confluentes. 

P. vulgare Unn. IV. sp. 5. 172. TV. E. J068. 
E. a. 2. 457. Schkuhr er. 12. f, 1. Sturm, germ. 2. 
^. Engl. Bot. t. 1149. Hab. in Europa, Asia et 
America boreali D. Rhizoma emersum, squamis 
lanceolatJs aculatis. Nervi laterales parum ramosi 
subtus obsoleli 5 supra parum eminentes in typo, in 
varietatibus magis expressi. Varietates colimus: ^. 
P. V, üuritum TV. L c. laciniis inferioribus superne 
basi auritis. B. P. v. cambricum TV. l. c. laciniis 
elongaiis pinnatifidls , pinnalilido - serratis et grosse 
serratis, est planta monstrosa, rarissime fructus pro- 
ferens, numquam in Horto. Habemus quoque ex Ame- 
rica boreali, sed P. virginianum (cfr. E, a. 2. 457) 
DOD est. 

19. P. PAPvADISEAE. 

Frondas elongatae , pinnae longiusculae lanceatae 
obtusiusculae apiculatae subrepandae basi alternatim 
prominentes approximatae subtus et margine pubescenteSy 
infimae distantes minores; stipes cum rachi costisque 
pilis articutatis brevibus tectus. 

P. Paradiseae /F. sp. 5. 119. Langsdorf. et Fi- 
scher ß. t. 11. Kaulf. en. 105. Hab. in insula Ca- 
tharinae Brasiliae. C. Rhizoma sub^erraneum, squa^- 
mis lanceolaiis longe acutalis. Frons cum petiolo 
ad 3 ped. longa et ultra. Stipes cum rachi fuscescens. 
Frondium pinnae maximae 3 — 4 poll. longae 4 lin. 96 Cl. 111. Polypodlaceae. 

latae. Nervi parum expressi, Varietes pinuis bre- 
vioribus vix 2 poll. loogis an spec. propria? 

20. P. MAENURüxH. 

Frondes elungatae , pinuae breviusculae lancealae 
oblusiusculae apiculatae subrepandae basi alteroatim 
prominentes approximatae subtus et margine pubescen- 
tes , inferiores sensim decrescentes. Slipes cum rachi 
costisque pilis articulalis brevibus. Sori submar- 
ginales. 

Valde affine praecedenli at pinnae minores an- 
gustiores superne et inferne magis sensiin et irregu- 
lariter decrescentes. Sori minores magis versus mar- 
ginem positi. Nomine P. Paradiseae habemus. 

21. P. LATIPES. 

Frondes elongatae^ pinnae lanceatae acutatae sub- 
repandae basi allernatim prominentes approximatae^ 
infimae parum minores et remotiores; sumraae in 
pinnam lanceatam coadunalae, Sori uniseriati, costae 
approximati. 

P. lalipes Langsd. et Fisch, fil. 1. /. 10. Ha- 
bilat in Brasiliae insula S. Calharina. C. Rhizoma 
emersum virens, squamis rotundalis. Frondes 2 — 3 
ped. longae; stipes longus fuscescens glaber; pinnae 
3 poU. et ultra longae 6 lin. latae, nervi expressi, 
laterales approximati mox parliti. Sori uniseriati ap- 
proximati non ita magni, capsulae flavescentes. £ se- 
tuinibus eualum. 22. Polypodium. 97 

22. r. RA3I0SUM. 

Frondes elongotae, pionae lanceatae acutae sub- 
repandae basi alternatim prominentes sursum falcatae 
approximatae , iofimae parum minores et remotiores, 
summae in pinnam lanceatam coadunatae. Sori uni- 
seriati parvi costae approximati. 

P. ramosum Hort. Loddiges. Londinl. Valde af- 
fine praecedenti et forsan varietas, dilFerl pinnis 
sursum falcatis longius acutatis, sorls minoribus ioter 
nervös laterales quidem, sed distincte in nervulis mi- 
noribus et quidem in eorum aj^ice positis. 

23. P. HARPEODES. 

Frondes elongatae, pinnae lanceatae longe acuta- 
fae integerrimae basi alternatim prominentes sursum 
falcatae subapproximatae, inlimae parum minores et 
remotloreS; summae in pinnam lanceatam coadunatae. 
Sori uniseriati, costae approximati. 

Nomine P. loricei habemus. Hab. in Brasilia? 
C. Rhizoma emersum virens, squamis rotundatis su- 
perne acutatis. Frondes 2 — 3 ped. longae, stipes 
longus fuscescens uti racbis et costae, pinnae 4 — 5 
poll. longae 5 lin. laiae quae latlssimae, magis distan- 
tes quam in praecedentibus, nervi minus exarati. Sori 
majores ac in pr. minores ac in P. latipede, 

24. P. VACILLANS. 

t'rondes elongatae, pinnae lanceolatae obtusatae et 
longe acutatae creriulato - repandae basi alternatim pro^ 

Lini horius lU wr 98 CI. 111. Polypodiaceae. 

minentes subfalcatae subapproximatae, inliraae parum 
minores el reuioliores, summae in plnnam lanceatam 
coadunatae. Sori uuiserati costae approximati. 

Specimini Kaulfussius nomen P. repandull ad- 
scripslt, quod vero facillime cum repando coDfundllur. 
Affine P. variolalo W. at frondes non pinuatae. Hab. 
in Brasilia? Rbizoma emersum virens, squamis rotun- 
dalis. Frondes 2 — 3 ped. lougae, stipes longus ila- 
vescens uti rachis et coslae , pinnae 4 — 5 poll. et 
ultra longae 8 lin. latae, aliae longa acutatae aliae 
brevissimae, sabtus glaucescentes ; nervi valde ex- 
pressi albentes, laterales approximati flexuosi. Sori 
parvi approximati fusci. 

25. P. LAETUM. 

^ Frondes longiusculaey pinnae lanceatae acufae sub- 
crenulato - repandae basi alternatlm subprominentes 
approximatae, iofimae parum minores et remoliores, 
summae obtusatae tum in pinnani lanceatam coadu- 
natae. Sori subbiseriales et biseriaks. 

P. laetum Raddi brasil. 19 t. 28. Rbizoma emer- 
sum virens, squamis rotundalis. Frondes 1 — 2 ped. 
longae, stipes flavescens, pinnae 3 — 4 poll. et ultra 
longae 10 lin. latae interdum sursum ialcalae, sum- 
mae obtusatae; nervi expressi laterales flexuosi et 
alternatim ramosi, ramulus iufimus ex apice soruiu 
proferens. Sori flavescentes majusculi, rari in serie 
exteriore apud nos. Hab. in Brasilia in oemorlbus 
allquautulum udis moutium altorum. C. 22. Polypodium. 99 

26. r. AUREÜM. 

Frondes pmnatißdae subtus glaucescentes , laciniae 
subopposhae lanceolatae longe acuminatae repandae; 
termioalls elongala. Sori uniseriati sparsive. 

P. aureum Linn. W. sp. 5. 169. PP. E. 1068. 
F. a. 2. 457. P. majus aureum Plum. ßl, 59. t. 76. 
Hab. in Indiae occidentalis arboribus. C. Rhizoma 
subemersum crassum, squamis densis linear! -setaceis. 
Frondis nervi utrinque sat conspicui reticulati. 

27. P. SPORADOCARPÜM. 

Frondes profunde pinriatlfidae subtus glaucae, laci- 
niae allernae aculatae undulato -repandae, lerminalis 
elongata. Sori uniseriati. 

P. sporadocarpum 7V. sp. 5. 171. Hab. in fis- 
suris rupium et ad arborum radices prope Caripe 
Ainer. merid. C. Dislinguilur a pr. facilliuae laci- 
nüs alternis longloribus et anguslloribus haud louge 
acutalis subtus magis glaucis et reticulatis, ala con- 
nectente angustiore vix poll. lata , slipite cum rachi 
nitide fusco. Creuae frondiam ab undulalionibus ori- 
untur. Sori io nostris minores parum distantes. Rhi- 
zoma subemersum, squamis densis lineari- setaceis. 
Nomine P. areolali W. haberaus, 

28. r. PULVINATÜM. 

Frondes profunde pinnatißdae, lacioiae suboppo- 
silae longe acutatae repando - crenulatae ; termioalis non 
elongata. Sori uniseriali. 

G 2 lOO Cl. III. Polypodiaceae. 

Rhizomn submersum crassum, squamis llneari-se- 
tacels. Frcudes ad 2 ped. altae, laciniae approxiina- 
Ine ad ped. fere longae, parum ultra 8 lin. latae, cre- 
nis levisslme excisis, subtus vix glaucescentibus ; ter- 
rainalis in noslris laterallbus minor; ala cooneclenle 
vix 6 lin. lala, stipes cum rachi llavescens. Sori sat 
approximati fere hemisphaerici, fere 2 lin. diametro. 
r. decumano W. secundum specimina Hoffraannseg- 
glaria valde affine, quo nomine habemus , al laciniae 
angustiores magis approximatae, crenulae leviores, sori 
majores, Hab. in Brasilia. 

29. r. ATTENUATUM. 

Frondes subpinnatae ^ piunae aculatae repandae; 
terminalis elongata. Sori uniseriali approximati sub- 
contigüi. 

P. atleuuatum /i^. sp. 5. 190. P. dissimile 
Schkuhr er, 14, t. 14. Hab. in America calidiore. t?» 
C. Frons 1 — 2 ped. longa, pinnae 6 poll. longae 
6 liü. latae, sursum, parum inferne magis basi dila- 
tatae, tum ala tenuissima connexae. Sori pulvinati 
approximati. Icon Schkubriana convenit at sori non 
ifa approximati, forsan ob aetatem juniorem. Gau- 
dichaud voy. 356 P. lalipes W. loriceum ej. glaucum 
Radd. cum .^ huc refert, minus bene. P. attenuatum 
Willd. ex Herb. Bonpland. descripsit, Kunthius vero, 
dum nov. gen. et spec. scribebat non vidit. 

Sect, 5. Frondes pinnatae, Sori secundum costam 
distributi. 12, Poljpodium. 101 

30. P. TROLIFERUM. 

Frondis pionae sessiles lanceolatae oltusae. crenu- 
latae^ inferiores basi altenuatae, superiores basi ova- 
tae; termiualis coadunato-lanceohita. Sori triseriales. 

P. proliferum KaulJ. en. 107. Hab. iu Brasl- 
liae iasiila S. Calliarinae. C. Rhizoraa bulbiforme. 
Frondes 1 — • 2 ped. longae; stipes longiis llavescens, 
junior fuscus squamosus, rachis subflexuosa , sulco 
squamulis minutis densis obtecto; pinnae retiotiuscu- 
lae 3 polK et ultra longae, 8 lin. lafae, superne pa- 
rum sursum flexae, glabrae versus basin tantum in 
Costa subinde squamulis ut rachis obsitae, infimae 
suboppositae, reliquae alternae, terniinalis lanceolata 
uti superiores basi inciso-crenata e pinnis ut solet 
composita; nervi parum expressi, laterales approxi- 
mati flexuosi mox parlili, in nervulis soros gereutes. 
Sori conferti fusci in uostris semper triseriales, serie 
exlima non completa. 

31. P. POLYSTICHUM. 

Frondis pinnae sessiles oblongae et lanceolatae acu~ 
minatae acutae et obtusae subrepaudae. Sori 2 — 4- 
seriales. 

Filicem valde variabilem habemus nomine P. di- 
stantis Don, quod certe non est. An P. juglandifo- 
lium ej. ? descriptio nimis brevis. Hab. in Brasi- 
lia. C. Rhizoma emersum fuscum, squamis rolundalis 
sparsis. Frondes 2 — 3 ped. longae , stipes longus 
flavescens glaber superne tantum ut rachis in basi 
pilis sparsis miuuii»; iu aliis piuuae superiores mi- 102 Cl. III. Polypodiaceae. 

nores oblonga^ rotundatae, mediae longiores breviter 
aculatae, inferiores löogiores acuminatae; in aliis 
pinoae omnes subojDpositae longa acuminatae, supe- 
riores longiores; in ounibus mediae 3 — 4 poU, et 
ultra longae ultra poll. latae, nervi laterales approxi- 
mati parum flexuosi, nervuli glandulas antharaceas 
gereutes. Sori inter nervös laterales eeriem ftjrmant 
oblicpani e 3 soris constantem interdum e 4, unde 
sori secuodum lougitudioem spectati 2 — > 4 seriales. 

32. P. PRESLIAJNUM. 

Froodis piunae stlpitatae lanceolatae acuminatae 
undulalo-subrepandae elongatae, stipites breves decur- 
rentes. Sori subtriseriahs 

P. Preslianum Spreng, syst, veg, index P. longi- 
folium Presl. Delic. Prag. 167. Hab. in Brasilia prope 
Rio de Janeiro C. Elegans filix. Rhizoma eraer- 
8um virens , squamls rolundatis. Pinnae ad 6 — 7 
poll. longae ultra poll. latae, remotiusculae basi bre- 
viter attenuatae; nervi valde expressi, laterales appro- 
ximati mox ramosi, ramulis soros in apice gerentibus; 
stipes inferiorum 6 lio. longus, superiorum brevissi- 
mus. Sori approximati, serie inlima coslae propinqua, 
reliquis pro varie aetale varils, magis minusque com- 
pletis. Clar. Raddi P. longifolium Presl, cum P. ne- 
riifollo combiuat addito signo? (cfr. bras* 22.) at no- 
strum a Raddlauo diifert et ob stipites evidenter de- 
currentes P. longifolio Presl magis affine. Pinnas 
undulato -repandas dar. Presl non iudicat, nee Rad- 
dius de sun pronuntiat. 22. Polypoilium. 10:5 

Secl. 6. Frondes pinnatae. Son secundum nervös 
laterales distiibuü. 

33. F. DECURRENS. 

Froudis pinnae longe lanceolatae acumlnatae re- 
pandae basi in ferne decurrentes. Sori duploserlali. 

P. decurrens Raddi bras. 23, t. 33. Hab. in 
sylvls opacis inonlium Esirella BrasIIiae. C. Rhi- 
zoina emersucn crassius, squamls rotimdatis. Frondes 
in nostris 2 — 3 pedales, pinnae 7 — 8 poll. longae 
parura ultra poll. latae acuminatae; nervi arcuali 
flexuosi parallel! laterales jungunt, ramulos emiUen- 
tes qui in apice soros gerunt. Soros ininutos dicit 
Raddius, at in nostris hinc inde majores evaserunt. 
Sprengel syst. veg. 4. 53. cum P. simili Linn. con- 
jungit, at pinnae in jicoue Sloaniana obtusae et sori 
sparsi dicuniur. Fortasse P. simile Swartz hujus loci. 
Willdenowius P. simile nou vidit, 

34. P. CRENATUM. 

Frondis pinnae subsessiles acuminatae grosse cre- 
natae. Sori duploseriati, 

P. crenalum Swarlz syn. 37. ind. occ. 3. 1661. 
Kaulj. en. 109. Lingua cervina rotuudius crenata 
Flum. ßi 93. /. 111, Hab. in insula St. Crucis et 
S. Domingo. C. Rhizoma bulbiforrae llagellis re- 
pens. Frondes 1 — 2 ped. longae , rachis flexuosa ; 
pinnae distantes, inferiores basi in slipitem brevem 
altenualae, omues grosse et inaequaliler crenalae acu- 
minatae sed obtusae 5 — 6 poll. longae ultra poli. 104 Cl. 111. Polypodiaceae. 

latae, termiualls profundius crenata ac reliquae basi 
iuterdum inaequaliler plnnatiQda ut ex aliis coiupo-» 
Sita videatur; nervi laterales approxiinati, hos combi- 
nantes mlous expressi; sori horum medio iasident 
sibi approximati ita nt duo saepe confluant et habi- 
tum Meniscü induant. Habemus quoque nomine Me- 
niscii sorbifolii. 

Sect, 7. Frondes bipinnatißdae et bipinnatae. 

35. P. PHEGOPTERIS. 

Frondes bipiunalifldae, pinnae infimae separatae 
deflexae, superiores basi alternatim prominentes et con- 
natae, pinnulae*) sublriangulares obtusae cilialae; sti- 
pes cum racbi squamosus et hirtus. Sori marginales. 

P. Phegopterls Linn, 7F. sp, 5. 199. W. E. 1069. 
JE, fl, 2. 457. Schkuhr crypt. 17. t. 20. Habitat in 
sylvis Europae. 2|.. D. PInnis connatis facile di- 
stlnctu. Rhizoma bulbiforme. Sori in apice nervo- 
rum lateralium rarius io decursu, 

36. P. CONCINNUM. 

Frondes bipinnatißdae , pinnae superiores et infe- 
ripres sensim decrescentes, pinnulae sublriangulares aut 
oblongae cblusiusculae margine et subtus pilis sparsis; 
stipes cum rachi costisque glabriusculus. Sori mar- 
ginales parvi. 

P. concinnum /W. sp. 5. 201. qui ex Caracas ha- 
buit, nos habemus a Cl. Pöppig e Chili. Frons 2 ped. '*') Pinnulas dico , quas alii lacinias, cum non raro in basj 
pinnae sint separatae. 22. Polypodium. 105 

alta, pinnae mediae 2 — 3 poU. longae, pinnulae 3 — 4 
IIa. longae 1 — 2 lin. latae magis minusque obtusae. 

37. P. SUBTETRAGONUM. 

Frondes bipionatliidae, pinnae acuminatae superne 
sensim decrescentes, pinnulae oblongae fükatae repan- 
dulae subciliatae; stipes superne cum rachi coslisque 
pubescens. Sori marginales. 

P. tetragonum Schkuhr er. 21. t. 18. b. Hab. ia 
Brasilia? C. Rhizoma bulbiforme. Frondes 1 — 2 
ped. longae; stipes glaber et superne parum pubescens 
llavescens, in vivo semiteres superne scilicet sulcalus, 
in sicco subtelragoaus , rachis pubescens, pinnulae 6 
lin. longae 2 — 3 lin. latae, ala connectens 1 — 2 
lin. lata. Sori in apice nervorum lateralium interduin 
in decursa. P. tetragonum Willd. differt a nostro, at 
convenit icon Schkuhrü, quam Willdenowius non citat, 

38. P. DEFLEXUM. 

Frondes bipinnatifidae, pinnae inferiores brevi sti^ 
pitatae, pinnulae oblongae falcatae-^ stipes cum rachl 
costisqua squamosus. Sori remotiusculi in margiue 
pinnulae. 

P. deflexum Kaulf. en. 114. Hab. in Brasilia» 
C, Facile dislinguitur stipite racbi costisque squamo- 
sis, sorls inter se sat distantibus, in medio pinnulae 
et quldem in medio nervi lateralis. Frondes parum 
ultra ped. longae, pinnae 2 poll. et ultra longae, pin- 
nulae 5 — 6 lin. longae 2 lin. latae. Pubescentia in 
slipile, racbi, piouulis \ix ulla. E semiuibus enatum. 106 Cl. m. Polypodiaceae. ' 

39. P. COMPOSITUM. 

FroDcIes subbipinnatifidae, pinnae stiphatae, creiiae 
aut pinnulae rotundatae, inferiores praesertim superior 
major saepe distinctüj brevissiruae, rachls cum coslis 
pubescens. Sori subduploseriali. 

Woodsla pubescens Spreng, syst, 4. 125. Hab. 
in Brasilia G. Frons pedalis, plunae in nostris 
paruiu ultra poll. longae, crenalae; crenae vero pin- 
nulae sunt, versus apicein pinuae magis magisque 
connatae. Sori valde approximati raedio fasciculum 
pilorum gerunt, unde procul dubio Sprengelius ad 
Woodsiam relulit. 

Polypodium cblimus oomine Goldiani fronde bi- 
pinnatilida, pinnulis seu laciniis oblongis crenatis, cre- 
nis apice mucronulatis. Hab. in Brasilia. C. Frons 
lenuis virens nervis violascenlibus. Non est Aspidium 
Goldianuin Hooker et Grev. 1. f. 102. 

Secf. 8. Frondes plus quam bipinnatae. 

40. P. ALSOPHILUM. 

Caudex arboreus, stipites acukati. Frondes quadri- 
pinnotifidae , pinnae ullimae pinnatiüdae substipitatae^ 
pinnulae oblongae oblusissiuiae subcrenulalae subjal" 
catae ; radiis cum coatis pubescejis. 

Alsopbila aspera Hook, et Giev. fl. 2. 213. 
214. 215. Hab. in Jamaica C. Frondes in no- 
stris ad 5 — 6 ped. allae, slipes aciileis rigidis 2 lio. 
longis et pube tenui subtomenlosa fuscescenle, rachis 
et coslae eadem pube veslitae sed costae simul squa- 22. Polypodium. 107 

mls albis apice setaceis. Pinnae mediae 3 poll. longae 
subito in breve acumen transeuntes; pinnulae 4 — 5 lin, 
longae 1 — 2 lin. latae. Sori approximati non ad au- 
ticam partem pinnulae penetrantes; receptaculum ele- 
vatum, pilis ioter sporangia his excussis fasciculatis. 
Indusium frustra quaesivi, nee invenire potui, quod 
Hookerus et Greville delinearunt ; putaverim esse 
tnembranam sporangii disrupti. Gyathea aspera W, 
sp. 5. 496. qnam Hookerus et Greville cum signo? 
huc reducunt in Hbrio Willd. pinnulas habet glaber- 
riraas; sed deficiunt fructus. 

Chnoophora Kaulf. sec. generis characterem Poly- 
podlo proximum est, nee distinguendum a Polypodio. 
Nam pili et squamae qui soros juniores tegunt nullo- 
modo ad indusia referendi. Fasciculus vero pilorura 
in sori medio ut in P. hocce alsophilo , nee non re- 
ceptaculum elevatum. 

41. P. INAEQUALE. 

Frondes tripinnatae, pinnulae lanceolatae falcatae 
obtusae, infimae basi suhpinnatifidue ; slipes cum raclii 
squamosus, in sulco pilosus. Sori inajusculi. 

Hab. in Brasilia. C. Nomen Kaulfussius speci- 
luini adscripsit, Frondes 3 ped. altae amplae; sli- 
pes squamis longis aculalis superne in sulco dense pi- 
losus pilis tortis; pinnae ultimae 2 — 3 poll. longae 
acuminatae, pinnulae 6 lin. et ultra longae 2 lin. la- 
tae, infimae superne integrae tum crenatae basi pin- 
nulis ulrinque 2 — 3, reliquae integrae aut crenatae, 
omnes basi sujjerne et iuferne prominentes. Sori 108 Cl. III. Polypodiaceae. 

marginales sed majusculi , ila ut pagJnam inferiorem 
piunulae secundpin lalitudinera fere tolarn occupent. 

Polypodlum colimus fronde magna tripinnatifida, 
plüDulis seu laciniis subtriangularibus subfalcalis bre- 
Titer acutis antice serrulalis, slinile P. Leuzeano GaU" 
dichaud voy. 36 t. 6. cum vero fruclus nooduin pro- 
tulerit dubü haeremus. Ex hört. angl. habemus no- 
mitie r. Barometz (Baranetz) sed species Linnaeana 
boc nomine insignila valde obscura est, Gaudichan- 
dus in Moluccis inveuit. 

42. P. DIVERGENS. 

Frondes quadripinnatißdae , pinnulae decurrenles 
longe lanceolatae acutae serralo - pinnatifidae; stipes 
cum rachi costisque subtus squamulosus supra dense 
pilosus. Sori in medio pinnulae. 

P. divergens TF. sp, 5. 209. P. multilidum Jacq. 
coli. 3. 187 ic. 3. t. 643. Hab. ad Caracas. C. 
Rhizoma bulbiforme. Frondes amplae ; pinnae prima- 
riae üexuosae, secundariae ob pinnulas confluentes 
loDge acuminatae; pinnae ultimae petiolatae 6 poll. 
et ultra longae; pinnulae ultra poll. longae, inferiores 
separatae, superiores ala angusta decurrente connexae 
superne serratae inferne pinnatifidae, serraturae et la- 
ciuiae apice arguto. Sori majusculi nervis impositi. 
Willdenowins racliin subtus villosam vocat, al in hoc 
et adfioibus sulcus villosus in pagiua superiore po- 
situs est. 22. Polypodium. 109 

43. P. EFFUSUM. 

Froncles quinquies pinnatißdaej pinnulae decurrentes 
profunde pinnatifidae, slipes cum rachi subtus glabriiis- 
culus, sulcus cum rachi costisque deose pilosus. Sori 
lo medio piouulae. 

r. effusum 5pv. syn. 41. ind. occ. 3. 1690. fp^. sp, 
5. 208. E. a. 2. 457. Schkuhr er. 27. t, 26. c. Hab. 
io montibus Jamaicae. C. Huc filicem referimus, 
quamvis Willdenowius stipitera glabrum dicat, qui 
vero io Herbar. \iri illustr. non plane glaber. Af- 
fine praec. et eadem magnitudlne, diiFert praeserlim 
majori coraposilione, unde elegans filix. 

44. P. DRYOPTEPJS. 

Frondes ambitu triangulari tripinnatifidae , pinoae 
oppositae, inferiores deflexae, pinnulae louge lanceo- 
latae subpinnatifidae laciniis obtusis. Sori ad sinus 
laciniarum soUtarii. 

F. Dryopieris Linn, JF. sp. 5. 209. TF. E. 1069. 
JE. u. 2. 457. Schkuhr. er, 19. t. 25. Hab. io sylvis 
monlosis Europae mediae nee non in sylvis Europae 
borealis 2|.. D. Rhizoma subemersum repeus squa- 
mosum. Sori io apicibus nervulorum. 

45. P. CALCAREUM. 

Frondes ambiiu triangulari tripinnatißdae , pinnae 
oppositae arrectae , pinnulae longe lanceolatae subpin- 
notißdae laciniis obtusis. Sori densi demum con- 
flueoles. 110 Cl. III. Polypodiaceae. 

r. calcareum Smith britt. 1117 engl. ßor. 4. 283. 
/iT. sp. 5. 250. M. a. 2. 457. Engl. Bot. t. 1525. 
Hab. in Anglia, Matlock bath Derbyshire. 2|.. D. Prae- 
cedente majus et rigidlus. 23. MICROSORÜM. 

Sori prlmo subrolundi minimi sparsi sub epidermide 
erumpmtes , tum emersi sporangiis sparsis diifusl. 
Indusia nuUa. 

Genus inier Polypodlum et Acrostichum inier- 
medium. 

1. M. IRREGULÄRE. 

Frondes irregulariter repundo - sinuatae, lacioiis ro- 
tundatis et acutis. 

Filicem elegantem nomine Polypodii iridioidis 
habeinus, at non convenit cum descriptione Poireti, 
nee cum icone Hookeriana nee cum specJmiuibus in 
Hb. Willd. et Kunlhii. Rhizoma bulbiforme. Frondes 
ad 2 ped. longae, lamina basi attenuata apice acuta, 
margine vario modo exciso et sinuato, laciniis pleris- 
que parum prominentibus rotundatis, sinu majore mi- 
noreve separatis, una aliave laciqia acuta brevi apice 
subincurvo, in hisce nervo medio expresso reliquis 
obsoletis, uli oranes in laciniis rolundalis. Sori minimi 
fusci, sub epidermide tenuissima emergenles, in pa- 
gina frondis superiore promineutils minimis notati» 
in apice frondis exciccato et fusco sporangiis majori- 
bus elFusis conspicul. Hab C. 24. Niphobolus. 111 

24. NIPHOBOLUS. 

Sori subroluudi secundum costam frondis aut pinnulae 
seriatim disposilif irntio pilis stellaüs contextis tecti^ 
lum emersi y sporangiis in annulum cornpositis. In- 
dusia nulla, 

1. N. RUPESTRIS. 

Frondes steriles obovatae in stipifem atteuualae 
subtus tomentosaef fructiferae longe lineares oblusae basi 
attenuafae, subtus tomentosüe. Sori biseriales et sub- 
biserlales. 

N. rupeslris Spreng, syst. 4. 44 Hooker et Grev, 
ßl. 1. t. 93. Polypodium rupestre R, Brown nov, 
holh 146 (ed germ, 2.), Rbizotna emersum teoue 
squamis ovalis apice setaceis. Frondes steriles cum 
slipitibus poll. et ultra longae , 6 lin. et ultra lalae, 
fructiferae cum slipitibus ad 6 poll. longae 3 lin. la- 
tae, utraecjue supra pilis stellatis sparsis subtus densis. 
Sporangia emersa non vidi. Hab. in Australia. C, 

2. N. PERTUSUS. 

Frondes steriles longe lanceolatae obtusae corla- 
ceae, margine reflexae in stipitem attenuatae utrinque 
pilis stellatis sparsis subtus crebrioribus, fertiles lineari- 
lanceolatae supra versus apicem papillosae costis pro- 
minentibus. Sori confluentes. 

N. perl usus Spreng, syst. 4. 44. N. varlus Kaulf. 
ßl. 125. Blume ß. jav. 1. 54. t. 21. Polypodium per- 112 Cl. IIL Polypodiaceae. 

tusum Roxb. mspt, HooJi. exot. ß. 2. t. 1. Ha 
moDtosis Javae, iii insula Guahan (sce. Chamisso ab. iu 
amisso). 25. ASPIDIÜM, 

Soii subrotundi secundum costam frondis aut pinnulae 
dislributi, rarios sparsi. lodusia demura superßcialia 
seu undique sporanglis ciücta, medio aut versus me- 
dium offixa, saepe binc sinu ad medium usque 
excisa. 

Sect. 1. Frondes ternatae et pinnatißdae, juniores 
simplices, 

1. A. TRIFOLIATUxlI. 

Frondes adultae ternatae, pinnae sinuato-lobato- 
phinatißdae , stipes laevis glaber. Sori utrloque ad 
nervös laciniaruin et pinoarum. 

A. trifolialiim Swartz TF. sp. 5. 213. E. a. 2. 
458. Schkuhr er. 29. t. 28. Polypodium trifoliatum 
Linn, sp, 1547. Jacq. ic. rar. 3. t. 638. coli. 3. 185. 
Hab. in nemoribus insulae St. Domingo, Jamaicae, 
Martinicae. C. Sori duploseriati videnlur at in hoc 
et sequentibus revera uuiseriales, nam nervus lateralis 
costam pinnulae sistit, tui utrinque series sororum, 
uti in aliis uniserialibus apposita est. Indusia rotunda 
magna medio affixa, unde demam plicata. Rhizoma 
bulbiforme. Synonymon Plumerii //, 127. t, 148. vix 
hujus loci. 

Sect, 2. Frondes irregulariter pinnatlfidae et pinnatae* 25. Aspidium. 113 

2. A. MACROrHYLLUM. 

Frondes pinnatae, pinnae subsessiles subsinualo- 
repandae, looge lateque lanceolatae acuminatae, inßma 
2 — 3 partitOj extima plnnatifido-sinuata; stlpes squa- 
mis paucissimis. Sorl utriuque ad nervös laterales. 

A. macrophyllum Swartz syn. 43. et 239. Raddi 
hras. 29. W. sp. 5. 217. Hemionitis maxlma Linguae 
cervinae affinis Plum. fil. 124. t. 145. Hab. ia Ame- 
rica calldiore. C. Rhizoma bulbiforme. Frondes ad 3 
ped. altae, pinnae ad 6 poll. longae poll. et dim. latae. 
Indusia magna unde demum plicata. Sori in nostris 
Don ita magni. Habemus nomine A. fraxinifolil ex 
Horlo LIverpooliano , accepimus quoque e Brasilia ab 
III. de Olfers. 

3. A. FRAXINIFOLIUM. 

Frondes pinnatae, pinnae subsessiles subsinuato- 
repandae longe lateque lanceolatae acuminatae, lofima 
2 — 3 partita, extima pinnatifido- sinuata; stipes bau 
squamis sat densis. Sori uirinque ad nervös laterales. 

A. fraxinifolium Schrad. Spreng, syst. 4. 96. Valde 
afiine praecedenti sed petiolo squamoso differt, tum 
minus, colorque magis laete virens. Colimus nomine 
A. macrophylli at stipes squamosus, quem glaber- 
rimum indicant Plumerlus, Swarlzius, Raddius. Rhi- 
zoma bulbiforme. Hab. in Brasilia. C. 

Sect. 3. Frondes regulariter pinnatae et pinnatjfidae, 

4. A. LONCHITIS. 

Frondes pinnatae, pinnae subpetiolatae approxima- 
tae acutae spinulosa serrulatae, mediae et superiores 

LinJi hortiis II, H 114 Cl. III. Polypodiaceae. 

lanceolatae /a/caroe , basi superne auriculatae, inferio- 
res steriles senslm decrescentes ovales subtriangula- 
'res; slipes cum rachi squamosus. Sori approximali. 

A. Lonchitis Swartz W, sp. 5. 224. W, E. 1069. 
£. fl. 2. 458. Schkuhr crypt, 29. r. 29. Kaulf, en. 235. 
Hab. in Alpestribus Europae mediae et borealis. 2^. 

D. Indusia parva. Rhizoma bulbiforme. 

5. A. ACROSTICHOIDES. 

Frondes pinnatae, pinnae subpeliolatae lanceola- 
fae serrulatae spinoso - ciliatae basi superne auriculatae, 
inferne cunealae, superiores fruciiferae contractae^ sti-. 
pes cum racbi squamosus. Sori confluenles. 

A. acroslichoides Sfv. TV. sp, 5. 225. W. E. 1069. 

E. a. 2. 458. A. auriculatum Schkuhr er. 31. t. 30. 
exci. syn. Nephrodium acrostichoiiles Michaux 2. 267. 
Hab. in Pensylvania, Virginia , Carolina F. Squamae 
lineari-lanceolatae apice longe acutatae. Indusium uti- 
que medio alüxum nee raargine, sed non exacle cen- 
tro, pilis subtus cinclum, qui quoque hinc indeinpin- 
nulis et quidem fasciculatim posili. Soris confluen- 
tibus, pinnis fructiferis contractis, indusiis exacte de- 
mum concenlricis a reliquis differt, 

Sect. 4. Frondes bipinnaiißdae et bipinnatae, 

6. A. SERRA. 

Frondes bipinnaiißdae pubescentes, pinnae acumi- 
natae superne et inferne decrescentes, pinnulae lan- 
ceatae fakatae acutae. Indusia pubescentia. 

A. Serra Siv. W. sp. 5. 240. F. a. 2. 458. Raddi 
bras. 31. Polypodium Serra Sw. ind. occ. 3. 1665. 25. Aspidium. 115 

Hab. in sylvls Brasillae et Jamalcae. Filix magna, ele- 
gans. Rblzoma emersum crassuni, squamis densis acu> 
tis. Finnularum ala connectens lln. et dimid. utrinqus 
lata, unde et ob costam angustam paruin prominen- 
tem medium pinnae deplaoatum apparet. Sori basia 
pinnulae occupant parvi. 

7. A. MOLLE. 

Frondes bipinnatifidae pubescentes, pinnae acumi- 
natae, pinnulae lanceatae subfalcatae acutiusculae, inß~ 
mae longiores angustiores rachi adpressae. Indusia pU" 
bescentia. 

Aspidium hocce cum sequentibus saepissime con- 
fusum et aWilldenowio ipso sp. 5. 246. non rite di- 
etinctum est. Icones igiiur consultandae. Sequor 
Schkuhrium qui bonam dedit iconem er, 37. /. 346, f 
a et b. Forma pinnularum in genere praesertim infi- 
marum et indusia pilis longis albis pubescentia opti- 
mas praebent distioctiones. A. patens Swartzü syn. 
49. seu Polypodium palens ej. ß. ind. occid. 3. 1673. 
hujus loci, secundum specimen ab Auclore Rudolphio 
olim missum. Ala connectens ulriuque lin. lata, et 
medium pinoae ob costam anguslam deplanatum ap- 
paret. Indusia medio quidem affixa, at saepe renlfor- 
raia. Pthizoma bulbiforme. Hab. ad Caracas. C. JE. a, 
2. 458. 

8. A. VIOLASCENS. 

Frondes bipinnatifidae pubescentes, pinnae acumi- 
natae, pinnulae lanceatae subfalcatae obtusae; inßmae 

H 2 116 Cl. III. Polypodiaceae. 

parum lungiores vix angustiores. Indusia pilis paucis 
pubescentia. 

iDtermedlum inter praecedens et sequens, ab utro^ 
que distinctum. Rhizoma bulbiforme. Frondes magoae 
2 — 3 ped. altae, slipes e glauco fuscescens , cum in 
praeced. et sequente flavo- virescens sit, ut solet basi 
glabrescens; rachis pilis reversis densis pubescens ; pio- 
nae mediae ad 6 poll. longae, summae et infimae de- 
crescentes; pinnulae 4 lin. longae 2 liu. latae obtusae 
saepe subrepandae, in costis supra et infra densius 
pubescentes, ala connectente utrinque ultra lin. lata, 
Costa pinnae angusla unde medium plunae deplana- 
tum apparet. Sori usque ad costam pionae seriatim 
descendentes; indusia initio rotundala tum flexa ita 
ut formam reniformem assumant. Hab. in Brasilia. C. 
A. molle Jacq. ic. rar. 3. /. 640. coU. 3. 188. hujus 
loci videtur, nee non Polysticbum Riedleanum Gaudi- 
cbaud voy. 3^7. 

9. A. PATENS. 

Frondes bipinnatifidae subpubescentes, pinnae acu- 
ininatae, pinnulae lanceatae subfalcatae obtusae, irifi- 
mae elongatae, demum serrato-pinnatißdae. Indusia slnu 
excisa renijormia glabriuscula, 

A patens W. sp. 5. 244. Kaddl bras. 32. t. 48. 
Hab. in Brasilia prope Rio de Janeiro. C. A praece- 
dentibus non solum pinnulis infimis, sed quoque in- 
dusiis et glabritie deslinctum. Indusia medio affixa 
al hinc sinu excisa , qui ad medium usque et quidem 
ad punctum ubi indusiura affixum est , penetrat. Sy- 25. Aspidium. 117 

nonymon Raddianum Gaudichaud ad F, suum nym- 
phale refeit cfr. voy. 330. 

10. A. KAÜLFÜSSU. 

Frondes subblpinnatae pubescentes, pinnae quaedam 
acuiuinalae, pinuulae lanceatae siibfalcalae obliisae et 
obtusiusculae. lodnsia dense pubescentia. 

Novam esse speciem Kaulfussius specimini oHin 
adscripsit, uode nonieii. Rhizoina emersum, frondes ad 
2 — 3 ped. longae, slipes ut solet basi glabrescens; ra- 
chis pilis brevibus mollibus subreversis lecfa; pinnae 
3. poll. et dioiid. longae ; pinnulae 6 lin. et ultra lon- 
gae 1 — 2 lin. lalae, Line inde subrepandae quin den- 
liculato-repandae; ala connectens utrincjue anguslissima, 
unde quoque folia subbipinnata dixi, quo cbaractere 
, slatiin ab. A, molli differt, nee non costa latiore ma- 
gls prominente. Hab. in Brasilia. C. E seminibiis 
enatuin. 

11. A. CHRYSOLOBUM. 

Frondes subblpinnatae squamulose pubesceiUesj piu- 
nae breviter acumioalae lanceatae falcalae acutiuscu- 
lae. Indusia subpubescenlia parva. 

Nomen Kaulfussius imposuit speeimini ipsl olim 
misso. Facite dignoscitur pubescentia squamulosa sub- 
fuscescente. Frondes 1 — 2 ped. longae; stipes gla- 
brescens; piouae 3 poll. longae; pinnulae valde inae- 
quales ad 6 lin. longae, 2 lin. lalae; ala ceonectens 
anguslissima. Hab. in Brasilia. C. 118 Cl. 111. Polypodiaceae. 

12. A. NOVEBORACENSE. 

Froodes bipinnatißdae ^ pilis sparsis f pinnae parum 
acumiuatae, pinnulae sublriangulares acutiusculae, fru- 
ctiferae margim reßexae. Indusia sinu excisa renifor- 
mia, pilis sparsis. 

A. noveboracense Sw. W. sp. 5. 248, /i^'. JS. 
'1070. E. a. 2. 458. Nephrodium Thelypterioides Mich, 
amer. 2. 267. Polypodium noveboracense L.inn. sp. 
1552. Hab. in Canada et montibus AUeghaniis. 2J.. D, 
Schkuhrii icon er. t. 46. frondem sistit fructiferam, 
nee tarnen piunulas margine reflexas, quod io noslrls 
semper vidimus. Indusia niedio aifixa, sed hinc sinu 
excisa ut in A, patenll; ita ut reniformia videantur. 

13. A. OREOPTERIS. 

Frondes bipinnatißdae ^ pinnae acuminatae, pinnu- 
lae subtriangulüres lancealae acutiusculae integerrimae. 
Sori marginales, indusia tenuissima appressa oblilterata. 

A. Oreopleris Swartz FF. sp. 5. 247. Tr. E. 1070. 
E. a. 2. 458. Schkuhr er. 37. t. 35. 36. Polypodium 
Oreopteris Ehrh. Hoffm. germ. 2. 5. P. monianum 
Fogler diss. Giss. 1781. (prlraum nomen) P. pterioi- 
des Vill. Delph. 3. 841. P. limbospermum AUion. 
auct. 49. P. Thelypteris Huds. angl. 457. Hab. in mon- 
tosis Europae mediae. 2|,. D. Rhizoma bulbiforma. 
Stipes squamis magnis hinc inde obsitus. Margo pin- 
nularum demum semper reflexus soros praeter infe- 
riores latere tegens, c|uod negat Schkuhrius procul du- 
bio lapsu calami; ala connectens 1 — 2 lin. lala. 25. Aspidium. 119 

14. Ä. THELYPTERIS. 

Frondes profunde bipinnatißdae, pinnae acumiiialae, 
pinnulae laocealae acutae saepe falcatae, pkrumque in- 
tegerrimae, Sori marginales conßuentes\ indusia tenuia 
appressa oblitterata. 

A. Theljpteris Siv. W. sp. 5. 249. JK E. 1070, 
E. a. 2. 458. Schkuhr er. 51. t. 52. Tolypodium The- 
lypteris Linn, mant. 505. Acrostichum Thelypleris 
Linn, sp. 1528. Hab. in paludosis Europae et Ameiri- 
cae borealis. 2|.. D. ßhizoina subterraneum repens. 
rinnulae saepe basi acute crenatae; ala connectezis 
\ix lin. lata. 

15. A. RIVULORUM. 

Froudes bipinnatifidae pilis sparsis; pinnae acuini- 
ualae, infimae sensim et valde decresceiites , pinnulae 
sublriangulares obtusiusculae. Sori iudusiis parvis su- 
bito oblitleralis. 

Polypodium rivulorum Raddi bras. 23. t. 35. 
Quamquam Raddius indusia non indicaverit, tarnen 
ita convenit cum icone et descriplione sua, ut non du- 
bitem eandem esse speciem. Indusia euirn subito 
oblillerantur et in mullis soris defioere videnlur, in 
cjuibusdam vero cum exoriuntur faclle in conspectum 
prodeunt. Rhizoma bulbiforme. Stipes, rachis, costae 
flavesceutes, hae praesertim pubescönles. Frondes 2 — 3 
ped. longae, pinnae mediae 3—4 poll. longae in adul- 
tis, pinnulae braves demum margine reflexae antice 
subdenticulatae, ala connectens autrorsum lin. lata, 
nervi violascentes. Hab. prope Rio, de Janeiro. C. 120 CI. III. Polypodiaceae. 

16. A. CONCINNUM. 

Frondes bipinnataßdae pllis sparsis, pinnae acula- 
lae, infimae sensim et valde decrescentes , plnnulae sub- 
trlangulares acuüusculae. Sori parvi marginales ^ indu- 
siis parvis demum obUueratis. 

Praecedenti valde simile at inulto minus vlx ul- 
tra ped. longum, pinnis mediis 1 — 2 poll. longis, ha- 
biiu Tolypodä concinnl, ita ut confundere possis. Sori 
inulto minores ac in pr. marginales ita ut infimi quo- 
que prope marginem positi sint et series sororum di> 
vergat, quod in pr, locum non habet. Hab. in Bra- 
silia, C. 

17. A. CRISTATUM, 

Frondes hipinnatißdae, pinnae lanceolatae-j pinnulae 
lanceate ovales oblongae obtusae spinulose serratae^ sti- 
pes squamosus. Indusia versus medium aflixa , de- 
mum saepe reniformia. 

A. cristatum Siv, W. sp. 5. 252. W. E. S, 69. 
E. a, 2. 428. Schkuhr er. 39. t. 37. Polypodium cri- 
statum Linn. sp. 1551. Polypodium Callipteris Ehrh, 
Beytr, 3. 77. Hab. io humidis sylvaticis Europae bo- 
realis. 2i.. D. Rbizoma bulbiforme. 

18. A. ACÜLEATUM. 

Frondes subbipinnatae , pinnulae ovales basi alte' 
nuotae decurrentes apice et margine serraturis spinulosiSy 
stipes cum rachi sparsim squamosus, Sori parvi ; in- 
dusia versus marginem affixa, demum reniformia. 

A. aculealum Sw. PP, sp, 5. 258. ^. E, S, 69. 25, Aspiciium. 121 

JE. fl. 2. 458. Schkuhr er. 41. t. 39. Polypodium acu- 
leatum Linn. sp. 1552. Hab. ia montosis nemorosis 
tolius Europae, in Asia boreali et ad C. b. sp. 2|.. D. 
riüDuIae ala coonectente angustissima junctae^ extlmae 
coDÜuentes. Rhizoma bulbiforme. 

19. A. LOBATÜM, 

Frondes subbipinnatae j plnuulae ovales basi atte- 
nuatae, inferiores praesertim basi superne auriculataCf 
apice et margiae serratuns spinulosis'y stipes cum rachi 
squamosus. Sori parvi ; indusia versus marginem af- 
fixa, demum reuiformia. 

A. lobalum Smith tritt, 3. 1123. engl 4. 291. 
Hook, britt, 443. Engl Bot. t. 1563. W. $p. 5. 260. 
Polypodium lobatum Huds, angl 459. Hab. in Aoglia. 
C. D, Fionulae densiores, serraturae profundiores ma- 
gis spiuulosae quam in praecedente. Valde tarnen 
affine. 

20. A. ANGULARE. 

Frondes bipinnatae pilis sparsis, pinnulae substi- 
pitatae acutae basi superne auriculatae spiriulose serratae, 
inferiores serrulato-incisaej infimae longiores ; stipes cum 
rachi densissime squamosus. Sori conferti, demum con* 
fluentes't indusia versus marginem afiixa. 

A. angulare TF. sp. 5. 259. Sadler ßl hung. 39. 
Smith engl. ß. 4. 291. Hab. in Anglia, Hungaria D. 
Cum A. acuieato saepe commutatum , nam hoc quo- 
qUe nomine accepimus, quamvis valde discrepet. Squa- 
mae densissime longissime acutatae in pitos tandem 
transeuDtes. Fiunulae extimae conüuunt. 122 Cl. m. Polypodiaceae. 

21. A. FILIX MAS. 

Frondes bipinnatae , pinnulae ovatae aut ovato - ob-> 
tongae obtusae serratae, stipes cum rachi squamosus. 
Sori approximati juxta costam , indusia versus margi- 
nem afiixa, demum reniformia. 

A. Filix mas Siv, TF. sp. 5. 259. W. E. 1070. 
E. a. 2. 459. Schhuhr er. 45. t, 44. Hab. in Europa 
boreali 2|.. D. 

22. A. MARGINALE, 

Frondes bipinnatae ^ pionulae ovatae ^ obhngae et 
Janceatae basi profunde crenatae^ stipes cum rachi squa> 
inosus. Sori marginales ^ iodusia rotundata et reni- 
formia. 

A. marginale SfV, W, sp. 5. 259. E. a. 2. 459. 
Neplirodium marginale Mich. am. 2. 267. Polypodium 
marginale Unn. sp. 1522. Hab. in America boreali. 
2^. D. Indusia revera medio afiixa sunt^ sed sinu 
excisa reniformia flunt et inde latere afiixa videntur, 
ul in praecedente. Filix pinnulis creuatis et soris 
marginalibus facilis distinctu. Rhizoma bulbiforme ut 
in praecedente. 

23. A. CTENITIS. 

Frondes bipinnatißdae et bipinnatae, pinnulae lan- 
ceatae obtusissimae, iuiimae pectinato-serrataef stipes cum 
racbi squamosus. Sori coslae approximati, indusia 
parva rolundata et reniformia. 

Habemus nomine A. faiciculati Raddi cui quoqae 
afüne sed pinnulis infimis peclinalo -serratis differt. 
Rbizoma bulbiforme. Frondes 2 — 3 ped. allae magnae ; 25. Aspidium. 123 

stipes cum rachi, costisque squamosus, squamae fusco^ 
iiigrae loogisslme acutatae sat densae; pinuae superio- 
res pioDadficIae ala counectente, inferiores planalae 
excep(o apice; pinnulae inferiores ultra poll. loogae, 
4 lin. et ultra latae autrorsum latiores, obtusissimae, 
infiinae pectinato-serratae, praeserlim basi, reliquae 
subintegerrimae, una aut altera incisione exaralae. Sori 
parvi. Indusia inilio medio, quamvis non semper cen- 
tro affixa, irregularia, saepe una alterave incisione et 
inde ut in praecedentibus reniformia. Hab. in Bra- 
silia. C. 

24. A. SPINULOSUBI. 

Frondes tripinnatißdae, pinnulae pinnatifidae, lad- 
nuUs brevibus apice spinulose 2 — 3 serratis-^ slipes cum 
rachi squamosus. Sori ad laciuulas, indusia rotundala 
tandem reniformia. 

A. spinulosum Siv. W. sp. 5. 262. PP. E. 1070. 
E. a. 2. 459. Schkuhr er. 48. t. 48. Polypodium spi- 
nulosum O. F. Miller Fiiedrkhsdal, n. 841. t. 2. /. 2. 
Polypodium crlstatum Schreb. spie. 71, Hab. in ne- 
moribus Europae frequens. 2|.. D. Rhizoma bulbi- 
forme, nee non in afünibus. 

25. A. DILATATUM. 

Frondes quadnpinnatißdae , pinnulae pinnallfidae, 
ladnuUs serratis et pinnavfidis, serraturis spinulosis ; sli- 
pes cum racbi squamosus. Sori ad dentes laclnula- 
rum ; indusia rotundala taudem reniformia. 

A. dilatalum Siv. W, sp. 5. 263. E. a. 2. 459. 
Smith tritt. 1124. engl ß. 4. 293. Engl. Bot. t. 1460. 124 CL III. Polypodiaceae. 

Polypodium cristatuin Huds. angl. 457. Polypodium 
mni Friedr. n. 845. r. 2. /. 4. P. aristalum Vill. 
delph. 3. 844. Hab. iu nemoribus Europas mediae. 
D. Forma A. spinulosi, magis explicata. Hookerus 
hrit. fl. 444. cum praec. conjungit, nee repugno. 

26. A. RIGIDUM, 

Frondes tripinnalißdae, pinnulae pianatlfidae, lad- 
nuUs brevibus apice mucronulate 2 — 3 serratisy stipes cum 
rachl dense squamosus. Sori ad lacloulas; indusia 
rotundata tandem reniformia. 

A. rigidum Siv. W. sp, 5. 265. ?r. E. 1070. E. 
a 2. 459. Schkuhr er. 40. t. 38. Polypodium rigidum 
Hoffm. germ, 2. 6. Polypodium fragrans yUI. delph. 
3. 843. excl. syn. Polyp. Villarsi Bellardi append. ad fl. 
pedem. 49. Hab. in nemoribus Europae mediae. 2^. 
D. Affloe A. spinuloso et Hookerus I. c. jungit. 

27. A. PUNGENS. 

Rhizoma repens crassiusculam, sguamis longa acu- 
tatis. Frondes blpinnatae et tripinnatifidae, pinnulae ob- 
longae dupUcate serrato-pinnatißdae , serraturis spinulosis, 
basi superne aiirkulatae inferne excisae; stipes cum 
rachl squamulosus. Indusia medio afiixa rotundata. 

A. puugens. Kaulf. en. 242. Schkchtend. adumbr. 
21. Hab. in Promonl. b. spei. F. Elegaus filix. ' 26. Nephrodium. 125 

26. NEPHRODIUM. 

Sori subiJotundi secundum costam frondis aut pinnu- 
lae distributi. lodusia subrotunda latere verrucula ofßxa 
et sorum latere tegentia. 

Nephrodium ab Aspidio primus distlnxit Michaux, 
tum secuti sunt R. Brown, Hooker et Greville alii- 
que. Mullas vero Aspidii species immiscuerunf, quo- 
rum iodusla sidu excisa et reoiformia latere afüxa 
videnlur. At Neplirodii indusia revera latere aifixa 
nee sinu excisa, tum sorum lalere tegunt et numquam 
sporangiis undique eifusis superficialla evadunt, quo 
habitu facillime Nephrodium dignoscilur. 

1. N. PECTINATUM. 

Frondes pinnatae, pinnae subsessiles oblongo-Ian- 
ceolatae obtusae serratae opproximatae basi superne au- 
riculatae, inferne cunealae; rachis squamis fasciculatis 
setaceis ad basin pinnularum. 

Aspidium pectinatum TV. sp. 5. 223. jE, a, 2. 
458. Aap. trapezoides Schkuhr er. 30. f. 296. Hab. 
C. Rhizoma bulbiforme. Frondes 1 — 2 ped. longae, 
pioDulae 6 — 8 lio. lougae, superne sensim inferne vix 
decrescentes ; stipes cum rachi verruculosus. 

2. N. TUBEROSUM. 

Rhizoma bulbiforme, radiculis tuberosk. Frondes 
pinnatae, pinnae sessiles lanceolatae obtusiusculae prae- 
sertim antice serratae basi superne auriculatae et im- 
bricatae^ iuferne cordalae ; rachis squamosa, squamis 
setaceis. 126 Cl. III. Polypodiaceae. 

Aspidlum tuberosum TV. sp. 5. 234. secundum 
Iierbarium et descnptioDem. Habenius nomine Aspi- 
dü bulbosi ex Horto Loddigesiano at Asp. bulbosum 
Willd. non est. An Asp. imbricatum Koulf. Spreng, 
syst. 4. 97? Frondes 2 — 3 ped. longae, pionae -vix 
poll. longae, in nostris superne et inferne senslm de- 
crescentes, Hab. in insulae Borboniae arboribus. C. 

3. N. EXALTATUM. 

Froodes pionatae, pinnae subpetiolalae lanceola- 
tae obtusiuäculae serratae basi superne auriculatae, in- 
ferne cuneatae supra albo-punctatae; rachis squamosa, 
squamis setucels. Sori approximati uniseriali, indu- 
sia reniformia margini ofßxa, 

Nephrodium exallatum R. Brown pr. 148. ed. 
germ. 3. Kunth syn. 1. 178. Aspidlum exaltalum Swartz 
JV. sp. 5. 229. E. a. 2. 458. Schkuhr er. 33. t. 32. 
b. Raddi bras. 30. t. 46. Kaulf. en. 256. Polypodiura 
exallatum Linn. sp. 1548. Hab. in America calidiore, 
C. Rhizoma bulbiforme. Frondes 3 — 4 ped. longae, 
pinnae mediae 2 poll. longae superne et inferne su- 
bito decrescentes; rachis squamis sat densis obsila 
Uli slipes superne; Willdeuowius slipilem basi paleis 
paucis instructum esse sit, in Schkuhrü vero icone 
squamae racheos indicatae sunt. Pinnulae in nostris 
circumcirca serratae uti icon Schkuhrü sistit, sed ser- 
raturae anteriores magis exquisitae. Puncla alba in 
pagina superiore frondium alia sororom locos indicant, 
alia in extremo folli margine posita sunt, et glandu- 
las autheraceas tegunt. Loncbitis glabra minor Plum. 27. Tectaria. 127 

//. t. 63. vix hujus loci et Smilhius ad Davalliam fal- 
calam suain refert. Swartzius {Schrad. Journ, 1801. 
278) Smilhhun corrlglt, quod Asp. exallatum ad Da- 
valliam retulerit, at Smilhius nil nisi synonymon Plu- 
mieri ad Davalliam refert. 27. TECTARIA. 

Sori subrotundi stcundum costam pinnulae seriatim 
distributi. Indusia medio afflxa sorum tegentia, demum 
decidua, 

1. T. CORIACEA. 

Frondes tripinnatißdae ^ sterilium pinnulae ovalo- 
oblongae serrato-pinoatifidae, fertilium serrato - pinna- 
tifldae et pinnatae infra cum rachi albentes, Sori pul- 
irinati; indusia coiiacea. 

Teclaria Calahuala CavaniUes praeJect. 1801. n. 621. 
Aspidium coriaceum Sw. W, sp, 5. 268. Kaulf. en. 
243. Schkuhr er. 50. ^ 50. Schkchtend. ad. 21. Poly- 
podium coriaceum Swartz fl. ind. occ. 3. 1688. Poly- 
podiura adiantiforme Forst, prodr. n. 449. Aspidium 
capense Sw. W. sp. 5. 267. sec. Hb. Willd. Asp. dis- 
color Langsd. et Fisch, ic. 16. t. 18. Polypodiura ar- 
gentatum Jacq. Seh'önbr. 4. 23. t. 447. Rumohra as- 
pidioides Raddi bras. 28. t. 43. Hab. in Auerica seil. 
Jamaica, Brasilia, Bonaria, Africa sc. Prom. b. sp. ins. 
Maurilii, Nova Hollandia et N. Zeelandia. Teclariam 
Calahualam dicerem at Ruizius monstravit veram noa 
esse Calahualam cfr. Memoria sobre la legitima Cala- 128 Cl. III. Polypodiaceae. 

huala. Madrit 1805. Nomen prias seriori praeferen- 
dom nisi evidenter falsutn, hinc Teclariam dixi nee 
Rumohram. Variabills quidem filix, al plures tarnen 
species confusae videntar, quas denuo extricare con- 
Teoiet. 28. CYCLOSORUS. 

Suri subrotundi secundum marginem pinnulae seria~ 
Um distributi, Indusia superficiaria medio affixa ro- 
lundata. 

1. C. GONGYLODES. 

Frondes suhbipinnatißdae, pinnae petiolatae lanceo- 
latae acutae creoato-pinnatiildae ciliatae. Sori demum 
coofluentes. 

Aspidium gongylodes SMuhr er. t. 33. c. Meyer 
essequeb. 289. Hujus loci Aspidium obtusatum Sw, 
syn. 48. et 248. /iT. sp. 5. 241. Pteris interrupta 
fVilld. phytogr, 13. t. 10. Hab. in America cali- 
diore C. 29. CYSTOPTERIS. 

Sori subrotundi in nervulis laciniarum et pinnu- 
larum, rarius secundum costam pinnulae seriatim di- 
stributae. Indusia solilaria plurave latere ajfixa, ju- 
niora sorum tegentia, aduUiora reßexa. 

lodusia numquam superficiaria fiunt, uli in As- 
pidiis et in bis, quorum indusia lalere alFixa et reni' 
formia sunt. 29. Cystopteris. * 129 

1. C. BULBIFERÄ. 

Frondes triplnnatifidae ambitu lanceoIatOf pianulae 
oblougae serrato-pinnatifidae , lacioiis acute 2 — 3- 
deotatisj rachi et costis bulbilliferis. Sori secundunt 
costam pinnularum seriati. 

Aspldlum bulbiferum Siv. W. sp. 5. 275. JE. a. 
2. 459. Schkuhr er. 55. /. 57. Tolypodium bulbife- 
rum Linn. sp. 1558. Nepbrodiuin bulbiferum iW/cÄ. 
■ßmer. 2. 268. Hab. in Canada. D. Aspidiis disposi- 
tione sororum affinis. 

2. C. DENTÄTA. 

Frondes bipinnatae^ pionae lanceolalae, pinnulae 
basi attenuatae conßuentes ovales obtusae apice oblu- 
siuscule et inaequaliter crenatae, rarius subpinnalifi- 
dae. Sori in nervulis lacioiarurn. 

C. denlata Hooker brit. 445. Cyslea deutata Smiih 
engl. 4. 300. Cyathea denlaJa Smith britt. 3. 1140. 
Engl Bot. t. 1588. Aspidium denlalum Siv. TV. sp* 
5. 273. E. a, 2. 459. Polypodiuni denlalum Dicks. 
er, 3. 1. t. 7. Hab. in Anglia et Scolia D. DifFerl 
C. Ponlederae seu Aspidium Pontederae TF. sp. 5. 
273. Polypodlum Pontederae Allion. ped. n. 2405. 
frondibus bipinnatifidis, pinnulis basi non atleouatiSj 
decurrentibus at non coDflnentibus apice acute cre- 
oatis. 

3. C. FRAGlLiS. 

Frondes tripinnatißdae , pinnulae oblongae incisö-^ 

Linli Jiorfus IL \ 130 Cl. III. Polypodiaceae. 

pinnatiGdae, laciniis opice an^ulato ~ dentatis. Sori in 
nervulis laciniarum deiuuin coDÜuentes. 

C. fragilis Bernhardi Schrad. N. Journ. 1. 2. 26. 
Smiih engl. 4. 209. Hooker brit. 445. Cyathea fra- 
gills Smiih britr. 1139. Aspidium fragile Stv. W. sp. 
5. 280. W. E. 1070. E. a. 2. 460. Kaulf. en. 
242. Schkuhr er. 53. /. 54. Polypodium fragile Linn. 
sp. 1553. Hab. in tola Europa, locls irriguis. D. Sli- 
plies nigri. Variat pinnulis magis minusque profunde 
incisis. Ob siturn sororura frondes quadripinnatifidas 
vocare poleris. 

4. C. ALPINA. 

Frondes arnbitu ianceolato tripinnatißdae , pinnulae 
lunceolatue pinnalifidae, laciniis obiuse dentato - serraüs. 
Sori in laciniis plerumque distincli. 

Aspidium alpinum Sw. PP, sp. 5. 282. E. a. 2. 
460. Schkuhr er. 60. /. 62. Polypodium alpinum Jacq. 
k. 3. f. 642. coli. 2. 171. Hab. in Alpibus Helveliae 
et adjacentibus. Pinnulae inferiores saepe subbipinna- 
tifidae. 

Var. Regia pinnulis laciniisque latioribus. C. 
alpina. Hook. 446. Cystea regia Smith engl. 4. 302. 
Cyathea regia Smith br, 3. 1140. Aspidium regium 
Sw. pp. sp. b. 281. E. ü. 2. 460. Hab. in iisdem 
Alpibus, nee non Brittanniae. D. In Horlo cülta C. al- 
pina demum fere seniper C. regia evadit. Ob sitnm 
aororum frondes quadripionalifidas vocare poteris. 29. Cystopteris. 131 

5, C. RHAETICA. 

Frondes ambilu lanceolaio tripinnnlißdue , pinnulae 
laoceolalae serratae. et pinnatifidae, apicibus plurimis 
longe acutatis, Sori ad basln lacinlarum. 

Aspidlum rhaelicum Siv. TF. sp. 5. 280. E. a. 2. 
459. Polypodium rhaeticum Linn. sp. 5. 280. Hab. 
in Alpibus Helveliae et adjacentibus nee non Hun- 
gariae. Habilu a praecedenlibus omnino differl; pin- 
nulae angustae aculatae praesertim habituni istum 
coDStituunt. Noslruni C. alpinae magis affine quam 
C. dentatae, quacuin suain conjiingit Hooker btilt. 445. 

6. C. MONTANA. 

Frondes ambilu triangulari quadripinnatißdae , pin- 
nulae serratae et pinnaliiidae, laciniis apice acute sub- 
serratis. Sori ad basin laciniarum et in ipsis. 

Aspidium raoutanum Siv. TV. sp. 5. 286. £. o. 
2. 460. Schkuhr er. 61. t. 63. Polypodium monta- 
num Haenke in Jacq. Collect. 2. 46. AlUon ped. n. 
2410. Polypodium inyrrhidifolium Villars ph. 3. 
851. t. 53. Hab. in Alpibus Helveliae et adjacenti- 
bus. D. Ambilu triangulari foliorurn facile di- 
gooscilur. 

7. C. PERRINIANA. 
Frondes ambilu lanceolaio tripinnatifidr.e , pinnulis 
-oblongis obtusis , laciniis apice crenalis. Sori ad ba- 
sin laciniarum ; indmia lacinulata plura circumcircä 
adnaia. 

I 2 132 CI. III. Polypodiaceae. 

Woodsia Perriniana Hooheri et Grev. fil. t. 68. 
Alsophila rerriniana Spreng, syst. 4. 125. Hiijus loci 
esse \ix dubito. Aspidium oblusum Sivartz syn. 420. 
7V. sp. 5. 254» Polypodiurn üblusiim Schkuhr er. 18. 
t. 21. Hab. in Pensylvania. D. Indusia io externo 
6ori lalere posIta mioora sunt, ut, quamvis sorum un- 
dique cingant tamen species ad Cystopteridem redeaf. 
Scbkuhrii icon cilala optima convenif, at indusia, cete- 
rtitn luculenta, noo sistit. Willdenovlus indusia mi- 
nus accurate descripsit sed specimina in ipsius Herba- 
rio vetusta sunt, indusiis eifoetis et fuscis. Hookero 
viro celebeniuni adsentire non possum, qui ad Wond- 
siain refert , nam in Woodsia cilia maximam partem 
indusvorum sistunt. 

Rhizoma in nostris omnibus speciebus repens, 
squamosum. 30. WOODSIA. 

Sori subrolundi in nervulis seu secundum coslam 
laciniarum et pinuularura demum coniluentes. Indu^ 
sia lotete ojßxa brevissima longissime ciUata. 

1. W. HYPERBOREA. 

Frondes bipinnalifidae, pinnae crenato-pionatifi- 
dae, laciuiae obtusae ba&i attenuatae, rachis costaeque 
siinrsim squamosae. 

Sori in nervulis laciniarum deinum confluentes. 

W. hyperborea 2?. Brown. Smith engl, 4. 323. 
HooK brit. 442. Polypodiurn hyperboreum Sw. ^. 3J. Physematium» 133 

sp. 5. 197. E. o. 2. 457. Engl. Bot. t. 2023. To- 
lypodium arvonicum Srniih. brilt. 1115. Polypodium 
ilvense Kill, delph. 3. p. 849. Hab. in Alpibus Eu- 
ropae. D. Variabill^plaula pinnis creualls, pionalifi- 
dis et fere palmatis, rachi coslisque laagis inluusve 
squamosis. Rhizoma repens squamosuiu. 

2. W. ILVENSIS. 

Froodes bipinnalifidae , piunae piooatifidae, laci- 
uiae oblusae basi non attenuatae-, rachis roslaeque rfease 
squamosae. Sorl ad costam laciniaruin demum coo- 
fluentes. 

W. ilvensis B. Brown, Um. Tr. II, 1. 173. 
Smhh engl. 4. 322. Hooker brit. 442. Engl. Bot. 
suppl. t. 2616. Kaulf, en. 251. Polypodium ilveuse 
Siv. W. sp. 5. 198. E. a. 2. 457. Schkuhr er. 16. 
t. 19? an pot. W. hyperborea? Acrostichum ilvense 
Lt'mn. sp, 1528. Polypodium Marantae Hoffm, germ. 
2, 5. Woodsia vestita Spreng, nov. prov. 44. excU 
syn. Sivartz et Mich, Nephrodium rufidulum Mich. am. 
2. 665. et Aspidium rufidulum Siv. W. sp. 5. 282. 
sec. Kouff, et specimina ex America. Habilat in Alpe- 
stribus tolius Europae, in America boreali et Sibiria. 
D. Rbizoraa repens squamosum. 31. PHYSEMÄTIUM. 

Sori subrotundi secundum costam pinnulae seria- 
tim distributi. Indusium circumcirca adnaturn, iniiio 
clausum, den\um media rumpens. 134 Cl. III. Polypodiaceae. 

1. PH. »JOLLE. 

Froudes bipinnatae totae pilis articulatis crispis 
lectae, pinnae siiperoe et inferne sensiui decrescentes, 
pinnulae ovales et oblongae crenulatae et crenato- 
incisae. 

Pb. luolle KoulJ. mspt. Frondes pedem longae; 
rachis, costae, pinnulae iufra nee non indusia ipsa 
pilis crispis articulatis iospersae, pinnulae superne 
glabriusculae , cosla tanlum pilis brevibus. Pinnae 
parum ultra poll. longae, sensim decrescentes, summae 
conlluentes in pinnain pinnalifidam; pinnulae ad 4 
lin. longae 1 — 2 latae obtusissimae aequilalae. E 
Mexico misit Poeppig. 32. POLYBOTRYA. 

Frondes fructiferae rachiformes steriles foliaceae. 
Sori subrotundi wox cont'iGui frondis paginam aheram 
lotam tegeiites ; iudiisia nulla. 

Sori ufrifjue paginae imposili videnlur ob con- 
torsionem frondis, sed revera ut in aliis filicibus alteri, 
lanluiu insidenf. 

1. P. ADDIANA. 

Froudes steriles pinnatae, pinnulae stipilalae ovate 
lanceolütae basi cbliqua, frucliferae pinnatae, pinnis 
linearibus longissimis junioribus saepe revolulis, 

Olfersia corcovadensis Raddi bras. 7. /. 14. Hab. 
in Brasilias tnonle Corcovado. C. Filix alta. Pin- 32. Polybolrya. 135 

nae 5 poll. longae basi 2 poll. lalae coriaceae glaber- 
rimae. Firniae feililes 3 poll. longae 4 lin. lalae. 

Olfersla Baddi a Polybolrya non nisi siinplicitale 
pInnarutA diüert. Nomen dedit Kaulfussius. 

2. V. ACUMINATA. 

Frondes steriles bipinnotißdae . pinnae acumitiatae, 
pinoula infima superior distincta^ ferliles tripinnatae 
ramosae. 

Habitat in Brasilia. C. Frondes ferliles 1 — 2 
ped. longae; pinnae stipitalae ad 3 poll. longae et poll. 
lalae acuminatae; pinoula infima superior substipitala 
obloDga ad poll. longa 5 lin. lata, reliquae confluen- 
tes et crenas exhibentes acutiusculas subfalcalas. 
Frondes ferliles ob pinnas pinnulascjue angustas ramos 
ut in reliquis sistunt et quidem tortos; ultimi brevis- 
simi. Nomen Kaulfussius imposuit. 

3. P. INCISA. 

Frondes steriles tripinnaiißdae, pinnulae seu lari- 
üiae oblongue falcatae antice serrulatac'^ stipiles cum 
rachi costisque squamulosi et pubescentes; ferliles tri- 
pinnate ramosi. 

Habitat in Brasilia. C. Frons sterilis 1 — 2 
ped. alla; slipes cum rachi pube crispa et squamulis 
setaceis tectus. Pinnae 3 — 4 poll. longae, secuodariae 
vix poll. laciniae inferiores 4 — 5 lin. long. 1 — 2 lio. 
lalae, anteriores minores coufluentes, Frondes ferli- 
les ut in afiinibus. 136 Cl. III. Polypodiaceae. 

33. STRUTHIOPTERIS. 

Frondes sleriles et fertiles difformes. Frondis fer- 
tills pinnulae singuJae reßexae margine merobranaceo 
lacero indusiiformi, sororum seriem utrinque includen- 
tes, septis irregularibus distlociam. Sori globosi con- 
ferti et continui , pilis e niedio erumpentibus squami- 
forinibus. 

In hoc et sequenle genere pagina interlor fron- 
dis, ad scapum cum follo connatum pertinens, ab ex- 
terna ad folium pertioente, soluta est. Nervi paginae 
interloris soluli squamis pilifornibus tecti sporangia ge- 
runt. Sporaogiorum sorue e pluribus in unum con- 
globatis coinpositiis videlur. 

Septa irregularia e pinnulis pagina interiore con- 
palis orluulur. 

1. STR. GERMANICA. 
Frons slerilis bipinnatißda , pinnulae seu laciniae 
lanceatae subfalcatae acutiusculae repandae; fertiles pin- 
i;atae pinnis approximalis. 

Str. germanica /^. sp. 5. 288. fP". E. 1071. E, 
a. 2, 460. KaulJ. «n. 142. Onoclea Struthiopteris 
Swartz syn. 111. Roth germ. 3. 37. Osmunda Stru- 
Ihiopleris Linn. sp. 1522. Hab. in Europa media prae- 
SiCrlim orienlali, 2^. D. Rhizoma bulbiforme emer<> 
gens et fere caudiciforme, stolonibus reptantibns. 34. ONOCLEA. 

Erondes sleriles el fertiles difformes. Frondis 
fprlilis pinnulae ornnes ejmdem pinnae in spoiocarpium 34. Onoclea. 137 

^lobosum irregularlter multiloculare reflexae et mar- 
glne membranaceo indusüformi connatae^ dlssepimen- 
tis quoque membranaceis et indiisiiformibus. Spo- 
rangia receptaculo filiformi imposita, in siogulo lo- 
culo unico ad parletem externum posilo. 

lo hoc genere scapus seu pagina iuterlor frondls 
a folio seu pagina exteriore frondis solutus est. Dis- 
sepimenta oriuntur a pagina scapali, receptacula e ner- 
vis scapalibus. 

1. O. SENSIBILIS. 

Frons slerilis pinnata, pionae lanceolalae grosse 
serratae; fertiles bipinnatae, 

O. sensibilis Linn, syst, 1517. Pf^, sp. 15. 287. 
W. E. 1071. E. a. 2. 460. Kaulf. en. 141. Hab. ia 
America boreali calidiore. 2J.. T. Cur sensibilis dica- 
tpr, nescio. Tactu non movetur nee perit. O r d o III. 
OSMÜNDACEAE. Caudex repens frondes emittens vernatione 
non circinnali. Sporangia paginae frondium 
inferiori adnata, annulo brevissimo. Fronde cum praecedentibus conveniunt, sed ver- 
natio non circinnalis , qua nota fere sola differunt. 
Annulus enim utique adest, quamquam brevissimus. 
In aliis in vertice positus est, qui inde striatus appa-- 
rat, in aliis luberculuni laterale constituit. Ille quasi 
bullam efficit subglobosam, hie bullam in tubum bre- 
vissimum extraclam. 

Mohria Polypodiaceis proxima est , sporangiis 
frondi innatis, lacioiis froudis reflexis ita ut sporan- 
gia parum tegant. 

Schizaea habet frondes rachifornies apice piuuaias 
et saepe revolutas, pinnis approxiinalis reflexis, mar- 1. Lygodium. 139 

ginibus ipsarum quoque reflexis sporangia coinplecHen- 
tibus. 1. LYGODIUM. 

Sporaagia in apicibus laciniarum frondis bise.iiata. 
Indusia foliacea imhrkata singulum sporangium invol- 
ventia. 

Caudex in omnlbus emersus flexuosus scandens, 
saepe frondiuin conjugaliones breviler stipllatas pro- 
ferens, ita ut frondes revera bipiunatae sint , piinna- 
rum jugis superioribus deficienlibus , quarum tauiea 
Tudimentum uon raro adest. 

1. L. CIRCINNATUM. 

Frondes pedatißdae, laciniis longe lanceolotis Ibrevi- 
ter acutis margine cartilagineo subintegerrimo. 

L. circinnatum Sff^, syn. 153. Kaulf. en. ^5. Uy- 
droglossum clrcInDatum /^. sp. 5. 83. Ophioglossum 
circinnatum Burrm. ind, 228. Ophioglossum flexuo- 
sum Linn. ßl. suppl, 443. Hab. in Java, Amboina. 
D. Laciniae 4 — 6 poll. longae 6 — 8 lin. lalae, 
ala 6 lin. lata connatae. Fruclus nondum protulit. 

2. L. SCANDENS. 

Frondes conjugatae pinnatae, pinuae lance.ohitae 
basi varie auriculatae et subawiculatae, frucfiferae. ovatae 
basi truurato-cordatae. 

L, scandens Sw. syn. 152? Hyuroglossum scan- 
dens l^. sp. 5. 77. Ophioglossum scandens Linn. 140 CI. III. Osmundaceae. 

sp. Houtt, Fß. Syst. 13. 50. f. 94. /. 2. frons fru- 
ctifera, Ugena raicrophlea Cavan, ic. 6. 76. /. 595. 
/. 2. Adianlum minus volubile Rumph amb. 6. 75. /. 
32. /. 2. 3. Hab. in India orienlali. C. 

3. L. VARIÜM. 

Froßdes conjugatae pinnatae , pinnae lanceolatae, 
juniores ovales, omnes basi varie aurkulatae, breviter 
acutae serrulatae^ fructiferae vix dissimiles. 

Gollmus nomine L. hastati at synonymen 
Breynii a Willdenowio huc relatum non quadrat et 
Willdenowius ipse non vidit, Racbis pubesceos, pin- 
nae subciliatae. Pinnulae breviter stipitatae 2 — 3 
poll. longae 5 — 6 lin. latae, juniores multo minores, 
basi auricula una alterave aut duabus aut nulla, ob- 
tusa aut acuta, margine serrulalo, hinc iude laciniato- 
serratae, serraturae longiores in apice tandem fructi- 
ferae. Hab. in Brasilia. C. 

4. L. POLYx^IORPHUM. 

Frondes conjugatae pinnatae, pinnae magis minusve 
palmatae, pinnulae lanceolatae duplicate et incise ser- 
ratae. 

L. polymorphum Kunth nov. gen. et sp. 1. 31. 
L. venustum Spreng. Anleit. 3. 162. t. 5. /. 39. Ugena 
polymorpha Cavan. ic. 6 75. t. 595. /. 1. Hydroglos- 
sum birsutum. TV. sp. 5. 80. Hab. in America ca- 
lidiore. C, Conjugationes frondium ut in praece- 
denle, rachis pubescens, pinnae subcilialae. Laciniae, 
praesertiiii anterior variae longiludinis, iatitudo circi- 1, Lygodiuir. 141 

tes 6 lln. serraturae breviores et longlores tandem 
frucliferae, saepe iterum serratae. Froodes et piauu- 
lae juniores breviores laliores. 

5. • L. BJICROPHYLLUIVI. 

Frondes conjugatae pinnatae et bipinnatae, pinnae 
pinnulaeve palmatae lanceolalae crenatae, crenis serratis, 

Valde affine praecedenti, sed semper minus, pin- 
nis pionulisque brevioribüs minusque incisis. Anvar. ? 
Hab C. 

6. L. MEXICANUM. 

Frondes coujugatae piunatae, rachis pinnaeque pu- 
bescenles, hae palmatae serrato-incisae. 

L. mexicanum Presl. Meliq. Haenk. 1. 72. For- 
tasse varietas L. polymorpbi cfr. Linnaeam 5. 621. 
Differt pubescentia, pinnis magis distantibus regulari- 
ter palraalis, omnibus fere aequalibus. 

L. mexicanum Hort, non differt a praecedente 
nisi pinnulis minoribus regulariter palmatis, laciniis 
oblusis. Habemus e Mexico. 

7. L. JAPONICÜM. 

Frondes conjugatae bipinnatae , pinnulae incisat et 
partitae oblusae, extima elongala. 

L. japonicum Siv. syn. 154. Hydroglossum ja- 
poaicum TF. sp. 5. 81. Hort, her. 2. t. 84. /^. E, 
1067. E. a. 2. 456. Ophioglossum japonicum Thunb. 
jap. 328, Hab. in China, Japouia C. 142 Cl. III. Osmundaceae. 

2. ANEMIA. 

Frondes steriles et fertiles difformes, illae rachifor- 
ines, hae foliaceae, stipitibus connatis. Indusia nuUa. 

Structura liarum plantarum a structura praecedeo- 
tiom nuUo modo difFert. Froos enim sterilis cum 
duabias frondibus ferlilibus adnatis revera froudem 
unicara sistit piuDatam, piuna extima slerili foHacea, 
reliquis duabus fertiJibus rachiformibus. Quod qui- 
dem sat bene conspicitor, si ortum stipitum conside« 
raveris, ferliles eoim, semper duae, utrinque e latere 
stipitis sterilis oriuntur , uti pinnae laterales e racbi 
pinnam lermiualem gerente. Caudex Immersus. 

1. A. PHYLLITIDIS. 

Frons sterilis pinrmta, pinnulae ex ovali lanceola- 
tae basi obliquae acuininatae serrulatae ; frons fertilis 
ramulis gracilibus. Stipes cum raclii scabriusculus lana 
rora ferruginea. 

A. Phyllitidis S(V. W. sjj. b. 89. Langsdorff. et 
Fisch, ß. 24. t. 28. Kaulf. en. 51. A. longifolia Kadd. 
bras. 69. t. 8. Osmuoda Pbyllitidis Linn. sp. 1520, 
Hab. in America calidiore. C. Piunulae 2 — 3 poll. 
longae basi poll. latae. Kaulfussius plantam adul- 
tam glabrescere observavit, Raddius varietatem laevem 
distinguit, sed adultam forsan glabrara evadere ad- 
didit. 

2. A. DENSÄ. 

FroDS sterilis pinnata, pinnulae ex ovali lanceola- 
lae basi obliquae lange acumiriatae serrulatae; frons 2. Anemia. 143 

ferlills raraulis dense Jruclijeris. Slipes cum rachi sca- 
berrimu9^ lana densiuscula ferniginea. 

Hab. in Brasilia. C. Valde effinis praecedenti 
at major, stipes scaberrlmus, pinnulae 5 poll. et ultra 
longae villra poll. latae. Praesertim ramis pinnulae 
fertills multo crassioribus diifert. Osmunda lanceo- 
Jata et subtiliter serrata Plum. fil. 133. t. 156. polius 
hujus loci, quam ad praecedentem. Colimus nomine 
A. laciniatae Kaulf. 

3. A. MANDIOCäNA. 

Frons sterilis pinnata , pinnulae lanceolatae basi 
sursum obluse auriculatae repando - serrulalae ; slipes 
cum rachi marginibusque pinnularum lana rara ferru~ 
ginea, 

A. mandiocana Radd. bras. 70. t. 9. /. 1. Hab. 
in Brasilia prope Rio de Janeiro. C. Pinnulae ap- 
proximatae raediae poll. longae 3 — 4 lin. latae, su- 
periores sensim decrescentes. 

4. A. COLLINA. 

Frons sterilis pinnata, pinnulae lanceolatae basi 
sursum obtuse auriculatae serrulalae; stipes cum rachi 
lana densa ferruginea. 

A. collina Raddi bras. 71. t. 12. Hab. in Brasi- 
lia prope Rio de Janeiro. C. Pinnularum magni- 
tudine praeserlim a praecedente differt, quae 2 — 3 
poll. longae, 8 lin. latae, mediae scilicet, superiores 
parum decrescunt. 144 CI. III. Osmundaceae. 

5. A. REPENS. 

Frons sterills bipinnatifida lacinlis cuneatis et sub- 
cuneatis antice dentalo-incisulis, pilis sparsis. Stipes 
cum raclii fulvopilosus. 

A. repens Raddi bras. 70. t. 9. /. 2. Hab. in 
Brasilia prope Rio de Janeiro. C, Planta humilis 
vix ped. longa, piunae steriles vix poll. longae 6 lin, 
latae, laciniis appoxiinatis, piooae fertiles ramis brevi- 
bus dense fructiferis. An a A. adiantifolia ß aspleni- 
folia Hooh. et Grev. 1. /. 16. diversa ? A. liirsuta 
Siv. fp. sp. 5. 91. Uli recte monetRaddius, et secun- 
dum specimina in Hb. Willd. non nisi varielas videlur* 

6. A. RADDI ANA. 

Frons sterilis bipinnata^ pinnulis oblongis inciso- 
serralis decurrentibus, pilis sparsis, fertilis gracills, ra^ 
muUs planiuscuUs reßexis. Slipes cum racbi fulvo-' 
pilosus. 

A. flexuosa Raddi bras. 71. t. 13. Hab. in Bra- 
silia C. Multo major praecedente; pinnulae di- 
stantes, mediae 8 lin. longae 3 lin. latae acutiusculae. 
Frondes fertiles In uostris longae graciles; ramulis fo- 
Haceis reflexis sporangia amplexantibus ad alia genera, 
e. g. Blohriam plante accedil. Raddius O. flexuosam 
Sw. et Willd. huc refert , <juod valde dubium. In 
Herbario Willdenowiano non est. 3. Osmunda. 145 

3. OSMUNDA. 

Sori siibglobosi ad margines pinnarum confluentes 
contractione spicas mentientium. 

1. O. REGALIS. 

Frondes bipinnatae, inferiores steriles, pinnuJae lan- 
ceolatae basi auriculalae aut inciso- crenatae obfusae 
subintegerrimae, superiores demum fertiks pinnulis ap- 
proximatis. 

O. regalls Linn. W. sp. 5. 27. ^. E. 1067. E. 
a. 2. 456. Schkuhr er, U7. t. 145. Hab. In Euro- 
pae borealis sylvis paludosis. 2^. D. Pinnulae non 
iutegerrimae sed saepe apice subiillime crenulatae. 

2. O. GRACILIS. 

Frondes i//)iMnfl/flß, inferiores steriles, pinnulae oblou- 
gae et lanceolatae basi subauriculntae obtusiusculae un- 
dique serrulatae-, superiores demum fertiles , pinnulis 
rem9liusculis. 

Habeinus a Schradero viro cel. uomine O. palu- 
stris seu gracilis. llab. in America nieridionali ? C. 
Affinis praecedeoli at minor tenerior, pinnulis infe- 
rioribus latioribus brevioribus saepa vix auriculatis in 
tolo ambilu (uculenler serratis, inflorescenlia gracili 
elongata. 

3. O. INTERRUPT A. 
"^ Frondes hipinnutißdae , inferiores et superiores 
steriles, pinnulae seu laciuiae basi utrinque prominen- 

Linli 7iorius Tl. IV 146 Cl. III. Osmundaceae. 

tes et confluentes lanceatae subfalcalae oblusae, me- 
diac feriiles in spicas contractae. 

O. interrupta Michaux am. 2. 275. 7V. sp. 5. 26. 
E. a. 2. 456. Schkulir er. 146. r, 144. Hab. in Aine- 
rira boreali a Gauada ad Virginiain. 2|.. D. Fianae 
longa breviores ac in praecedenle. 

4. O. CLAYTONIANA. 

FroudfeS hipinnatifulae f inferiores steriles y pinoulae 
seu laciniae lanceatae oblusae, superiores fertiles ; ra- 
chis lanata^ 

O. Claytoniana Linn. W. sp, 5. 96. E. o. 2. 456. 
Osmunda etc. Clayton virg. 164. Hab. in Virginia. 
24.. D. rinnae breves, ferliles in basi frondis remolae, 
supeine approximalae. Pursh sequentis varietatem pii- 
tat amer. 657. 

5. O. CIjNNAMOMEA. 

Froudes steriles et feitiles discreiae, hae bipinnatiß- 
dae,\ pionulae seu laciniae lanceatae subfalcatae obtu- 
siusculae; rachis laaata. 

O. cinnamomea Linn. W. sp. 5. 98. E. a. 2. 
456. Schkuhr 148. t. 146. Hab. in America boreali 
a Caoada ad Floridam. D. 4. TODEA. 

Sori oblongi geminati ad apices nervorum latera- 
lium bifurcorum, Sporangia subbivalvia cingulo brevi. 4. Todea. 147 

1. T. AFRICANA. 

Frondes bipinnatae, pinoae lancealae acutiusculae 
serratae\ rachis ubi sterilis data. 

T. africana TVilld. Sehr. d. Akad. z. Erfurt 1802. 
14. t. 3. /. 1. Sw. syn. 162. et 388. fV. sp. 5. 76. 
E. a. 2. 455. Schkuhr er. 148. t. 147. Kaulf. m. 42. 
Acrostichuin barbarum lAnn. 1829. Osmunda barbara 
Thunb. pr, 17. Osmunda totta Siv, in Schrad. Journ, 
1800, 165. Hab. in ProinoDtorio b. spei. % . F. 

Gkichenias (O. 3.) nullas in Horto colitnus. Se- 
mina saepius sata numquam germioaverunt. Fronde 
Polypodiaceis similes sunt, nisi quod frons bifurca sit 
et ex bifurcatione gemmula prodeat, quod fulium cum 
scapo minus esse connatum probat, quam in reliquis 
Polypodiaceis. Annulo non carent , sed nervi magis 
irregulariter distribuli sunt. K 2 O r d o IV. 
M A U A T T I A C E A E. Caudex repens, frondes emittens. Sporangia 
paginae frondium inferiori adnata, sorum con- 
stituentia , e diiabus sporangiorum seriehus 
compositum^ saepe in sporocarpium connatis. 
Annulus nullus. Caudex et frondes Maraltiacearuin nullo modo a 
caudice et frondlbus Polypodiacearutn differunt. Sed 
fructus longa discrepat. Angiopteris . quam vero in 
Horto non colimus, veram slructuram sporocarpiorum 
in Maraltia prodit. Invenimus euim sporangla versus 
fiaem nervorum lateralium posila, sorum constitueutia 
linearem brevem e duabus seriehus compositum, ma- 
}ora quam sporangia Polypodiacearum esse solent, 
compage non membraoacea, sed firma , dura ^ annulo 
nullo, rima dehiscentla. In Marattia ejusmodi sorus 
in sporocarpium mutatus est, sporangüs intime con- 1. Marattia. 149 

nexis et coiinatis, unde bivalve evasit et biloculare, 
singulo loculo septis traosversis a parielibus sporan- 
glorum oriundis, discreto, infer quae rimae dehiscuot 
eodem modo «li sporangia Angiopleridis dehiscuut. 
Sporocarpia haecce ludusio videnlur obducla, cum ve- 
stigia sporangiorum discrelorura ex Ins nullibi appa- 
reaut. 

In Danaea sporangia biserlalia connala sorum seu 
sporocarpium coostituunt tolam pinnulae latitudinem 
occupans, biloculare quidern sed doli bivalve et poris 
superne utrioque ad suturam qua connala sunt spo- 
rangia, dehiscens. Indusia geminala ad latus sporo- 
carpiorum foliacea sunt et e pagina inleriore ffoodis 
orta videnlur; indusia vera deficiuut. 1. MARATTIA. 

Sporocarpia versus fines nervorum lateralium posita 
hivülvia bUocularia ; loculi septis transvemis discreti, iuteV' 
Stiliis rima dehiscentibus. 

1. M. CICUTAEFOLIA. 

Froudes bipinnatae, pinnulae subsessiles lanceolatae 
aoulalae undique sed antice profundius serratae\ squa~ 
mae fascicuJatae io axillis pinnularum et nervoruin iu- 
fimoruiu, 

M. ciculaefolia Kaulf. en. 32. Hab. in Brasilia. 
C. Frous 2 ped. longa, pionae lere pedem, ra- 
cliis piuoctrum auüorsum angusle alala ; pinnulae 3 150 Cl. III. Marattiaceae. 

poll. et ultra loogae ultra 6 lin. lalae acutae serralae, 
setraturis anticis profundioribus; squamulae fuscicula- 
tae setaceae crlspulae hrunneae io axillis pinnularum 
et nervorum infiroorum pinnulae hinc inde emergen- 
tes et uti videtur fugades. A Marattia fraxlnea valde 
discrepat pinnulis minus subito acuminatis, serraturis 
anticis multo profundioribus, praeserlim vero nervis 
lateralibus jam ab initio divisis, ramulis dislaotibus, 
unde quoque sporocarpia distantia, nee dense approxi- 
ruata tofum inarginem occupanlia, ut io M. fraxioea. 

2. M. ALATA. 

Frondes iripinnatißdae, pinnulis seu ladniis brevibus 
antice crenaiis', rachis pinnarum alata, 

M. alata laevis Raddi bras. 75. t. 83. 84. M. 
laevis Sfv. TF. sp. 5. 66. Smith icon. t. 47. Hab. ia 
Amerira culidiore. C. Frons apud nos 2 ped. alta, pin- 
nae priiuariae 3 — 6 poll. secundariae parum ultra poll. 
longae, laciniae 2 Hn. longae et latae. Sporocarpia 2 
lin. longa. Noslra planta est M. laevis W. rachi non 
stjuamosa, quam Raddius cum M. alata conjunxit. O r d o V. 

O P H I O G L O S S E A E. Caudex contractus frondcs gemnmceas eniit- 
tens. Sporan^ia paginae frondium inferiori 
adnata, annulo nullo. Caudex brevis ex apice tanium frooclem emi(- 
lit, in cujus basi vaginata (Bolrycbiuin) aul, ad cujus 
basin (Opbioglossum) frons fuluri anni iustar geininae 
emergit. Hinc frondes gemraaceas dixi. Interdum 
proles tertii anni conspiciJur. Vernado uüu cirtioua- 
lis. Sporangia compage firma crasslore ut in Marat- 
tiaceis, revera quofjue paginae frondiuin iufariori et 
quidem racbifurmi iusident. 1. BOTRYCHIÜM. 

Frons ferlilis romosu. Sporangia bivalvia. 
Frons bifida seu conjugala pinnala esl ul in Ly- 
godio, pinna allera slerili Joliacea, altera ferlili. Rem 152 Cl. 111. Ophioglosseae. 

ita sese habere probat speclineo Boliycbii Luaarlae 
in Herbario, quod iu pinua frondis foHaceae, alias ste- 
rilis, et quideui io pagiiia inferiori sporaugia gerit. 
In piona ferlili sporangia ut solenl paginae inferiori. 
ramorum rachiformium adnata sunt. 

1. B. LUNARIA. 

Frons superne slerilis pinnatüy pinnls cuneiformi- 
lunal'is subcrenatis. 

B. Lunaria S«'. 7r. sp. 5, 61. E. a. 2. 455. KaulJ. 
en. 24. E. a. 2. 455. Schkuhr er. 156. t. 154. Sturm 
germ Abih. 2. Engl. Bot. t. 318. Osmunda Lunaria 
Zinn. sp. 1519. Hab. in Europae borealis collibus. 2^. 
D. Modum gemmas proferendi Kaulfussius exposuit 
Flora od. bot. Zeit. 1822. 1. 97. 

2. B. VIKGliMCUM. 

Frons superne partita^ sterilis tripinnatlfida amhitu 
tiiangjilari ^ laciniae oblongae cuneatae obiusae, apice 
2 — 3 dentato. 

B. virginicum Siv. fV. sp. 5. 64. Schkuhr. er. 
157. t. 156. Botrypus virginicus Mich. amer. 2. 274. 
Hab. iu America boreali a Cauada ad Carolioam. 2|.. 
D. Laciniae braves vix 2 lin. longae, 

* 3. B. DISSECTUM. 

Frons inferne partita, sterilis tripinnatißda ambitu 
trianguluri , laciniae lineares bipartitae apice bideu- 
tatae. 2. Ophioglossum.' 153 

B. disseclum Muehknb. FP . sp. 5. 64. Schkuhr 
er. 159. t. 158. Hab. in America boreali a Novo Ebo- 
raco ad Floridam. 2^. D. 2. OPHIOGLOSSUM. 

Fions ferlilis Simplex. Sporangia subbivalvia. 

Sporangia frondi fertili utrinque adoata videntur, 
quo characlere stalim a Bolrychio differt. At si ac- 
curale consideraveris, invenies rauios duos coojugatos 
froudis pagina superiore connatos esse. 

1. O. VULGATUM. 

Frons superne bifida, sterilis oblonga obtusa. 

O. vulgalum Linn. PV. sp. 5. 58. W. E. 1066. 
E. a. 2. 455. Schkuhr er. 155. t. 153. Eng]. Bot. t. 
108. Hab. in pratis huraidis Etiropae borealis. A-. D. 
Frons sterilis 2 poll. 6 lin. longa, 10 lio. — poll. 
lala. 

2. O. LUSITANICUM. 

Frons superne bifida, sterilis lanceolata. 

O. lusitauicum Lmr\. W. sp. 5. 59. Hooker et 
Grev. fit. t. 80. Hab. in Lusilania et alibi in Europa 
australiore. 2|.. D. Frons sterilis poll. et 6 lio. longa 
2 — 3 lin. laUK 154 CI. 111. Ophioglosseae.' 

3. O. PEDÜNCÜLOSUM. 

FroDS superoe bifida, slerilis oblonga acutata. Sti- 
pes loDgissimus. 

O. peduDcuIosum Desvaux Mag. nat. Fr. ßerl. 
5. 306. Hab. in America boreall. 2^.. T. Folia basi 
loogius attenuata ac in praecedenle subtus costala. 
Stipile loogissimo facile dignoscitur. Ex Hort. angl. 
habemus. O r d o VI. 

SALVINIAGEAE. Caudex folia emittens, Sporocarpia ad basin 
foliorum posita, sporangia dimorpha. In his structura ad perfecllores plantas accedit, 
follis DOD coadunatis cum caule fructificante , sed a 
fruclificatlonibus rite discretis. Sporangia dimorpha 
et in Lycopodiaceis occurrunt. Sporocarpia e foliis 
contraclis foriuata videntur. 1. PILULARIA. 

Caudex repens. Sporocarpia quadriJocularia. Spo- 
rangia dimorpha in eodem loculo , superne subclavala 
posita, inferne majora ovalia. 

1. F. GLOBULIFERA. 

Folia teretia subulala. Sporangia solitaria sub- 
sessilia. 156 Cl. III. Salviniaceae. 

P. globulifera Linn. W. sp. 5. 536. Schkuhr er. 

178. t. 173. Engl, Bot. ^ 521. G. fP'. Bischoff die 

Kryptogami&ch. Gewächse 2 Lief. Hab. in paludibus 
Europae inediae et borealis. 2J.. 2. MARSILEA. 

Caiidex repens. Sporocarpla supra basin pelioli 
hilocularia, loculis multilocularibus. Sporangia dimor- 
plia in eodem loculo niixta, obloDga sessilla et subcla- 
vala pedicellata. 

1. M. QUADRIFOLIA. 

Folia quaternata , foUola ohovata retusa integerrima. 
Sporocarpia subternala peduuculata. 

M. quadrifolia Linn. T^ . sp. 5. 538. /^. E. 
1076. E. a. 2. 404. Schkuhr er. 180. t. 173. G. W. 
Bischoff d. cryptog. Gew. 2 Lief. Hab. in paludibus 
Europae australis. 2^. T. ' 3. SALVINIA. 

Caudex repens. Sporocarpia unilocularia. Spo- 
rangia dimorplia, alia subglobosa pedicellata sporifera, 
alia grauiformia nuda. 3. Salvinia. 157 

1. S. NATANS. 

Fülia oblonga aequilatOj supra fusciculato-pilosaf sub- 
lus ferrugineo - tomentosa. Sporocarpia aggregata sub- 
sessilia. 

S. natans Micheli Hof mann TV. sp. 5. 536. E. 
a. 2. 464. ■ Schkuhr er. 181. r. 173. G. JF. Bischoff 
krypt. Gew. 2 Lief, Hab. in Europa media et au- 
slrali. 4. D. O r d o VII. 
L Y C O P D I A C E A E. Caulis Ugno in medio. Folia cauli imposita, 
Sporangia axillaria. Lycopodiaceae structura plantis perfeclioribus si- 
miliores evadunt, caule a foliis et fructibus plane dis- 
creto. Differt tarnen a caule perfectiorum plautarum 
eo quod llgnum seu fasclculus vasorum in medio po-> 
situs sit, et rami non e gemma in axilla folil posita 
exeant, sed divisione caulis, sicut in raraificatione ra- 
dicis fieri solet, oriantur. 1. LrCOPODIüM. 

Sporangia simplicia bivalvia ; saepe dimorpha, 
aliis tetracoccis subbivalvibus in eadem planta. 

Sporangia bivalvia sporam continent merabraua 
pellucida amictam , letracocca vero globulos qualuor 1. Lycopodium. 159 

massa gnimosa replstos, ila ut antheras credideris, nisJ 
gi^aves Äuctores globulos hosce germinar© vidissent, 

D/V, 1. FuÜa circumcirca posita. Spicae peduncu- 
latae. 

1. L. CLAVATUiU 

Caulis repens, ramis adscendeolibus. Folia sparsa 
Uneaiia enervia incurvata setigera. Spicae geminatae cy- 
Iludricae squarnis (bracleis) ovatis acumioatis eroso- 
dentlculatis. 

L. clavatum Linn. TV. sp^ 5. 16. /F". E. 1066. 
E. a. 2. 458. Kaulf. en. 3. Schkuhr er. 162. t. 162. 
Sturm germ. A. 2. £«5/. Boi. t. 224. Hab. in eri- 
celis Eiiropae, Americae et Asiae borealis. 2^. D. 

2. L. COillPLANATUM. 

Caulis erectus compressus. Folia tristicha adnat'a, 
lateroUa apice putentia, superßcialia appressa. Spicae ge- 
minae et bis geminae. 

L. complanalum Linn. TF. sp. 5. 19. TF. E. 1066. 
E. a. 2. 454. Schkuhr er. 163. t. 163. Sturm germ, 
Hab. in sylvis acerosis Europae, Asiae et Americae 
borealis. 2^. D. 

Z)/V. 2. Folia circumcirca posita. Spicae subpe- 
dunculatae. 

3. L. rUMILUM. 

Caulis subsimplex strictus. Folia squarrosa ovato- 
lanceolata. Spicae soülariae, squarnis squarrosis ova- 
tis acuminatis. 160 Cl. III. Lygopodiaceae. 

L. pumilum , Schkchtend. adumbr. 6. qui L. 
pygmaeum KaidJ. en. 9. et L. bryoldes ej. 10. con- 
jungit. Hab. in prom. b. sp. O- C. E. seminIbus ex- 
cussis speciminum a cl. Bergius olim missorum plan- 
tulam educavit Otto noster dexterrimus. Caulls poll. 
ad poll. et dimidluni allus strlcllssimus ; folla minüta. 

Uiv, 3. Folia circumcirca posita. Spicae sessUes. 

4. L. ALPINU3L 

Caulis decumbens, ramis arrectis conferüs. Foli'a qua- 
drifaria connata adpressa. Spicae terminales soütariae. 

L. alpinum Linn. W. sp. 5. 31. E. a. 2. 454. 
Kaulf. en. 11. Schkuhr er. 162. t. 160. Slurm. germ. 
Mngh Bot. t. 234. Hab. in Alpibus Europae et Asiae 
borealis. 2J.. D. 

L. dendroideum Linn. W. sp. 5. 21. E. o. 2. 
I 454. periit. 

5. L. ANNOTINUM. 

Caulis repens ramis adscendentibus. Folia quinque- 
foria Uneari ' lanceolata mucronala apice serrulata pateri- 
tia. Spicae terminales solitariae. 

L. annolinum Linn. W. sp. 5. 23. W. E. 1066. 
E. a. 2. 455. Kaulf. en. 12. Schkuhr er. 162. 1. 162. 
Sturm, germ. Engl. Bot. t. 1727. Hab. in nemoribus 
Europa©, Asiae et Americae borealis» 2;. D. 

6. L. INUNDaTU.H. 

Caulis repem , ramis subsimpliabus remoUusculis 1. Lycopodium. 161 

erectts. Folla sparsa Unearia acuta iacurva integerrima. 
Spicae terminales foUosae, 

L. inundalum L'mn, W. sp. 5. 25. E, a. 2. 455. 
Schkuhr er. 161. t, 160. Sturm, germ. Engl. Bot. r, 
239. Hab. in Europae et Americae borealis inundatls. 

7. L. SELAGINOIDES. 

Caulis repens f ramis subsimplicibus remollusculis 
adscendentibus. FoIIa sparsa lanceolata acuta rectius- 
cula ciliato-denticulata. Spicae terminales foUosae, 

L. selaginoides Linn. W. sp. 5. 28. E. o. 2. 455, 
Schkuhr er. 165. t. 165. Sturm, germ. Engl. Bot. r* 
1148. Hab. in Europa et America boreali. D. Spo- 
rangia dimorpha. 

Div. 4. FoUa circumcirca posUa. Sporangia axil-^ 
laria, 

8, L. SELAGO. 

Caulis erectus ramis fastigiatis. Folia octofaria U- 
neari-Ianceolata imbricato-patula rigida. 

L. Selago Linn, W. sp. 5. 49. E. a. 2. 455. 
Kaulf. en. 21. Schkuhr er. 160. t. 159. Sturm, germ, 
2. Engl. Bot. t. 233. Hab. in Europa frigidiore. D. 

Div, 5. Folia disticha alia lateraUoy alia superßcialiat 
Spicae plerumque sessiks. 

8. L. CÜSPIDATU31. 

Folia omnia imbricata ovülia longa cuspidatOj mar- 
glne cartilagineo in ferne lonßius ciliatOi 

Nomine L. circinalis e Mexico haberaus al ra-s 

Lint hotius /T, Jj, 162 Cl. 111. Lygopodiaceae. 

muU non convoluti praeter alias notas. Caulis ramo- 
sissimus deplanalus, hinc coavexlusculiis, rarais ap- 
proximatis. Folia vix lin. longa dense imbricata in 
caula et ramls, cuspide longo albo, margioe distinclo 
carlilagJneo, ciliis superne brevlssiinis , inferne lon- 
gioribus, superficialia in parte concava caulls et ramo- 
Tum similia parum minora. Fructus non prolulit. 

9. L. STOLONIFERUM. 

Caulis adscendens siolones descendentes nudos ra- 
dicantes emitlens. Folia lateralia oblonga obtusiuscula 
subcordata suboblicjua deoticulala , in ramulis imbri- 
cata ; superßcialia ovalia longe acuminuto - cuspidata. 
Spicae brevissimae terminales. 

L. stoloniferum Siv. ind. occ. 3. 1576. TV. sp. 5. 
41. Raddi bras. 81. ^ 2. Hab. in America calidiore. 
D. Elegans filix slolonibus facile dignoscenda. 
Hinc synonymen riiimierianum ßl. t. 43. B. non ex- 
tricandum. 

10. L. BRASILIENSE. 

Caulis ramosissimus repens. Folia derüiculata, la- 
teralia ovata subcordata acutiuscula, superßcialia ovata 
ionge acuminata. 

L. brasiliense Baddi bras. 82. t. 1. /. 1. Hab. in 
Piio de Janeiro. C. Sequentibus affine, foliis super- 
ficialibus distinctum. Sporangia dimorpha. 

11. L. HELVETICU3I. 

Caulis ramosissimus repens. Folia omnia ovali- 
obhnga subcordata obtusiuscula. Spicae pedunculatae 
suhgeminatae. 2. Bernhardia. 163 

L. helveticum TJnn. W. sp. 5. 33. JE. a. 2. 255, 
SchJcuhr er. 166. t. 165. Sturm germ, Hab. in Alpi- 
bus Europae mediae. Sporangia dimorpha. 

12. L. DENTICULATUM. 

Caulis ramosissimus repens. Folia orania ovali- 
oblonga subcordata magis minusve acuminata denti'- 
culata. Spicae sessiks solitariae. 

L. denllculatum Linn. Tf'. sp. 5. 34. E. a. 455. 
Kaulf. m. 17. Broter. lusit. 2. 420. Act. Soc. Lin- 
naeari. voJ. 5. Hab. io Europa aiisirali. F. Sporangia 
dimorpha. 2. BERNHAFiDIA. 

Sporangia tricocca trilocularia , cocco bivalvi et 
subbivalvi. 

1. B. DICHOTOaiA. 

Caulis erectus dichotomus, ramis triquelris, Fo- 
lia minima linearia. 

B. dicholoma TF. sp. 5. 56. E. a. 2. 455. Psi- 
lotum triqnetrum Stv. syn. 187. Fsilolum iloridanum 
Mich, amer, 2. 28f. Lycopodum nudum Linn. sp. 
1564. Muscus frutescens fruclu tricapsulari. Plum. 
ß. 145. t. 170. f. AA. Hab. in America calidiore. C^ L 2 O r d o viir. 
E Q U I S E T A C E A E. CauUs articulatus simplex aut verticillatim 
ramosus. Foliorum loco va^inae. Injlores- 
centia spicata e sporidachiis peltatis , sporo- 
carpiis membranaceis ; sporangia fulcris fdi^ 
}ormihus\ spora minima. Slolones sub solo saepe looge repentes caudicis 
loco sunt. Caulis slructuram plantarum Monocolylea- 
rum habet, fusciculis vasorum seu lignosis in orbera 
posilis, lacuois tolum caulem transeuntibus et fistulas 
exhibentibus. Vaginae in dentes seu ligulas exeunt 
verlicillalas. Spicae raniulos habent parvos pellatos, 
quibus in pagioa inferiore sacculi membraoacei adnas- 
cuntur, quos sporocarpia vocaverira. E meinbrana 
tenera construcla sunt e cellulis composila, fibris seu 
vasis spiralibus replela. Sporangia iofra sporocarpium 1. Equisetum. 165 

jacent accumulata, an adnata ? fulcrls duobus llaea- 
ribus, apicibus incrassatis, in medio sese decussanli- 
bus ubi sporangia adnascunlur, suffiilta. Apices ful- 
crorum secunduin Hedwigium genitalia mascula sunt, 
polline iostrala. Sporangium apiculura habet, forsan 
pistillum, noD dehlscit, semina contiaet conglobata 
•vix discernenda. 1. EQUISETUM. 

Sporocarpia in sporJdochiorum pagioa inferiore 
6 — 7 unilocularia versus centrum gporidocbii dehis- 
centia. — Ooines species perennes] 

1. E, ARVENSE. 

Caules steriles simpHcher ramosi, rarais scabriuscu- 
lis tetragonis ; fructißcantes simplices ', vaginae dentes 
laxiusculi acuti. 

E. arvense Linn. TV. sp. 5. 1. /V. E, 1064. E. 
a. 2. 454. Kuulf. en, 1. Engl. Bot. t. 2020, Schkuhr er. 
171. t. 167. Hab. iu Europa, Asia et America boreali, 
locis humidis sterilibus. D. 

2. E. FLUVIATILE. 

Caules steriles simpliciter ramosij rarnis scabriuscu- 
lis octogonis; fructißcantes simplices \ vaginae dentes 
aristatl. 

E. fluviatile Linn. ^. sp. 5. 2. W. E. 1066. E. 
c. 2. 454. Schkuhr er. 175. f. 168. Engl Bot. t. 2022. 166 CI. 111. Equisetaceae. 

E. eburneum Roth Catal. bot. 1. 128. E. Telinateja 
Mhrh. B&itr, 2. 159. 5. 167. Hab. in humidis mou- 
tosis et sylvaticis. D. Gaulls sterilis sulcatus scaber- 
rimus. 

3. E. UMBROSUM. 

Caules steriles simpUciter ramosi, rainis scabrluscu- 
lis triquetris, fructißcantes demum ramosi -y vagioae den- 
tes loDge acutati. 

E. umbrosum Meyer W. sp. 5. 3. Hab. in Eu- 
ropa boreali in sylvalicis slerilibus, an inGallla? Ha- 
bemus nomine E. monspeliensis, lulermedium inter 
E. arvense et E. sylvaticum. 

4. E. SYLVATICUar. 

Caules steriles fructißcantesqiie dupUcate ramosi , ra- 
mis scabriusculis deflexis tetragonis , ramulis triquetris i 
dentes laxi acuti. 

E. sylvaticum Linn. /Fl sp. 5. 3. /iT. E. 1065. 
E. fl. 2. 454. Schkuhr er. 170. t. 166. Engl. Bot. f. 
1874. Hab. in sylvis umbrosis udis Europae et 
Americae borealis. D. 

5. E. LIMOSÜM. 

Caules steriles et fructißcantes subramosi laeves , ra- 
mis subduodenis pentagonis ; vagioae dentes angustis- 
simi aculi. 

E. limosum Linn. ff\ sp. 5. 4. W. E. 1065. E. 
a. 2. 454. Schkuhr er. 175. t. 171. Engl. Bot. f. 
929. Hab. in Europae paludibus profundis. D, 1. Equiaetam. 167 

6. E. PALüSTRE. 

Caiiles steriles et fructißcantes simplieiter ramosi suU 
cati, ramls pentagonis apice spiciferis ; vaglaae dentes 
aDguslissimi acuti. 

E. palustre Linn. W. sp. 5. 5. fP. E. 1065. E. 
a, 2. 454. Schkuhr er. 174. /. 169. 170. Engl. Bot. 
t. 2021. Hab. in pratis paludosis Europae. D. 

7. E. ELONGATÜM. 

Caules steriles et fructißcantes subdupUcato - ramosi, 
ramis subternis subscabrlusculis sexsulcalis, dentibus 
■vagiDarum membranaceis. 

E. elongatum /^. sp. 5. 8. Hab. io Europa au- 
8trali, Africa boreali. D. Vagiuae virides , inferiores 
basi cingulo fiisco, dentes breves virides superne albi 
demum macula fusca, inembraDacei decidui. 

8. E. HYE3IALE. 

Caules steriles et fructificantes simplices erecti sca^ 
berrimi apice spiciferi; vaginae basi apiceque sphace- 
dati, dentibus aristatis aristis caducis. 

E. hyeraale Linn. TV. sp. 5. 8. /F. E. S. 68. 
E. a. 2. 454. Kaulf. en. 5. Schkuhr er. 172. t. 172. 
Engl. Bot. t. 915. Hab. in Europa, Asia et America 
boreali. D. Vaginae praeserlim inferiores candidi 
superne et inferne cingulo fusco-nigro. 

9. E. VARIEGATUM. 
Gaules steriles et fructificantes simplices striati apice 168 Cl. III. Equisetaceae. 

spiciferi ; vaglnac sphacelatae dentibus diaphanis cuspi- 
datis, 

E. varlegatum Schleicher W. sp. 5. 7. W, E. S, 
69. E. a. 2. 454. SchkuJir er. 177. t. 172. b. Engl. 
Bot. t. 1987. Hab. in humidls arenosis Europae me- 
diae et australis. D. Gaules pedales et ultra, prae- 
cedentium caullbus tenuiores at niulto crassiores se- 
quentis; vaginae cingulo fusco-nigro, denies albi, li- 
nea media fusca. 

10. E. SCIRPOIDES. 

Gaules steriles et fructißcantes simplices laxi apice 
spiciferi. Vaginae sphacelatae dentibus diaphanis lon- 
gissime cuspidatis ; superiores tridentatae. 

E. scirpoides Michaux PP. sp. 5. 7, E. reptans 
5/^. Tf'ohknb. läpp. 298. Hab. in Europa et Ame- 
rica boreali. D. Wahlenbergius cum praecedenle sub 
nomine E. reptantis conjungit, at caules parvi, lon- 
gitudine digili, tenuissimi, fili grossioris crassilie, 
minime stricli, spicae minores ac spica Scirpi palustris, 
quae mullo majores in praecedente. C 1 a s s i s IV. 

ENDOGEN EAE. H. b. 1. 1. 

Caudex et caulis fasciculis lignosis discretis. 
Stramina et Pistilla declarata. Embryo intra 
perembryum. CharüCter diag^nosticus. Folia omnia aul Inferiora 
vagina totum caulem cingenle, aut vagIna radicalis ia 
basi caulis. 

DIvisio 1. PARALLELINERVIAE. 

Parallelinervias voco, quaruni folia nervös prima- 
rios ad apicem usque excurrentes ostendunt. Nervi 
secundarii et reliqui toter primarios vario modo de- 
currunt* Divergenti nervias dixerim , quarum folia 
nervös primarios partitos ostenduat et deliquesceotes. O r d o I. 

GRAMINEAE. H. b. 1. 3. 

Caulis nodls clausis. Folia vagina soluta* Pe- 
rigonium e bracteis alternis vaginaceis facie 
oppositis. Ampliispermium peridio dem um te- 
nuissim.0 semini adnato (seminiurn); embryo 
lateralis ad albumen intra perembryum scii- 
telliforme, 

Amphispermium pericarpium voco figura semiDis 
inclusi EL Plülos. bot. p 320. 

Sect. I. SPICATAE. 

Inflorescentia spicata aut racemosOy caukm ter~ 
minans, monocUna. Spiculae villis non invulucratae. 
Flosculi conformes. Parapetala 1 — \2, Sto- 
rni na 3. Styli 1 — 2. Spicatae terminales H. 
b. 1. 3. 1. Nardus. 2. Ophiurus. 171 

Farn, L NARDINAE. 

H. b. 1. 9. 

1. Nardus. H. b. 1. 9. Rachls deute sub- 
bracteaceo. 

1. iV. stricto. H. b. 1. 9. Mert.Koch. serm. 1. 
461. Güudm Ae/v. 1. 140. rfg Can^/. /r. 3. 77. jBrof. 
/uf. 1. 59. Gussone fl. sie. non habet. Farn. II. OPHIÜRINAE. 

H. b. 1. 3. 

2. Ophiurus. H. b. 1. 3. Valvae a valvis 
aliorum Graminuin differimt et revera bracteam ex- 
ternam sistuot, ut in Lolio^ iolerdum blpartltam, unde 
valvae duae. 

1. 0, cylindricus. O. subulatus. H. b. 1. 3. 
Specimina O. subulati seu Roltboellae adsceudentis 
Srot. lus. 1. 84. in Lusitania a nie, in R. Neapoli- 
lano a cl. Tenore lecta folia liabent fere laevia et de 
Candolle Botlboellae cylindricae fr. 5. 281. folia lae- 
via adscribit. Savi vero Botan. etrusc. 1. 25. folia vult 
scabra. An varietates, an O. cylindricus ab O. subu- 
lalo dislioguendus? Rotlboellam adscendentem Bro- 
tero gluma calycina suprema bivalvi dislingult, quod 
vero in O. cylindrico iuterdum quoque locum habet. 
Spicae non semper incurvae. Contra naturam est, 
plantam reliquis hujus generis speciebus simillimam 
separare. 172 CI. IV« Gramineae. 

2. O. incurvatus. H. b. 1. 4. Mert. Koch. germ. 
1. 723. Rotlboella incurvata Cand. fr. 3. 78. Hoo- 
Jier brit. 56. (e Scotia) Brot. lus. 1. 84. Folla sca- 
briuscula saepe. 

3. 0, erectus. O. filiformis. H. b. 1. 4. excL 
syn. Rottboella erecta Savi Bot. etr, 1. 26. Cand.fr. 
5. 281. Gussone sie. 1. 141. Diff. ab. O. fillformi 
foliis glabris, ligula brevissima , valvis post aolhesin 
palentibus Gussone. 

4. 0. pannonicus, H. b. 1. 4. Pholiurus pan- 
Donicus Trin. agr. 131. Rottboella salina Spreng, Hort. 
Hai. Nachtr. 1801. n. 45. Hab. in Huogariae locis 
salsis. 

3. Psilurus. H. b. 1. 5. Genus habitu qui- 
dem cum praecedente conveniens sed floris slructura 
longe allenum. Valvulae enim supra valvas promi- 
nent^ minima membranaceae, sed cbartaceae virentes, 
demta arista subaequales. 

1. Ps. nardoides. H. b. 1. 5. Trin. gram, 
uniß. 49. 143. Mert. Koch. germ. 1. 238. Rottboella 
inonandra Cavan. k. 1. 27. t. 39. /. 1. Gussone sie, 
139. Nardu8 aristata Loisel gall. 39, Farn. III. AEGILOPINAE. 

H. b. 1. 12. 
4. Ae^ilops, H. b. 1. 12. 
4. J, ovata. H. b. 1, 12. Mert. Koch. germ. 4. Aegilops. 173 

1. 771. Cand. Jr. 3. 79. Brot. las. 1. 97. A. geni- 
culata Roth Cat. 1. 127. 

2. J. triaristata. A. triuncialis H. b. 1. 12. 
excl. syD. A. triaristala Linn. etc. Mert. Koch, germ, 
1. 712. Gussone ital. 371. A. triuncialis ßrot. lus. 
1. 97. A. triuncialis Linn. differre videlur spica 
longa, spiculis 6 — 8 nee 3 — 5, valvis inferiorum spi- 
cularum arislis binis appressis, superiorum parum lon- 
gioribus palenlibus. Inier tot specimina in Herb, 
Wiüd. et Herb, gener. Blusel nostri , nee non a me 
ipso in Hispaniis lecla, unicum tantum inveni, quod 
characteri huic respondeat. See. Gussone A. triun- 
cialis difFert spica longissima 2 — 3 polllcari, arislis 
florum binorum terminalium- duplo longloribus, tum 
quoque A. triaristatae aristas seniipatentes tribuit, A, 

^ triunciali non ila. At in Hoslii icone, quam laudat, 
spicas non ita longas, ari'slas subaequales utique pa- 
tentes Video. Et nunc igitur A. triaristatam ab A. 
triunciali non diversam puto, separavi vero, donec res 
coDÜrmata sit, ne confusionis auctor siin. 

3. ^. cylindrica. A. caudata. H. b. 1. 13. 
excL syn. A. cylindrica Host etc. Gaudin helv. 1. 369. 
A. squarrosa Cand. fr. 3. 721. sec. Gaudin. Nee banc 
ab A. caudata diversam pulo, sed nolui confundere. 

4. ^. Squarrosa. H. b. 1. 13. 174 CI. IV. Gramineae. 

Farn. IV. LOLIACEAE. 

H. b. 1. 6. 

5. Lolium. H. b. 1. 6. 

1. Z/. temulentum. H. b. 1. 6. Mert. et Koch 
germ. 1. 716. Gaudin helv. 1. 352. Gussone sie. 1. 
152. Habemus varietatem ex Horto Tiibiogensi no- 
mine L. maximi omnibus partibus majorem , 'bracleis 
et spiculas inferiores haud superantIbus inter hanc et 
sequentem speciem iutermediam. 

2. L.maximum.'^ Caulis supcme scaier. Bractea 
spkula longior aut ipsi aequalis, Valvula exterior 
arlsla tenuissima, brevissima aul nulla. L. maximum 
W. sp. 1. 462. ü. S, 2. 758. Nees ab Es. agrost. bras, 
494. L, speciosum E. o. 1. 98. H. b. 1. 7. exch 
syn. Marschall et Roem. Schult. L. speciosum Mert» 
Koch germ. 716. Courtvis belg. 112? Le jeune spa. 29? 
Hab. in America et Europa ; in Brasiliae provincia 
Rio grande do Sul unde Sello misit ; »n Jamaica unde 
missum Willdenowio ; in Americae septentrionalis 
provincia New York, unde quoque in Horto; in Bel- 
gio, qviod non vidi. Q. D. Valvae duae interdum ad- 
sunt. Ad vari^tas praecedenlis? Vix dubilo. 

3. L. arvense. H. b. 1. 7. Smith engl. 1. 174. 
Mert. Koch germ, 1. 715. Gaudin helv. 1. 353. Gus- 
sone sie. 1. 251. L. speciosum Steven Marsch, taur. 
cauc. 1. 80. 3. 89. Gussone sie. 1. 151. quod e Lu- 
silania quoque habeo, vix differl nisi slalura majore. 5. Lolium. 175 

4. h. complanatum. H. b. 1. 7. Reichenbach 
germ. i. 16. Valvula exterior oblusissima mutlca. 

5. L. multiflorum. * Caulis superne scaber. 
Braclea spicula brevior. Valvula exterior aculala, ari- 
sla tenui rarius nulla. L. multiflorum Gaudin helv. 
1. 354. qui convenire alt cum L. mullifloro Cand, fr. 
3. 90.6.286. Caulis ad 2 ped. allus et uH.-a, erectus, 
sub spica magis minusve scaber. Folia ad 2 liu. lala, 
ligula rotundata. Spica e spiculis 15 — 25; spiculae 
6 — 8 — 10 florae, braclea mullinervia acutata, parum 
ultra medium spiculae prominens. Valvae nullae; 
valvulae subaequales, exterior acutala, arista loogitu- 
dine valvulae, in inferioribus flosculis saepe nulla, 
valvula inlerior acuta. Gramen in variis Germaniae 
provincils colilur e. g. in Ducatu Megapolilano, Mar- 
clila etc. nomine L. italici aut L. perennis italici. Se- 
cundum Gaudinum in Helvetia in agris spontaneum. 
An O. an 2j.. ? D. 

6. L. perenne. H. K 1. 8. Valvula ext. ob- 
tusa semper mutica. Mert. Koch germ. 1. 714. Gau- 
din helv. 1. 351. Cand.fr. 3. 89. Gussone sie, 1.51. 

7. L. festucaceu?n. H. b. 1. 277. Brachypo- 
dium loliaceum H. b. 1. 42. excl. syn. Brot, et brevi 
descriptione. Festuca loliacea Sm/i/i engl. 1. 146. 
Mert. Koch gram, 1. 667. Differt a L. perenni, caule 
altiore, foliis brevioribus , spiculis longioribus, valvis 
pleruinque non deficlentibus , valvulis minus oblusis, 
bractea breviori. Cum Festucae pratensis varietate 
apirata facilllaie commutari polest, at bractea multi- 176 CI. IV. Gramineae. 

nervla, cum Feslucae pratensis valva exterior trinervia 
sif. Trilicum palens Brot. lus. 1, 120. ciogulis ad no- 
dos fuscis propria species est. Farn. V. HORDEACEAE. 

H. b. 1. 13. 

6. Jsprella. H. b. 1, 14. 

1. J. Hystrix. H. b. 1. 14. 277. 

7. Elymus, H. b. 1. 14. Spiculae geminae, 
bis aut tergemlnae. Character Elymi in spiculis ag- 
gregatis positus est, quae igltur racbi oblique opposi- 
tae sunt. In Hordeo vero flores terni splculain effi- 
ciunt rachi adversam. 

Subgen. 1. Genuirii. H. b. 1. 14. 

1. E, arenarius. H. b. 1. 14. U. S. m. 3. 
657. Mert. Koch germ. 1. 718. Cand. fr. 3. 90. Hou- 
ker brit. 53, 

2. jG. geniculatus. H. b. 1. 15. ^m/t/i eng/. 
1. 177. Hoolzv brit. 53. JSn^/. Bot, t. 1586. Noä 
omnes caules deorsum flectuntur, monenle Smithio.' 
Caulls gracilior, spica tenerior ac in E. arenarlo, val- 
vae angustlores, non semper vero spicula longlores. 
Rachls in boc non magis quam in E. areoario alata 
est» contra Smitblum. 

3. E. sabulosus.^ Folla plana demum convoluta. 
Spiculae ternae, bis aut ter ternae 2 — 3 florae appres- 
sae, Valvae aristatae glabrae Bjargine scabrae spicu- 7. Elymus. 177 

tarn subaequantes. Valvula exf. acuüuscuh p'ihsa su~ 
perne glabrescens, — E. sabulosus H. b. 1. 15. excl. 
syn. El. gigantei. El. sabulosus Blarscli. ulique minor 
est, spiculas habet brevioresj, minorl copJa congestas et 
magis adpressas. 

4. E. giganteus. Folla plana demum cowoluta. 
Spiculae ternae, bis aut ter ternae, 2 — oflorae pa- 
tentes. Valvae aristatae glabrae margine scabrae spi^ 
cula longiores. Valvula exterior acutiuscula pilosa su- 
perne glabrescens, E. giganfeus J^ahl TF. E. 130. E. 
fl. 1. 99. R. S. 2. 775. m. 2. 421. m. 3. 657. Ledeb, 
ah, 1. 122. Hab. ad mare Caspinm sec. specimina 
a Pallasio ibi lecta, nomine E. arenarii in Herb. WillJ* 
ad iluvium Irtysch prope Loktewsk et ad 11. Tschuja 
sec. Ledebur. Vabi et cum eo Willdenowius patriam 
ignorant. Roem. Seh. BJexico indicant, quia E. mexi- 
canura Cavan. descr, 324, nescio quo jure, huc referunt. 
Noster 2J.. D. Cum EI. gigaateus Willd. et noster in 
Horto non mutatus perstilerit, uclisi confundere cum 
El. sabuloso, quamvis valds afilaio. • 

5. E, Sibiriens, H. b. 1. 15. Tridcum etc., 
Gmel. sib. 1.23. nr. 59. r. 28. spica pendula, qua quo- 
que in Horlo oceuvrit. E. racemosus Poiret enc. meth, 
suppl. 2. 546. ü. S. 2. 775. in Horto nil est nisi va- 
rietas E. sibirici, Uli rede inonuit cl* Besser ß. S. ra^ 
3. 658. 

6. E. canadensis. H. b. 1. 16. Var. 1. E. c. 
minor spica erecliuscula, valvulae inious scabro-pilosae^ 
E. canadensis. H. b. 1. d Var, 2. Jß, c. major, spica 

Link horius 11 BI 178 Cl. IV. Gramineae. 

nutans, va'vulae uingis »cabro- pilosae. E. phlladel- 
phicus Linrt, am. oc. 4. 266. Var. 3. E, c. glaucus^ 
berba glaura, spica erertiuscula , valvulae scabro-pilo- 
sae. E. glaucifolius H. b. 1. 16. Var. 4. E. c. muxi- 
mus, foÜa latissitna, spica valde nulans, valyulae sca- 
bro-pilosae. El. jubalus Willd. Herb. 

7. EL villosus. II. b. 1. 16. Tilis rigidis lon- 
gis aliisque brevioribus nee nou habihi stricto rigldo 
a praecedenlibus differf. 

8. E. vir^inicus. H. b, 1. 17. Differt quoque 
a praecedentibus valvis lalioribus fere quiuquenerviis, 
El. carolinianus horli noslri ab E. virginico non dif- 
fert. An El. carolinianus Wallen R. S. 2. 780? El. 
\Irginicum Clayfonus in Virginia primus ioveoil et J. 
Fr. GrouGvio obtulit. 

Cl. Pursh in Fl. Arner. sept. species nostras re- 
censet, sed differenliis Willdeoowianis nil addit prae- 
ter habitationem. 

9. E. striatus. H. b. 1. 17. Valvae basi de- 
flexae. Willdenowius babuit a Schrebero. 

Subgenus 2. Mec!usi>,i. H. b. 1. 17. Rt^pete. E. 
slriatum, qui inlerdum hujus loci est. 

10. E. platatherus. H. b. 1. 18. 

11. E. crinitUS. H. b. 1. 18. Reichenb. germ. 
i. 18. Hordeutn criniluin Desforf. oll. 1. 113. Hor- 
deum jubatuin Cand. fr. 6. 286. excl. syn. Linn. Hab. 
in Ibeiia (Grusia), Asia minori, Hungaria et Gallia me- 
ridionali. 7. Horden m. 179 

12. E, Caput Medusae. H. b. 1. 19. Broter. 
Jus. 1. 95. 

7. Hordeum. H. b. 1. 19. Dele in cbarac- 
tere spiculas gemiuas esse, nani in veris Hordeis sein- 
per lernae sunt. 

1. H. vulgare. H. b. 1. 19. Blonstrosum co- 
li'mus H. vulgare, in quo arista valvulaa exterioris in 
cucullum excrevit anlheram legentein. E seminibus 
ilerum iterumque enalum est. 

2. H. hexastichum. H. b. 1. 20. 

3* H. disticlium. H. b. 1. 20, Expuoge in 
charactere, seminium glumella corticatum esse , quod 
errore typograpbi irrepsit. H. distichum vulgare e 
duph'ci coDsistit varletale , quam utramque coliraus. 
H. d, nutans, spica nulaole loogiore Scbuebl. cer. 41. 
et H. d. erectum, spica erecta. Schuebl. 1. r. 

4. H. zeocriion. H. b. 1. 21. 

5. H. pratense. H. b. 1. 21. In charactere ca- 
laml lapsu valva exterior posila est, loco: valvula. H. 
nodosura Linn. sec. Smith engl 1. 180. 7F. sp. 1. 474. 
Mert, Koch germ. 1. 723. Caulis basi saepe bulbes- 
cens seu nodosus. H. rnaritimum Hofh germ. n, f< 
1.51. valvulis floruin lateralium dorso aut omnino aut 
versus apicem tantum birlis, quod in horfo quoque 
coliinus, varielatem esse fere omnes Botanici conve- 
niunt. At H. secalinum brevisubuJalum Tririiui icori, 
gram. t. 4. H. secaÜnurn Ludeb. oh. 1. 123. quod ex 
regionibus Uraliris (Baschkirische Sieppe) habeo, di- 
versum mihi videlur valvis flosculoiuui laleraiimn 

m 2 180 Cl. IV. Graii?ineae. 

flosculo aequalibus seu ipso brevioribus , valvulls om- 
nium flosculoruin purpurascenlibus, dorso rainute pu- 
bescentlbus, medioruin breviler, laleralium vix arista- 
tis. H, sibiricum vocaverim. H, secaUnum Pers. syn. 
Cand. fr. 3. 94. Gussone var. 58. t. II. slalura mi- 
nori, radice anuua a Gussouio bene distinctum est. 

6. H. murinum. H. b. 1. 22. In charactere 
impressum est: valva exlerior, loco: valvula, Adde 
M&n. Koch germ. 1. 721. Gaudin hdv. 1. 208. Cand, 
fr. 3. 94. Gussone sie. 1. 143. Varieiatem habeo aut 
speciem e Lusitania circa Olisiponem non raram Om- 
nibus parllbus niajoreiiij flosculis lateralibus plerumqae 
fertilibus. Cl. Brolero las» 1. 85. non distinxif. 

7. H. maritimum. H. b. 1. 22. Vahl. symb. 
2. 25. IK. sp. 1. 475. Mtrt. et Koch germ. 1. 722. 
Cand. fr. 3. 94. Gussone sie. i. 144. In Lusitania 
non infrecjuens, quamquam Brolero non habeat. 

8. H. strictum. H. b. 1. 21. H. bulbosum 
Loisel. galL 1. 44. Gussone sie. 1. 142. Glumae late- 
rales pedicellatae et quidem loogius pedicellalae ac in 
sequente. H. bulbosum Host. gr. 4, 8. t. 13. varie- 
iatem sistit majorem, aristis purpurascentibus, quam 
in Horlo quoque colimus. 

9. H. europaeum. Spica hexasticha, spiculis 
lateralibus masculis omnibus aristatis^ fertilibus subbi- 
floriSf pediceüo aherius floriSy rarius flosulo alter o sterill, 
Valvae longe aristatae enerviae. Valvula exterior 
loDge aristala glabra ; aristae arrectae, — Elymus eu- 
ropaeus. H. b. 1. 17. Mert. Koch germ. i. 719. Cand. 8. Triticum. 181 

/r. 3. 91. Gaudin heh. 1. 34:7, Hooher brit. 53. Gus^ 
sone sie. 1. 141. Hordeum europaeum ^11. ped. 2. 
260. Vill. delph. 2. 175. H. cyliDc]ricum Murray 
goett.4:3. Secunduin disposilionem florura utiqiie Hör-» 
deum est. 

10, H. jubatum. Splca hexasllcha , spiculis 
laterallbus neutris pedicellatis, omoibus arictalis, furtlU' 
bus subbißoris aristo secundi ßoris. Valvae longissima 
arislatae. Valvula exterior longissitne arlstata; ari- 
8tae omnes tenuissimae. — Elyraiis jubatus H. b. 1. 
19. character emendaodus. Hordeum jubatum Linn, 
sp. 126. JV. sp. i. 476. excl. syn. Schreberi, Scheuch- 
zeri et Buxbaumii, nee non patria^ R. S. 2. 292. bem 
m. 2. 436. non excl. syn. Muehknb. et Pursh. Hab. in 
Canada, Kalm sec. Lina., N. AngUa Muehleub. , ia 
insulis fluvii Blissuri Pursh. Ulique Hordeum est. Farn. VL TRITICEAE. 

Inßorescentia spicata et subracemosa rachi dejitata» 
Valvae gluraellam utrinque amplectentes. 

8. Triticum. Spiculae bi-multiflorae rachi 
adversae stssiks et subse&siles. Gluma et glumella bi- 
■valves. Triticum, Agropyrum et Seeale unum idem- 
que esse genus naturale H. b. 1. 23. dixi, sed sepa- 
ravi, Auetores secutus. Nunc comblnavi, Naluram 
seeutus. 

Subgen» 1. Genuina. Spiculae muUiflorae; flos- 
culi inferiores 2 — 3 ferliles, superiores 1—2 steriles» 182 CI. IV. Gramineae. 

Valvae lallusculae tridentatae et Rublridenlatae, deote 
medio produclo. 

1. T. vulgare. H. b. 1. 23. 24. Tr. compac- 
tum, turgiduin et durum a Tr. vulgari specie non dif- 
ferunt ; characler in valvis positus fallax. 

K. Flexuosum. Spica longa flexuosa, spiculls sum- 
mis arislatis. Tr. flexuosum v. V» itleu. 

L, Subtile, H. b. 1. 25. Dele verba : valvae longa 
arlstatae, quae, nescio quo casu irrepseruat e.t repone: 
Valvae sublruncatae, denle medio obtuslasimo. 

M. Erinaceus. Spica superue compacla basi laxa. 
Valvae dente medio longissimo. Valvulae longa ari- 
slatae, aristae divaricatae. — Tr. Erioaceus Hörnern, 
hoßi. 1. 1. 106. ' 

Subsp. 2' Compactum. Trilicuai compactum. H. 
b. 1. 25. 

Subsp. 3. Turßidum. Tr. turgidum. H. b. 1. 26. 

Subsp. 4. Durum. Tr. durum. H. b. 1. 27. AI- 
bumeo coroeum nee farinosum. 

B. Jlbens ViJu'i'aim. H. b. 1. 27. excl. syn. Tr. 
fastuosi. Lag. 

C. Füsiuosurn, aristis longissimls palentibus. Tr. 
fasluosum. Lag. H. b. I. c. 

!2. Tr. polonicum. H. b. L 28. 

3. Ti\ Spelta. H. b. 1. 29. 

4. Tr. amyleum. II. b. 1. c. 

5. Tr. monococcon. H. b. 1. 30. 

Sub^tn. 2. Secak. Spiculae biflorae, rar^us flos- 
culo (eriiü neutro. Valvae aoguslae aculalae, Sa- 8. Triticum. 183 

cale. H. b. 1, 23. — FIosculI inaiJent pedicello bre- 
vissiuio crasso ; gluina fei© a basi pedicelli prodit. 

6. Tr, Secale. Secale cereale. IL b. 1. 23. 

7. TV. fragile, Secale fragile. H. b. 1. 23. 
Hab. in Russia ineridionali , in Lfcrania frequeus , iu 
Hungaria. Secale monlanum Gussone sie. 1. 145. re- 
yera ioteriuedium est ioter S. cereale et fragile valvis 
et glabritie cum illo, fragililale spicae cum hoc cou- 
veuiens. 

Subgen. 3. yigropyi um. Spiculae mullillorae, spi- 
culae fere omnes fertiles, Valvae arislatae aul inu- 
ticae. 

Div. 1. Secalina. Racheos excisura raediocri. 
Valvae e lala basi aristatae. 

8. Tr. villosum. Agcopyrum villosum. H. b. 
1, 31, Secale villosum Cand. fr. 3. 88. Gussone sie, 
1. 146. Trilicum villosum Ularscli. tuur. cauc. 1, 85. 
3. 94. Man. Koch germ. 1. 700. 

Div. 2. Pectinuta. Racheos excisura brevissima, 
unde spiculas valde approximalae. Valvae mulicae 
aut sensim arislatae. 

9. Tr. Orientale. Agropyrum Orientale. H. b. 
1. 31. Species Toümefortiana. Circa oppidum Kisl- 
jar Marsch, ad fl. Irtysch, circa montes Dolen-kara et 
Arkaul Ledeb. ah. 1. 113. 

10. Tr. proStratum. Agropyrura prostratum H, 
b. 1. 32. Secale prostratum Fall. v. 1. 485. cjui pri- 
mus io Russia inveuit, ad fl. Wolga circa Kostylschi 
cfr. p. 168. ubi Secale replans vocal, bioc dele syuou. 184 Cl. IV, Gramineae, 

Linn. Trliicuui pumilum JLinn. suppl. Trit. proslra- 
lum Marsch, t. c. 1. 86. 3. 95. circa Kisljar et Aslra- 
clian. Ledcb. oh, 1. 112. ad fl. Iriysch, ia deseriis ad 
montes Arkaul. 

11. Tr. S(]uarrosum. Agropyrum squarrosuin. 
H. b. 1. 32. 

12, Tr. cristatum. Caulis supeme magis ini- 
nusve pubescens. Spica \onga et longiuscula disticha, 
spiculae 4 — 6 — 8 üorae. Valvae eminenter carina- 
tae aristatae saepe cllialae. Valvula ext. aristata glabra 
hirtave. — Tr. crislaluni Ledeb. alt. 1. 113. Sadler 
pest. 1. 83. 

Typus. Caulis ereclus. Folia 3 — 4 lln. lata, 
SpIca longa, spiculae 4florae. Valvae valvulaeque 
glabra e. — Agropyrum cristatum H. b. 1. 34. Marsch» 
taur. cauc. 1. 87. Schreb. gr. 2. 12. /. 23. /. 2. Fe- 
stuca etc. Gmel sib. 1. 115. t. 23. 

F'ar. 1. Minus. Caulis basi decllnatus. Spica 
longiuscula, Agrop. crinitum H. b. 1. 32. Siogularis 
Titlque varietas, quae in Horte periit. 

Vor. 2. Pecliuatum. Spica longa, spiculae 8flor 
rae. Agrop. pecliniforme H. b. 1. 34. Triticum pec- 
tinalum Marsch, t. c. 1. 87. 3. 95. Triticum crista- 
tum a. Ledeb. all. l. c. 

Var. 3. StenophjUum. Folia angusta 2 lin. lata. 
Spiculae quadriilorae. Valvae valvulaeque saepe cillis 
longis in carina. Agropj^rum desertorum H. b. 1. 35. 
Ql noQ est Triticum desertorum Ledeb. ah. 1. 115. 

J^ar, 4. ^ngustifalium, Folia aogueta \ix 2 lin. 8. Triticum. 185 

lata. Spiculae 6 — 8 florae. Valvae valvulaeque saepe 
ciliis loDgis sparsis in carlna. Agrop. aügustifolium 
H. b. 1. 35. An cum praecedente varietate sepa- 
randum? 

Vor. 5. Imhricatum. Spica breviuscula , ipiculae 
quadriflorae. Valvae carina ciliatae ; valvulae piiis den- 
fiis, — Agrop. imbricatum H. b, 1. 35. Triticum ira- 
bricatum Marsch, t. c. 1. 88. 3. 96. Mert. et Koch 
germ. 1. 709. circa Pragam, Bromus crislalus Linn. 
am, ac, 2. 338. 

T^ar. 6. Muricatum. Spica longluscula, spiculae 
6 — 8 florae. Valvae carina cilialae; valvulae pilis 
densis. — Agrop. muricatum H. b. 1. 35. 2?. 5. m. 
2. 412. Tr. crislatum a et b. Ledeb. l. c. Tr. cri- 
sljilum E. a. 1. 97. 

13. I r. sioiriCUTn, Caulls superne magis mi- 
nusve pubescens. Spica longa disticha, spiculae 4 — 
8 — 12 florae. Valvae acutae. Valvula ext. acutata 
obtusiuscula. — Tr. sibiricum Ledeb, alt. 1. 114, ad 
fluvium Irtysch. 

Typus. Caulls noo stoloniferus. Valvae longius 
acutatae. — Agr. sibiricum H. b. 1. 33. 

J^ar, J^arkgatum, Caulis stoloniferus. Valvae 
brevius acutatae. — Agr. variegatum H, b. 1. 33. Hab. 
ip Sibiria. Ledeburium secutus non separavi a prae- 
cedente. 

14. Tr, densißorum, Agrop. densiflorum H. 
b. i. 34. R, S. 753. m. 2. 410. Differt a praeceden- 
tibus spica non disticha. Hujus loci mihi videtur Tr. 186 Cl. IV. Gramineae. 

deserlorum Ledeb. alt. 1. 115. ;V. pl. ß. Ross. t. 246. 
nam differenliae in arlslarum longitudine posilae vix 
coDStantes suot. Willdenowius huic caulein stolouife- 
rutn tribuit. 

15. Tr. dasyanthum. Agrop. dasyanthum H. 
b. 1. 33. Species elegans valde distincla. Valvulae 
lanugine molli tectae. Ad sequentein polius divisio- 
üem referendum. 

Z)/V. 3. Cynopyra. Racheos excisura iot.giore, 
unde spiculae uiagis dislanles. Valvae inulicae aut 
sensim arislatae. — Caulls fere in omnibus slolonife- 
rus, — ■ Tr. dasyanthum v. s. 

16. Tr. junceum. FoHa cauUna pJaniuscuIa^ ra- 
dicalia coovoluta, omnia supra sulccta pilis brtvibus den-' 
s'issimis in nervis. Spica longiuscula , spiculae 5 — 8. 
Valvae spicula sat Lreviores truncatae, rotundatae aut 
obtusisiimae. Valvula ext. laevis carinala oblusa aut 
obtusa cum mucronulo. — Agrop. junceum H. b. 1. 
36. Triticum junceum Mert. Koch germ. 1.701. Gus- 
sone sie. 1. 47. Vagina glabra aut pilis densis brevis- 
simis reflexis in speciminibus neapolilanis. In foliis 
pili magis minusque breves. 

17. Tr. scirpeum. * Folia omnia primo pla- 
fiiuscula tum convduta supra sulcuia uspera pilis sparsis 
hngimibus. Spica longa, spiculae 8 — 12 ultra öflorae. 
Valvae iiw.cutue spicula sat minores. VälvuIa exf, 
truncatu rotunduta aut obtusato. — Agropyrum scirpeum 
Gussone sie. 1. 148. Habitat in humidis ei argillusis 8. Triticum. 187 

SicIIiae. In Horto folia omnia plaoiuscula sunt, sicca 
vero convolula. 2|., D. 

18. Tr. acutum. * FolIa convoluta supra sul- 
cata aspera. Spica longa, spiculae 10 — 20 ultra ößo- 
rae. Valvae subtruncatae aut obtusae spicula sat bre- 
viores. Valvula ext. obtusa et obtusiuscula. — Tr. acu- 
tum de Cand. fr. 6. 252. hört, monsp. 53. Mert. Koch 
germ. 1. 702. excl. var, d, Agropyrum aciilum R.^S. 
2. 751. m. 2. 409. w. 3. 653. Hab. iu liitoribus Gal- 
liae auslralis, Liisitaoiae etiam Gerraaniae sec. Mert. 
Koch. 4. D. 

19. Tr. pungens. Folia c-p\c.& convoluta pungen- 
tia, supra sulcala aspera. Spica longa, spiculae 10 — 
12 ultra bßorae. Valvae acutiusculae aut mucronatae^ 
spicula sal breviores. Valvula exl. obiusa aut obtu- 
siuscula. — Agropyrum pungens H. b. ,1. 37. R. S. 
2. 753. Habeo planlam e Tauria nomine Tr. rigidi, 
tum 6 Lusitania, valvis valvulisque aristalis, an Tr. 
pungens Gussone sie. 1. 147? 

20. Tr. glaucum. Folia planiuscula apice de- 
mum tota convoluta glauca, supra striata scabra. Spica 
longa, spicvilae 10 — 20 vix ultra bßorae. Valvae irun- 
catae aut obtusae interdum mucronatae, spicula breviores. 
Valvula ext. obtusa iuterdum mucionato-aristala. — 
Agropyrum glaucum H, b. 1. 37. 

21. Tr. littorale. "^ Folia planiuscula apice 
convoluta rigida supra striata scabra, Spica longiuscula 
angulis lambus glabris , spiculae 10 — 20 parum ultra 
bßorae, Valvae acutae et aihtotae spicula breviores. 188 CI. IV. Gramineae. 

Valvula exf. acuta et aristata. — Trlticum litlorale 
Host. gram. 4. 5. t. 9. Mert. Koch germ. 1. 709. 
Hab. in littore maris Adriatici. 2j.. D. Valde affine 
Tr. repenli. 

22. Tr» repens. Folla plana, rarlus apice aul 
tota convoluta, supra stricta scabriuscula, Spicalongius- 
cula angühs scabris. Valvae acutae et aristatae spkw 
lom subaeqiiantes, Valvula ext. acuta et aristata. — 
Agropyrum repens H. b. 1. 37. Trilicum repens Mert. 
germ. 1. 706. 

23. Tr. strictum. * Folla plana supra striata 
Bcabra. Spica longa, spiculae 10 — 20 ultra bßorae. 
Valvae longe acutatae spiculam subaequantes. Valvula 
ext. acutata et subaristata. — Tr. strictum JDethard. 
consp. fl. megapol. 11. Tr. acutum S. Mert. et Koch 
germ. 1. 702. qui separationem suadenl. Hab. ad lit- 
tora marina Ducatvis 3Iegopülitani. 2^. D. 

24. Tr.ßrmum, * Folla plana supra striata sca^ 
bra. Spica longa, spiculae 10 — 20 ultra bflorae, Val- 
vae obtusatae, interdum aristulutae , spicula sat minores, 
Valva ext. obtusa interdum aristata. — Agropyrum fir- 
mum Presl. cech. Triticum repens s. Mert. Koch 
germ. 1. 787. Hab. in Germania , Bohemia. 2|.. D. 
Species utique singularis, quae si reliquae distinguun- 
tur a Tr. repente, eliam dislinguenda est. Valvae 
valvulaeque obtusae hinc inde aristatae , ita ut inter- 
dum una tantum valva valvulaque in tota spica spi- 
culave aristata sit, interdum cmnes fiosculi aristati, 
interdum mutici sint. 8. Triticum. 189 

25. Tr, giganteum, Caulis basi non stolonije- 
rus. Folla plana supra sulcata scaberrima. Spica longa 
rißida, spiculae 10 — 20 ultra bfiorae. Valvae trunca- 
tae et obtusae spicula sat breviores. Valvula ext. ob- 
tusa et obtusiuscula. — Agropyrum giganteum H. b. 1. 
36. Tr. rigidum Mert. Koch germ. 1. 703. Hab. ia 
locis maritimis Europae australls , loca nalalia reliqua 
dubia. Rütbius f. germ. ( 1807) 1. 390. cum Tr. 
glauco Mert. Koch seu Tr. intermedio Host, conjun- 
gil. — Habemus nomine Tr. hirsuti varielalem an 
speciem pilis mollibus patentibus in spicula distinctam^ 
ceterum cum Tr. giganteo convenientem. 

26. Tr. caninum. Agrop. caninum H. b. 1. Z%. 
Tr. caninum M.e.rt. Koch germ. 1. 38. Aristis ad 8 
lin. longis pcaesertim distinguendum. 

27. Tr. rupestre. Agropyrum rupestre H. b. 1. 
38. Distincta species, Aris(ae 6 lin. longae flexuo- 
sae tenerae. 

28. Tr. trachycaulum. * FoHa plana rigidius- 
cula striata scaberrima. Spica longiuscula , spiculae 
5 — Jßorae. Valvae seplemnervlae acutatae. Valvula 
ext. aristato-acutata. — Semina ex ilinere in Ameri- 
cam borealem occideutalem atlulit dar. Dr. Richard- 
soD nobisque dedif. 2^, T. Gramen ad 4 pedes in 
Horlo allum. Caulis superne pilis brevibus rigidis 
asperrimus. Vagioae scabrae strialae, ligula vix ulla 
sed auricula ad oram vaginae; lamina ped. circiler 
longa sulcata asperrima 3 lin. lata. Spica ad ped. 
longa ; spiculae 8 liu. longae ; valvae valvulis parum 190 CI. IV. Gramineae. 

breviores, valvulae exter. laeves Buperne in nervis 
aristaque a^perne, arisla lin, longa. 

29. Tr. subsecundum, * Folia plana striata 
scabra, Spica longa , spiculae subsecundae trißoraef 
flosculo teriio pedicellato. Valvae multinerviae aristatae 
Vahulis (arisla excepla) longiores. Valvula ext. longe 
aristata — Semioa quocjue ex itlnere In Americam bo- 
realem occi(len!alem attulit cl. Dr. Richardson nobis- 
que dedit. 24.. T. Gramen 4 — 5 ped. altuin. Vagi- 
nae laeves, ligula brevls truncata, lamlna longiuscula 
ad 4 poll. longa ad 3 lln. lala sat scabra. Spica 5 — 6 
poll. longa ; spicae approximatae appressae, ita coH- 
versae, ut arislae in uuo lalere einlneant, ceterum ap- 
pressae; flosculus terllus aborliens, pedicello 2 — 3 
llo. longo tenui incluso. Valvae ad lin. longae valde 
scabrae, arislae 3 lin. longae. Valvula externa parum 
ultra 2 lin. longa, arista poll. longa; valvula inlerior 
longitudioe exlerioris (exe. arista) obtusa apice hirla, 
nervo subinarginali cilialo. Parapetala ex ovalo lan- 
ceolata obtusiuscula glabra. Germen apice hirtuiu. 
An genere distinguendum? Tunc Crithopyrum vocaveriin. 

30. Tr. Halleri. Caulis basl non sloloniferus. 
Folia br^via subßliformia. Spica medicoris ; spiculae 
reraoliusculae 6: — Sflorae, flosculls disticbis. Valvae 
inaequales spicula breviores exter. nervosa - sulcota , in- 
ter carinota. Valvula exler. oblusa laevisaima. Brachy^ 
podium Halleri H. b, 1, 41. Triiicum Halleri Viviari, 
nah 24. t. 26. Gaudin lieh. 1. 366. Trlticum Poa de 
Cand. fr. 3. 86. 6. 285. ex GaudiDio. 9. Brachjpodium. 191 

Hujus loci Gramen lusitanicara, quod Brofero 
nomine Tr. patentis descripsit Flor. lus. 1. 120. varie- 
tali racemosae Festucae pratensis haud dissimile. 
Atlitudo 3 — 4 ped. Caulis geniculis fusco-nigris. Fo- 
lia brevia demuu ronvolula. Spica longisslma inter- 
dum ramosa, rachi flexuosa , spiculis remotiusculis 
10 — l2floris. Valvae, valvulaeque ut iu Tr. Halleri, 
cui simillimum nisi quod giganleum, illud nanum. Pa- 
xapetala quoque lauceolala longa acutata. In Horlo 
non est. 

9. Brachypodium. H. b. 1. 38. Germen 
et parapetala non semper hirta. 

1. Br. pinnaium. A. Lirsutum. H. b. 1. 39. 
jR. S: m. 3. 651. Mert. Koch germ. 1. 692. Gaudin 
helv. 1. 306. Fesluca pinnata Gusson. sie. 1. 110. 
Triticum pinnaium Brot, lus, 1. 121. ßromus pinna- 
tus Sibth. graec. 64. 

2. Br. rupe.stre. Br. pinnatum B. glabrum. H. 
b. 1. 39. Br. pinnatum rupesfre Gaudin helv. 1. 306. 
Differt a praecedente flosculis plerumque patenlibus, 
arislis longioribus; separavi quia in borealibus non 
provenil. 

3. Br. phoenicoides. H. b. 1. 39. var. pube- 
scens. Triticum phoenicoides Brot. lus. J. 121. Fe- 
sluca ramosa Gussone sie. 1. 110. ? Bromus ramosus 
Sihth. pr. 64. ß. t. 84. Est Br. pinnaium foliis con- 
volutis. Ab hoc differre videtur Br. rupestre foliis 
convolutis seu Br. loliaceum R. S. 2. 740. m. 2. 405. 192 CI. IV. Gramineae. 

Trillcum loliaceum Tenorli sec. epeclmioa neapolitana 
cb Auclore accepta, 

4. Br, Plukeneti. Br. Hosil H. b. 1. 40. Br. 
Plukeneti H. b. I. c. est varietas depauperala. Fe- 
stuca caespllosa Desfont, 1. 91. t, 24. Gussone sie, 1, 
111. Bromus riukeneti Allion ped, 2. 250. nr. 2233. 

5. Br. ohtusifolium. H. b. 1. 40. 

6. Br. sylvaticum. H. b. 1. 41. Mert. Koch . 
germ. 1. 691. Gaudin helv. 1. 305. Festuca gracills 
Gusson. sie. 1. 109. Trilicum gracile Brot, lus. 1. 121. 
Bromvis sylvatlcus Sibth. gr. 63. 

7. Br. mexicanum. H. b. 1. 41. Ex Horto 
botanico quoque habemus nomine Festucae Lagasca- 
nae. Germen et parapetala glabra, 

8. Br. di.stacJiyum. Mert. Koch germ. 1. 694. 
R. S. m. 3. 651. Tracbynia distachya H. b, 1. 43. 
Trilicum ciliatum de Cand. fr. 3. 85. 6. 284. Trili- 
cum distachyon Brot. lus. 1. 119. Fesluca distacbya 
Gusson. sie. 1. 112. Bromus distacbyos Sibth. gr. 1. 64, 

9. Br. rigidlim. Tracbynia rigida H. b. 1. 43. 
Cl. Besser qualuor specles distingoil, indicante ü. S. 
m. 3, 651. scilicet Br. dislachyum, macroslacbyum, 
megaslachyum et rigidum, secundum caulis scabriliem 
folia ci)iala et pubescentia , magniludlnem spicularura 
et proportionem aristarum. Omnes hasce species in 
Horlo collrnus, at cbaracteres nimis variabiles visi suntj 
quibus separari possent, El Br. rigidum Tix a Br. 
distacbyo differt* 10. Catapodium. ' 193 

Trachyniae genus nunc a Brachypodio non distin- 
guo, quamvis habitu discrepet. Valvae flosculis infe« 
rioribus breviores sunt, nee longlores, quod lapsu ca- 
lami H. b. I. c. Irrepsif. 

10, Br, festucoides. Folia demum convoluta 
fillformia, Spica secunda et subsecunda spiculis 5 — 8- 
floris. Valvae inaequales acutatae. Valvula exterior 
üristata, arista valvulae aequali aut ipsa longiore. — Fe- 
stuca tenuicula H. b. 1, 146. Caulis non semper fir- 
mus. Triticum maritimum Linn. mant. 325. Triticum 
hispanicum Rtich. syst. 1. 240. W. sp, 1. 479. Fi- 
vian, ital 1. 21. t. 23. /. 2. R. S. 2. 788. Trilicum 
festucoides Bertol. amoeri. 122. Fesluca maritima Linn, 
sp, 2. 110. Fesluca tenuiflora Mert. Koch germ. 1, 
639. Br. festucoides vocavl nomine a CI. Berfolonio 
muluato, qui plantulam optime declaravit, confusionem 
evitando inter nomina: tenellum, tenuiculum, teuui- 
llorum. 

11. Br. psilanthum. * FoIIa demum convoluta, 
Spica secunda et subsecunda^ spiculis 5 — 6 floris. Val- 
vae inaequales longe acutatae. Valvula exter. aristata 
arista brevissima. — Festuca tenuiflora Schrad. germ. 

1. 345. Brachypodium tenuiflorum R. S. 2. 745. m. 

2. 447. rn. 3. 652. Triticum tenellum Host, gram, 
2. 20. t. 26. Vivian. ital. 23. /. 25. Hab. in Europa 
australi, in montibus siccis Italiae non infrequens. Q. 
F. Affine praecedenti. Eandem ob causam cur prae- 
cedentis sie et hujus nomen mulavi. 

10. Catapodium. H. b. 1. 44. Genera Ca- 

Linli Jiortus H, N 194 Cl. IV. Gramineae. 

tapodiuin, Wangenheiinia, Oreochloa inflorescenlia dl- 
stiDguuntur, nain spiculas in uno taotura racheos la- 
tere geruot, quas homomallas potius dixerim , quam 
sesundas, quippe quod in uuum latus conversas signi- 
ficat. 

1. C. loliaceum. Folia plana striata. Spiculae 
multlflorae lineares approximatae. Valvulae basi mar- 
gine ir.fltxae, \\. b. 1. 45. Poa lollacea Mert. Koch 
germ. 1. 592. Trilicura loliaceum Gussone sie. 1, 149. 
Et e Lusitania habeo. 

2. C. siculum. Folia plana striata. Spiculae 
mulliüorae lanceolatae subapproximatae. Valvulae basi 
margine explanato. Brizopyrum siculum H. b. 1. 159. 
Triticuin unioloides Gusson. sie. 1. 148. Sine dubio 
hujus generis. 

3. C. nepalense» '* Folia fdiformia convoluta ad 
niargin^rn pj7/s sparsis, Spiculae inultiflorae lineares 
reinotiusculae. Valvulae basi margine explanato. — 
Hab. in Nepalin. Q. G. Valde affine Catapodio bifa> 
rio et coromandeliano (Pols Auct.) et spiculae lineares, 
quae in bis ovalae. Gramen in Horto nostro parum 
explicatum, -vix ultra 6 poll. longuin, spiculae 2 lin. 
longae rubentes. Dubia sane species. Racbis in hac 
et adfinibus minus flexuosa quam in praecedentibus. 

11. Wangenheimia. H. b. 1. 45. 
1. JV, Lima. H, b. 1. 45. 

12. Oreochloa, H. b. 1. 44. 

1. 0. disticha. H. b. I. c. Sesleria disticba. 
Mert. Koch. 1. 627. Gaudin heh. 1. 268. Pca disti- 13. Gaudinia. 14. Zoysia. 195 

cba de Cand. fr. 3. 63. In Monte Spluegen frequeu- 
tem inveni. 

13. Gaudinia. H. b. 1. 43. 

1. G. fragilis. H. b. 1. c. Mert. Koch germ, 
1. 514. Gaudin heh, 1. 350. Avena fragilis de Cand. 
fr. 3. 38. Gusson. sie. 1. 131. Brot. lus. 1. 111. Farn. VII. ZOYSINAE. 

Zoysia. H. b. 1. 8. 

Z. pungens. H. b. I. c rianta olim in Horto 
culfa est, postea vero periit, quam ob rem iiumero. 
non dislinxi. Et nunc non adest. Valvulam glumel- 
lae quam Willdenowius et Brownlus ad corollam re- 
ferunt ad glumam retuli, cum ejus carina opposita sit 
carlnae valvae exiimae. At textura mullo lenuiormem- 
branacea suadet viros laudalos sequi« Tunc vero sup- 
ponendum est, glumam revera esse bifloram, floscu- 
lum inferiorem vero deficere. 3Ielius forsan glumae 
valvara exteriorem e duabus sibi appositis et connatis 
compositam dixeris, ut in Opbiuro. Willdenowius 
valvulam unicam tantum indicat nee ipse alteram vidi, 
quam iterata observatione bene conspexi. N 2 196 Cl. IV; Gramineae. 

Farn. VIIJ. CENCHRINAE. 

H. b. 1. 9. 

15. Cenchrus. H. b. 1. 9. Involucrum e 
bracleia concretis spinescentibus. Spiculae ad basin 
habent bracleas alias vacuas. Spiculae flosculus alter 
masculus aut neuter. Gluina in flosculo neuiro aut 
inasculo saepe univalvls. Valvula exlerior flosculi 
hermaphroditi prope basin arcu elevalo , saepe longe 
acutata sed non vere aristata, interior complicala. 

1. C. echinatus» H. b. 1. 10. Kunth synops. U 
187. Involucrum an partitum sit nee ne aegre defl- 
nilur ob composilionem. Bracteae involucri infimae 
angustissimae subsetaceae, reliquae spiuescentes, sum- 
niae mediis arreclis fere breviores. Flosculus mascu- 
lus in nosU'is univalvis. 

2. C. tribuloides. H. b. 1. 10. PunK am. sept. 
1. 60. Nees agrost. br. 288. Involucrum integrum 
dixi secundum Vablium, quia bracleae superiores ma- 
gis connivent. Neesius melius claiisum vocat. Brac- 
teae involucri infimae subsetaceae deficiunt, omnes 
spinescentes, summae mediis divaricatis et reflexis vix 
longiores. Flosculus neuter bivalvis plerumque. Com- 
paravi specimina ex America boreali accepta. — C. 
spinifex H. b. 1. 10. mibi nunc varietas involucris 
minus tomentosis glabrescenlibus videtur. Conjungo 
cum C. tribuloide, Auetores seculus. 

16. Anthephora, H. b. 1. 10 Charact. emen- 
datus: Involucrum monophyllum 4 — 5/(/um tandem sal- 17. Lappago, 197 

tem basi indluralutn. Splculae blflorae, flosculus aller 
hermaphrodilus, alter neuter. Cluma univalvis. Glu~ 
mella flosculi neutrius univalvis aut interdum bivalvis, 
valva exterior nervosa. Glumella flosculi hermaphro- 
dili bivalvis, valvulae laeves carlilagineae. — Afüuis 
Panicis. 

2. J. elegans. H, b. 1. 11. Kunih syn. 1. 189. 
Char. emendatus : Folia scabra aut pubescentia. Spica 
flexuosa. Involucrum induratum dmtibus paivis pa~ 
tentibus inter lacinias conmventes glübras. Glumae valva 
flosculo hermaphrodito brevior et angustior, carinata^ 
apice longo subulalo. A. pubesceus e Brasilia Hb. 
WJlId. ab HüiTinaDseggio missa videtur A. villosa 
Nees agr, br. 290. qui vero valvam exteruam longis- 
sime bideatatam non indicat. Farn, IX. LAPPAGINEAE. 

H. b. 1. 11. 

17. Lappago. H. b. 1. 11. Valva iuterior 
callo insidet seu nodo, quem fulcit valva exlerior quae 
ilaque revera bractea flosculi ; valva armala certe in- 
terior est. . 

1. L, racemosa, H. b. 1. 11. Mert. Koch 
germ. 1. 724. Gaudin lieh. 1. 174. Gussone sie. 1, 
79. Tragus racemosus de Cand. fr. 3. 12. 

L. occidenlalis Nees agr. br. 287. quamvis pa- 
ru«j, attameu uifl^ert, piaesertim yalva inleriore et val- 198 Cl. IV. Gramineae. 

vulls mious acutatis. Racemus io oostra compositus, 
racemulis abbrevlatls, spicula 8uperiore saepe neutra. Sect. IL SPICIGERAE. 

Inflorescentia spicata aut racemosa terminalis 
caulis et ramorum^ monodina. Spiculae villis nun in- 
volucratae. Flosculi conjormes, Parapetala 1—2. 
Stamina 3. Styli 1—2. 

Spicatae Subterminales H. b. 1. 46. Addunlur: 
Spicatae, racemosae et paniculatae, spicuÜs subbifioris, fioS" 
culis difformibus. Fani. X. PANICEAE. 

Spiculae subbiflorae. Glumella ferlilis valvulis 
carlilaginels. Gluinellae neutrius valvula exterior val- 
vae iuieriori slructura siinilis, 

18. Lodicularia. H. b. 1. 5. Spiculae in 
rachi triangulär!. Ouae io acie posilae sunt , habent 
valvain iaterioreia oblique cariuatam seu margine in- 
flexo prominente ita ut valvae apposilae videautur, 
Parapelala Iruncata. 

1. L. fasciculata. H. b. 1. 6. Gussone sie. 
1. 140. R. spathacea Tenure pi\ map. 11, Spiculae 
trifariae. 

19. Stenotaphrum. PedumuH foveae in- 
clusi seu bractea lateralis e pedunculo aborlivo. Spi- 20. Heiopus. 199 

culae biflorae , flosculo alteio uerinaphrodilo , allero 
niasculo. Glumen bivalvis, valva exterior multo hre~ 
vior, interlor flosculis aequalis. Flosc. herm. Glumella 
bivalvis, valvula exterior laevis cariilaginea , iolerlor 
subaequalis chartacea tnargine inembranaceo. Flusc. 
masc. Glumella bivalvis, valvulae aequales. 

Flores Panici at valvulae herinaphrodilae mlous 
conniventes, valvula mascula utraque coriacea. luflo- 
rescentia siogularis. Pedunculi braves, arcte adpressi, 
pro maxiina parte iolra cavitatem racheos, spiculas 
1 — 2 ferentes, tertia in axilla posIta. la specimini- 
bus löinus evolulis spicula axillaris lantiim adesl; pe- 
duoculus in bracteain abiit triquetram solidain intus 
uiedullosam. 

1. St. glahrum. * Caulis ramosissimus. Spi- 
cae rachi dllatala secundae. Valva exter. membrana- 
cea. Valvula exterior flosculi hermaphroditi longe 
acutata. 

St. glabrum Trin. agrost. 175. Nees agr. br. 92. 
St. americanum Schrank monüch. t, 98. Rottboella di- 
midiata Linn. suppl. 114. fp. sp. 1. 466. R. S. 2. 
786. m. 2. 431. m. 3. 660. Hab. in America meri- 
dionali, Brasilia, Suriuam, Jamaica. 2J., C. 

20. Heiopus. Spicae alteruae, spiculae uniflo- 
rae, pedicello superne globoso sub flore articulalo. — 
Gluma bivalvis, valvae subaequales qlumelta longiores, 
Glumella bivalvis, valvulae subaequales cbartaceae de- 
mum cartilaglneae. Heiopus H. b. 1. 273 (277). Oe- 
dipachue H. b. 1. 51, 200 CI. IV. Gramineae. 

1. H. punctatus* Caulis superne cum rachi pu- 
bescens. Spicae arrectae. Valvae lanceolatae acutae 
pilis adpressis. Valvula exterlor cuspidulata. H. 
punctalus H. b. I. c. Oedipachne pun<:tata H. b. I. c. 
Heiopus punctatus 'iiie.zs agr, br, 16. Milium puncta- 
tum /K sp. 1. 359. R. Brown, pr. 1. 188. Hab, in 
America calidiore, Brasilia. Habemus ulramque va- 
rietatem foliis ora glabra et pubescente. Fedicelli so- 
litarii et gemini, si gemini, spicae compositae ioilia 
sistunt. 

21. Paspalus. Spicae approxlmatae ; spiculae 
unilaterales subbiflorae. Gluma univalvis, valvulae 
seutri aequalis. Clumella ßoscuU neutrius univalvis. 
GlumeUa flosculi fertilis bivalvis, valvulae aequales car- 
tilagineae muticae, hinc planae illinc convexae. — 
H. b. 1. 47. 

1. P. membranaceus. H. b. 1. 47. 

2. P. lasio^onus. H. b. 1. 48. P. singularis 
H. b. 1. c. Folia inferiora longiora angustiora , supe- 
riora breviora latiora 1 — 2 poll. longa, 3 — 4 lin. lata, 
illa hirta, haec ciliata glabrescentia. Kacbis basi pilis 
paucis longis. Spicae sessiles. Valvae potius subtri- 
nerviae dicendae. P. singularis H. b. varietas est de- 
pauperata, spica unica, qualis mutilatio non raro ac- 
cidif. In Neesü Agrostographia brasiliensi non inve- 
nio, an igitur palrla rite indicata, an potius America 
borealis 1 

3. P. pubescens. MuehUnb. /^. E. 80. E. a, 
1. 103. cfr. et R, S. m. 2. 172. not. P. setaceus H. 21, Paspalus. 201 

b. 1. 48. exci. gyn. P. selacei Mich. Flügge, qui dif- 
ferre videtur. Willdenowius vero specimlnibus suis 
P. pubescentis serius nomen P. setacel adscripsit. Hu- 
jus varietas minor et tenerior est: P. incertus R. S, 
2. 308. P. leptostachyus de Cand. monsp. 130, qui in 
Horto nostro non nisi spicam unicam protulit. 

4. P. Kora. H. b. 1. 49. Bene distinxit Nees 
Agr, bras. 49, a P. scrobiculato. Planta noslra et P. 
ecrobiculatum E. a. utique ad P. Kora pertlnent. Spi- 
cae sessiles 1 — 2 poll. longae. Valvae trinerviae ful- 
vescentes. 

5. P. elegans. Folia lata pihsa. Spicae 6—8 
initio arrectae tum patentissimae pedunculatae, Valva 
plana glabriuscula, convexa evidentius trinervia pilis cri- 
spuUs» P, elegans Flagge sec. speciaiina a 'cel. Schra- 
dero accepta. P. elegans H. b. 1. 49. partim. Folia 
6 lin. lata, spicae 1 — 2 poll. longae, valva convexa 
praesertim tuberculis rubris, 

6. P. robustus, * Folia latissima pilosa. Spi- 
cae 8 — 12 sessiles arrectae. Valva plana glabriuscula, 
convexa evidenlius trinervia pilis crispulis. P. tenellus 
W. E. P, elegans H. b. 1, c. partim. Non esse te- 
oellam plantam de Candolle jam mouuit. A praece- 
dente dilFerre videtur, quare separavi. Folia poll, 
lala, spicae 1 — 2 poll. longae. 

7. P, , virgatus, Folia glabra margine scaberrima, 
Spicae 6 — 8 longissimae demum nutaules, inferiores 
pedunculatae. Valvae trinerviae et sublrinerviae ro- 
tuudatae brevissime acutae margine hirsutae. P. vir- 202 Cl. IV. Gramineae. 

galus H. b. 1. 49. sec. speclmen depauperatum Nee» 
agr. br. 73. Kunth syn. 1. 170. Trin. gram. 2. t, 
132. Plantae perfectae fülla habent ad poll. lata, 
spicas ad 6 poll. longas. Rachis serrata et aculeato- 
serrata pilis hinc lade sparsis ; pili fasciculati in basi 
spicae. Valvae demum fulvescentes , cuspidulo magis 
minusve proinineote, magis in junioribus et luinori- 
bus,- nervi in valva convexa magis distincti, sed valde 
Tariabiles ut magis miuusque eminentes conspexerim, 
\ix vero valvas quinquenervias. 

"8. P. platensis. H. b. 1. 49. P. ovatus a 
grandiflorus Nees agr. br. 1. 43. In descriplione H. 
b. 1. c. dictum est foliorum laminam esse retrorsum 
scabram, scilicet digito retrorsum ducto, Line antror- 
sum scabra est. Omissum spicas esse 4 — 6 poll. lon- 
gas. Valvae potius ovatae dicendae. Habemus va- 
rietalem minorem, spicis magis pediceilatis, valvis vi- 
rentibus. 

9. P. La^ascae. Folia lamina demum como- 
lata basi pilosa. Spicae numerosae sessiles et subses- 
siles arreclae basi pilosae ; rachis setose dliata. Spi- 
culae geminae quadriseriatae. Valvae ovales acutius^ 
culae pubescentes fuho'irrorütae. V. Lagascae R. S. 2. 
327. Nees agr. br. 65, Pasp. pubescens Lagasc. nov. 
gen. et sp. 2. 21. P. variegalus H. b. 1. 50. Hab. 
in Monte Video (Sello). Olim e seminibus ex Hort. 
3Iatrit. 

10. P. paniculatus. H. b. 1. 50. R. S. 2. 
312 880. Nees agr. br. 72. qui P. hemisphaericum 22. Relmaria. 203 

Poiret. Enc. 5. 31. et P. strlctum Pers. syn. 1. 86. 
jure huc referl fide Herb. Willd. Adde characteri 
H. b. 1. 50. Spicae nuraerosae. Interdura spicae 
longissimae sunt ad 6 poll,, inferiores plerumque pe- 
dunculatae. Habemus e Jamaica et insula Trinidad. 

11. P. stoloniferus, H. b. 1. 50. Bosc. Linn, 
Transact. 2. 83. t. 16. Pursh. am. sept. 1. 7L. (New 
Jersey). Hbdt. Kunth syn. 1. 166. {prope GuayaquW). 

Digitariae div. 2. hie conferendae. 

22. Reimar l a. Spicae approxlmatae ; spiculae 
unilaterales subbiflorae. Gluma obsoleta aut deßciens. 
Glumella flosculi neatrius uuivalvis, vaivula glumellae 
fertili aequalis. GlumeUa flosc. fertilis bivalvis, val- 
vulae aequales carlilagineae muticae hinc planae ilHuc 
convexae. 

1. It. purpurascens. Folia pilis sparsis. Spi- 
cae numerosae subfasciculatue elongatae tenues arrectae. 
Valva ovalis aciitiuscula subtrinervia. Valvulae acutae 
demum purpureae. Hab. . . . 

Digitaria denudata H. b. 1. 222. 

2. R. fascicularis. Folia vagina pilosa lamina 
glabriuscula. Spicae phires subfasciculatae longiuscu- 
lae arrectae. Valva oblonga acuta 3 — 5nervia. Val- 
vulae acutae viridis. Digilaria fascicularis H. b. 1, 
223. Glumae valva minutissiina interdum adest. 

3. R. puberula. Folia pilosa. Spicae alternae 
remotiusculae 3 — 4 filiformes demum divaricatae. Valva 
oblonga oblusa, pube crispula, Digilaria puberula H. 204 Cl. IV. Gramineae. 

b. 1. 223. Inter Reimariam et Digilaiiam lulerme- 
diuiu, nam valva altera inlerdum excrescit, 

23. Dig'itaria. 5/;icüe approximalae. Spieu- 
Joe unilaterales subbiflorae. Gluma uni ' bivalvis , valva 
altera saepe obsoleta aut nuUa, altera glumella brevior, 
rarius subaequalis. Glumella ßoscuU neutrius unival- 
vis, valvulae glumellae fertili aequalis. Clumellaßos- 
culi fertUis bivalvis, valvulae aequales carlilagioeae 
inuticae hinc convexae illinc planae. — H. b. !♦ 222. 
Div. 1. Valva altera glumella sat brevior, 

1. D, puherula \. s. Reimaria puberula, 

2. JD. serotina. H. b. 1. 223. Teriit in horlo. 

3. B. filijormis, H. b. 1. 223. Et haec in 
horlo periit. 

4. JD. inaerjualis. H. b. 1. 224. Spicis brevi- 
bus, foliis longis a reliqiiis statim dignoscilur. Blal- 
lem aliud nomen speciale, at nunc tempus mutandt 
nOD est. 

5. B. Setigera. H. b. 1. 225. Neesius huc re- 
fert Digitariam Lorizontalem TV. E, 92. Non nega- 
verim eandem esse speciem cum vero habitu praeser- 
tlm spicis longis divaricutis paullulum discrepet et 
Willdenowius a D. seligera in Hbrio distinxerit, 
omisi. Specimina habuit a Rudolpbio et hie a cl, 
Poiteau qui e Domingo attulit. Folia praesertim in 
altero margine eleganter saepe undulata. Nomen D. 
pilosae Willdenowius in Hbrio in D. setigeram mu- 
tavit ut videtur. 23. Digitaria. 205 

6. B, fimhriata. H. h. 1. 226. lospecto rur- 
sus Hbri'o Willdenowiano D. adscendens Tibdt. Kunth 
n. gen. et sp. 1. 97. non differre videtur. Nee D. re- 
pens ejusdem herbarii ab Humboldtio tradita. In spe- 
rimine D. adscendentis basis caulls non adest, ut non 
videas au repens sit nee ne. Non solum ante flores- 
centiam sed quoqiie in florescentia et post eam fim- 
bria recondlta est. VaWulae ferliles saepe purpuras- 
cunt, nee tantura neutrae. 

7. D. ciliaris. H.b. 1.226. Synonymon Retzii 
et Wind. sp. Roemerus Schultesiusque cum? addu- 
cunt, forsan ob palriam, scilicet Javaiu et Chinam, in- 
dicalam. Panicum ciliare Mert. Koch germ. 1. 464. 
Beicheni. germ. 1. 23. Gaudin helv. 1. 154. Host, 
austr. 4. 9. t. 15. Sed Paspalum ciliare de Cand. fr. 
6. 250. vix liuju3 loci. Spccies omnibus parlibus ma- 
jor c[uam praecedenles. Cilia valvulae neutrae sem- 
per dignoscuntur, cjuod non ita in praecedente. Hab. 
in Europa media et auslrali orienlali. 

8. B. umbrosa. Gaulis diffusus basi saepe re- 
pens. Folia magis minusve pilosa. Spicae alternae 
plures. Valva exterior minima, interior glumella du- 
plo minor superne pilosa. Valvula neutra oblonga aut 
lanceolata acuta , margine magis minusque lanato, 
Valvulae ferliles oblongae aut lanceolatae acutae sub- 
purpurascenfes. D. umbrosa H. b. 1. 227. D. erio- 
gona ibid. Hirsulies variat, praesertim nodorum cau- 
lis. D. umbrosa nostra major, valvis valvulisque Ion- 
gioribus. Nervorum numerus in valvula characterem 206 Cl. IV. Gramineae. 

fallacem praebet, quia nervi non semper expressi, et 
vice versa plicae cum ipsis facile confunduntur; revera 
quinarius. Hanc ob rem D. umbrosam et D. eriogo- 
nam nunc combinaverim. 

9. V. sanguinalis. Caulis basi saepe repens. 
Folla magis raiousve pilosa^ lamina brevi. Spicae al- 
ternae plures. Valva ext. minuta, inlerlor glumella 
duplo minor. Valvula neutra oblonga et lanceolata 
acuta margine subnudo. Valvulae ferllles oblongae et 
lanceolatae acutae. D. sanguinalis H. b. 1. 227. D. 
brevifolia ibid. 225, quae mihi nunc non diversa vi- 
detur, quamquam ex America oriunda. Panicum san- 
guinale Mert. Koch geim, 1. 465. Host, gram. 2. 14. 
t. 17. Gaudin hdv. 1. 153. de Cand. fr. 3. 16. Di- 
gilaria sanguin. Hook, brit. 57. 

10. D. aegyptiaca. H. b. 1. 228. Valde af- 
flnis species praecedenti, nee nisi maguitudine, caule 
magis erecto, foliis longioribus et margine valvulae 
neulrius subciliato nee nudo aut sublanato, differl. 
Non repugnaverim, qui combinare velit. Gramen re- 
gionum australiorum, saepissime cum Digitaria sangui- 
nali confusum. Paspalum sanguiuale Tirot. lus, 1. 83. 
cerle hujus loci, in Tyrolia meridionali et Italia bo- 
reali saepe inveni. 

Div. 2. f^alva altera glumellae aequalis et subat- 
quaJis, 

Characterem Paspali prae se ferunt , at cooslruc- 
tio floris diversa. Valva enim altera in convexa flos- 25. Orthopogon. 207 

culi fertilis parle poslla brevior est nee valvulara neu- 
trara margloe ampleclitur ut in Paspalo. 

11. D. ^labra. H. b. 1. 228. Hook. brit. 57. 
Panicum glabruin Mert. Koch germ. 1. 466. Gaud, 
heh. 1. 155. Paspal um ambiguum Cand, fr. 3. 16. 
In Lusitaoia et Italia non inveni. 

12. D. mollissima. H. b. 1, 229. Valva et 
valvulae neutrae saepe virescenles nervis purpureis ; 

" valvulae fertiles saepe purpurascentes. 

13. B. marginata. H. b. 1. 229. Panici sao- 
guinalis var. Trin, k. gram. 2. t, 93, A D. sanguinali 
valde diifert ; villosilatem spicularuin iuconstanlem esse 
eqaidem non vidi. Cfr. Kunth gram. 1. 33. agr. 82. 

14. D. viclascens. H. b. 1. 229. Habiru a 
praecedentibus, praesertim tenuitate spicarum differl. 

2h, Orthopogon. H. b. 1. 202. Spicae al- 
ternae remotiusculae, unde spica composila dicta, ple- 
rumque brevissiinae. 

1. 0. undulatus. Caulis basi repens. Folia va- 
gina p/7is longh patentibus, lamina brevi lata pubescen- 
te. Spicae mullae brevissiuiae , rachis pubescens. 
Valvae et valvula ext. ueutra obloogae nervosae gla- 
briusculae aristatae. — H. b. 1. 202. Oplismenus un- 
dulatifolius Beauv. R. S. 2. 482. m. 2. 271. Pani- 
cum uodulatifolium Arduin sp. 2. 14. t. 7. Mert. Koch 
germ. 1. 462. Gaudin helv. 1. 158. de Cand. fr. 3. 14. 
Paoicurn hirtellum Allion. ped. nr. 2180. Schrad. genn. 
1. 242. O. trichoideus H. b. 1. 203. uti putavi , nil 
nisi varietas est. 208 Cl. IV. Gramineae. 

2. O. Burmanni. * CauUs basi repeos. Folia 
Vagina ore et fissura pilosa , lamina brevi lata pubes- 
ceiile. Spicae multae saepe brevissimae, rachis sub 
spicis pubescens. Valvae et valvula ext. neutra oblon- 
gae nervosae breviter sericeae. Panicuin Burmanni 
Jßietz. obs. 3. 10. cjui synonymon Burmanni adducit 
Willdenowius sp, 1. 339. alia synonyma adjecit noa 
hujus loci. Mert. Koch huc referunt. Panicum hir- 
tellum Host, agr, 3. 36. t. 52. et vix dubito, sed spi- 
cae in nostris multo breviores. Panicum Burmanni 
Roxb. ind. 1. 298. non hujus loci cum "vaglnas valde 
pllosas dicat. Synonymon Retzii cerlum. Cfr. Oplis- 
menus Burmanni R. C. 2. 482. m. 2. 272. m. 3. 597. 
Synonyma congesta. Hab. in India orienlali. C. 

26. Echinochloa. H. b. 1. 203. 

1. E. CrusgalVu H. b. 1.203. Panicum Crus- 
«ralli Mtrt, Koch germ. 1. 467. Caudin helv. 1. 157» 
de Cand. fr. 3. 14. Hook. br. 1. 39. Gussone sie, 1. 
81. Brot. Jus. 1. 82. Sibth. gr. 1. 40. 

2. E. echinata. H. b. 1. 204. Panicum echi- 
nalum W. E. 1032. P. Cruris galli var, longiseta 
Trin. ic. gr. 2. t. 162. Et nunc nullum invenio di- 
scriraen a praecedente, nisi in foliis longioribus angu- 
stioribus. Habeo e Lusitania, Trinius e Caucaso et 
America boreali. Panicum muricatum Mich, aliquid 
habet alieni, nee huc perlinet. 

3. E. frumentacea. H. b. 1. 204. Trin. ic. gr, 
2. t. 164. Et haec species primae valde similis, dif- 27. Panicum. 209 

fert tarnen , spicis magis arreclis saepe iocurvis bre- 
vioribus minus compositis, valvis valvulisque laevibus. 

4. E. Hosti. E. slagnina H. b. 1. 204. Pani- 
cura slagninuin Host, gram. 3. 35. t, 51. Panicum 
Hosli (non Burmaoni sicuti lapsu calami scriptum est) 
Marsch, t. c. 3, 57. Differt ab E. Crure galli foliis 
multo angustioribus, caule alliore, sed spicae ramis 
brevioribus sirnplicioribus. Frequens in paludosis Eu- 
ropae australis; copiosissime prope Salura Tyroliae 
legi. 

5. E. spectabile, * Folia latissima. Spicae 
approximalae sessiles longiusculae compositae. Spi- 
culae subsecundae. Valvae (et valvula exterior neu- 
tra) ovales nervosae hispidae, aristae raediocres. — 
Panicum speclabile Nees ab E. hras. 262. Trin. ic. gr. 
2. ^ 166. Hab. in Angola, nunc culla in Brasilia. Q. 
D. Nostra habet spicas longiores magis approxima- 
tas. Folia poll. lata 1—2 ped. longa. Infloresceniia 
Dutans ped. longa. 

6. E. colona. Panicum colonum H. b. 1. 205. 
Panicum culonum Trin. ic. gr. 2. r. 160. Huc refero 
cvim valvae valvulaeque saepissime mucronalae et in 
varietate albentes slnt. Genera Ecliinocliloa et Panicum 
arliflcialia sunt, nee natura dislincta. 

.27. Panicum. H. b. 1. 205. Corrige erro- 
rem typographicum el repoue; valva glumellae fertili 
subaequalis. 

D/V. 1. Spica compgsUa. 

1. P. ßavidiim, Retz. obs. 4. 15. W. $p. 1. 

Linli horlus IT. O 210 Cl. IV. Gramineae. 

339. Nees ab E. br. 116. Kunth gram, 1. 211. t, 17. 
P. margaritaceum H. b. 1. 205. P. brizoides Roxb. 
ind. 1. 293. Trin. k. t. 158. t. 159. A. P. granuläre 
Lnm. ilL 1. 170. Euc. meth. 4. 740. Cingula nigro- 
fusca. Corr. error, typogr. et repone : Valvula ext. 
neutra ut solet valvulis ferlilibus aequalis. Distincta 
planta valva interiore minore, valvulis apice producto 
obtuso, glumella ulrinque convexa. 

2. P. eruciforme. * Caulis diffusus. Folia bre- 
via angusta cum vagiois pubescenlia. Spicae allernae 
approximalae appressae breves 5 spiculae secundae pu- 
bescenti-hirtae. Valva exterior brevissinia, valvae et 
valvula ext. neutra oblongae obtusae glumella fertili 
longiores. — Sibth. graec. 1. t, 59. Smith prodr. 1, 
40. Hab. in insula Samos. ©.? D. 

3. P. numidianum. Larn. enc. meth, 4. 749. 
Desfont. atl. 1. t. 11. R, S. 2. 433. m. 2. 233. Trin. 
ic, gr. t, 174. P. leiogonum Sieb, herb, P. muticum 
H. b. 1. 106. an Forsk ? Pili solitarii in rachi ut in 
P. piloso Sw. aut Digilaria setigera , quos in speci- 
mine Desfontainesiano Herb. Willd. non observo, sed 
horum loco bracteolas angustas sparsas. Et in speci- 
mine Sieberiano pilos video nee bracteolas. Trinius 
pilos indicavit iu icone. 

4. P, plantagineum. H. b. 1. 206. 

5. P, pilosum. Sw, ind, occ. 1. 141. Trin. ic. 
2. t. 213. Presl. Rel, Haenk. 1. 300. Hujus varietas 
depauperala videtur H. despiciens H. b. 1. 207. di- 
versa quidem spicis paucioribus brevioribus, magis di- 27. Panicum. 211 

varlcatiSj splculls quoc[ue magis nutantibus , sed di- 
slinguere oolo, ne specierum nlmia copia dubia specie 
augeatur. Pili solltarü racbeos in nostris adsunt uti in 
P. piloso, sed longa rariores. 

6. P. proStratum, Lam. anc. 4. 740. Trin. ic. 
t. 184. J. P. Sieberi H. b. 1. 207. Panicum pro- 
stratum Linn. diversas conlinet species. Cum vero 
Trinius huic nomen P. prostrati Lam. imposuerit et 
Kunth agrostogr. 88. secutus sit nomen relinquo. 

7. P. divaricatum. Lam. HI. 1. 174. cujus var. 
P. pleopbyllum H. b. 1. 208. hirsutie praesertim ad 
oras vaginarum nee nou pubescentia sublanata minii- 
la in apicibus valvarum et valvularum distincta. Al- 
tera var. est P. ruscifolium Humb. et Kunth n. gen, 
et sp. 1. 101. cfr. Schkchtend. et Cbamisso Linnaea 

^6. 33. 

8. P. plicatum. H. b. 1. 208. Trin. ic. 2. t. 
223. certe uon di£fert a nostro nee folia huic latiora, 
cfr. Kunth ogrost. 94. 

9. P. compressum. \\. b. 1. 208 In charac- 
lere repooe: nodis pilosis loco: awgulis nodosls. Add. 
Gussone sie. 1. 83. 

10. P. maximum. Caulis compressus nodis pi- 
losis. Folia glabra , vaginis subpilosis ore pilosissimis. 
Infiorescentia spicaio-paniculatn. Valva exter. fere. tri- 
ph minor obtusiuscula^ interior et valvula ext. mascula 
oblongae laeves acutae subcurvatae. Valvulae fertiles 
sat minores transversim rugulosae. — P. maximum Jacq. 
coli 1. 76. ic 1. t. W. sp. 1. 349, R. S. 2. 437. m. 

O 2 212 Cl. IV. Gramineae. 

2. 236. Nees agr. 166. Sfv. ind. occ. 1. 170. P. po- 
lygamum Siv. pr. W. sp. 1. 353. P. jumeiUorum 
Pers. syn. i. 83. Humb. et Kunth n. gen. et sp. 1. 
318. Gramen 3 — 4 pedale. Folia ad 2 ped. looga^ 
6 lin. lata, margiue carlilagloeo serrato, glabra , ex- 
cepto ore vaginae ; superlora pUos sparsos in vagIna 
gerunt. luilorescentia e ramis 3 poll. longis et ultra; 
spiculls remotiusculis pedicellatls, pedicellls ad 3 lin. 
loagis et ultra. Spiculae 2 lin. longae, virentes. Hab. 
in America australi. Q. T. 

11. P. üUissimum. Folia glabra supra scabra. 
Panicula expaosa ramis scabris et scaberrimis. Valva 
ext. duplo brevior acuta et acutiuscula, anterior et 
\alvula ext. neutra oblongae superne nervosae obtusae 
et obtusiusculae. Valvulae fertiles laevissimae, ext» 
longior acuta. — P. maximum H. b. 1. 209. excl, 
syn. de Cand. in Hörnern, hört. 1. 84. P. gongylodes 

Jacq. ed. 3. t. 21. Nees agr. 174. Hab O- 

T. A praecedente mullis nolis differt. Panicula haud 
multiflora. 

12. P. coloratum. H. b. 1. 200. A'ees ogr. 
168. Paniculae rami intus ad exortum macula flava 
insigniti, quo facile dignoscitur, monente Neesio ab E. 
Valva ext. fere triplo minor oblusiuscula, int. et val- 
vula ext. neutra oblongae obtusiusculae nervosae, co- 
lore violaceofusco uti valva exlerior. Valvulae ferli- 
les laevissimae band minores. 

13. P. vir^atum. H. b. 1. 200. Mich. am. 
i. 48. Pursh am. 1. 67. Spreng, act. petr. 2. 292. 27. Panicum. 213 

t. 5. Trin. k. 19. t. 228. Valvulae laevissimae ob- 
tusiusculae miaores. Est plauta perennis aec anoua. 

14. P, attenuatum, H. b. 1. 210. iVees og-r. 
174. qui P. miliare Ijam, conjungit Habilat io 
India orientali. Q. D. Valva exlerior inleriore 
fere triplo brevior. Caulis ramosus cingulo sub nodis 
lato fusco et iiigrescenle. Pauicula densa ramis ad- 
pressis dignoscilur. P. Zeyheri varietas est, at altera 
panicula late expansa (jiiam iudicavi, mihi diversa vi- 
detur et referenda ad 

15. P. miliare. "^ Caulis ramosus. Folia g/a- 
hra, Panicula lata expansa, ramis basi macula lutea. 
Valva ext. triplo minor brevissim^ aculala, iot. et val- 
vula ext. neutra oblongae acutiusculae nervosae. Val- 
vulae fertiles parum minores laevissimae acutiusculae. 
— P. miliare Lam. ill. 1. 173. Roxb. ind. 1. 314. 
Hab. in India orientali. Q. T. Roxburgbi descriptio 
quamvis oimis brevis, quadrat. Valvae valvulaeque 
limbo violaceo-fusco notatae sunt, inlerdum totae fus- 
cae. Macula lutea ramorum pauiculae cum P. colo- 
rato convenit at vaginae foliorum laeves. Habemus 
nomine Panici ex Nepaul. 

16. P. arenarium. H. b. 1. 210. excl. syn, 
Linn. et Willd. sec, Nees agr 170. 171. P, colora- 
tum Cavan. ic. 2. t. 110. Tenor, neap. 1. 40. fide 
speciminis. Sibth. gr. 1. t. 61. Desjont. atl. 1. 60. 

17. P' miliaceum. H. b. 1* 210, Trin.ic.gr, 
t, 221. Roxb. ind. i, 312. qui nonnisi cultum in« 
dicat.. 214 Cl. IV. Grareineae. 

18. P. asperrimum. H. b. 1. 211. PI. perennis. 

19. P. capillare. Gron. nrg. 13. Linn. sp, 86. 
Mich. am. 1. 47. Pursh am. i. 67. 

20. P. proliferum, h. b. 1. 211. Valva ext. 
iuteriore fere quadruple longior, ioterior superne striata, 
Pursh am. 1. 68. Torrey. am. 1. 148. P. dicholomi- 
florum Mich, am, 1. 48. Nostra est planla Michauxi, 
Purshil et Muehlenbergü, an vero Lamarkii? AP. 
attenuato Willd. valde differt foliis mullo latloribus, 
valva ext. minore rotundata, valva interiore et valvula 
neutra loogioribus lanceolati's. Periit in horto. 

21. P. clandestinum. p. latifoHum ß. H. b. 
1. 211. 212. ubi Synonyma P. clandeslini, Purshius P. 
clandestinum cum P. lalifolio conjunxit. Quodsi ve- 
rum est P. latifolium, cjuod e collectione Weigeltiano 
habemus , valde diifert a P. clandeslino, valvae enim 
valvulaque neutra superne dilatatae et incurvae quod 
non ita in P. clandestino. Ceterum P. latifolium Wei- 
geltianum cum descriptione Linnaei optime convenit 
hirsutie et ramis paniculae paucis simplicibus lalera- 
libus. 

22. P. filamentosum. H. b. 1. 112. Valvae 
et valvulae singulari modo basi atlenuatae, qua forma 
a reliquis discrepat. P. tricbodes Humb. Kunih nov. 
gen. et sp. 1. 105. P. trichantbum Nees ogr. br. 210. 
PresI, Haenk. 309. qui P. tricbodes Kunih a P. tri- 
chode Swartz dislinguuot. P, brevifolium Linn. ex 
India orientali quod Auetores huc referunt valde differt 
cauld repente, l'oliis brevioribus, spiculis in minore 14. Heteroclidium. 215 

planta uaajorlbus, tum qaoque valva exteriore inlnuta. 
Utor specImiDibus iu lodia collectis. Ceteruin forma 
spicularum simills, uisi longiür. Cum igitur nomen 
P. trichodis dubium sit, P. trichanlhi post nomen P. 
fiiamentosi innotuerit, hoc retinui. 

22. P. mollifolium. Folia vagina glabra, la- 
mina pubescentia minutissima mollis, Panicula gracilis 
tenuis nutans, ramis subsimplicibus. Valva exterior 
fere triplo minor acuüuscula ] iuterior et valvula ext. 
neulra muhistriatae acutae. 

Hab. in Promont. b. sp. e seminibus eoata. 0. 
T. Caulis ad 2 ped. altus saepe ramosus, cingulia 
fuscis. Folia vagina glaberrima striata, lamina longa 
"vix ultra 3 Hn. lata, laclu mollis ob pilos vix conspi- 
cuos nisi in margine. Panicula elongala sed tenuis, 
ramis adpressis (in nostris) ramuligeris. Spiculae 
parvae vix ultra lin. glabrae, 

14. Echinolaena. Spica composita. Glu- 
ma bivalvis, valvae aequaks diversae structurae, altera 
foliacea. Glumella neutra aut mascula bivalvis, val- 
vula utraque conduplicata. Glumella fertilis bival- 
vis, valvae demum cartilagineae, Semiuia valvulis 
ioclusa. 

1. E. polystachya. Folia hrtvia lata glabra, 
marginibus vaginae longe pilosis. Panicula ramis pau- 
cis debilibus. Valva exterior iuleriore feie major 
apice subaristata striata, inlerior cy mbifoimis, pllis de- 
mum excrescenlibus echinato-glochideis, Valvulae 
neutfae aequales, exterior amplecleus interiorem longe 216 CI. IV. Gramineae. 

acutatam cooduplicatam. Panicum heteraulhutn H. 
,b. 1. 212. secundum specimina imperfecta. Echino- 
laena polystachya Hbldt. Kunth n. gen. 1. 119. t. 679. 
Panicum glandulosum Nees agr. 128. Presh rel Haenk, 
302. Panicum uncinatum Raddi agr. 41. Trinius ic. 
gram. I. 216. Planta apud nos valvam interiorem glu- 
inae protulit pills seriatis parvis adpressis instructam, 
unde haesitavi Echinolaenis admiscere et de epecia 
quoque incerlus fui, donec in Hbrio oostro Brasiliensi 
viderem spiculas echinatas inermibus inmixtas in ea- 
dem planta. Ab Echinolaena \ix differt; Kuntbius in 
Agrost. 172. cum? adducit. Valva exterior berbacea 
aut foliacea viridis plana subaristata, interior flave- 
scens venlricosa corrugata pilosa aut piloso-echinata. 
Trinii icon non exacte quadrat. Panicum nemorosum 
nostrum (e coli. Weigeltiano) longa difTert, valva ex- 
teriore glumae minore ut in Panicis. 

15. Pennisetum. H. b. 1. 213. 

1. P. ciliare. H. b. 1. 213. Cenchrus ciliaris 
luinn. mant. 320. Desfont. aü. 2. 387. Stylus 1 aut 
styli 2. Digynum habemus ex Aegypto a cl. Ehren- 
berg missum. 

2. P. Orientale. H. b. 1. 214. Spiculae cum 
involucro pedicellafae. 

3. P. dichotomum. H. b. 1. 214. Spiculae cum 
involucro pedicellatae. Adde characteri selas ioierio- 
res basi plumosas esse. Pbalaris selacea Forsk. desc. 
17. Pennisetum phalaroides R. S. m. 2. 147. Ne<is 
agr. 283, 16. Setarla. 217 

4. P. violaceum, h. b. 1. 214. Kunth gram. 
2. 57. t. 48. 

5. P. asperum. H. b. 1. 214. Trm. ic. 1. r. 
99. Cenchrus purpurascens Thumb. W. sp. 1. 318. 
raoicum hordeiforine Thunb. jap. 48. Gymnolhrix 
japonica, Kunth agr. 158. al huc non duco Pennise- 
tum macrocbaeion Jacq. cfr. Kunth 1. c. 162. 

6. P. erubescens. H. b. 1. 215. 

7. P. aureum. H. b. 1. 215. 

16. Setaria. H. b. 1. 216. 

1. iS. verticillata. H. b. 1. 216. Panicumver- 
tlcillaium Mext. Koch germ. 1. 468. £^ng]. Bot. t. 
847. Gaudin helv. 1. 150. Cand. fr. 2. 13. Ten. syll. 
40. Broter, lus. 1. 81. Valvae fertiles demum b'neis 
5 elevatis. Varielas Nepalensis non est Panicum I^olt- 
leri Spreng, 

2. S. scandens. H. b. 1. 216. Valvulae ferti- 
les subtillime transversim undulalae. 

3. S. tenacissima, H. b. 1. 217. Nees agr. 
238. qui non diversam putat a praecedenle. At S. 
tenacissima habet folia longlora angusliora magis sca- 
bra minus pubescentia, spicas parliales magis remotas 
pedicelHs brevibus et crassis , selis ad 8 Jin. longis, 
ita ut uullc modo coofundi possit. Specimina babeo 
a Schradero. 

4. S. fflauca. H. b. 1, 217. ranicum giau- 
cum Schreb. agr. t. 25. Trin. ic. 2. t. 195. Mert. 
Koch germ. 1. 470. Q^udin helv. 1. 151. Cand. fr. 218 Cl. IV. Gramineae. 

2. 13. Brot. lus. 1. 81. In Europa boreali hurallö 
spica poll. longa, in australi ad 2 — 3 ped. alium, spica 
tripolllcari. 

.5. S, corrugata. H. b. 1. 217. Folia basi longe 
pilosa, ligula dense pilosa. Nostra est plania a SchuU 
tesio 1. c. descripta. An vero Panicum corrugalum 
Elliot. Botany of S. Carol. 113? quippe qui Fanico 
italico simile proountiat , cum nostrum F. glauco si- 
millimum sit. Differt a S. glauca setis longioribus 
ultra 6 lin. longis in spica poll. et dim. longa, quae 
in illo vix ultra 4 lin. in spica 3 pollicum et dim. 
IVon semper praecedente multo major, sed interdum. 
Missum ibter semina ex Nepal. 

6. S. geniculata. Roem. et Seh. 2. 491. S. 
purpurascens H. b. 1. 218. Panicum geuiculatum Lam. 
enc. 4. 737. W. E. 1031. Hörnern, hajn. 1. 28. Pa- 
nicum dasyurum Nees agr. 2. 241. Nostra planta est 
Panicum dasyurum Nees. optime descriplum. Non 
solum anlherae et Stigmata, sed quoque valvula exte- 
rior flosculi fertilis apice pnrpurascit. Setariam pur- 
purascentem H. Kunth non puto diversem. Folia 
interdum basi pilis longis, interdum plane glabra. Ha- 
bemus varietatem foliis latioribus semper glaberrimis, 
quae Panicum geniculatum Jacq. ed. t. 27. Semina e 
Brasilia missa. 

7. S. viridis. H. b. 1. 218. Panicum viride 
Mert, Koch germ. 1. 469. Gaudin helv. 1. 152. de 
Cand. fr. 2. 13. Brot. lus. 1. 81. Eng!. Bot. t. 875. 
Fl. dan. t. 352. Trin. k, t. 203. 16. Setaria. 219 

8. u, Melinis, Hoc nomiDe varias conjunxerimi 
species ab Auctorlbus traditas nonoisl magDltudia» 
spicarum et loogitudioe setarum discrepantes. Var. 1» 
S. üaüca H. b. 1. 220. Host gr. 4. t, 14. optima, 
Trin. ic. 2. t, 198. Hujus variationem foliis latissi- 
inis et spicis maximis nomine Fanici asiatici habemuSi.. 
Var, 2. S. germanica H. b. 1. 219. Non semper 
Auetores plantam selis brevissimls ante oculos habue- 
runt, cfr. H. b. 1. 220. Var. 3. Spica ehmgata, setis 
mediocribus aut brevibus. Hujus loci est raoicum 
itallcum var. germanica Trin. ic. 2. t. 119. Var. 4. 
3, macrochaeta H. b. 1. 219. Spica medicori, setis 
perlongis. Non est S. macrostacbya , uti vult Spreng, 
sy&t. 1. 305. Semina et specimina habemus a cel. 
Scbradero. Var. 5. S. macrostachya H. b. 1. 219. excL 
syn. Spica longa setis praelongis. Valde diifert a 
Panico macrostachyo Hb. Kunlh seu Panico setoso 
Sw. Var. 6. S. maritima R. S. 2. 492. Panicunx 
maritimum Lam. enc, 4. 737. Spica brevi, setis bre- 
vibus. Var. 7. S. pumila H. b. 1. 218. Hujus loci 
est, nam valvula interior glumellae ferlilis incrustantls, 
quantum in conspectum prodit, superne dilatata est, 
ut in S. italica, nee angustata acutata ut in S. viridis 

H. b. 1. 219. et 220. semper Impressum ests 
Valvae fertiles loco : Valvulae. 

9. S. caudata. * Folia glabra supra seabra, li- 
gula deuse pilosa. Spica elongata gracilis, spicae pav- 
tiales injerne laxae longiusculae, inferiores magis appressae 
saepeque minores. Setae sursum scabrae sollt ariae spiculis« 220 Cl. IV. Gramineae. 

loDgiores, Valviilae ferliles sublillime transversim rugo- 
sae. — S. caudata R. S. 2. 495. Pauicum caudatum Lam. 
enc. 4. 746. Hab. in Gujaoa. Q. D. rianlam simillimam 
spicis adhuc gracilioribus, spicis partialibus iDtitnis non 
miooribus sed magis adpressis e seminibus e Congo 
inissis educavimus. Panici macrostachyi varietales apud 
Trinlum ic. 1. t. 96. valde similes. 

10. S. nubica. H. b. 1. 220. Distincia species 
ob setas retrorsum scabras. Ebrenbergius bujus plan- 
tae Dou memiDit; secundum catalogum seminumHorli 
circa Dongola erant lecta. 

11. tS. longifolia. H, b. 1. 220. Planta perüt 
in Horto. S. germanicae sirailis al inullis nolis, prae- 
sertlm vero yalvulis ferlilibus laevissimls facilis di- 
slinctu. 

17. Penicillaria, H. b. 1. 221. 

1. P. spicata. H. b. 1. 221. Jacq. ed. t. 17. 
Fanicum spicalum Roxb. ind. 1. 286, 

2. P. Plukeneti. H. b. 1. 221. A praecedenle 
sat differf. Farn. XI. TRISTEGINAE. 

H. b. 1. 230. 

18. Acratherum. H. b. 1. 230. Urachne 
proximum genus est. 

1. A.miliüceum. H. b. 1. 230. 

19. Melinis. Tristegis H.. b. 1. 231. 20. Chondros. 2t.Atherop. 22. Leptoch. 221 

1. M. minutiflora. Beauv. agr. 54. r. 11. /. 4. 
Nees agr. 407. Tr. glulinosa H. b. 1. 231. Farn. XII. ACTINODEAE. 

H. b. 1. 234. 
20. Chondrosium. H. b. 1. 234. 
1. Ch. tenue. Beauv. agr. ^i. H. Kunthn. gen. 
et sp. 1. 176. t. 57. Ch. procumbens H. b. 1. 234. 

2i. Atheropo^o?u H. b. 1. 234. Gel. Trl- 
nius Heterostegam Desv. spiculis triflorJs floribus bi- 
nis perfeclis disparatis jungit et Eutrianain vocat. 

1. J, apludoides. H. b. 1. 235. Chloris cur- 
tipendula Jacq. ed. gr. t. 7. Bouteloua racemosa La- 
gase, ehnch. 5, Dinebra carlipendula Cand. monsp, 
105. Cyuosurus secuodus Pursh am, 2. 728. Dineba 
secunda B. S. 2. 711. Farn. XIII. CHLORIDEAE. 

H. b. 1. 13. 

Spiculae, si biflorae, perfecte biflorae sunt. 

22. Leptochloa. H. b. 1. 52. 

1. L. domingensh'. H. b. 1. 52. Nees agr. 434. 
Pres}, reliq. 1. 288. Rhabdochloa domingeusis Beauv. 
agr. 84. !>22 CI. IV. Gramineae. 

2. JL. virgata. H. b. 1, 53. Necs agr. 434. 
Rhabdochloa vicgala Biam, 84. Folia mollia, flores 
superiores mulici. 

3. I/. filiformis. H. b. 1. 53. Eleusine flli- 
fonnis Jacq. ed. gr. t. 4. 

4. I/. tenerrima. H. b. 1. 270. Cynodon vir- 
gatus W. E. 90. 

23. Bineba. H. b. 1. 54. VaHe affinls Lep- 
lochloae, praeter characteres dalos et habitu diifert. 
Etymologia a deneb Arabum caudam significante. 

1. D. arabica. H. b. 1. 54. Jacq. fragm. t, 
121. /. 1. Leptocbloa arabica Kunth agr. 271. Hab, 
et in India orientali, ceteraque Africa. 

24. Chlor is. H. b. 1. 54. 

1. C/z/. petraea. H. b. 1. 55. T/iunJ. cop. 1. 
409. Äjvarrz /nc/. occ. 1. 194. Joc^. «c/, gr. /. 11. 
Eustachys petraea JVces agr* 419. Cynosurus pas- 
paloides Vahl symb. 1. 21. f. 27. PJ>. sp. 1. 416. 
Andropogon capense Houtt. Pßanzensyst. 12. t. 93. /. 
3. Caulis corapressus basi ramosus. Folia angusta 
brevia. 

2. Chi. suhmutica. H. b. 1. 55. Valvula ex- 
terior utique sub apice macronulala, mucronulo valvu- 
lae ila appresso, ut vix dignosci queat. Species nul- 
lum discrimen esse inter Eustachyn et Chlorin luculen- 
ter monstrat. Folia angusta longa. 

3. Chi. distichophylla. H. b. 1. 55. Cbloris 
tasciculata R. S. m, 2. 339. Eustachys distichophylla 24. Chloris. 223 

Nees agr. 418. Kunth gram. 1. 285. t. 54. Paspa- 
lum superbum Spreng, syst. 1. 241. 

4. Chi. radiata. H. b. 1. 56. FoHa vagina ci- 
liata. Spiculae subtriflorae ; glumella ferlilis basi pi- 
lis brevibus, jvalvula ext. superne marglne ciliafa, 
flos tertius iinperfectus. Chloris radiata Swartz occ. 

1. 201. H. Kunth n. g. et sp. 1. 266. Kunth gram. 

2. t. 179. Cynosurus scoparius Lam. enc. 2. 188. 

5. Chi. barbata. H. b. 1. 56. Folia pilis lon- 
gis ad exorlum latninae. Glumae valvae mucronatae, 
major glumellam hermaphroditam aequans. Glumella 
fertilis ut solet basi pilis stipata. Chi. barbata Swartz 
ind. occ. 1. 200. Nees. agr. 421. Jacq. ed. gr. 1. 
t, 8. Roxb. ind. 1. 331. Andropogon barbatus Linn. 
mant. 302. Chloris caribaea Spreng, syst. 1. 295. Hab. 
non solum in India orientali sed quoque in Antillis, 
Brasilia. Elegans gramen ob glumas glumellasque se- 
riceo splendore nitentes illam rubram hanc albam, ari- 
stis rubeotibus. 

6. Chi. pallida. H. b. 1. 56. Folia longius- 
cula scabra, ad exortum laminae ciliis longis. Glumae 
valvae altera aristato-acutata, nervus enim in acumen 
exit, altera simpliciter acutata. Glumella fertilis basi 
pilis stipata. Cilia in carioa valvulae exterioris floris 
perfecti nulla. Glumae glumellaeque albentes. Quae 
nomine Chi. polydactylae in hortis olim cultae fuere, 
hujus certe loci sunt plantae, nee minus quas hoc no- 
mine in Horto noslro colimus. Oniues vero exacte 
cum speciminibus Chi. pallidae in Hbrio Willd. con- 224 Cl. IV. Gramineae. 

gruunf. Chi. itaque pallida Willd. secundum Herb. 
Wind, certe Inic pertloet nee ad Chi. radiatam refe- 
renda est. Chi. polydactyla Jacq. ed. 1. 12. /. 9. no- 
stra planla est. — Varlelas glumis glumellisque pur- 
purascenllbus nomine Chi. compressae Cand. monsp, 
94. in horto colilur et hujus loci potius est, quam 
sequenlis. Jacquinus quoque Chi. compressum ad Chi. 
polydactylain suam referf. 

7, Chi. polydactyla. H. b. 1. 57. Sivartz ind. 
occ. 1. 199. Andropogon polydactylum Linn. sp. 
1483. Andropogon barbalum Linn. am. ac. 5. 412. 
Specles uti omnes olim Linnaeanae difllcillime extri- 
canda. Quae olim in Horlis colebantur (jam annis 
1780 — ^82 in Horto Schneckeriano privato Hildesiensi 
e seminibus Horti Argenloratensis) pertinebaot, uti 
jam dixi, ad Chi. pallidam Willd. Chloris polydacty- 
lae Willdenowius in Hbrio habet tria speclmina, pri- 
mum a Thunbergio, alterum absque nomine adscripto, 
tertium ab Humboldlio. Primum cum nostra specie 
in Horto olim vigente, nunc perdita, sat convenit a 
praecedente praesertim varietate purpurascente parum 
discrepans, nee nisi valvula glumellae fertilis exteriore 
latiore carina ciliata, ciliis brevioribus ac in margine, 
Talvulae adpressis. Tertium Humboldli specimen vero 
sat differt praesertim ciliis non solum in margine su- 
periore sed quoque laterali uodique patentibus, nee 
non toto floris habilu, ila ut synonymen Humboldlia- 
num excludere vellem, 

8. C/il, ciliata. H. b. 1. 57. Swartz ind. occ. 25. Dactyloctenium. 26. Eleusine. 225 

1. 197. Nees agr, 422.? Presl. rel. Flaenk. 1. 289. 
Nostra planla est Swarzii, llde speclminis, hiiic vero 
Neesii descriplio non conveiiit, exacte Preslii. 

9. Chi. infiata. H. b. 1. 58. GImuae valvula 
major aristalo-aculata, minor acutala. Glumellae fer- 
tilis valvula exterior carioa plerumqiie glabra, Interdum 
cilüs paiicis longis. 

10. Chi, truncata. H. b. 1. 58. Chi. elon- 
gata Poiret enc, suppl. 2. 236, Vaginae compressae 
laeviusculae, carina deplauata scaberrima, lamina mar- 
giue et inier nervulos aculeolis scabra. Gliimae valva 
altera multo major aristulato-acutata, altera multo mi- 
nor acutata. Valvula exterior glumellae ferliüs glabra, 
basi pilis paucis stipala. 

25. Dactyloctenium. H. b, 1. 58. 

1. D. aegyptiacum. H. b. 1. 58. Hb. Kunth 
n, gen. et sp. 1. 170. Eleusine aegypiiaca Pers. Cua- 
sone sie. 1. 85. at cital iconem Most. gr. 4. t. 28. 
quae Dactyloo sislit liltorslem. Tenore syÜ. neap. 40. 
Roxh. ind. 1. 343. Cynosurus aegypiius Sibth. gr. i. 
59. — Var. mucronata. D. mucronaEum H. b. 1. 59. 

2. D. aristatiim. H. b. 1. 59. An var. pr.? 
ad varietatem mucronatam perl/nens. 

3. D. prostratum. H. b. 1. 59. Et haec vi- 
detur varietas depauperata D. aegyptiasi, Enata quo- 
que e seminibus a Congo iluvio asportatis. 

26. Eleusine. H. b. 1. 60. 

1. E, coracona. H. b. 1. 60. Roxb. ind. 1. 

LinTi horius II, J' 226 Ci. IV. Gramineae. 

343. Trin. ic. gr. 1. t. 70. — Var. spicis paucis E. olU 
gostachya H. b. 1. 61. 

2. E. indica. H. b. 1. 60. Mich. am. 1. 64. 
Hb. Kunth n. gen. et sp. 1. 153. Trin. ic. t. 71. 

3. E. distans. H. b. 1. 61. El nunc dubia 
mihi plania, an species sil an varietas ? 

27. Bechmannia, H. b. 1. 61. Parapetala 
bifida. 

1. B, erucijormis. H. b. 1. 61. Mert. Koch 
germ. 1. 578. Endlich, poson. 1. 80. loachiraia pba- 
laroides Tenore neap. 16. t. 5. Farn. XIV. CYNODONTEAE. 

28. Cynodon. H. b. 1. 52. 

1. C. Bactylon, H.b. 1. 52. Mert. Koch germ. 

1. 473. Caudin helv. 1. 162. Hooker brit. 1. 57. 
Brown, nov. holt. 1. 187. Panicura Daclylon. Host. gr. 

2. t. 18. Engl Bot. t. 850. Sibth. gr. 1. t. 60. Roxb. 
ind, 1. 292. Paspalum Dactylon Lam. Cand. fr. 2. 
16. Agroslis linearis Retz obs. 4. 19. Jones Asiat, 
Bes. 4. 248. /^. sp. i. 375. Var. Cynodon linea- 
ris Pres!, rel. Haenk. i. 290. Panicum lineare Burm, 
ind. 25. t. 10. /. 2. l^. sp. 1. 375. Digitaria linea- 
ris Fers, syn. 1. 85. 29. Spartina. 30. Achnodon. 31. Phleum. 227 
Farn. XV. SPARTINACEAE. 

H. b. 1. 46. 

29. Spartina. H. b. 1. 46. Parapetala io 
Sp. stricta nulla, in Sp. cynosuroide adsnnf. 

1. Sp. cynosuroides. H. b. 1. 47. Tarapetala 
2 parva acuta. Sp. cynos. Roth Cut. 3. 11. LiniDO- 
lis cynosuroides Sprengel Act. Petrop. 2. 297. t. 6. 
Dactylis cynosuroides Linn. sp. 104. Sect. III. ÜNIEJLORAE. 

Inflorescentia paniculata monocUna. Spieu- 
lae umßorae. 

30. Achnodon. H. b. i. 165. In adnofa- 
tione lege : Glumellae valvulae niembranaceae nervo- 
sae, nervo mediano reclo, laleralibus curviuscuh's cum 
mediane combiuatis. 

1. J. arenarius. H. b. 1. 65. Pbleum arena- 
rium Mert. Koch germ. 1. 496. Hooker brk. 31. Gus~ 
son. sie. 1. 75. Pbalaris arenaria Cand. fr. 2. 8. £!ngl. 
Bot. t. 222. Crypsis arenaria Desfont. all. 1. 63. 

2. A. Bellardi. H. b. 1. 65. Phleum tenue 
Mert. Koch 1. 488. 

31. Phleum. H. b. 1. 68. 
Subgen. 1. Cenuinae. H. b. 1, c. 

P 2 228 Cl. IV. Gramineae. 

1. Phl. pratense. H. b, l.GS. Mert. Koch germ. 
1. 489. Gaudin heh: 1. 164. Cand. fr. 3. 6. Eng!. 
Bot. t. 1076. Trin. ic. 1, /. 5. 

rar. 1. Phl. nodosum H. b. 1. c. fj\ sp. 1. 355. 
Fl. dan. t. 380. Trin. ic. 1. t. 5. cfr. synonyina prae- 
cedentis, quibus accedunt Tenore syll. 34. Fhleuin 
nodosum Brot. lus. 1. 77. nam io Europa australiore 
varietas haecce tanlumtnodo occurril, nec Tbleuni 
pratense noslras, ob defectum pratorum, Habeo e Lu- 
sitauia spica longissima, caule tarnen basi tuberascente. 

J^ar. 2. Phl. Bertoloni, thyrso basI spicülis abor- 
tivis. Phl. Bertolonl Cand. monsp. 132. R. S. 2. 379. 
Gussonesic.i.73. Variefatein esse puto minus a Phl. 
nodoso discrepantem, quam hoc a Phl. pralensi. 

2. Phl. echinatum. Folia margine aspera. Thyr- 
sus cylindraceus, spicülis palentibus. Valvae basi ca- 
rina longa ciliatae recta Iruncatae, arristae valvae subae- 
quales ßexae. H. b. 1. 67. excl. synonymo Sibthorpii 
et nota. 

3. Phl. felinum. * Folia margim laevia. Thyr- 
sus ovalis oblongus aut subcylindra^^eus, spicülis pa- 
tentibus. Valvae carina ciliatae recta truncataef aristae 
Talva sat loogiores. Phl. felinum Smith gr. pr. 1. 42. 
Gussone sie. 1. 72. Phl. echinalura Pres!, sie. 25. 
Hab. in Graecia, Sicilia. Q. D. Diifert absque dubio 
a praecedeute specie, folia enim quae in illo margine 
sat aspera huic laevia sunt , spica crassior minus cy- 
lindracea, aristae longiores» 

4. Phl, alpinum. H. b. f. 67. Schrad. germ. 32. Crypsis. 229 

1. 184. Mert. Koch germ. 1. 490. Trin. ic. t. 2t. 
Gaudin hdv. 1. 165. Cand. fr. 2. 7. Engl Bot. t. 519. 
Suhgen. 2. Chilochloa H. b. 1. 67. 

5. Pill. Michelii. H. b. 1, 67. ^///on. nr. 2138. 
St/irfl(i. germ. 1. 187. t. 1. /. 2. Merr. er iToc/i 
ficrm. 1. 495. Ctmdin helv. 1. 169. Engl. Bot. 2265. 
Phalaris alpina Haenke in Jacq. coli. 2. 91. fVilld. 
Berl. Sehr. 3. 414. Cand. fr. 3. 9. Phleum phala- 
roideum Vill. delph. 2. 60. Phalaris phleoides Savi 
l>is. 158. 

6. Phl. cuspidatiim, ii. b, 1. 68. Phleum tri- 
gynuin Mert. Koch germ. 1. 496. Diu", a praececlente 
aristis valvarum longioribus. Ab hoc gramiue Irigyna 
non diversum : Phl. digynum in Horlo nostro quoque 
cultum. Phl. ambiguuni, Tenore neap. 3. 64. syll. 34. 
Gussone sie. 1, 75, Phl. Micheli Presl. gr. et cyp. sie. 
26. Phalaris alpioa Bivon. cent. 2. 46. exci. syn. 

7. Phl. Boehmeri. H. b. 1. 68. Wibel fVen~ 
heim. 125. Schrad. germ. 1. 186» Mert, Koch germ, 
1. 494. Phleum phalaroides Gaudin helv. 1. 168. Pha- 
laris phleoides Engl. Bot. t. 459. Fi. dan. t. 531, 
Cand. fr. 3. 9. Chilochloa Boehmeri Ten» syll, 35. 

Subgen. 3. Fhalaiidea. H. b. 1. 69. 

S. Phl. asperum, H. b. 1. 89. Vill. delph. 2. 
61. f. 2. /. 4. Cand. fr. 3. 7. Schrad. germ. 1. 185. 
Mert. Koch germ. i. 493. Gaudin helv. 1. 167. Gussone 
sie. 1. 74. Phleum viride Allion. ped. 2135. Phleum 
jianiculalum Huds. 26. excL syn. Engl. Bot. t. 1077, 

32. Crypsis. H. b. 1. 69. Valvula altera io 230 CI. IV. Gramineae. 

qulbusdem speciebus binervis tantum videlur ob cri- 
stulam nervi dorso innatam. 

1» C. aculeata. H. b. 1. 70. Schr.ad. germ. 1. 
169. Merr. Koch germ. 1. 474. Cand. fr. 3. 3. Gus- 
sone sie. 1. 72. SadK pest. 1. 66. Schoenus aculea- 
tus Linn. Cav. ic. 1. t. 52. 

2. C. schoenoides. H, b. 1. 70, Schrad. germ. 
1. 168. Mert. Koch 1. 475. Cand. fr. 3. 3. Gas- 
sone sie, 1. 72. Ciypsis arenaria Brot, lus, 1. 77. 
Fhleum schoenoides Cavan. ic. 1. t. 52. /. 5. 

3. C. alopecuroides. H. b. 1. 70. Schrad. germ. 
1, 167. Mert. Koch 1. 476. Sadkr pesih. 166. Gus. 
sone sie. 1. 71. Cand. fr. 6. 248. Crypsis macrosla- 
chya Brot. lus. 1. 78, 

33, Jlopecurus. H. b. 1. 70. 

1. y^. pratensis. H. b. 1. 71. Schrad. germ. 1. 
170. Merf. äoc/j g-crrri. 1. 478. GoMci/n ftW;'. 1. 144. 
Cand. fr. 3. 4. £ng/. ßo/. f. 759, Gussone sie. 1. 76. 

2. -^. ?iigricans. H. b. 1. 71. AI. pratensis^. 
Marsh, t. c. 1. 48. Ledebur alt. 1. 74, TFahlenb, ups, 
33. AI, repens Marsh, t, e. 3. 54. AI. arundinaceus 
Poir. enc. 8. 776. AI, ventricosus Pers. syn. 1. 80. 
Hab. in Russla merldionali, desertis Kirgisoruin, Sue- 
cia prope Holmiuia (Djurgards viken ). 

3. A. bulbosus, Folia supra striata scaberrima, 
Tagiua summa subinflata. Valvae obtusiusculae dense 
villosae basi conualae. Valvula superne pubescens, ari- 
>la valvam longe superans. — A. bulbosus Linn. sp. 33. Alopecurus. 231 

1665. TF. sp. 1. 356. Smith engl. 1. 81. Engl. Bot. 
12. 49. Trin. k. gr, 1. t. 40. Caml. fr. 3. 5. Gus- 
sone sie. 1. 76. Alopecurus prcitensis ßrot. las. i. 72. 
AI. lasioslachys H. b. 1. 71, Hab. in tota Europa 
auslrali. Variabiüs planla; io oostris caulis non est 
bul|josus, nee talem in Lusitania et Ilalia yidi, AI. ci- 
liatus Brot. lus. 1. c. quem ab. III. C. d. HolFmannsegg 
accepisse ait, nescio t[uo errore irrepslt, nam HofF- 
mannseggius nuniquam ejusmodi Alopecurum iuveuil. 

4. ^. agrestis. H. b. 1. 72. Schrad. germ. 1. 
171. Mert. Koch germ. 1. 479. Gaudin helv. 1. 144. 
Engl. Bot. t. 848. Cand. fr. 3. 4. In Europa auslra- 
liore non provenit. ' 

5. J* geniculatus. Harha virens. Caulis basi 
geniculatus. Vagina summa subinflala. Valvae oblu- 
sae carina longe ciliatae basi vix connatae. Valvula 
oblusa , arista infra medium valvam parum superans, 
A. geniculalus H. b. 1. 72, excL syn. Host. Schrad. 
germ. 1. 173. Mert. Koch germ, 1. 480. Engl. Bot. 
t. 1250. Cand. fr, 3. 4. Gussone sie. 1. 76. Aolhe- 
rae flavae. 

6. J. fulvus. * Herha glauca. Caulis bau ge- 
niculutus. Vagina summa subinflala. Valvae oblusae 
carina longe ciliatae, basi vix conualae. Valvula ob- 
lusa, arista in media valvam parum superans. Smith 
Engl. Bot. t. 1467. Ait. kew. ed. 2. 1. 147. ri^eihe 
Bot. Zeit. 1820. 443. Alopecurus paludosus Beauv. 
Mert. Koch germ. 1. 481. Alop. geniculatus Poll. pal 
n, 66. Host. gr. 2. 24. t. 32. Gaudin heJv. 1. 143. 232 Cl. IV. Gratoineae. 

Alop. subarislatus Mich. am. 1. 42. diif. arista bre- 
vissima. Hab. frequens id paludosis arenosls Euro- 
pae borealis, frequens circa Berolinum. 2|.. D, 

7. J. utriculatus. H. b. 1. 72. Schrad. germ. 
1. 514. Mert. Koch eerm. 1. 482. Gaudin hdv. 1. 
146. Gusson. sie. 1, 77. Si&th. gr. 1. f. 67. 5co/>. 
de/jc. 1. f. 12. Trin. ic. gr. 1. /). 46. Thalaris utricu- 
lata Linn. Cand. fr, 3. 10. Tozzettia Savi in Ust. Ann. 
24.50. Mem. Soc. ital. 8. 2. 477. Cornocopiae alo- 
pecuroides Lim. mant. 29. ff. sp. 1. 319. cjr. Smith 
Linn. Tr. 7. 29. 

34. Cornucopiae. H. b...l. 73. 

1. C*. cucuUatum. H. b. 1. 73. Sherardus gra- 
men e Sinyrna inisit ad Peliveriuui et Scheucbzerum. 

35. Colobachne. H. b. 1. 73. 

1. C. vaginata. li. b. 1. 74. Alopecurus Pal- 
lasii Trin. ic. gr. 1. t. 2. 

2. C. Gerardi. H. b. 1. 74. rhleum Gerardi 
-^///o^7. pedem. n. 2135. /iT. sj». 1. 355. Schrad. germ. 
1. 1S9. Cand. fr. 3. 7. Tenore syll. 34. Phleum ca- 
pilatutn Scop. carn. 2. n. 79. Alopecurus Gerardi 
Trin. ic. gr. 1. /. i, Hab. in Alpibiis australibus, 
iion iu Helvella (Gaudiu); in Italiae monte PoUino. 

36. Polypogon. H. b. 1. 75. 

1. P. monspeliensis. Vesfont. atl.i.Gd. Schrad. 
germ. i. 192. Mert. Koch germ. 1. 497. Gaudin 
hdv. 1. 193. Smith engl. 1. 83. Hovhr brit. 31. Cand. 
fr. 3. 5. Gussone sie. 1. 80. Nees a^r. hr. 406. Alo- 37. Gastridium. 38. Agrostis. 233 

pecurus paniceus Linn. sp. 96. Agrostis pauicea 7F. 
sp. 1. 128. Engl. Bot. t. 1704. Brot. lus. 1. 72. 
Plileuin crinitum Schreb. gr. 1. 151. t. 20. Sibtli, gr. 
1. 46. t. 62. riialaris cristaia Forsk. ang. 17. 

2. P. littoralis. H. b. 1,77. Mert. Koch germ. 
1. 490. Agrostis littoralis £fjg/. ^o/. t. 1251. 

37. Gast ri diu 772, H. b. 1. 76. 

1. Cr. lendigeruTTi, H. b. 1. 76. Gaudln heh. 
1.176. Hooker brit. 31. G. auslrale iJfcrf. iCoc/z germ. 

1. 501. Milium leudigerum Linn. sp. 91. Schreb. gr, 

2. 14. f. 23. /. 3. 5c/irac/. germ. 1. 194. Panzer 
in Sturm germ. 1. 26. 6. Smith engl. 1, 87. Engl. 
Bot. t. 1006. Gussone sie. 1. 54, Agrostis lendi- 
gera Cand. fr. 3. 18. Brot. lus. 1. 73. 

2. C muticum, H. b. 1. 230. Lowe/, gn//. 1. 
48. G. scabrurn Presl. sie, 21. Milium scabrum Gus- 
sone sie, 1. 54. Cfr. Triplachnen. 

38. J^rostis. H. b. 1. 77. 

1. ^. stolonijera. H. b. 1. 77. Gusson. sie. 1. 
57. A. stolonifera ß ^X y Cand. fr. 3. 23. A. alba 
/9 Smith engl 1. 93. Engl. Bot, t. 1332. A. alba 
Leers Herb. 21. ^ 4. /. 5. A. alba Loisel. gall. 1. 53. 
A. verlicillata Trin, ie. gr. 1. 36. (bona). Panicuia 
arcla i. e. pedicellis brevissimis , cbaractere constante 
optimo facile dislinguenda. Nescio cur Aucfores ple- 
Titpie neglexerint. Gramen in borealibus numquam 
crescens ultra Augliam non adscendit. Agr. frondosa 
H. b. 1. 77. üon dilfert nisi valvis luoge acutatis, 
(juae variaut. Dele synouvma , nam Agr. froudusa 234 Cl. IV. Gramineae. 

Tenor, syll. 42. ab Agr. frondosa Gussone sie. 1. 58. 
moiiente Gussooio differt, et A. froodosa Gussoni for- 
sllan hujus loci. Nomine A. decumbentis Hall. ill. 
accepimus, at Agr. alba decumbens Gaudin helv. 1. 187. 
ad sequentem perlinet specietn nee ad nostram. 

2. A. vulgaris. H. b. 1. 1%. Differt A. vul- 
garis ab A. alba, ligula Iruncata brevi quae in hac 
loDgiuscula obtusa ; tum quoque A. vulgaris otnoibus 
parlibus tenerior est. Vix diversas pulo. Cum vero 
plerique distinxerint, en Synonyma addenda. A. vul- 
garis Smiih br. 1. 79. eng/. 91. Engl. Bot. t. 16. 71. 
Schrad. germ. 1. 206. Mert. Koch germ. 1. 505. Gou^ 
din helv. 1. 190. Cand. fr. 3. 22. Gussone sie. 1. 56. 
Host. gr. 4. 34. t. 59. nimis magna. A. hispida IV. 
sp. 1. 370. Brot. lus. 1. 75. Agr. capillaris Leers 
horb. t. 4. /. 3. A. polymorpha Huds. var. Trin. ic, 
gr. t. 32. /. C. A. alba Linn. sp. 93. Smith br. 1. 81. 
ubi ab Agr. slolouifera ibid. 80. rite separavit, en^l. 1. 
93. ubi confudit. Engl. Bot. t. 1189. Schrad. germ. 1. 
209. Mert. Koch 1. 508. Gaudin helv. 1. 186. Cand. 
fr. 3. 22. GussoTiC sie. 1. 57. A. diffusa Host. gr. 
4, 32. t. 55. A. stolonifera ibid. t. 56. vix ad praec. 
A» sylvalica ibid. 33. t. 58. — P^ar. aristata. A. vinea- 
lis Schreb. spie. 47. Pioth germ. ed. 1. 2. 1. 82. Gme- 
lin bud. n. 101. Brot. lus. 1. 74. A. decumbens Host 
gr. 4. 31. t. 54. A. varia ibid. 33. t. 57. — Far. 
subaristütci. A. gigantea Roth germ. ed. 1. 2. 1. 83. 
Brot. lus. 1. 75. A. viuealls giganlea W. sp. 1. 369. 
A. compressa fj. sp. 1. 368. — Nomine A. variae co- 38. Agrostis. 235 

llmus varletalein an speciein, gluinellis oninlbus ari- 
statls, arista geniculala valvula ext, diiplo longiore, 
valvis violascentibus. 

3. A, capillaris. H. b. 1. 78. Linn. sp. 93. 
excl. sjn. Smith ic. 3. t. 54. Trin. 3. /. 25. 

4. A. canina. H. b. 1. 79. M.m. Koch gerrn. 
i. 512. Gaudin heh. 1. 181. Can,L fr. 3. 20. HooK 
brit. 32. Engl. Bot. t. 1856. Trichodiuui caDinurn 
Sehr ad. germ. 1. 198. 

5. A. 31ichauxii. Folia longiuscula et latiuscufa 
Vagina laevi. Paniciila effusa, lainis teuerrimis. Val- 
vae acutatae, ext. superne dorso scabra. Valvula ext. 
acuta mutica, interior obsolela. Agr. decuinbens H. 
b. 1. 80. sed nomen mutavl, cum tot Agrostides de- 
cumbentes nomine existant. Trichodium decumbens 
Mich. am. 1. 42. Pursh am. 1. 61. 

6. A. laxißora. Folia hrmuscula angusta vagina 
scabra. Panicula effusa ramis tenerrimis. Valvae acii-« 
tatae, ext. superne dorso scabra. Valvula ext. acuta 
mutica, interior obsoleta. A. laxiflora Richards app. 
3. Kunth gram. 2. t. 130. Tricliodiuui laxifloruui. 
Mich. am. 1. 42. Pursh am. 1. 61. Hab. in America 
boreali. Q. D. Valde affinis praecedenti, Semiua 
habemus a cl. Richardson. 

7. J. tenuifolia. H. b. 1. 80. Trin. ic. gr. l. 
t. 35. 

8. J. alpina. H. b. 1. 80. Gaudin heh. 1. 184. 
Agr. rupeslris All. ped. n. 2161. Cand. fr. 3. 21, 236 CI. IV. Gramineae. 

9. A. rupestris. H. b. 1. Sl. Gaudin heh. 1. 
178. A. alpina Cand. fr. 3. 20. A. festucoides nil. 
delph. 2. 76. 

10. J, elegans. H. b. 1. 81. Thore Journ. d. 
Botan. 2. 207. t. 8. /. 1. Trin. ic. gr. t. 26. 

39. Muehlenber^ia, H. b. I. 82. 

1. M. diffusa. H. b. 1. 82. 5c/ire6. gr.2. r.öl. 

40. Podosemum. H. b. 1. 82. UJula cba- 
»aclerem et repone : Glumella bivalvis, valvulae ae- 
fjuales, exlerior apice aristata. 

1. P. tenuiflorum. H. b. 1. S2. Cinoa tenüi- 
flora E. a. 1. 71. 

41. Cinna. Gluma bivalvis, vulvae inaequaks 
et subaequales, exterior minor, glumella breviores, iuter- 
dum ob apices acutatos longiores, inlerior subinde glu- 
mellae aequalis. Glumella hiya\\is, valvulae aequales, 
exlerior mutica aut sub apice mucronata. Cfr. Vilfam. 

Sect, 1. Vak'ula exlerior sub apice mucronata. 

1. C. arundinacea. Folia lata. Panicula nu- 
tans, spicuUs densis. Valvae aculalae dorso scabrius- 
culae, interior glumella fere longior. Glumella pedicel- 
lala, valvvilae laeves, C. arundinacea H. b. 1. 86. 
Schreb. gram. 2. 135. t. 49. Agroslis Cinna Pursh. 
amer. 1. 64. 

2. C. expansa. ^"^ Folia laliuscula. Panicula 
erecta; ramis palentibus, spiculis laxis. Valvae ari' 
stula brevissima lerminali dorso scabiiusculae, inlerior 
glumella feie lougior. Glumella sessilis, valvulae lae- * . 42. Sporobolus. 237 

ves. Hah. ia America septemlrionali occidentall. 2^. 
D. Semiua dedit cl. Dr. Richardsou. Caulis 2— 4 ped. 
allus violascens. Vaglaae laevlusciilae glabrae, ligula 
lougiuscula oblusa , lamina supra scabra infra scaber- 
rima ad 6 poll. longa 5 lin. lata. Panicula pedalis, 
ramis inagnis patenlibus, ramulis adpressis. Spiculae 
parvae 2 lin. longae compressae • glumae valva exte- 
riot glumella minor dorso antrorsum exasperata; io- 
terlor glumella parura longior, ulraque arlslula bre- 
■vissima, glumae valvula exlerior amplectens alteram 
laeviuscula, aristula parva semilineari sub apice, valvula 
interior parva minus convexa compressa laevis. Valde 
affinis praecedenti at habitu longe alieno. A Trevi- 
rano viro celeberrimo nomine Agrostis latlfoliae quo- 
que habuimus. 

3. C. sobolifera. Podosemum sobollferum H. 
b. 1. 83. Muehlenberglus Willdenowio misit. 

Stet. 2. Muiicae. 

4. C. fdiformis. Podoseraum foliosum H. b. 
1. 83. 

5. C. mexicana. Podosemum mexicanum H. 
b. 1. 84. Corrige errorem typographicum : Muehlen- 
bergia mexicana et repone; Agrosfis mexicana Linn. 
etc. Adde Muehlenbergia americana Trin. unifl. 189. 

6. C. glomerata, Podosemum glomeratum H. 
b. 1. 84. Agrostis setosa Muehknb. descr. 68. Val- 
vae et valvulae apice elongale minime vero aristatae, 
apices enim valvis valvulisque slructura simillimi. 

42. Sporobolus. H. b. 1. 87. Valvulae 238 Cl. IV. Gramineae. 

seinper glumella sat breviores, hinc llmites inler hoc 
gemis et praecedens non incerti. Valvae valvulaeque 
laeves ia hoc genere habilum differentem efficiunt. 

1. Sp. tenacissimus. H. b. 1. 87. repone loco 
Brown : Beauv, Vilfa tenacissima Hb. Kunth n. gen, 
et sp. 1. 138. Trin. ic. gr. 1. t. 60. Nees agr. 393. 
Agrostis tenacissima Jacq, ic. 1. t. 26. 

2. Sp. indicus. H. b. 1. 87. 

3. Sp. diandrus. H, b. 1. 87. Kunthlus sta- 
mina tria vidit, cfr. a^r. 213. 

4. Sp. minutißorus. H b. 1. 88. 

5. Sp. minutus. H. b. 1. 88. 

43. Phippsia, Gluma bivalvis, valva exterior 
obsokta, interior minuto. Glumella bivalvis, valvula exf. 
concava trlnervia. iulerior binervia subbicarinata. 

1. Ph. alß-ida. Vagina laxa, laraina brevis, h- 
gula nulla. Panicula tenuis ramls brevibus. — Phipp- 
sia algida Brown Chloris Melv. 27. Parry^s voy. 185. 
Agrostis algida PVahknb. läpp. 25. t. 1. a — s. Fl. 
dan. 1.1505. Solana, in Phipps voy. 200. Trichodiuin 
algidum Suensk. Bot. t. 545. /. 2. R. S. 2. 283. 
Vilfa algida Trin. ic. gr. 1. /. 83. Hab. in terris arcli- 
cis. O' T. 

44. Schmidtia. Panicula ramulls simpllci- 
bus fasciculalis saepe bracteatis. Gluma nulla. GlU' 
mella bivalvis, valvula exterior longior apice aristulata, 
interior binervis Ikarinata bifida. Slam. 2. — H. b. 1, 
90. Alteram valvulae partem esse gliiinellam unival- 45. Colpodium. 46. SturmJa. 47. Milium. 239 

rem posul , glumellam vero glumam. At Phippsiae 
analogia contrarium suadet. 

1. Schm. subtilis. H. b. 1. 90. Mert. Koch 
germ. 1. 361. Schm. utriculata Sternb. bot. Zeit. 1819. 
1. /. c. ic. loventores fralres Prefsl sec. illiislriss. C. 
d. Sternberg. 

45. Colpodium. H. b. 1. 90. Interdum ru- 
dlmentum setlforme floris superloris adesf. Quamvis 
cum Pois noncombinandum sit, altamen bis proximum. 

1. C. Steveni. H. b. 1. 90. Agrostis versico- 
lor Marsch, t. c. 3. 62. 

46. Sturmia. H. b. 1. 89. 

1. St. minima. H. b. 1. 89. Gaudin helv. 1. 
148. Slurmia verna Pers. syn. 1. 76. Chamagroslis 
minima Schrad. germ. 1. 158. Cand. fr. 3. 77. Knap- 
pia agrostidea JEngl. Bot. t. 1127. Knappia veroa 
Trin. k. gr. 2. t. 17. Milbora verna Mert. Koch germ. 
1. 476. Agrostis minima JLinn. sp. 93. Brot. las. 
1. 76. 

47. Milium. H. b. 1. 91. Adde diaracleri 
generico : Glumella demum cartilagluea seminiura in- 
cludens. Quam ob rem Paniceis associavit et alteram 
glumae valvam glumellam univalvem neutram posuit 
Kunlhius, cfr. ogr. 66. ' 

1. M, effusum. H. b. 1. 90. Linn. sp. 90. 
Schrad. germ. 1. 197. Mert. Koch germ. 1. 500. II. 
dan. t. 1143. Engl Bot. t, 1106. Gaudin helv. 1. 240 Cl. IV. Gramineae. 

175. Gussone sie. 1. 55. Agrostls effusa Cand. fr. 
2. 20. 

2. M. confertum. H. b. I. 91. Species a MIII. 
dlct. nr. 4. e Prodr. Leyd. (Paradisi balavi prodr. ?) 
desuinla , addito synonymo Schleuchzeri. Haec nil 
nisi varlelas videlur, a Gaudin heb. 1. 176. cilata» 
Wilhl. sp. 1. 360. el Hoffm. germ. 33. speciem rece- 
perunt. Tum van Hall ia syn. gramin. indigen. p, 32. 
M. vernale descripsit pavutu, panicula depauperala ra- 
mis adpressis, caule scaberrlrao, vaginis scabris, et ico- 
nem dedit baud oplimam. Cum a M. vernali difFe- 
rat; Blerlet in JDumert. agrost. 136. t. 13. /. 49. M. 
scabrum dixit, Courlois in ßor. belg. 1. 49, nornen re- 
linet, at M, conferlum Willd. citat. Certe differt a 
Milio effuso stalura tola multo minore, foliis brevibus, 
scabrltie insigni. Habeo planlulam e Calabria io om- 
ulbus conveuientem. Ne coüfusio oriatur M. scabrum 
dixerim. 

3. M, vernale. H. b. 1. 92. Agrostis verna- 
lis Poiret. enc. suppJ. 1. 259. 

48. Urachne. H. b. 1. 92. VaWulae semi- 
nium demum arcte includunt, Si 31ilium Paniceis ad- 
ditur, Urachne separari non polest. 

1. U. paradoxa. H. b. 1, 92. Pipiatherura pa- 
radoxum Mert. Koch germ.. 1. 501. Milium para- 
doxum Schrad. germ. 1. 196. 

2. U. coerulescens. H. b. 1. 93. Piptaiherum 
coerulescens Beauv. agr. t. 5. /. 10. fliilium coeru- 
lescens Schousb. marocc. 1. 34. Tenore syll. 39. Gas- '49. Triplachne. ' 241 

snne. sie. 1. 55. Smith gr. pr. 1. 45. Agroslis caeru- 
lescens. Cand, fr. suppl. 250. 

3. U. multiflora. H. b. 1. 93. Milium mul- 
tiflorum. Cavanill. Dtmonstr. bot. 36. Schrad, germ, 1, 
195. Mert. Koch germ. 1. 501. Gussone sie, 1. 55. 
Agrostis uiiliacea, Cand. fr. 3. 17. Brot. lus. 1. 74. 

4. ^. frutesceJis. H. b. 1. 93. Multo major 
praecedente et robuslior, folia angustissima longissi- 
ma laevia , pedunculi inferiores steriles eleganter in- 
volucrantes. Miror nee hanc speciem nee praeceden- 
tem in Tenorii Sylloge plantarum neapolitanarum in- 
dicatam esse, cum tarnen frequentera circa Neapolin 
viderim ürachnen fruteseentera. 

5. U, melanosperma. H. b. 1. 94. Oryzo- 
psis asperifolia. Michaux amer. 1. 51. t. 9. Oryzopsis 
melanocarpa. Muehlenberg. gram. 79. 

6. U. leucosperma. H. b. 1. 94. Kunihius 
flgr. 2. 176. cum praecedente conjungit, nee repugno. 
Oryzopsis mutica Rn. alt. 1. 41. est U, leucosperma 
cui aristae procul dubio deciderunt, hinc in H. b. 
1. c. omisi. 

49. Triplachne. Panlcula spiciformis. Ola- 
ma bivalvis, valvae muticae subaequaks, glumella multo 
longiores. Glumella bivulvis, valvulae inaequales, ex- 
lerior aristis binis terminalibus et tertia basilari genicu- 
lata inferne torta; iülerlor minor complicata. 

1. ■//'. nitens. Folia brevia. Thyrsus oblongo- 
cylindraceus. Glumae valvae lanceolatae acutae ca- 
rina scabrae, glumellae valva exterior amplectens alte* 

Link horiUü IT. O H2 Cl. IV. Gramineae. 

ram hirla, iiiterlor alba membranacea. — Agroslis 
nilens Gussone sie. 1. 59, Habilu simillima Gaslridio 
et forlassis cum ipso conjüngenda , ifa ut fiat genus 
naturale, »juamvls nolis botanicis discrepans. 

50. Vilfa. Vil'fe. Gluma bivalvis, valvae 
imillcae, iuterior glumellae subaequalis. Glumella bi- 
valvis, valvae subaequales rauticae. — Genus inter 
Agrostidem et Sporobolum interniedium, ab hoc glu- 
juae loügitudine et tolo habitu discrepans, ab illa ae- 
(jualilate valvularum. 

1. F. pungens. Trin. ic. gr. 1. t. 47. Todo- 
semum pungens. H. b. 1. 84, Agroslis pungens. Ca- 
van. IC. 2. t. 114. Cand. fr. 3. 23. Tenore syll. 43. 
Gussone sie. 1. 58. Sporobolus pungens. Kunth. gram. 
1. 68. agr. 210. 

2. y. virginica. Beauvois aar. 16. Hb. Kunth 
u. gen. et sp. 1. 137. Trin. ic. gr. 1. t. 48. Podose- 
mum virginicujn, H. b. 1. 85. Agroslis virglnica. 
Lin. sp. 1. 24. Labill. nov. Holl. l. 2. t. 23. Sporobo- 
lus virginicus. Kunth. gr. 1. 167. agr. 210. Claylo- 
nus invenlor, qui Gronovio oblulit, fi. virgin. 507. 
Pursh arner, 1. 64. Agrostin pungentem habet et hinc 
synonymon Agr. virginicae Willd. addit , nee non 
Schreberi iconern laudat, ulramque igitur speciem con- 
tra Naturam combinat. 

51. ^ nemag" rostis. H. b. 1. 85. 

1. J. Spica venti. H. b. 1. %b. Agrostis Spica 
venli. Siluad. gerrn. 1. 203. Mert. €t Koch germ 1. 
504. Gaudin. iitlv. i. 183. Engl. Bot. t. 951. Cand. 52. Aristida. 53. Stipa. 243 

/r. 3. 18. Gussone sie, 1. 60. ex Preslio, ipse iion vi- 
dit. Gramen in australiorlbus Europae non repe- 
riundum. 

2. ^. interrupta. H. b. 1. 86. Agrostis in- 
terrupta Sehr ad, germ. 1. 104. Mert. et Koch germ. 1. 
504. Gaudin. helv. 1. 184. Cand. fr. 1. 18. Brot, 
lus. 1. 73. (unico tanlura loco a me reperta). 

52. Aristida. H. b. 1. 95. 

1. J. canariensis. W E. 99. A. coerules- 
cens. H. b. 1. 95, excl. syo. Aristidae et Chaetariae 
coerulescentis. A. divaricata Jacq. ed. gr. 1. 7. t. 6. 
Chaetaria canariensis. Nees agr. 387. Hab. in Cana- 
riis, Brasilia, Aegypto, nam A. nutaus ab Ehrenber- 
gio inissa vix ab A. canariensi differt. 

2. A. divaricata. H. b. 1. 96. Chaelaria di- 
■varicala. Nees agr. 387., qui nostram cum planla Hb. 
Kunthii combinat. Hab. in Brasilia. 

53. Stipa. H. b. 1. 96. Antherae et in hoc 
genere basi saepe fasciculo püorum brevi. Arista 
basi articulo cum valvula juncta est , hinc articu- 
lata dicta. 

1. St. pinnata. H. b. 1. 96. Linn. sp. 115. 
Schrad. germ. 1. 229. Mert. et Koch germ. 1. 531. 
Gaudin helv. 1. 172. Engl. Bot. t. 1356. Caud. fr. 
3. 27. Gussone sie. 1. 132. Sibth. pr. gr. 1. 65. 

2. St. capillata. H. b. 1. 96. Unn. sp. 116. 
Schrad, germ. 1. 231. Mert. et Koch. 1. 532. Host^ 
gr. 3, 4. t. 5. Gaudin helv. 1. 170. Caud. fr. 3. 27. 

Q2 2U Cl. IV. Gramineae. 

supph 257. Tenor e syll. 52. Sibth. pr. gi\ 1. 65. 
( Byzanllo ). 

3. St. gigantea. H. b. 1. 97, 

4. St. tortilis. H. b. 1. 97. r>e&jont. all 1. 
99. t, 31. /. 1. Carjr/. fr. suppl. 257, Gussone sie. 1. 
133. St. paleacea. S/if/?. gr. 1. t. 86. 

5. St, arenaria. H. b. 1. 97. Macrochloa are- 
uaria Kunth. gram. 1. 59. agr. 179. ob ortum aristae 
separatuDi genus. A Stipa tenacissiraa maxlme, prae- 
serllm magniludiue dilTert , nam revera arislam 
habet decles saepe longlorem basi glabram nee in 
parte torta pilosam ut in sequente, cfr. Kunth. agr. 
I. c. Arisla sub apice biüdo inserta est. 

6. St. tenacissima. H. b. 1. 98. Linn. am. 
ac. 4. 266. sp. 116. Loeß. it. 118. Desfont. atl. 1. 
t, 30. Brot. las. 1, t. 86. Sibth. gr. pr. 1. 65. Ma- 
crocLloa tenacissima. Kunth. gram. 1. 59. agr. 179. 
Arista sub apice biüdo exorllur. i 

7. St. Aristella. H. b. 1. 98. Mzrt. Koch, 
germ. 1. 532. Gouan ill. 3 t. 1 /. 3. Cand. fr. 3. 28. 
Cussone sie. 1. 133. 

8. St. Striata. U, b. 1. 98. Apex acutus val- 
vae non arista diceuda. 

9. St. sibirica.^ Folia plana deraum involuta. 
Panicula ramis arreclis. Valvae inaequales in acu- 
men tenuissimum exeuules. Valvula ext. pilis densis 
arrectis subpalulis, arisla glabra basi torta, int. minor 
angiista. — ham. Hl. 1. 158. Lcdeb. alt. 1. 82. icon. 
/)/. VOSS, t, 99. Avena sibirica. Linn sp. 117. JV. sp. 54. Lasiagrostis. 55. Qalamagrostis. 245 

1. 443. Fesluca gliimis unlfloris elc. Gmel. sib. i. 
114. t, 22. (bona). Hab. in Sibiria , a Jenisei orien- 
tem versus (Gmellu), ad fl. Tscharysch (Ledeb.). 
Fasciculi pilorum minuti in antberis« 

10. St. B.ichardsoni. '* Folia convolula. Pani- 
cula expansa. Valvae inaequales apice in acumeo 
breve tenuissiuium exeuntes. Valvula ext. pilis bre- 
■vibiis adpressis sparsis, arista basi torta pubescens» 
superue scabra. — Hab. in America boreali occiden- 
tali. O, T. Dr. Ricbardson semina misit. Grameu 
2 — 3 pedule. Folia pleraque radicalia brevia convo- 
lula , caulina pauca, vagina laxa striata glabra et lae- 
vis meinbranaceo - marginata, inembrana in b'gulam 
rotundatani exeunle, lamina brevis striata. Panicula 
ramis paucifloris elongatis patentibus scabris. Valva 
major 4 lin. longa coerulescens versus marglnem alba 
splendens. Valvula ext. glnma minor fusca demum 
nigresceuSj arisla basi torta 4 lin. longa, superiore parle 
recta 5 — 6 lin. longa. 

^^. Lasia^rostis. H. b. 1. 99. Characler 
in arista basi baud articulata positus est. 

1. L. Calamagrostis, H. b. 1. 99, Siipa Ca- 
lamagrostis. iUerf. Koch. germ. 1. 533. Gaudin helV' 
1. 172. Calamagrostis argentea. Cand. fr. 3. 25. 
Arundo speciosa. Tenore syll. 42. 

55. Calamagrostis. H. b. 1. 100. 

Div. 1. arista dorsalis. 
1. C. epigeos. H. b. 1. 100. Cand. fr, suppl, 
257. Arundo epigeos. Men, Koch, 1. 520. Gaudin 246 Cl. IV. Gran^ineae. 

hdv. 1. 194. Eng}. Bot. t. 404. Gussone sie. 1. 136. 
Brot. Ins. 1. — Habemus ex horto Dorpateiisi Cala- 
magroslin caule vaginisque scaberrimis , ceterum C. 
epigeio similem. 

2. C. Halleriana. H. b. 1, 100. Cand. fr. 
suppl. 256. Arundo Halleriana. Gaudin helv. 1. 197. 
Arundo Pseudo- Phragmites Mert. Koch germ. 1.521. 
Calamagrostis varia Host. gram. 4. 27. f. 47. Fre- 
quentissimum gramen in monlibus Germaniae altiori- 
bus, im Erzgebirge, im Fichlelgebirge etc., nee in Al- 
pibus Helvetiae et adjucentibus rarum. 

3. C. varia. H. b. 1. 101. C. arundinacea. 
Cand. fr. 3. 25. Arundo varia. Mert. Koch germ. 1. 
523. Arundo montana. Gaud. helv. 1. 200. Calama- 
grostis montana. Host. gr. 4. 27. t. 46. Deyeuxia 
varia Kunth. gjam. 1. 75. agr. 242. Calamagrostis 
sylvatica Host. Arundo Hostii R. S. cfr.jH. b. 1. c. spi- 
culis minoribus hujus loci non videtur, nee varietas. 

4. C. confinis. H. b. 1. 101. Deyeuxia? con- 
finis Kunth. gram. 1. 76. agr. 233. Processus pilife- 
rus sat longus. 

5. C. acutiflora. H. b. 1. 102. Arundo acuti- 
flora. Mert. Koch germ. 1. 524. Oeyeuxia acutiflora. 
Kunth. agr. 243. 

6. C. hangsdorfi. H. 1). 1. 102. Deyeuxia ? 
Langsdorfi Kunth. gram. 1. 77. agr. 243. Processus 
piliferus nuUus. Panicula oblonga. 

7. C. sylvatica. H. b. 1. 103. exd. syn. Cal. 
montanae Host, et Arundlnis montanae R. S. C. sylv. 55. Galamagrostis. 247 

Cand. Jr. 6. 253. Aruiido sylvatica Mert, Koch germ, 

1. 525. Gaud. Iielv. i. 199. Galamagrostis arundi- 
nacea. Rvth. germ, 2. 1. 89. 

8. C. Stricta. H. b. 1. 103. Amodo stricla. 
Timm in SiemsSen's Magaz. f. d. Naturk. Mecklenb. 

2. 236. Mert. Koch germ, 1. 522. Sturm germ. H. 
29. Engl Bot. t. 2160. Deyeuxia neglecla. Kunih. 
gram. 1. 76. agr. 242. 

9. C. tenella. H. b. 1. 103. Kmih. agr. 238. 
Arundo tenella, .\.Mert. Koch gr. 1. 521. Agrostis 
pilosa. Gaudin helv. 1. 185. Calamagroslis alpioa. 
Host. gr. 4. 30. f. 51. 

10. C. retrofracta, Tanicula effusa. Valvae 
aequales longissime acutatae ut fere arlsfatae glumdla 
duph longiores. Valvula ext. longior oblusiuscula pi^ 
lis sparsis, piU fasciculorura glufnella multo brevioreSy 
Processus piliferus sat longus, — Agrostis retrofracfa. 
H. b. 1. 79. Hab. in Nova Hollaudia nee Nepalia. 
Deyeuxia retrofracta Kunth. gr. 1. 77. agr. 245. 

D/V. 2. Arista terminalis aut subterminalis 
aut nulla. 

11. C. lanceolaUi. H. b. 1. 104. Roth germ. 
1. 34. Cand. fr. 3. 26. 6. 256. Kunth. agr. 104. 
Arundo Calamagroslis. Linn. sp. 121. Schrad. germ. 
1. 214. t. 4. /. 4. Mert. Koch germ. 1. 518. Gaudin 
helv. 1. 198. Engl Bot. t. 403. et t. 2169. Exclude 
H. b. 1. 104. synon. Calamagroslis alpinae Hosl. et 
Agrosl. spuriae R. S. uec non characleres addilos ne- 
cio quo errore liuc relalos , nam pili gluuiellam cir- 248 CI. IV. Gramineae. 

circum circa ciogunt in fasciculos duos laterales aggre - 
gati, processu nullo. 

12, C. littorea. H. b. 1. 104. Cand. fr, 6. 
255. Calam. laxa, Host. etc. Arundo littorea. Mert. 
Koch germ. 1. 519. Arundo Pseudo-Phragmiies. Hall, 
fil. Roem, Ar eh. 1. 2. 10. Gaudin helv. 1. 196. 

56. Jmmophila, H. b. 1. 245-. 

1. A. arenaria. H. b. 1. 245. "^Arundo arena- 
ria. Linn, sp. 121. Mert. Koch, i.' 525. Engl Bot. 
t. 520. Fl. dan. t. 917. Gussom sie. 1. 136. Cala- 
magrostis arenaria. Cand. fr. 3. 24.^' Brot. las. 1. 87. 

2. A. baltica. H. b. 1. 245. Arundo baltica. 
Schrad, germ. 9. 223. t. 5. f. 3. Fl. dan, t. 1654. 
Mert. Koch germ. 1. 624. 

57. Chaeturus. H. b. 1. 106. 

1. Ch. fasciculatus. H. b. 1. 106. Polypo- 
gon fasciculatus. Pers. syn. 1. 80. Agrostis articulata. 
Brot, Im. 1. 73. 

Affinitate naturali bujus loci est, sed charactere 
ad Paniceas accedens sequens: 

58. Bactylogramma. Spiculae semibiflo- 
rae. Glumu bivalvis , valvae subaequales , glumellis 
longiores. Glumella hermaphrodita bivalvis , valvula 
exterior convexa nervosa mutica, int. convexa. Glu- 
mella neutra aut mascula bivalvis, ext. carinalo- con- 
vexa , interior subJmplexa , valvulae omnes muticae. 
Cinnae similllmum genus cbaracters discrepans. 

1. D. cinnoides'. Caulls erectus parum ramosus. 
Folia scabra. Panicula teuuis slomerala. Valvae sub- 58. Dactylogramma. 249 

aequales lougissime acutatae quasi arislatae, glumella 
longiores. Valvulae subaequales pilis longis adpressis 
ad marginem , iuterior subcarinata. Caulis sub terra 
repens, 2 — 3 pedes altus parum ramosus, ioferne 
pilis brevissimis pubescens, superne subpubescens. 
Vaginae striatae antrorsutn scabrae, lamina prae- 
sertlm superioruin brevis valde scabra , ligula bre- 
Tis truncata. Panicula 2 — 4 poH. longa, rarnis sub- 
distautibus brevissimis superne approximatis , raraulis 
conglomeratis. Spiculae parvae lin. longae biflorae, 
glumae valva ext. parum brevior, utraque valva 
crassiuscula longa acutata virens apicibus violascenti- 
bus striata. Florls neutrius rarius masculi valvula 
exter. carinato - convexa acuta amplectens alteram, pi- 
lis versus marginem longis adpressis, valvula interior 
subaequalis inclusa subimplexa acuta. Floris lierma- 
pliroditi valvula ext. carinato -convexa acuta; interior 
convexa nervosa. Flos uterque basi glaber, Hab. 
in America septentrionali occidentali Q. D. Dr. Ri- 
chardson semina misit. 

Leersia cbaractere b. I. Fhalarideis adjungendum 
gramen. 

Sectionis tertlae unicum tanlum habemus farai- 
liam scilicet : 

Farn. XVI. AGROSTIDEAE. 

Vix in plures separanda. Achnodon et quoque 
Plileum ad Phalaridem quidem accedunt, at Pblei af- 
fiuitas cum Alopecuro et hujus cum Agioslide uimis 
magna est, qnae separalionem suaderei. 250 Cl. IV. Gramineae. 

Farn. XVIL LAGÜRINAE. 

Gluma vllis involucrala arlstata. 

59. Lagurus. H. b. 1. 235. 

1. Li, avatus. H. h. 1. 235. Linn. sp. 119. 
Sehr od, germ. 1. 227. Mert. Koch germ. 1. 534. Engl. 
Bot. t. 1334. (iu Giiernsey). Cand. fr. 3. 28. Gussone 
sie. 1. 131. Brot, las. 1. 88. Srrüth gr. 1. 68. Sect. IV. SÜBTRIFLORAE. 

Inßorescent'ia paniculata interdum spidformis. Spi- 
culae ßore fertili unicoy reliqui valvulis indicati aut 
distincte masculi. Farn. XVlir. PHALARIDEAE. 

Flores ueutrl valvulis solis indicati. 

60. PL Anthoxanthum. H. b. 1. 232. 

1. J, odoratum. H. b. 1. 232. Linn, sp. 40. 
Schrad. germ. 1. 77. Mert. Koch. germ. 1. 363. Gau- 
din helv. 1. 61. Fl. dan. t. 666. Engl. Bot. t. 647. 
Cand. jr. 3. 2. Gussone sie. 1. 21. Brot. lus. 1. 32. 
Trin. ic. gram. 1. /. 14. 

2. ^. amarum. H. b. 1. 232. A. odüialum 
aioaruin Trin. ic. J. f. 15. 61. Phalaris. 251 

3. A. OVatum. FoHa glubra loage clliata. Thyr- 
sus densiflorus. Valvae valvulaeque pilosae, arlsla 
\alvulae ueutri aequalis. H. b. 1. 232. exd. syn. A. 
graciüs Lagasc. eh 2. Trin. ic. gr. 1, t, 16. 

4. A. ^racile, * Folia pubescenUa. Thyrsus la- 
xiflorus* Valvae valvulaeque glaberrimae laevissi- 
ruae , arista valvulae ueutri aequalis. — A. gracile 
Bivon. Bernard, sie. man. 3. t. 1. /. 1. Gussone sie. 1, 
21. Trin. ic. gr. 1. t. 13. 

61. Phalaris. H. b. 1. 62. Valvulae 2 in- 
termediae flores neutros indlcant. 
Sect. 1. H. b, 1. 63. 

1. Ph. canariensis. H. b. 1. 62. Linn. sp. 79. 
Schrad. germ. 1. 177. Mert. Koch. germ. 1. 485. Gau- 
din heh. 1. 161. Engl Bot. t. 1310. Cand. fr. 3. 10. 
Gussone sie. 1. 70. Brot, lus 1. 70. Sibth. gr. 1. t. 55. 
Trin. ic. gr. 1. t. 74. 

2. Ph. minor. H. b. 1. 62. Retz obs, 3. 8. 
Gussone sie. 1. 70. Trin. ic. gr. 1. t. 79. Phalaris 
aqualica Ait. kew. 1. 56. Schrad. germ. 1. 179. Mert. 
Koch. 1. 485. Brot. lus. 1. 80. Sibth. gr t. b7. 

3. Ph. coerulescens. H. b. 1. 63. txcl. syn, 
Ph. nitidae Pres}. Desfont. atl. 1. 56. Gussone sie. 1. 
68. pJ. var. 22. l'h. luberosa Linn. mant, 3. 557. 
P. varlegafa Sprengel u. Entdeck. 2. 101. PI. nitida 
Presl. 1. c. Gussone sie. 1. 70. est Ph. brachystachya 
mea, uli rede Trinius. Et e Sardiuia habemus. 

4-. Ph. microstachya. Cand, cat, 131. Trin. 252 Cl. IV. Gramineae. 

ic. gr. 1. t. 77. Pb. iatermedia Bosc. enc. svppl. 
1. 300. 

5. Ph. paradoxa, Linn. ßl. dec. 35. /. 18. 
Schrad. germ. 1. 405. Mert. Koch germ. 1. 406. Cand. 
fr. 3. 10. Gusson. sie. 1. 71. Brot. lus. 1. 79. Sibth. 
gr. 1. t. 58. Trin. ic. gr. 1. t. 82. 

Sect. 2. H. b. 1. 62. 

6. P/i. arundinacea. H. b. 1. 62. Llnn sp. 80. 
Schrad. germ. 1. 180. f. 6. /. 5. Mert. Koch germ. 
1. 187. Gaudin helv. 1. 260. Engl, Bot. t. 402. Tcnore 
suppJ, 35. Bror. /us. 1. 80. Culamagroslis colorala 
Cand. fr. 3. 28. 

62. Leersia. H. b. 1. 107. 

1. Z.. oryzoides. H. b. 1. 107. Swariz ind. 
occ. 1. 132. in nct. Schrad. germ. 1. 76. Mert. Koch 
germ. 1. 483. Gaudin helv, 1. 141. Cand. fr. 3. 11. 
Phalaris oryzoides Linn. sp. 81. (nee Lum. cfr. H. b. 
1. c.) Asprella oryzoides Lam, i//. 1. 162. (nee Linn.) 

2. L. virg-inica. H. b. 1. 107. Leersia ory- 
zoides Michaux am. 1. 39. Farn. XIX. HOLCOIDEAE, 

Fiores distincli masculi. 

63. Hole II s: H. b. 1. 125. • 

1. H. lanatus. H. b. 1. 125. iinn. $/;. 1485. 
Schrad. germ. 1. 251. Mert. Koch germ. 1. 550. Gau- 
din heh'. 1. 342. Fl. den. t. 1181. S,'/ij/. L^or. ^ 1169. 64. Hierocliloa. 65. Arrhenatherum. 253 

Tenore syll. 58. Brot. lus. 1. 97. Avena lauata Cand. 
fr. 3. 41. 

2. H. mollis. H. b. 1. 125. Unn sp. 1485. 
Schrad, germ. 1. 249. iJffr/. äoc/j germ. 1. 551. Gau- 
dm /le/v. 1. 345. £r?^/. ^or. f. 1170. Terjore syll. 58. 
ßrof. lus. 1. 97. Avena inollis Cand. fr. 3. 41. 

64. Hierochloa. H. b. 

1. i/. horealis. H. b. 1. 126. Mm. Koch, 
germ. 1. 548. Book. brit. 38. (Scotia) H. odorata 
Wohknb. ups. 32. Holcus odoratus Linn. suec. 263. 
/fl/)/). 29. Holcus odoratus repens SdiJcuhr. Handb. 3. 

522. t. 344. Avena odorata /9. Canc/. /r. 3. 42. 

2. //. üustralis. H. b. 1. 126. Merr. KocK 
germ. 1. 548. Holcus odoratus Schku.hr Handb. 3. 

523. t. 344. Avena odorata var. «. Cand. /r. 3. 42. 

65. Arrhenatherum. H. b. 1. 124. 

1. A. avenaceum. H. b. 1. 124. A. elalius 
iUerf. XbcA g^erm. 1. 546. Gaudin. hdv. 1. 342. Hol- 
cus avenaceus Scop. carn. n. 1239. Schrad. germ. 1. 
247. Engl. Bot. t. 318. Avena elalior L'mn. 117. 
J7. c/fln. t. 165. Canrf. /r. 3. 41. 

2. A. bulhosum. H. b. 1. 124. A. elalius ß. 
Mitt. Koch 1. c. Avena elatior ß. Schreb. gr. 1. 25. 
Holcus bulbosus Schrad. germ. 1. 248. Host. gr. 4. t. 
30. Avena bulbosa. Fers. syn. 1. 110. Gusson. sie. 
1. 130. 

3. ^. pallens. H. b. 1. 124. Loco Lhm. lege 
JL/aiä. Avena setifolia Brot, lus. 1. 108. est var. 254 CI. IV. Gramineae. 

flosculo masculo in herrnaphrodilum mulalo et terlio 
neutro adicto. Sect. V. MÜLTIFLORAE. 

Tanlculatae muUiflorae H. b. 1. 108. Farn. XX. AVENAGEAE. 

H. b. 1, 108. 

66. Avena, H. b. 1. 108. 
Subgen, 1. Genuinae. H. b. 1. 109. 

1. J. sativa. H. b. 1. 109. Linn. sp. 118. 
Mert» Koch germ, 1. 556. Cand. fr. 1. 34. Avena 
a*^raria mutica Brot. lus. 1. 106. 

2. J. nuda. Linn. sp. 118. W. E. 122. R. S. 
2. 669. Schrad. germ, 1. 372. Mm. Koch, germ. 1. 
558. Host gr. 3. 30. t. 43. Cand. fr. 3. 34. 

Vor, chinensis. A. chinensis H. b. 1. 109. 

3. J. Orientalis. H. b. 1. 109. Schrad, germ, 
1. 371. Mert. Koch 1. 557. 

Var. nuda. A. nuda H. b. 1. 110. excl. syn. 

et natu, 

Subgen. 2. Verae H. b. 1. 110. 

4. A. striß'osa. H. b. 1. 110. expunge nomen 
Linn. Schreb. spie. 52. Host. gr. 2. 41. t. 36. Schrad. 
germ, 1. 368. Blert. Koch germ. 1. 557. Engl. Bot. 66. Avena. 255 

/. 1266. Cand. fr. 3. 40. A. agraria Brot. lus. 
1. 105. 

5. J. brevis. H. b. 1. 110, Roth. germ. 1. 
40. 2. 108. Schrad. germ. 1. 369. Mert. Koch 1. 555. 

6. y/. fatua. H. b. 1. 111. Linn. sp. 118. 
Schreb. gram. 1. t. 15. Schrad. germ. 1. 373, Mert. 
Koch 1. 884. F/. dan. r. 126. £ng/. Bof. t. 2221. 
Gaudin helv. 1. 330. Cand. /r. 3. 34. Gussone sie. 
1. 128. 

7. J. sterilis. H. b. 1. 111. Linn. sp. 118. 
Sc/irad. germ. 1. 370. Merr. jRTocä. germ. 1. 559. 
/iosr. gr. 2. 42. f. 67. J5rof. lus. 1. 108. Avena fa- 
tua slerilis. Cand. fr. 3. 55. 

8. -^. hirsuta. H. b. 1. 111. Üo«ä. Cafo/. 3. 
19. A. alheranlba Vresl. sie. 30. Gussone sie. 1. 128. 
In Lusitania et Italia legi. 

9. J. planiculmis. H. b. 1. 112. Schrad, 
germ. 1. 381. t. 6. /. 2. Mert. Koch germ. 1. 367. 
Hooker brit, 51. (Ins. Arran) 

Subgen. 3. Stipaceae. 

10. ^. if^/2W/6'. H. b. 1. 112. Moench. Meth. 
195. 5c/jrad. germ. 1. 375. Merf. ÄocA germ. 1. 570. 
Güuc/m /le/f. 1. 335. Cand, /r. 3. 39. Tenore syll. 80. 
Avena Iriaristafa Till, dilph, 2. 148. f. 4. (teste Can- 
düll.) Bronuis triflorus Po//, pal. n. 118. Holcus bia- 
rislatus /^eb. hols. n. 776. Avena striata ham. ill. 
1. 200. Triseliim strialum Pens. syn. 1. 91. 

11. ^. calycina. H. b. 1. 112. Danthoaia 
jDrovincialis Tnn. ic. 1. r. 67. 256 Cl. IV. Grammeae. 

12. J. bipartita. H. b. 1. 113. Daulhooia 
Linkii Kunth agr. 315. 

13. J. pube.scens. H. b. 1. 113. Linn. sp. 
1665. Schrad. germ. 1. 382. Mert. Koch germ, 1. 568. 
Gaudin helv. 1. 334. Fl. dan. t, 1203. EngL Bot. t. 
1640. Cand, jr. 336. Tenon syll 50. 

14. ^. pratensis. H. b. 1. 114. Linn. 119. 
Schrad. germ. i. 385. Mert. ÄocÄ g-erm. 1. 569. Host, 
gr. 2, 38. t. 51. GfliiÄn. Äe/c. 1. 331. Fl. dan. t. 103. 
Mngl. Bot. t. 1204. Ct/nc/. fr. 3. 38. Gussune sie. 1. 
129. Brot. /iis. 1. 110. A. bromoides Gouan monsp, 
22.-^ Linn, sp. 1666. Noluil Linnaeus rejicere spe- 
ciem Gouanianani. 

15. ^. flavescens. H. b. 1. 114. Zfnn. s/?. 
118. Schrad. germ. i. 377. Merz. Koch germ. 1. 562. 
F/. dan. t. 1507. £«gZ. ßo/. t. 952. G^auf/m /ze/v. 1. 
336. Cand. fr. 3. 40. Tenore syll. 50. — A. splen- 
dens Gusson sie. 1. 126. Trisetum splendens Presl. 
sie. 30. in boiio cultum e seminibus neapolitanis vix 
difF. ab A. flavescenti; folia tarnen longiora angu- 
stiora, spiculae majores. Secundum cl. Gussone non 
diff. ab A. flavescente nisl spiculls bifloris raro rudi- 
mento flosculi terlii auctis, ilosculis calyce seinper 
minoribus. At in Horto flosculum tertium saepe 
protulit et tunc flosculi calyce majores. 

16. j4. rigida. * Caulis basi ramosus, FolIa 
disticlia brevia glauca, vaginls inferiorum pubescenti- 
bus. Panicula effusa, ramis brevibus. Spiculae 3 — 4 
florae. Valvae flosculis parum breviores. Valvula 66. Avena. 257 

ext. subtrioervia apice biaristulata, pilis pedlcellorum 
flosculos aequanlibus. — A. rigida Morsch t, c, 1. 
77. 3. 85. A. brevifolia Spreng, syst, 1. 338. Tri- 
selum rigid um R. S. syst. 2. 662. Trin. ^ct. Petrop 
1830. 1. 60. Trisetum Wilhelmsii Ledeb. R. S. m. 
2. 367. Arundo Wilhelmsii Ledeb. Act. Pelr. 1829. 
593. c. IC. Avena Wilhelmsii Spreng, syst. 1, 333, 
Caulis 1 — 2 päd. in nostris allus. Folia in nostris 
saepe at non semper valde glauca, vaginae inferio- 
rum pilis reversis dense pubescentes, laminae poll — 
3 poll. longae ligula, longiuscula lacera. Spiculae ma~ 
gnitudine spicularum Avenae flavesceutis aut paullo 
majores a quibus facillime distioguuutur pilis longis 
tandem undique patentibus. 

17. J. versicolor. H. b. 1. 114. Fillars delph, 
2. 142. /. 4. /. 5. Schrad. germ. 1. 384. Gaudin 
heh. 1. 333. Cand. fr. 3. 36. Tenore syll. 51. A. 
Scheuchzeri Allion ped. n. 2259. Merj. Koch germ. 
1. 510. 

18. ^. sempervirens. H. b. 1. 114. Vill. 
delph. 2. 140. t. 5. Schrad. germ, 1. 376. Mert. Koch 
germ. 1. 566. Cand. fr. 3. 35. A. sedenensis Cand. 
fr. 6. 260. Adde characlerl ramos puoiculae patentes, 
valvulae exterioris nervös, quamvis debiles, tarnen in- 
fra aristam desceudentes. 

19. A. fallax. * Folia convolufa longe. Ta- 
ricula ramis brevibus arrectis. Valvae flosculis fere 
longiores. Spiculae tiiflorae. Valvula exr. infra ari- 
stam enervis apice subbiaristulalo. — A. fallax R. S, 

Link hortun II. J\ 258 Cl. IV. Gramineae. 

s. 2. 672. Gussone sie. 1. 129. plant, rar. 50. /. 5. 
A. seinpervirens var. Kunth agr. 301. Hab, in Si- 
cilia. 24.. T. Noslra est var. b. Gussonii. A. convo- 
lula Presl. sie. 31. spiculis pallidis. Valde affinis 
praecedenli at major, spiculis praesertim majortbu», 
paniculae ramis inulto minus palenllbus, valvula f-\- 
leriore subarislulala nee tantum bifida, nervis infra 
aristam nullis supra istam expressis. Germen fu- 
perne vlllosura ut in prat-cedenii. 

20. J. distichophylla. H. b. 1. 115. Me<t. 
Koch ^erm. 1. 563. Gaudin hdv. \. 338. Cand, fr. 3. 
36. Avena brevifolia Host. gr. 3. 28. t. 40. Schrad. 
germ, 1. 380. Avena rigida diff. slalura muUu ira- 
jore, spiculis pallidis. 

21. J, argentea. H. b. 1. 115. Mm. Koch 
geim. 1. 565. Avena sesquilertia Willd. sp. 1. 382. 
(ipso Auct. teste). Avena disticha Lam. enc. 1. 330. 

22. J. alpestris. H. b. 1. 16. Mtrt. Koch 
germ. 1. 563. 

23. J. subspicQta. H. b. 1. 117. Gaud. heh. 
1. 339. A. airoides Mert. Koch germ. 1. 566. Aira 
spicula Liitn. i>p. 95. Aira subspicuta Ljinn. syst. 91. 
Fl. dan. t. 225. Trisetum subspicatum Brown Chlon's 
Mehill. 34. Parry Kay. 192. Tlanta borealis. 

Subgtn. 6, Arermllae H. b. 1. 116. 

24. J. caryophyllea. H. b. 1. 116. Wehtr 
höh. 10. Mert, Koch germ. 1. 572. Aira caryophyl- 
lea Linn. sp. 97. Schmd. germ. 1. 261. Gaud. htiv. 1. 
326. Fl. dan. t. 382. Engl. Bot. t. 502 Ttn. syll. 41. 66. Avena. !259 

Gusson, sie, 1. 64. Brot, lus. i. 93. Gramen per to- 
tarn Europam cresceDS at paucis in loci5 vulgare. 
Habeo speclmina in Prom. b. spei lecla. 

25. ^. capillaris. '* Folia convolata. raoiciila 
elTusa. Gluroa flosculis longior. Flos aller aristatug 
alter muticus; yalvula ext. bifida, arisla prope basin 
glumam excedens. — A. capillaris Mert. Koch germ. 
1. 573. Aira capillaris Host. gram. 4. 20. t. 35, 
Tenore syll. 41. Gussone sie. i. 64. Aira elegans 
Willd. Gaud. ogr. 1. 130. Hab. in Europa australi, 
praeserliin Ilalia. Q. D. 

26. J. praecox. H. b. 1. 117. Mert. Koch 
germ. i. 573. Aira praecox Linn. sp. 97. Schrad. 
germ. 1. 262. Gaudin heh. 1. 328. Fl. dan. t. 383. 
Engl Bot. t. 1296. Cand. fr. 3. 44. Biof. lus. 1. 93. 
in Juresso Lusit. legimus. 

Suhgen. 7. Airoideae, 

27. J. jlexuosa. H. b. 1. 119. Men. Koch 
germ, 1. 510. Aira flexuosa Linn. sp. 96 Schrad. 
germ. 1. 259. Fl. dan. t. 157. Engl. Bot. t. 151 9 
Gaudin heh. 1. 324. Cand. fr. 3. 43. Gussone sie. 1. 
63. Brot. lus. i. 92. A. inonfana ibd. 93. A. uli- 
ginosa ff^eihe et Boenningh. fl. 25. n. 104. et mihi 
nuUo modo differre videlur. 

28. A. atropurpurea. H. b. 1. 119. /^a/j- 
Itnh. lüfjp. 37. 

29. J. pulchella. H. b. 1. 120. Tiin. Act. 
Petr. 1830. 1. 57. A. glabrafa Brot. lus. 1. 91. ex 
loco natuli et descr. Habeo quoque Malriti leclam. 

R 2 260 Cl. IV. Gramineae. 

Subgen. 8. Koehrianae. Adder Valvulae exlerlo- 
rls arista subarticulata et recliuscula. 

30. J. loeßingiana, H. b. 1. 118. excl. syn. 
Cavanlllesii Linn. sp. 117. Trisetum Loeflingianuin. 
Trin. Act. Petrop. 1830. 1. 63. Tris. hispanicum Fers. 
syn. 1. 97. Hab. io Hispaoia. Q. D. Diff. A. Ca- 
vanillesü rachi hirsuta nee glabra, uti bene exposuit 
cl. Trinlus. 

31. ^. neglecla. H. b. 1. 118. IJ^iMd. Berl. 
Mag. 1808. 289. IV. E. 124. Trisetum negleclum 
Trin. in Act. Pttrop. 1830. 1. Q'i. A. panicea mea 
utique differt valvula exteriore bipartlla nee biaristu- 
lata. De synouymis dubius haereo. Valvula iuterior 
io utraque fere biaristulata distaos. 

32. J. condensata. H. b. 1. 118. ixp. nomen 
Piesl. Gussone sie. 1. 127. Trisetum Loeflingianiim 
Presl. sie. 30. Trisetum aureum Tenore syll. 51. 
Diff. praesertim pauicula initio contracta deiuum ex- 
pansa. 

33. A. parvißora. Folia praeserlim \agina pi- 
losa. Panicula effusa pedlcellis incrassatis. Spiculae 
2 — 3 florae. Valvae valde inaequales. Valvula ext. 
apice aristulis 2 brevissimis , sub apice arista haud 
orticulata flexuosa. T. — JDesfont. all. 1. 103. t. 32. 
Gussone sie. 1. 126. Triseiiim parviflorum H. b. 1. 
120. Pers. syn. 1. 97. Trisetum micranlhum R. S. 
syst. 2. 639. 

Avenae genus vix in plura dividi potesl. Si 
fissura apicis valvulae exterioris, quae frequenter ac- 67. Trichaela. 68. Corynephorus. 69.Camp. 261 

cldit, usque ad aristam contiuualur, Daulbonia fit, 
Avenis simillima, Qui aristulas in apice valvulae 
exteriorls characterein Triseti faciunt, planlas similli- 
mas Avenam flavescenlem el pubescentein dirimunt, 
et idem fit, si germen glabrum ejusdem generis cha- 
racterem pouis. Arislam geniculalam discrimen fa- 
cere olim putavi, at vix dices in Koelerianis specie- 
bus an aristam habeaut geniculatam, nee ne. Avenae 
plures spiculas habent tautum J^ifloras ita ut Alras hoc 
characiere dislinguere nequeas, nee vulvulae aequales 
characlerem praebeat, uti vidimus, in separalione Ave- 
nae pulcbellae ab A. capillari. Hinc Avenae genus 
inlegrum retinui. 

67. Trichaeta. H. b. 1. 121. Spicularum 
forma ab Avenis sat diifert, et ad Bromoideas 
trausil. 

1. T. OVata. H. b. 1. 121. Trisetum ovalum 
Tfin. Act. Petrop. 1830. 1. 60. In luonlosis Lusi- 
taniae invenimus. 

68. Corynephoriis, H. b. 1. 121. 

1. C. canescens, H. b. 1. 121. Aira canesceos 
LAnn. sp. 97. Schrad. germ, 1. 263. Mert. Koch gmn. 
1. 554. Güudin belv. 1. 322. Fl. dan. t. 1023. Engl, 
Bot. t. 1190. Cand. fr, 3. 44. la au5lralioribu8 hu- 
jus loco C. articulalus provenit. 

6^. Campella. H. b. 1. 122. Valvula ex- 
teripr truucato-quadridentata. 262 Cl. IV. Gramlneae. 

1. C, caespitosa, H. b. 1. 122. Aira cae«pi- 
tosa Llnii. sp. 96. Schrad, germ, 1. 257. Mert. Koch 
germ. 1. 552. Guudin heh. 1. 323. Fl. dan. t. 240. 
Engl. Bot. X. 1433. Cand. fr. 3. 83. Gu&som sie. 1. 
63. Brot, las. 1. 91. G. brevifolia alpina est varielas 
spiculls coloralis. Yalde varietaletn quioquefluram. 

2. C, media. H. b. 1. 123. 

70. Jira. H. b. 1. 129. 

1. A. minuta. H. b. 1. 130. Catabrosa mi- 
nula Tiin. fand. 136. Brot, lus, 1. 90. 

2. J, pulchella. H. b. 1. 130. Tenor, map, 2. 
377. 3. 56. /. 7. /. 2. syll 40. Aira Tenorü Gumo/j. 
ik, 1. 62. Vagina scabra. Valvae obtusissimae. 

3. J. agrostidea, Caulis basi radicans. Folia 
brevia laevia, ligula elongata bipartila. Paoicula di- 
chotoma capillaris. Valvae aculatae flosculis inullo 
loDgiores. Valvulae ext. Iruncato - trideutata , al- 
tere brevior subbifida. — H. b. 1. 130. exci. cha- 
ractere, Gussone sie. 1. 61. Aira minuta Loisel. 
gall. 1, 45, excl. syn. 

4. A. involucrata, H. b. 1. 130. Brot, lus, 
1. 90. Trin. Act. Petrop. 6. 1. 356. 

71. Melle a. h. b. 1. 131. 

1. M, ciliata. H. b. 1. 131. Linn, sp, 97. 
Sehr ad, £erm. 1. 266. Mert, germ. i, 575. Gandin 
helv. i. 220. Cand. fr. 3. 32. Gussone sie. 1. 66. Brot. 
lus, 1. 94. 

2. M. Baiihini. H. b. 1. 131. AHion. Auct. 71. Melica. 263 

43. Cand. fr. 3. 32. Gusson. s/V. 1. 66. Melica py- 
ramidalis Desfont. atl. 1. 72. 

3. M. nutans, H. b. 1. 132. Linn. sp. 98. 
Schrad. genn. 1. 267. Men. Koch gerrn. 3. 576. Fl. 
dan. t. 962. Engl. Bot. t. 1059. M. mouOna Huds. 
atigl. 37. Cand, fr. 3. 31. 

4. M. uniflora. H. b. 1. 132. Rtu obs. 1. 
10. Schrad. germ. 1. 269. Mer^ Koch gertn. 1. 577. 
Cfliifi/Vi helv. 1. 218. F/, Jah. t. 1144. Eng/, ßof. f. 
1038. Cand. fr. 3. 32. Gusson. sie. 168. M. nutans 
Lam. ill. n. 957. r. 44. Po//, /^ü/. n. 84. Bot. 
lus. 1. 94. 

5. i^. pyramidalis. H. b. 1. 132. Caulissub- 
siinplex. Fol. 2 lin. lala plane sicca couvolula. M, 
pyramidalis Lam. fr. 3. 585. Bertolon. amoen. 329. 
Gussone sie. 1, 67. M. aspera Desfont. atl. 1. 7i. 
M. raniosa Cand. fr. 3. 31. forsan hujus loci est , et 
\ix Bl. ramosa ^i//. t/e/p/j. 2, 91. quae potius ad se- 
quentem. 

6. M. minuta. H. b. 1. 133. Syoonymis adde 
Gnssone sie. 1. 67. qui differeutias optime exposult. 
Caulis ramosus. Folia aDguslissima mox convolula 
minus scabra ac in praecedente. Panicula ramis pnu- 
ris at Don semper adpressis, interdum plania ra- 
mosa, uti Cavanillesii. Hanc et praecedentem speciem 
in Lusilania quoque iegimus. Brotero non habet. 

7. M. altissima. H. b. 1. 133. Linn. sp. 98. 
Marsch, t. c. 1. 59. Host. uerm. 2. 8. t. 9. Sadler 264 CI. IV. Gramineae. 

pest. 1. 72. Melica etc. Gmel sib. 1. 98. t. 20. ad 
fluv. Jaik. 

72. Schismus. H. b. 1. 133. Ad ad se- 

quentem sectiouem referendus? 

1. Seh. marginatus. H. b. 1. 134. Festuca 
calycina Lmn. am. ac. 3. 400. sp. 110. Loefl. it. 116. 
Koeleria calycioa Cand. fr. 6. 271. 

73. Triodia. jj. b. 1. 134. Et hoc gemis 
fortasse melius ad sequeotem sectionem transfertur. 

1. T. decumbens. H. b. 1. 134. Mzri. Koch 
germ. 1. 675. Smith engl 1. 131. Festuca decumbens 
Linn. sp, 1. 110. Fl. dan. t. 162. Poa decumbens 
Schrad, germ. 1. 305. Engl. Bot. t. 792. Brot, las, 
1. 102. Danthonia decumbens Cand. fr, 3. 33. Gau- 
din helv. 1. 222. 

74. Phrag-mites. H. b. 1. 134. Genus hoc 
modo et magis secundum naluram definiri polest: 
Gluma univalvis. Flos inferior glumae appositus 
uuivalvis neuter, valvula acutata longa. Flos secun- 
dus intra glumam masculus, valvula exteriore acotata 
interiore minore; flores reliqui hermaphroditi , val- 
vula ext. angustiore longissime acutata, interiore mi- 
nore; pili rachi spiculae innati. 

1. Phr. communis. Caulis slolonibus repeo- 
tibus. Folia latissima. Panicula ampla. Pili longi- 
tudine flosculorum hermapbroditorum. Phr. comm. 
H. b. 1. 135. Gaudin hdv. 1. 2023. Arundo Phrag- 75. Arundo. 76. Ampelodesmos. 265 

tniles Linn. sp, 120. Engl Bot. t. 401. Cand. fr. 3. 
45. Gusson. sie. 1. 134. Brot lus. 1. 105. 

75. Arundo. H. b. 1. 135. 

1. ^. Bonax. H. b. 1. 135, Imn. sp. 120. 
Schrad. germ. 1. 125. Cand. fr. 3. 45. Gussone sie. 
1. 134. £ror /us. 1. 104. Scolochloa Donax Gaudin. 
helv. 1. 202. 

76. Ampelodesmos. H. b. 1. 135. Pili 
non solum ad basin valvulae exterioris sed quoque 
in ejiisdem carina adoati^ superiores sensim minores. 

1. A. tenax. H. b. 1. 135. Gussone sie. 1. 
i35. Parapetala lanceolata longe acutata superne in- 
cisulo-ciliata. 

77. Scolochloa. H. b. 1. 138. 

1. Sc. festucacea. H. b. 1. 137. Festuca bo- 
realis Mzrt. Koch serm. 1. 664. Festuca arundinacea 
Svensk FI. 2. 47, Fries novit, ß. suec. 14. Svensk Bot. 
t. 370. Sect. VI. FESTÜCACEAE. 

H. b. 1. 132. 

78. Festuca. H. b. 1. 137. 

1. F. ovina. Folia omnia ßliformia scabriuscula, 
ligula biaurita. Panicula rauiis florferis magis pa- 
tentibus. Spiculae 5 — 7 florae. Valva exl. duplo 
minor uninervia, ioterior Irinervia ulraque acutata. 
Valvula ext. enervia mulica, mucronata aut arietata. 266 Cl. IV. Grammeae. 

Typus, Herba vlrens inioor. Panlcula ramis 
paucis. Valvula ext. breviarislata. F. ovina H. b. 
1. 138. excl. syn. quibusdam. Linn. sp. 108. Host, 
gram. 60. t. 84. Leers herb, t, 8. /. 3. Mert. Koch 
germ. 1. 641. a. Gaudin helv, 1. 275. a. Engl. Bot. 
t. 585. Cand. fr. 1. 50. 

Var. 1. TenuifoUa. Herba virens. Valvula ex- 
lerior mutica. F. teouifolia H. b. 1. 137. excl. syn. 
quibusdam. Sibth. oxoru n. 138. Schrad. germ. 1. 318. 
Leers herb. t. 8. /. 4. Fesluca ovina ß. Gaudin helv. 
1. 276. 

T^ar. 2. Stricta. Herba virens major. Panlcula 
ramis paucis arrectis. Valvula ext. arisiata. F. stricla 
Host. gr. 2. 62. t. 86. 

T^ar. 3. Duriuscula, Herba virens major. Pa- 
nlcula ramis longiusculis patentibus, Valvula ext. 
aristata. F. duriuscula Linn, sp. 108. Mert, Koch 
germ. 1. 646. Host, gr, 2. 59. t, 83. Gaudin helv. 1. 
282. Gusson. sie, 1. 102. Talis est Fesluca, quam in 
Lusitania legimus. F. ovina Brot. lus. 1. 114. 

Var. 4. Glaucescens, Herba glauca major, in- 
terdum villosula. Panicula ramis saepe patentibus, 
spiculis minoribus 4 — 5fioris. Valvula exf. ari- 
stata. — F. pallens H. b. 1. 139. Frequeotissima 
Festuca circa Berolinum ubi a typo saepe non di- 
stinguenda. Folia interdum villosula tum vera est. F. 
cinerea Cand. jr. 3. 51. secundum VilK delph. 2. 98. 

Var. 5. Glauca. Herba glauca major inlerdum 
villosula. Panlcula ramis patentibus, spiculis majo- 78. Festuca. 267 

rlbus 7 — 9 floris. Valvula ext. aristata. — F. 
glauca H. b. 1. 139. F. palieos H. b. 1. 139. mihi 
Don diversa videtur a F. glauca , sed uoa in alteram 
transit. 

J^ar, 6. Valksiaca. Herba glauca major magis 
scabra ac in praecedentibus. Fanicula ramis paten- 
tiusculis. Val\ula exf. aristata. — F. vallesiaca 
Gaudin. helv, 1. 283. Mert. Koch §erm. 1. 651. In 
Horto non mutata quidem persiitil at glaucescenti 
tatu affinis ut vix dislioguas. 

f^ar. 7, Hinuta. Herba virens major pubescens. 
Panicula ramis paiicis. Valvula ext. aristata, pilis 
adpressis. — F. ovina var. 2. hirsuta H. b. 1. 139. 
F. duriuscula hirsuta Gaudin helv. 1. 282. 

Inter omnes hasce varietates limites non indicare 
potui, hinc in unam speciem composui. 

2. F. alpina, H. b. 1. 140. Corrige aristam 
longiusculam in breviusculam quin brevissimam. Spi- 
culae non 3 lin. sed 8. lin. longae. Valvula exterior 
nitens. F. alpiua Gaudin. helv. 1. 279. Foliis lon- 
gioribus mollibus, spiculis majoribu& nitidis differt. 
Ligula biaurita. 

3. F. vaginata. H. b. 1. 140. IMert. Koch 
germ. 1. 632. Gaudin helv. 1. 277. Sadler pest. 96. 
Species distincta. Ligula biaurita. 

4. F. amethystina. H. b. 1. 114. Schrad. 
germ, 1. 321. Mert. Koch germ. 1. 653. Species du- 
bia, quam ab F. oviua majore vix distinguere po$suin. 
Ligula biaurita. 268 CI. IV. GramJneae. 

5. F. varia. F. xanthina H. b. 1. 141. Li- 

gula elongala rotundata. F. varia Haenke Jacq. coli. 
2. 94. Schrad. germ. 1.324. Mert. Koch germ. 1.658. 
Host, sro"^' 2. 64. t. 90. Gaudin helv. 1. 300. F. 
acuminala Gaudin ahm. Cand. fr, 6. 265. F. flaves- 
cens Gaudin olim. Cand. fr. 3. 719. F. varia minor 
est et coloretn rubenlem in valvulis ostendit, quae in 
varielate solo fertiliore enata nee non in nostra culla 
in colorem flevescenlein traosit. 

6. F. pubescens. H. b. 1. 141. Species spi- 
culis magnis dislincla. In Floris Hungariae noa 
invenio. 

Var, pumila. F. pumila H. b. 1. 41. Vill. 
delph. 2. 102. Schrad. germ, 1. 325. Mert. Koch germ. 
1. 661. Gaudin helv. 1. 302. Panicula non gemper 
racemosa. Si F. xantbioa et flavescens a. F. varia 
non dislinguuntur et F. pumila separari nequit. 

7. F. heterophylla. * Gaulis stolonibus nullis, 
Folia radicalia filijormia, cauHna plana. Faoicula ramis 
floriferis patentibus. Valva ext. duplo minor uni- 
nervia, ioterior trinarvia acutato-aristata, utraque lan- 
ceolata. Valva ext. enervia, aristo mediocri. — F. he- 
terophylla Haenke Jacq. coli. 2. 93. Mert. Koch germ. 
655. Host. gr. 3. 13. t. 18. Gaudin helv. 1. 289. Cand. 
fr. 52. Gussone sie. 1. 102. F. duriuscula Linn. syst. 
118. Schrad. germ. 1. 328. Smith, engl. 1. 141. Engl. 
Bot. t. 470. F. uemorum Leys. Act. soc. nat. Hai. 
1. 368. Roth germ. 3. 1. 129. Habital per lotam fere 
Europaai. 2|. D. Folia radicalia angusta conduplicala. 78. Festuca. 269 

Hoslii icon oplima. Vix a sequente diversain puto, 
natn nisi stolouibus deiicienlibus non diifert. Variat 
quoque füliis sp'iculisque pubescentibus, quae F. du- 
melorum W. sp. 1. 220. Roth germ. 2. 1. 127. sec. 
Schraderum. 

8. F. rubra, H. b. 1. 142. Limi. sp. 109. 
Schrad. geim. 1. 329. Mert. Koch. germ. 1. 653. 
Gaudin hdv. 1. 225. Engl But. t. 2056. Cand. fr. 3. 
50. Brot. las. 1. 114. Tenorz syU. 44. varletatem 
F. ovinae facif, non bene. In Lusitania legi. Gussone 
in FI, sie. non habet. 

9. F. nigrescens. H. b. 1. 134. Lam. enc. 
2. 460. Mert. Koch. germ. 1. 657. Gaudin. helv. 1. 
291. Cand. fr. 6. 266. In Alpibus gramen vulgatum. 
Panicula non seraper elongala raiuis brevibus. Folia 
omnia augusla priino plana demum convoluta, valvulae 
in loco nalali semper, obscure fuscae in violaceum ver- 
gentes margine superne saepe flavo; aristae semper 
longiusculae. Habiln et colore neu difiicile distingui- 
tur; habemus in Horte spiculis virenlibus, colore ta- 
rnen coeruleo-fusco, quamvis debili, indicato. 

10. F. spadicea. H. b. 1. 142. Gouan ill. 4. 
Linn. mant. 732. Vill. delph. 2. 109, Schrad. germ. 
1. 333. Mert. Koch germ. 1. 667. Host. gr. 3. 14. 
/. 20. Gaudin helv. i. 299. Cand. fr. 3. 52. Foa etc. 
Gerard gallopr. 91. t. 2. /. 1. Foa Gerardi AU. ped. 
n. 2201. Anlhoxanlhum paoiculatum Linn. sp. 40. 
Folia plana angusta demum sed sero convoluta. 270 Cl. IV. Gramineae. 

11. F. pulchella. H. b. 1. 143. F. Scheuch- 
zerl Gaudin. helv. 1. 297. Mert, Koch germ. 1. 668. 
F. nutans Host. gr. 4. 35. t. 61. 

12. F, asperrima. * Caulis sub rachi scaberri- 
mus. Folia pubesceoti-scabra demura iovolbta. Fa* 
Dicula palentiuscula. Spiculae 8 florae cylindricae. 
Valva ext. pauJIo minor trinervia , int. subquinque- 
oervia, ulraque acula. Valvula ext. enervia basi ca- 
rlna et margine brevissime pubescens acula. — Ha- 
bemus Domine Festucae asperriinae, uec oon Festucas 
e Tauria. Q. D. Caulis 1 — 2 pedalis, superne ao- 
trorsum scaberrluius. Folia radicalia paura filifortnia, 
caulioa inferiora parum ultra 2 poli. looga, superiora 
vix ultra poll. angusia vix ultra lin. lata striata pilis 
mioutissiinis supra scabra ; ligula brevis lacera, va- 
gioae ora margine cartilaginea. Panicuta ambitu 
ovalis^ ramis solitariis ramosis mulliiloris. Spicnlae ante 
aDtbesio subcylindricae, tum subdistichae, 4 — 5 lin, 
loQgae. Valvae fere subaequales virentes opacae, mar- 
gine membranaceo albo, Valvula exterior laleribus 
opacis, carina basi dense sed brevissime pubescentf, 
margine basf ciliis densis mioutis, superne limbo vio- 
lascente tum aureo extimo albo membranaceo colori- 
bus debilibus , arista plane nuUa. Valvula ioterior 
valde iraplexa aequalis acuta. 

13. F. Fenas. H. b. 1. 142. In Lusiiania non 
rara. Brolero cum F. rubra commutavit. 

14. F. sylvatica. H. b. 1. 143. Fill delph. 
2. 105. BIcrt. Koch geim. 1. 669. Gaudin helv. 1. 79. Vulpia. 271 

269. Cand. fr. 3. 48. Cussone sie. 1. 107. F. cala- 
inaria Engl. Bot. t. 1006. Host. gr. 4. 34. f. 60. 
F. lalifülia Host, austr. 1. 152. Rekhenbach fi. ex- 
ciirsor, 40. Poa triveroata Schrod. spicil. 3. ß, dan. 
I. 1145. Bromus triflorus Ehrh, Butr. 1. 90. 

15. F. montana, H. b. 1. 144. 

16. F. elatior. H. b. 1. 144. Unn. sp. 111. 
Schrad. gerrn. 1. 133. Engl. Bot. t. 1593. Gussone 
sie. 1. 107. F. arundinacea Mert. Koch germ. 1. 665. 

Gaudin helv. 1. 291. Cand. fr. 3. 49. 

•» 

17. F. pratensis. H. b. 1. 145. Huds. angl. 
ed. 1. 37. Schrad. germ. 1. 332. Mert. Koch germ. 
1. 665. Gaudin. helv. 1. 292. Engl Bot. t. 1592. FL 
dan. t. 1323. Cussone sie. 1. 109. F. elatior Linn. 
suec. Cand. fr. 3. 48. 

18. F. nutans. H. b. 1. 145. Pursh. am. 1. 
84. F. obtusa Sprengel mant, 1. 34. Schedonorus 
obtusus R. S. 1. 710. 

19. F. tenella. H. b. 1. 145. Fursh. am. 1. 83. 
F. broinoides Mich. amer. i. 66. F. setacea Poir. 
enc. suppi, 2. 638. 

79. Vulpia. H. b. 1. 146. 

1. V. Myurus. H. b. 1. 146. Fesluca Myurus 
Linn. sp. 109. IF. E. 115. 5t;/irü<y. germ. 1. 527. 
iJ/cff. /foc/i. germ. 1. 637. GfluJia /je/t;. 1. 273. Engl. 
Bo/. f. 1412. Cü/2d. /r. 3. 54. Gussone sie. 1. 104. 
ßror. lus. 1. 114. 

2. ;^. bromoides. H. b. 1. 141. Adde cha- 272 Cl. IV. Gramineae. 

racteri arlstam valvula majorem esse. Festuca bro- 
moides Linn. 110. Schrad. germ^ 325. Mert. Koch, 
gerrn. 1. 637. Fl. dan, t. 1445. Eng}. Bct. t. 1411. 
Cand. fr. 2. 55. Gussone sie. 1. 103. F. hybrida 
Brot. 1. 115. F. sciuroides Roth germ. 2. 130. /iF. 
sp. 1. 423. noD differt. Brumus dortonensis yill. ped, 
2. 249. Bromus ambiguus Cyrill. neap^ 1. t. 2. 

3. F. sicula. * Folia convolula. Panicula ra- 
cemosa pedicellis brevibus. Valvula ext. minor uni- 
nervia, int, subenervia, utraque longe acutala. Val- 
vula ext. subenervia nitena superne scabra, arista 
valvulae subaequalis. — Festuca sicula Presl. sie. , 
36. Gussone sie. 1. 103. Hab. in coUibus apricis Si- 
ciliae. O- D. Valde affinis praecedenti, at folia la- 
liora, valvula ext. magis nitens , arista brevior, val- 
vula int. magis biüda. 

4. F. ciliata. H. b. 1. 147, Festuca ciliata 
Cand. Host. Gussone sie. 1. 104.. 

5. F. alopecuros. H. b. 1. 147. Festuca alo- 
pecuros Schousb. murocc, 40. Festuca ciliata Brot, 
las, 115. 

6. V. memhranacea. H. b. 1. 147. Fesiuca 
uniglumis Alt. Kew. 1. 108. Engl. Bot. t, 1430. 
Cand. fr. 3. 55. Gussone iic. 1. 105. Festuca lon- 
giseta B'of. lus. 1. 116. Bromus hordeiformis Lam. 
ill. 1. 195. Poir. enc. suppl. 1. 707 (ex Kunth.) 

7. F, delicatula. H. b. 1. 148. Festuca de- 
licalula Lagase. variedad. 2. 19. 39. 80. Sclerochloa. 273 

8. V, geniculata. H. b. 1. 148. Festuca ge- 
niculata TV. E. 118. Brot. lus. 1. 118. F. stipoides 
Desfont, all 1. 90. Cand. fr. 6. 267. Bromus stipoi- 
des Llnn. mant. 557. 

9. F, ligustica. H. b. 1. 148. Fesluca ligu- 
stica Gussone sie. 1. 105. Bromus liguslicus AUion. 
ped. n. 2222. Bivon. cmt. 2. 21. V. liguslica, cjuam 
circa Genuam alibique in Liguria legi, semper vero 
spiculis pubescentibus, quamvis habitu V. geniculatne 
similis, tarnen maxime differt valva calycina altera 
miDima. 

80. Sclerochloa. H. b. 1. 149. 

1. Sei. dura. H. b. 1. 149. Gaudin helv. 1. 225* 
Foa dura Scop. carn. n. 101. Schrad. germ, 1. 284. 
Mert. Koch germ. 1. 592. Cand. fr. 3. 66. Cynosu- 
rus durus Linn. sp. 106. Eleusioe dura Lam. Hl. n, 
1127. Fesiuca dura Vili delph. 2. 94. Sesleria dura 
Kunth gram. 1. 110. agrost. 323. 

2. Sei. pröcumbens. H. b. 1. 149. Poa pro- 
cumbens Smith, britt. 1. 98. Engl. Bot. t. 532. Cand. 
fr. 6. 275. Fesluca procumbens Kunth gram. 1. 129. 
agr. 393. 

3. Sei. rigida. H. b. 1. 150. Par\zer Regens- 
burg. Denkschr. 2. 180. Poa rigida Linn, sp. 101. 
Schrad. germ. 1. 283. Meri. Koch. gtrm. 1. 593. Gau- 
din helv. 1, 229. Engl. Bot. t. 137 L Cand. fr. 1. 65. 
Cussone sie. 1. 97. Brot. lus. i. 103. Desfont. otl. 
1. 74. Fesluca rigida Kunth gram. 1. 129. agr. 392. 

4. Sei. divarieata. Sei. ariiculata H. b. t 

Link horius IT» S 274 CI. IV. Gramineae. 

150. Festuca divarlcata Gussone sie. 1. 109. Brarhy- 
podium divarlcatum Presl, sie. pr. 40. Schoenodorus 
divaricatus Piesl. sie. 40. Genicula fuscescenlla. 

5. Sei. maritima. Sei. dichotoma H. b. 1. 
150. Festuca maritima Cand. fr. 3. 47. Triticum 
mariiimum Idnn. sp. 128. Gussone sie. 149, Cyrill. 
neap. 2. t. 2. Genicula fusca fere alra. 

6. Sei. expansa. Sei. divaricata H. b. 1. 151. 
Festuca expansa Kunlh. gram. 1. 129. ogr. 392. Toa 
expansa Gmel. Syst. 1. 184. Savi pis. 1. 100. Poa 
divaricata W. sp. 1. 402. Desfont. all. 1. 17. Gus- 
sone sie. 1. 96. Et in Lusilania, nee uon Sardinia. 

81. Dactylis. H. b. 1. 152. 

1. D, g'lomerata. H. b. 1. 152. Linn. sp. 
404. Schrad. germ. 1. 311. Mert. Koch. germ. 1. 634. 
Güudin. hdv. 1. 223. Engl Bot. t. 335. FL dan. i. 
143. Cand. fr. 3. 73. Gussone sie. 1. 100. Brot. 
Ins. 1. 99. 

Var. 1. Glaucescens. Dactylis glaucescens H. 
b. 1. 152. 

Var. 2. JrigustifoUa. D. hispanica H. b. 1. 153. 
Roth. Cat. 1. 8. Cünrf. /r. 6. 278. Gussone sie. 1. 100. 
Vix differt a lypo. Folia mc>rgine laevia esse ait 
Caodollius sed in eodeui fülio margo laevis et scaber 
interdum reperitur ; laevis eoim fit reflectione qua- 
dam , quae saepissime locum habet , interdum vero 
ininime. Reliqui characteres valde v<iriabiles. Hujus 
forma depauperata esl : D. capitellata H. b. 1. 153. 
siculi typi: D. abbreviala H. b. 1. 153. ulraque enim 55. Calamagrostis. 275 

species in Horto disparult, altera in lypum, altera ia 
D. hispanicam rautala. D. hispanicn constaos iater- 
dnm permanet, interdum vero D. glomeratae tarn si- 
inills evadit ut vix distioguas. 

2. D. maritima. H. b. 1. 153. D, distlcho- 
phylla Brignul. foroliv. 16. Poa liltoralis Gouan 
monsp. 470. Lam. ill. t. 45. /. 5. Mert. Koch. 1. 594. 
Gussone sie, 1. 100. Poa pungens Marsch, t. c. 1. 
65. 3. 68. Festuca littoralis SibtK gr. t. 80. 

3. D. repens. H. b. 1. 154. Haec et praece- 
dens glumae valvis a prima specie differunt, quae 
a valvulls struclura iion discrepant, quod vero in D. 
gloinerata locum habet. Forlasse in genus proprium 
melius combinantur ; at cum Calotheca brizoide vix 
conjungi possunt, uli Sprengelius voluit syst. 1. 347. 

82. Diplachne. H. b. 1. 154. 

1. B, fascicularis. H. b. 1. 154. Festuca 
polysfachya Pursh. am. 1. 83. Leptochloa poly- 
stachya Kunth gram. 1. 91. agr. 27 i. Arista ex 
emarginatura valvulae exterioris. 

2. D. serotina. H. b. 1. 155. Festuca sero- 
tina -Linn. sp. 111. Cand. fr. 3. 46. Gussone sie, 1 
108. Molinia serotina Blert. Koch germ. 1. 535 
Gaudin helv. 1. 217. Structura floruiü eadem ac in 
praecedente, ita ut genus dirimere necjueam. A. Mo- 
linia et caulis slructora nodosa difFert. 

- 83. Uniola. H. b. 1. 157. 

1. Z7. latifolia. h. b. 1. 158. Mich. am. 1. 
71. Pursh. amer. 1. 82. 

S 2 •276 Cl. IV. Gramineae. 

84. Diarrhena. H. b. 1. 158. 
1. D. americana. H. b. I. c 
Tota Sectio unam eflicit familiam. Sect. VII. BROMOIDEAE. 

Glycerlnae H. b. 1. 160. 

85. Airochloa. H. b. 1. 126. HablluAirae; 
a Koeleria habitu avenaceo dlscrepat, gluma enim ra- 
lione ad glumellain longior, magis includens glu- 
tnellam. 

1. A. Cristata. H. b. 1. 127. Koeleria cri- 
slala Pexs. syn. 1. 97. Mert. Koch germ. 1. 580. Gau- 
din helv. 1. 266. Cand. fr. 6. 246. Aira oristata Linn. 
sp. 94. Schrad. germ. 1. 255. Engl. Bot. t. 648. Dac- 
tylis crislata Marsch, t. c. 1. 67. Festuca cristata 
Vül delph. 2. 93. Toa cristata PP. sp. 1. 402. 
Var. 1. Hirsuta. v. s. 

Var. 2. Glabra. H. b. I. c. Koeleria glauca 
Cand. cat. monsp. 116. Fiies nov. fl. suec 17. Aira 
"lauca Schrad. germ. 1. 256. Fl, dan. f. 1566. Dac- 
tylis lobata Marsch, t. c. 1. 60. Koeleria lobala R. 
S. 2. 620. 

2. A. vallesiaca. H. b. 1. 127. Koeleria val- 
lesiaca Cand. cat. monsp. 117. Gaud. helv. 1. 266. 
Koeleria tuberosa Fers. syn. 1. 97. Koeleria selacea 
Cand. monsp. 118. fr. 6. 269, An var, pr.? 

3. A. gracilis. Folia pilosa glabrave. Tani- 87. Koeleria. 277 

cula spiclformis gracilis, spiculae sublrlflorae. Valvae 
longe acutalae carina scabrae. Valvulae longe acii 
tatae ut fere anstulatae. — Koeleria gracilis Pars. 
syn. 1. 97. Gussone sie. 1. 121. K. spleudens Presl 
sie. er. 34. Hab. in Europa auslrali. Q. D. Aflinis 
A. cris tatae. 

4. J. villosa, H. b. 1. 128. Koeleria Yillosa 
Pers. syn. 1. 107. Cand, wnnsp. 118. Aira pqbescens 
Vahl. symb. 3. 9. Desfont. all. 2. 446. Phalaris pu- 
bescens Lam. enc, 1. 92. Arisla, quamvis parva 
tameu valvas superal et exseritur. 

5. J. pubescens. H. b. 1. 128. Koeleria 
Liokü Kunth agr. 381. Affmis praecedenti. An 
Koeleria discolor Gussone sie. 1. 123 ? at non disco- 
lor et praesertlin spica basi subinlerrupla a praece- 
dente differt. 

6. ^. albescens. H. b. 1. 128. Cand. monsp* 
117. /r. 6. 269. 

7. J. hirsuta. H. b. 1. 129. Merf. Koch germ. 

1. 582. Gaudin helv. 1. 267. Fesluca hirsuta Cand. 
jr. 3. 53. 

87. Koeleria. H. b. 1. 160. 

1. K. hispida. H. b. 1. 160. Cand, monsp, 
119. Gussone sie. 1, 123. 

2. K. phleoides. H. b. 1. 161. Pers. syn. i. 
97. Cand. monsp. 119. Fesluca phleoides J^ill. delph. 

2. 95. t. 2. /. 7. Desfont. atl. 1. 90. t. 2.3. Schrad. 278 Cl. IV. Gramineae. 

gerw. 1. 340. Mert. Koch germ. i. 502. Cand, fr. 3. 
52. Gussone sie. 1. 122. 

3. K. brachystachya. H. b. 1. 161. Cand. 
monsp. 120. 

4. K. laxa, H. b. 1. 161. 
87. Brom US. H. b. 1. 162. 

1. J?r. mollis. H. b. 1. 162. Lmn. sp. 112. 
Schrad. germ. 1.351. iVicr?. Xoc/i gcrm. 1. 682. Gau- 
din heh. 1. 315. Engl. Bot. t. 1078. Fl. dan. t. 1324. 
Canc?. fr. 3. 68. Gussone sie. 1. 113. JBrot. /as. 1. 
111. Habemus varietatem herba et spiculis duplo 
loDgloribus. 

2. Br. racemosus. H. b. 1. 162. Umn. sp. 
114. Schrad. germ. 1. 352. Mert. Koch. 1. 681. Gau- 
din heh. 1. 314. Engl Bot. t. 1070. Cand. fr. 6. 275. 
Gussone sie. 1. 113. Br. muldflorus jRo//i germ. 2, 
134. Br. Simplex Gaudin agr. 1. 296. olim. Br. Gau- 
dini iJ. 5. 2. 632. Br. hordeaceus Linn. sp. 1. 77. 
Wahlenb. ups. 40. 

3. Br. confertus. H. b. 1. 163. 

4. Br, lanceolatus, H. b. 1. 163, Roth cat. 
1. 18. Gussone rar. 41. f. 8. /. 1. sie. 1. 115. Bro- 
mus squarrosus Brot. Jus, 1. 112. Willdenowius Sp. 
pl. 1. 429. synoDymon Buxbaumü juuxit valde du- 
blum ef plantam ad inare Casplutn liabitare promu- 
tiavit. Marschallius non habet. Rolhius semIna no- 
iniue Er. canariensis accepit, uos in Lusilania fre- 87. Bromus. 379 

cjuentem legimus, et plaDlaiu sicca m Rolliio uiisiiuus 
qui Br. laoceolali noiiien adscripsit. Hinc synony- 
moD Buxbaumii expungendum et locus oatalis mu- 
tandus cfr. Kunth agr. 415, Spicula« saepissiine 
rubeDtes. 

6. Br. lanuginosus. * Folia inferiora molli- 
ter pubescentia , superiora glabra. Paoicula subex- 
pansa, spiculae linearl-lanceolatae 10 — löflorae pu- 
bescenles ; valvula ext. bifida acuta , arlsta basi con- 
torta, demum divaricatae. — Br. lar-uginosus Poir. 
enc. su^fl. Br. divaricatus Rhode Loisel. Journ. d. 
Bot. 2. 214. Cand. fr, 6. 276. Bromus turgidus Pers. 
gyn. 1. 95, Gussone rar. et sie. ad Br. lanceolaluin 
refert, a quo valde differt. Br. velulinum Auct. celeb. 
sie. 1. 114. huc referendum esse crediderim, cum 
huic aristas demum patentes adscripserit. 

6. Br. matritensl^. H. b. 1. 163. Linn. sp. 
114. Mert. Koch 1. 689. Cand. fr. 3. 72. 6. 277. 
Gussom sie, 1. 118. Festuca matritensis Desfont. all. 
1. 91. Br. diandrus H. b. 1. 164. Cmt. lond. t. 70. 
Engl. Bot. t. 1006. Bromus yarius Brot. lus. 1. 113. 
Bromum diandrum a Br. gynandro et Br. malritensi 
nunc non distinguo cum nimis conveniaut. 

7. Br. rigidus, H. b. 1. 164. Schrad, germ. 
1. 367. Mert. Koch germ. 1. 689. Cand. fr. 6. 278. 
Bromus rubens Gussone sie. 1. 119. 

8. Br, rubens, * Folia subpubescentia , vagi- 
nae glabrae. Panicula arcla lurbiuala, superne dilalala 280 Cl. IV. Gramineae. 

basi allenuata. Spiculae 10 — 15 florae villosae, val- 
vulae ext. lineares margine membranaceae , interior 
margine hirsuto ciliata. — Br. rubens Linn, sp, 114. 
am. acad. 4. 165. TV. sp. 1. 435. Sibth. gr. 1. t. 38. 
Delile Ag. 25. t. 11. /. 2. Hab. in Graecia, Aegypto, 
Sardinia. Q. D. Semina habemus e Sardinia. Val- 
vae et aristae Talde rubentes. Linnaeus a Loeflingio 
babpif, at in Hispanüs non inveoimus nee vidimus ibi- 
dem lectum, sed descriptio Linnaeana accurate spe- 
ciem indicat a praecedente paniculae forma, valvulis 
ext. multo angustioribus et hirsutis yalde discre- 
panteiu. 

Br. fasciculatus Presl. gr. sie. 39. Gussone rar, 
46. t. 8. /. 2, sie. 119. a Br. rubente dod diversus 
videtur, oisi varietate minus hirsuta. 

9. Br. maximus. H. b. 1. 164. B. madri- 
tensis Cavanill. ic, 6. nr. 690. Brot. Jus. 1. 113, Dif- 
fert a Br. matritensi spicularum magnitqdine et pa- 
nicula magis eifusa. Br. jubatus Tenor, neap» 3« 
§9. Gussone sie. 117. hu jus loci videtur. 

10. Br. Sterins. H. b. 1. 165. Linn. sp. 113. 
Sehrad. germ. 1. 364. Mert. Koch germ. 1. 688. Gau.- 
din 1. 312. Fl. dan. t. 1325. Engl Bot. t. 1030. 
Cand. fr. 3. 72. Gussone sie. 1. 118. Brot. 1. 113. 

1 1. Br. longiflorus. H. b. 1. 165. A Br. 
steril! differt panicula magis patenle, spiculis longiori- 
bus, a Br. uiaxiuo, flosculis spicularqm magis palen- 
lihus, valvulis mullo augujlioribus. 87. Bromus.' 281 

12. Br. pendulinus. Folia Inferiora vagina pi- 
lis reversis. Paoicula effusa pendula, spiculae 8 — 10- 
florae compressae. Valva exl. 3nervie, int. quinque- 
nervia, utraque longe acutala. Valvula ext. superne 
praesertim nervosa piloso-scabra, arista fere ex apice 
valva brevior. — Br. pendulinus H. b. 1. 169. 
Schrad. N, Jourrt. 4. 70. Hab. in Nova Hispania et 
Canarlis. O F« Noslra planta est ex nova Hispania, 
seminibus a cl. Lagasca missis. Flaota canariensis, 
cujus spacimina coram habeo parum differt, panicula 
minus pendula, pilis rarioribus brevioribus. — Br. 
calbarlicus H. b. 1. 165. nunc mihi non diversus vi- 
detur; descriptus secandum specimina juniora. 

13. Br, Richardsom,'^ Folia glabra ad oras va- 
ginae pilosa. Fanicula effusa valde pendula, siMcula© 
6 florae compressae. Valva ext. aculata subtrinervla, 
int. subquinqueneryia mucronata, utraque glabra. Val- 
vula ext. nervosa, lateribus pilis adpressis tecta oblu- 
siuscula, arista valvula brevior glabra. 

Hab. in America septentrionali occidenlali. 21. 
D. Semina misil cl. Dr. Richardson. Caulis 2 — 3 
ped. altus. Folia 4 liu. lata, Spiculae poU. loogae, 
arislae breves. Affinis praecedenti, 

14. Br, erectus. H. b. 1. 166. Huds. angl. 
48. Smith Act. Soc. Lim. 4. 290. Engl. Bot. t. 471. 
Schrad. germ. 1. 357. Gaud. Mv. 1. 310. Cand. fr. 
3. 69. Bromus montanus FL Wetter, n. 147. Fe- 
st uca montana Savi pis. 1. 118. Mert. Koch 1, 673. 
Bromus arvensis PoU. pal n. 113, 282 Cl. IV. Gramineae. 

Var. i. Glaucus. Herba minor glauca. — Bro- 
mus glaucus H. b. 1. 170. TaDdem ia Horto mu- 
tatus est et erectus evasit. 

J^ar. 2. Hirsutus. Herba spiculaeque hirsulae 
Mert. Koch 1. 20. 

15. Br. stenophyllus, H. b. 1. 166. Corr. 
Unk loco Linn. 

16. Br, purgans. H. b. 1. 166. Linn. sp. 113. 
Pursh. am, 1. 85. Hab. a Canada ad Novam An- 
gliain. Descriptio Linnaei egregia. Dlstinguilur foliis 
latis, spiculis molliter hirsutis, aristis brevibus. 

17. Br, asper. H. b. 1. 167. Murray goett. 
42. Linn, suppi, 111. Schrad, gerrn, 1. 360. Gaud'm 
helv. 1. 311. Engl. Bot. t. 1172. Cand. Jr. 3. 71. Gus- 
sone sie. 1. 117. Br. montanus Scop. carn. n. 117. 
PoU. pal. n. 116. Br. nemorosus Vilh delph. 2. 117. 
Festuca aspera Mert. Koch 1. 673. 

Bromus hlrsutissimus Cyrilli, nee a Tenorio nee 
a Gussonio citalur, Line nomen Cjrilli perperam ad- 
dltum püto. 

18. Br, giganteus. H. b. 1. 167. Linn. sp, 
114. Schrad. gerrn. 1. 362. Fl. dan. t. 1630. Cand. fr, 
3. 71. Festuca gigantea Till, delph. 2. 110. Mert, 
Koch germ. 1. 671. Gaudin heb, 1. 295. 

19. Br, secalinus. H. b. 1. 168. Linn. sp, 
112. Schrad. germ. 1. 847. Mert. Koch germ, i, 679. 
Gaudin helv. 1. 319. FL dan. t. 1446. Engl Bot. t. 
1171. Cand. fr. 3. 67. Brot. lus. 1. 111. Arlsla 
flexuosa. 87. Bromus. 283 

20. Br. velutinus. Folia lamloa anlrorsum sca- 
bra lineala pilosa. Panicula suberecta rarnis patulis, 
spiculae lOflorae saepissime dense puhescentes, flosculis 
patenliusculls. Valva ext. trinervia acutiuscula, int, 
önervia obtusa. Valvula ext, önervia arislata, arlsta 
valvula longior recta deßexa, -- Br. secalinus velu- 
linus H. b, l. 168. Br. velutlaus Schrad. germ, 1. 
349. t. 6, /. 3. Gaudin helv. 1. 317. Gussone sie, 1. 
114. Br. grossus Cand. fr. 368. Mert. Koch germ. 
1, 680, Br. inultillorus Engl. Bot. t. 1. 884. Spi- 
culae majores ac in praecedente, praesertim, latioresi 
ceterum maxlme affinis ita ut varietatem putaverim 
Varietatem glabram iudicant Blert. Kocb. quae spicu- 
lis latioribus a Br, secalino dignoscitur. 

21. Br, commutatus. * Folia lamina antror- 
8ura scabra lineata pilosa, vagina dense retrorsum pu- 
bescenti Panicula laxa, ramis patentibus, spiculae lO- 
florae, flosculis patentjbus. Valva exl. 3 nervia acuta, 
int. subquinquenervia obtusiusc^^a. Valvula ext. sub- 
quioqueoervia, aristo valvula longior rectiuscula demum 
deflxa suhdorsalis. — Schrad. germ. 1. 353. excl. sy- 
non, Mert. Koch germ. 1. 683. Habitat inter Ger- 
maniae segetes. O- D« Semina ex Horto Goetlin- 
gensi misit Schraderus. 

22. Br. multiflorus. H. b. 1. 168. excl. syn. 
Br. commutatiy simplicis et Gaudini. JVeigel obs. t. 1. 
f. 1. Roth germ. 1. 47. 2. 134. Cand. fr. 3. 69. Br. 
patulus Mert. Koch germ. 1. 685. Br, secalinus Leers» 
herb. t. 11. /. 1. Spiculae longe lanceolalae. Bro- 284 CI. IV. Gramineae. 

mum simplicem nunc ipse Gaudinus ad Br. racemo- 
sum refert Jielv. 1. 314. 

Br. verlicillatus Cavau. H. b, 1. c. inter Br. co- 
uiutatum et multiflorum iutermedius , magis tarnen 
Br. commutato affinis. Vagina glabra. 

Br. Wolgensis in Horto cultus semper erat Br. 
inultiflorus, 

23. Br. arvensis. H. b. 1. 169. Linn. sp. 

113. Schrad. germ. i. 356. Mert. Koch 1. 686. Gau- 
din heh. 1. 316. Engl. Bot. t. 920. Cand. Jr. 3. 70. 
Folla superiora tota glabra. Spiculae praesertim ju- 
niores teretes. 

24. Br. tectorum. H. b. 1. 169. Lam. sp. 

114. Schrad. germ. 1. 363. Mert. Koch germ, 1. 688. 
Gaudin helv. 1. 313, Cand. fr. 3. 72. Cussone sie. 1. 
116. Sibth. gr. 1. t. 82. Circa Berolinum copiosissi- 
mus, in Ducatu Megapolitano rarus, in Upsaliae tectis 
nunc Uli Linnaei tempore frequens; non in Anglia, nee 
in Hispaniis ; fugit occidentem. 

25. Br. laxus. H. b. 1. 170. Secundum Rei- 
cbenbacbium flor. excurs. 44. in montibus Saxoniae 
metalliferls degit. 

26. Br. scjuarrosus. H. b. 1. 169. lAnrx, sp^ 
112. Schrad. germ, 1. 358. Mert. Koch germ. 1. 685. 
Gaudin helv. 1. 320. Engl Bot. t. 1885. Cand. 
fr. 3. 69. 

27. Br. Willdenoivii. Folia glabra, Paoicula 
ehngato, ramis arreciis ; spiculae compressae. Valva exl. 87. Bromus. 285 

iinlnervia, int. subtrinervin utraque aculata. Valvula 
ext. nervosa, arista brevi sub apice. — Br. Willde- 
öowi Kunth gram. 1. 134. agr. 416. Garalochloa 
uoioloides H. b. 1, 156. Geous bene delevit Kun- 
thius, uam a Broino. revera non differl. 

28. Br. stachyodes.^ Folia vaginis basi longe 
pilosis. Panicula elongata, ramis brevissimis distanti- 
bus , superne spicata , spiculae curnpressae. Valva ext. 
uninervia, int. trinervia ulraque acutata. Valvula 
ext. trinervia , arista fere ex apice valvula brevior 
flexuosa. 

Semina hiijusce Graminis non semel accepimus 
nomine Lamarkiae cynosuroidis. Gaulis strictus 
1 — 2 ped. geniculis obscure fuscis. Folia excepta 
vagina tota glabra , lamina longa angusta vix 2 lin. 
lata. Panicula stricta , rami inferiores conferli, lon- 
gissimus vix poll. longus, reliqui brevissimi, spiculae 
superiores sessiles; spiculae ad poll. longae angustae; 
aristae 2 — 3 lin. longae. Hab 2|.. D. 

29. Br. triarisiatus. Folia pilis sparsis. Pa- 
nicula ramis subsimplicibus arreclis; spiculae 8 — 10- 
florae compressae. Valva ext. uninervia , int. triner- 
via, ulraque acutata. Valvala ext, nervosa apice ari' . 
stis binis, sub apice arista longiore, basi utrinque auri-' 
cula unica. — JLoisel, galU 1. 89. Libertia arduen- 
nensis H. b. 1. 156. Lejeune fi. d. Spa. 22. Cour- 
tois belg. 1. 99. Bromus arduennensis Kunth gram. 

t. 1. 134. agr. 416. Michelaria bromoidea Dumoxt, 
agr. 77. t. 16. ßromua laultiflorus ß. Rdchmb. ß. 286 Cl. IV. Gramineae. 

excurs. 43. Ob Iiabllum liiic refero, oam characteres 
habet, qui geuus dirimunt. Varielalem esse non fa- 
cile crediderlm. 

30. Br. inermis. H. b. 1. 170. Um. manu 
2. 86. Po//, /jfl/. n. 111. Sehr ad. gerrn. 1. 359. Gau- 
din helv. 1. 308. Festuca inermis Cand. fr. 3. 49. 
Mert. Koch gerrn. 1. 678. Festuca praeformis Pers. 
syn. 1. 40. 

88. Schoenodorus. H. b. 1. 171. Genus 
inter Poam, Festucam et Bromum intermedium. 

1. Seh. violaceus, H. b. 1. 171. Festuca pi- 
losa Gaudin helv. 1. 303. Festuca rbaetica Cand. 
fr. 3. 53. 

89. Tridens. H. b. 1. 171. FloscuU basi 
fasciculls pilorum 2, praeter valvulam exteriorem 
basi iu carlna et tnargine hirtam. 

1. Tr. quinquefida. H. b. 1. 172. Festuca 
quadridens Boir. enc. suppi, 2. 640. Poa arundinacea 
Poir. enc. suppl. 4. 329. Uralepsis cuprea Kunth 
gram. 1. 108. 313. t. 68. agr. 318. 525. 

90. Glyceria. H. b. 1. 172. Parapelalum 
e duobus coonatum esse non negaverim at nullam 
commissuram, qua conjuncla sinf, video et singulari 
forma geuus eleganter disliugult. 

1. G. fluitans. H. b. 1. 172. Mert. Koch 
germ. 1. 587. Festuca fluitans Linn. sp, 111. Fl. dan, 
t. 237. Poa fluitans Scop. carn. 106. Smith, br. 1. 91. Poa. 287 

95. Engl. Bot. t. 1520. Gaudin helv. 1. 235. Cund. 
fr. 3. 57. Gussone sie. 1. 94. Broter. lus. 1. 102. 

91. Poa. H. b. 1. 173. Tarapetala truncata 
aut acuta, semper vero duo separata, quam ob rem 
ad genus distinguendum nou sufficiunt, Hydrochloae 
genus cum Poa combinaverim. 

Subgen. 1. Hydrochloa. Valvula exterior Septem- 
nervia, — Reliquarum omnium haud ultra quinque- 
nervia. ' 

1. P. Q(]Uatica. Hydrochloa aquadca H. b. 
1. 113. Glyceria aquatica Srrxith. engl. 1. 116. Gly- 
ceria spectabilis 3!lert. Koch germ. 1. 506. Poa aqua- 
tica Linn. sp. 98. Engl. Bot. t. 1315. Gaud, helv. 1. 
233. Cand. fr. 3. 58. Glisson, sie. 1. 93. 

Subgen. 2. Festueaceae. Spieulae in ramis pri- 
mariis paniculae sessiles et subsessiles. — Ad Scle- 
rocbloam transeunt et forte cum hisce conjungendae. 
Reliquarum omuium panicula explicata. 

2. P. delawarica, H. b. 1. 174. Valvula 
prope apicem limbo violaceo margine membranaceo 
albo. Species distincta. Corrige errorem typographi- 
cum : Hort. Erg. et repone: Hort. Erfurt, nam habe- 
nius ex Horto Erfurlensi cl. Bernhardii. 

3. P. distans. H. b. 1. 175. IJnn. mant. 32. 
Schrad. germ. 1. 282. Gaudin helv. 1. 234. Engl. Bot. 
t. 986. Cand. fr. 3. 58. Gusson. sie. 1. 93. Festuca 
distans Kunth gram. i. 129. agr. 383. Valvula ext. 
superne colore violascenli limbo pallide aureo. P. mi- 288 Cl. IV. Grammeae. 

liacea. H. b. 1. 174. s. Aira millacea J^ill. delph. 1. 
303. hujus est varietas 2 — 3 flora. 

4. P. maritima. H. b. 1. 175. Huds. angl. 42. 
SchraJ. germ, 1. 281. Engl, Bot. t. 1140. Fl. dan. t. 
251. 1626. Cand. fr. 3. 57. Glyceria marilima Smith 
angl. 1. 118. Mert. Äoc/i germ. 1. 588. Festuca tha- 
lassica Kunth. gram. 1. 128. agr. 394. Valvula ext. 
colorala ut in praecedente, 

5. P. festuciformis. H. b. 1. 175. Glyceria 

festuciformls Reichenb. ß. excurs. 45. Festuca capil- 
laris Ldjebl. suec. ed. 2. 48. Festuca Hostii Kunth 
gram. 1. 129. agr. 393. Valvula ext. eleganter vio- 
lacea, liinbo lato aureo, 

Subgen. 3. Truncatae. Spkulae bißorae^ pedicello 
vacuo tertium ßorem indicante, rarius trißorae, H. b. 
1. 176. 

6. P. obtusata. H. b. 1. 176. Pursh. am, 1. 
76. Reboulea gracilis Kunth gram. 1. 341. t. 84. agr. 
368. Pedicellus sub flore superiore rachin continua- 
tam sistit, ilosculo deficiente. Pedicellus sub flore 
inferiore orltur a flore superiore delapso aut abrupto. 
Valva altera angusta acutiuscula uninervia, altera ob- 
tusa trinervia est slructura in Festucis vulgata. Valva 
ext. quoque carina tantum, interior media parte sca- 
briuscula. Si terlius flos adest, pedicellus deficit. 

7. P. .semineutra. H. b. 1. 176. Pedicellus 
pone florem superioreui, nee inferiorem, raclieos con- 
tinulionem indicat; si enim tertius flos adest, pedicel- 
lus deficit. Valvula ext, trinervia basi carina et margine ' 91. Poa. 289 

fenuissime lanala. Planta rara in Hungariae Floris 
oou iaveniunda ; perlit in Horto. 

Subgen. 4, Genuinae, Spiculae tri-muUißorae, nee 
priorum notae,. 

8. P. at^undinacea, H. b. 1. 176. Lim. sp, 
98. Valvae et valvulae vix denliculalae dicendae. 
Planta habitu a reliquis Pols valde differt, Gampellam 
polius simulat, quod bene innuit Kunthius agr, 365. 
at characteres desunt, quibus distinguatur. Nee quae 
protuli ad subgenus constituendum sufilclunr. Gra- 
men altum 6 ped. et ultra. 

9. P. trivialis. H. b. 1. 177. Linn. sp. 99, 
Schrad. germ. 1. 296. Mert. Koch germ. 1. 611. Gau- 
din helv. 1. 257. Engl Bot. f. 1072. Fl. dan. t. 1444. 
Gussone sie. 1. 89. Brot. lus. 1. 103. Poa scabra 
Cand. Jr. 3. 59. Poa pratensis PoU. pal. n. 90. Fre- 
quens in Europa boreall, rara in ausfrali. 

10. P. pratensis. H. b. 1. 178. Linn. sp. 99. 
Schrad. germ. 1. 298. Mert. Koch germ. 1. 612. Fl. 
dan. t. 1444. Engl Bot. t. 1073. Gaudin heh. 1. 260. 
Brot. lus. 1. 104. Poa pratensis et angustifolia Cand, 
fr. 3. 60. P. trivialis Leys hal. n. 88. Elegans var. 
est subcoerulea Hook. brit. 43. herba glauca, valvula 
ext. llmbo coerulescente, tum aureo, marglne albo. 

11. P. palustris. H. b. 1. 179. Cand. fr. 3. 
60. P. serotina Gaud. lieh. 1. 256. Adde characteri 
valvulam exteriorem demum margine contraclam esse, 
unde minus acutata apparet. 

Linli hortus II. T 290 Cl. IV. Gramineae. 

Var. limhato. 11. b. 1. 179. Vagina pariim sca- 
brluscula. Caule ramoso, vix specie diversa. 

12. P. nemoralis. p. seroilna H. b. 1. 179. 
Hoc nomen rejicieDduin est, cum facile confuslo cum 
Foa palustri inde oriafur. P. uemoralis Lmn. sp. 102. 
Gciudln hch. 1. 237. Engl. Bot. t. 1265. FL dan. t. 
749. Cctnd. Jr. 1. 61. Gussone sie. 1. 90. Adde cha- 
racleri valvulam exteriorem magis explanalam esse, 
unde magis acutata apparet. Typus speriei est Va- 
rlelas secunda et Var. 1. ea , quam lypum vocavi, 
nunc dicenda. J^ar. 1. Amcta cfr. H. b. 1. 180. V. 
nemoralis rigidula Kunth. ogr. 354. P. polymorpha 
J^^'ib. fpertheim. 1. 113. P. pratensis Leers herb. t. 
6. f. 4. Var. 2. Coarctata H. b. 1. c. P. caespilosa 
Poir, enc. 5, 73. (teste Kunth) Var. 3. Unißora H. b. 
I, c. Var. 4. Rarr^osa , caule ramoso. P. rariflora 
Desfont. cnt. 1815. 20. 1829. 387. Kunth gram. 2. 
473. t. 150. Habemus queque nomine Poae filifor- 
mis Thunb. sed haec Eragroslis. Var. 5. Clauca. 
T. glauca H. b. 1. 180. Engl Bor. t. 1720. P. caesia 
Engl. Bot. t. 1719. Var. 6. Asper a. P. aspera H. 
b. 1. 177. P. caesia Wahhnb. smc. 58. 

13. P. compressa. H. b. 1. 178. Unn. sp. 
101. Schrad. germ. 1. 303. Meit. Koch serm. 1. 621. 
Güiidin heh>. 1. 255. Engl, Bot. t. 365. Fl. dan. t. 
748. Cand. fr. 1. 61. Guskone sie. 1. 92. 

14. P. anmia. H. b. 1. 181. Linn. sp. 99. 
Si^rad. germ. 1. 304. 31ert. Koch germ. 1. 598. Gaud. 
hdv. 1. 242. Engl. Bot. t. 1141. Cand. fr. 3. 59. 91. Poa. 291 

Gussone sie. 1. 91. Brot. lus. 1. 104. yar. Supina 
H. b. 1. c. 

15. P, alpina, Folia vagina laevi, Vigula superio- 
rum elongüta saepe lacera. Panicula arcla et subeffusa, 
spiculae 5 — üßorae. Valvula ext. villis ad basin 
nullis, nervo dorsall et submarginall infeine villosis, 
lateralibus obsoletis. — P. alpina Linn, sp. 99. Schrad. 
germ, 1. 292. Mert, Koch germ. 1. 606. Gaudin helv, 
1. 244. Cand. fr. 3. 62. En^L Bot. t. 1003. Tenore 
sylL 43. Cussom sie, 1. 92. Vor, 1. vivipara H. b. 
1. c. cfr. syn, praec. Var, 2. badensis, foliis brevibus 
rigidis distincta. P. badensis H. b. 1. 182 exci cha- 
ract, P. badensis Haenke TV. sp. 1, 392. P. brevi- 
folia Cand. fr, 6. 274. P. collina Host. gram. 48. r. 
66. P. thermalis Pers. syn. 1. 90. 

16. P. flexuosa. H. b. 1. 182. In charactere 
pone: ligula superiorum oblonga acuta. P. flexuosa 
iFahUnb. carpot. 22. P. laxa fVahknb. läpp, 63, 
Gaudin. heb. 1. 252 

17. P. laxa. H. b. 1. 183. Host. gr. 3 11. 
t. 15. Gaudin helv. i. 253. Hook. bnit. 42. Ttnore 
syU. 42. P. flexuosa Engl. Bot. t. 1123. P. elegans 
Gall.fr. 3. 62. 

18. P. bulbosa. H. b. 1. 183. Gusson. sie. 1. 
92. Brot. lus. 1. 104. El nunc aliara esse speciem 
quam sequens non dubllo. 

19. P. crispa. H. b. 1. 186. Poa bulbosa 
crispa Linn. sp. 102. Mert. Koch 1. 609. Gaudin helv. 
1. 246. Engl, Bot. t. 1071. Cand. fr. 3. 61. 

T 2 292 Cl. IV. Gramineae. 

20. P. sudetica. H. b. 1. 182. HamU sucht. 
120. Schrad. germ. 1. 295. Gaudin Ireh. 1. 227. V. 
rubens Moench meth. 187. /^. sp. 1. 389. P. sylva- 
iica mi. delph. 2. 128. t. 3. excl syn. 

21. P. hyhrida. H. b. 1. 182. Gfludm /je/f. 1. 
229. Merf. /Coc/i 1. 610. ad P. sudeticam. 

22. P. Sterins. H. b. 1. 183. 

23. P. nervata. H. b. 1. 183. Pars//, om. 1. 
79. P. striata iW/c/j. am. 1, 389. P. lineata Pers. syn. 
1. 89. Glyceria Michauxii Kunth gram. 1. 118. 343. 
t. 85. flgr. 367« 

24. P. melicoidea. H. b. 1. 186. 

25. P. peruviana. H. b. 1. 187. Jac?. coli. 
1. 107. tc. 1. t. 18. 

92. Erag-rostis. H. b. 1. 187. Characte- 
ribus luculentis a Poa aliiscjue generibus sat differt. 

1. E, megastachya. H. b. 1. 187. Briza 
Eragrostis lAtin. sp. 103. /iF. sp. 1. 405. Poa me- 
gastacliya Schrad. germ. 1. 288. JDlert. Koch germ. 1. 
597. Gaud. hdv. 1. 230. Cun^/. fr. 1. 56. Gussorie sie. 
1. 96. Poa Eragrostis ^ro^ Ins. 1. 103. 

2. £. poiformis. H. b. 1. 188. Poa Eragro- 
stis Linn. sp. 100. Schrad. germ. 1. 287. 3Iert. Koch 
germ. 1. 596. Gaud. helv. 2. 231. Canrf. fr. 1. 56. 
Gussone sie. 1. 95. 

3. -E. pilosa. Foüa vaginae ora et lami^ae 
basi pilosa. Panicula sub anlhesi elTusa j spiculae 92. Eragrostis. 293 

5 — lOflorae lineares. Valvae uulnervlae membra- 
naceae obtusiiisculae, exterior duplo minor. Valvula 
ext. obtusa trinervia, — E, pllosa H. b. 1. 189« 
Linn. sp. 100. Schrad. germ. 1. 286. Mert. Koch 
germ. 1. 595. Gaudin hdv. 1. 232. Cand. fr. 6. 272. 
Gu&son. sie. 1. 94. E. verticillala H. b. 1. 189. 
Cavan. ic. 1. 63. t. 93. Brot lus. 1. 103. certe non 
djffert. 

4; E. pilosissima. H. b. 1. 189. 

5. E, cuspidata. E. rufescens H. b. 1. 188. 
Er. inconstaos tie.is agr. br. 495. Toa cuspidata Roth 
nov. pl. sp. 72. Megastachya cuspidata R. S. m. 2. 
329. Eragrostis floribunda Schrad. in R. S. m. 2. 
319. Valvula exteriore cuspidata dignoscenda. 

6. E. mexicana. Folia augusla demnm cou- 
Tüluta. Fanicula eJDFusa ramis tenuissimis. Spiculae 
lanceolatae 6 — 15 florae. Valvae uninervlae acutae 
subaequales. Valvulae ext. acutiuscula trinervia sca- 
briuscula margine subcilialo. H. b. 1. 100. E. ex- 
pansa ibd. Nees ogr. br, 503. Poa mexicana La" 
gase. gen. et sp. n. 3. Hörnern, hafn. 2. 953. Poa po- 
lymorpba R. Brown pr. 1. 180. (sec. Nees) Mega- 
stüchya polymorplia Beauv. B.. S. 2. 594. quo no- 
mine habemus ex Ht. yindob. Poa patula Humb. 
Kunlh n. gm. et sp. 1. 158. Kunth syn, 1. 220. R. 
S. 2. 585. Hab. in Mexico, Brasilia, Blonte Video, 
S. Domingo elc. E. expansara Neeslus bene cum. 
E. mexicana coujuoxit. 294 CI. IV. Gramineae. 

7. E. purpurascens. H. b, 1. 190. Nus ogr. 
br. 506. Folia angusta demum saepe con^olota, hinc 
E. filiformem H. b. 1. 191. vix diversara puto. 

8. E. aegyptiüca. H. b. 1. 191. Z)e/i7. aegypt, 
21. t. 10. /. 2. Adde characteri valvulam exlerio- 
rem acutatara esse simul vero obluslusculam. Varia- 
bilis planta, praesertim magnitudine. Habemus e Se- 
negambia, panicula eloDgata, ramis brevibus. 

9. E. abessinica. H. b. 1. 332. Jocq. misc. 
2. 364. ic. 1. ;. 17. Adde characteri valvulam ext. 
acutatam esse. Affinis praecedenti al paniculae rami 
oon tarn dense floridi, numquam usque ad basia. 

10. E. microstachya. Poa microstachya H. 
a. 1. 185. Est Eragros»is. Neesius agr. br. 509. fa- 
clt Tarletatem Poae airoidis sed dubito, cum spicu- 
lae forma diiferat. 

11. E. Rothii. * Folia plana glabra. Panicula 
elongata erecfa, ramis fasciculatis tenuissimis brevibus 
ramosis patentibus. Spiculae 5 üorae minutae, Valvae 
uninerviae subaequales nbtusae. Valvula ext. sub- 
trinervia oblusissima. — Poa Rothii Kunth agr, 347. 
Poa interrupta Roth nov, spec. 67. Hab. in lodia. Q. 
C. Gramen elegantissimum. Valvae et valvulae adul- 
(ae purpurascenles. Juniores spiculae adultis haud 
similes, nam glumella poslea excrescit, gluma vero 
non augetur. Et color purpurascens in junioribus de- 
ficit. Valde affinjs Er. Koenigii seu Poae interrup- 
tae Koenigii , et forma spicularum eadem al rami 
paniculae in bar inulto breviores. 93. Briza. 295 

13. E. plumosa. \\. b. 1. 192. li<iiz ubs. 4. 
20. Roxb. in<L 1. 338. 

13. E. ciliaris. H. b. 1. 192. Linn. sp. 102. 
Jacq, ic. t. 304. Nb. Kunth ttov. gen. ut sp. 1. 162. 

14. E. comta. H. b. 1. 512. Er. ciliaris ß: 
Nees offr, br. 513. Vix crediderira esse varielatetn 
Er. ciliaris, folia eniin longa angusta, quae in E. ci- 
liar! breviora laliora loDge acutata, panicula depaupe- 
rafa laxa, quae densa et glomerala in Er. ciliari, ci- 
lia tenuiora, quae rigida in E. ciliari. MuUo magis 
K. plumosae affinis et forte varietas, sed valvula ex- 
lerior longiuscula obtusa, quae in Er. plumusa ovalis, 

15. Er. elongata. H. b. 1. 196, Eragrostis 
brasiliensis Nn-zs agr. br. 497. 

93. Briza. H. b. 1. 194, 

1, Br. minor. H, b. 1, 194. Lim. sp. 102. 
Schrad. germ. 1. 301. Mert. Koch germ. K 622. Gau- 
din helv. 1. 262. Engl. Bot. t. 1316. Gussone sie. 1. 
98. Sibth. gr. 1. t. 74, Briza media Brot, lus, 1. 
102. Briza virens /9. Cand. fr, 3. 67. 

2. Br. media. H. b. 1. 195. Linn. sp. 103. 
Schrad. germ. 1. 309. Mert. Koch germ. 1. 612. Gau- 
din helv. i. 261. Engl. Bot. t. 340. Cand. fr. 3. 67. 
Habemus quoque e Cap. b. sp. a uostrate non di- 
versam, 

3. Br. maxima. H, b. 1. i95. Linn. sp. 103. 
Schrad. germ. 1, 310. Mert. Koch germ. 1. 623. Cand. 296 Cl. IV. Gramineae. 

fr. 3. 66. Cussone sie. 1. 99. Brot. lus. 1. 101. Sibth, 
gr. 1, /. 76. In Helvetia quo(jue prope Lugano legi. 
Gaudinius oon habet. 

4. Br. capensis. H. b. 1. 195. Thzmb. cap. 
1. 219. Poa brizoides Linn. suppL llO. Periit in 
Horto. 

5. Br. humilis. H. b. 1. 196. 

94. Rhombolytrum. Panicula racemosa. 

Spiculae multiflorae apice et basi attenuatae. F'ahae 

ßoscuUs inferioribus longiores. Valvula ext. mutica 

margine loto explicata, interlor multo aneustior. 

1. Rh. rhomboidea. * Folia scabra, ligula 
truDcata lacera. Panicula contracta , spiculae 6 — 8- 
florae. — Habitat in Chili, e seminibus inde allatis 
enata. Q. C. Caulis 1 — 2 pedulis , nodis fuscis. 
Folia Vagina scabriuscula , lamina breviuscula vix 2 
liu. lala striata scaberrima rigidiuscula, ligula medio- 
cris denticulato - lacera. Pamcula longiuscula raiuis 
brevibus siraplicibus adpressiusculis. Spiculae 4 lin. 
longae , in medio 3 lin. latae valde acutatae et atte- 
nuatae. Valvae aequales, longltudlne spiculae dimi- 
diatae, latae spiculam amplectenles, breviter acutae 
nervosae. Valvula exterior dilatata obtusiuscula sub- 
enervia margine lato raembrauaceo, valvula interlor 
parum brevior multo angustior, margine explanato 
subciliato. Valvae flosculis inferioribus longiores cha- 
ractereui sislunt, quo specles a Briza differt et Schis- 
ino afßnis est, a quo tarnen habitu valde diifert. 95. Calotheca. 96. Molinia. 97. Catabrosa. 297 

95. Calotheca. H. b. 1. 156. 

1. C. elegans. Btauv. agr. 157. t. 17. /. 7. 
Kunth gram. 1. 349. t. 88. ofir. 374. C. dilatata. 
H. b. 1. 157. Bromus brizoides Lam. HL 1. 193: 
Bri'za Lamarcklana Nees agr. br. 481. Secundum 
Neesium cum C. elegante conjunxi. 

96. Molinia. H. b. 1. 196. 

1, M. coerulea. Caulis strictus rlgidus. Pani- 
cula ramis brevibus, spiculae 2 mulliflorae. Valva 
altera obtusiuscula, altera acuta. Valvula ext. acuta. 
Typus. M. coerulea H. b. 1. 196. Moench meth. 
183. Mert. et Koch germ. 1. 583. Gaudin Ijeiv. 1. 216. 
Aira coerulea Leers herb. t. 4. /. 5. Fl. den. t. 239, 
Mellca coerulea Sehr ad. germ. 1. 269. Engl. Bot. t. 
750. Brot, las, 1. 94« (in montibus allisslinis). Fe- 
stuca coerulea Cand. fr, 3. 46. Var. Ahissima H. b. 
1. 197, M. arundinacea Schrank bav. 336. M. lillo- 
ralis Host, austr. 1. 118. Extremae formae sat di- 
versae at limiteo indicare nequeo. Frequenlissima in 
coUibus siccis circa Mediolanum et alibi. 

97. Catabrosa. H. b. 1. 197. 

1. C. a(]uatica. H. b. 1. 197. Baauv. agr. 
97. t. 18. /. 8. Aira aqtiatica Linn. sp. 95. Schrad, 
germ. 1. 256. Engl Bot. t. 1557. Poa airoldes Cand. 
fr. 3. 64. Gaudin hdv. 1. 236. Glyceria aquaiica 
Mert. Koch germ. 1. 589. 298 CI. IV. Gramineae. 

Fam. XXI. est Sectio Festucaceoe. Fam. XXII. 
Bromoideae, sed tanfum modo arislatae. Fam. XXIII. 
Glycerinae seu Bromoideae muticae. Fam. XXIV. ECHINAR[ACEAE. 

H. b. 1. 197. 

98. Echinaria. H. b. 1. 198. Valvulae 
ulique potius quinqueparlitae et bifidae, quam quin- 
quearistatae dicendae. 

1. E. capitata. H. b. 1. 198. Mert. Koch 
germ. 1. 629. Cond. fr. 3. 74. Gussone sie. 1. 33. 
Sesleria echinata Schrnd. germ. 1. 277. CeDcbrus ca- 
pitalus Linn. sp. 1488 Sibth. gr. 1. t. 100. Fam. XXV. CYNOSURACEAE. 

H. b. 1. 198. 
99. Cynosurus. H. b. 1. 198. 

1. C. cristatus. H. b. 1. 198. Linn. sp. i. 
105. Schrad. germ. 1. 314. Mert. Koch germ. 1. 314. 
Gaudin helv. 1. 263. FI. dan. t. 238. Engl. Bot. t. 
316. Cand. fr. 3. 75. Gusson. sie. 1. 87. Brot. las. 
1. 96. 

2. C. echinatus. U. b. 1, 199. Linn. sp. 105. 
Schiad. germ. 1. 315. /^/crf. /Coc/j germ. 1, 632. Goü- 100. Seslerla. 299 

din helv. 1. 264. Engl. Bot. t. 316. Cand. fr. 3. 75. 
Gusson. sie. 1. 86. Brot. his. 1. 96. Sibth. gr. 
i. t. 78. 

3. C. effilSUS. H. b. 1. 199. C. elegans Gus- 
sone sie. 1. 87. Noo solum quio ante cl. Des][oDtai- 
oes descripsi, sed quoque quia saepe minime elegaos 
est Dornen eifusi retinui. 

4. C. aureus, H. b. 1. 199. Linn. sp. 107. 
Sehr ad. germ, 1. 317. Gusson. sie, 1. 86. Brot. Ins. 
1. 96. Sibth. gr. 1. 79. Lamarckia aurea Moench 
meth, 101. Cand. fr. 3. 30. 

100. Sesleria. H. b. 1. 200. Genus ob 
valvas saepe arlslulutas a Fois et affioibus discrepans 
et Cynosuraceis accedeas. 

1. S. coerulea. H. b. 1. 200. Arduin spee, 2. 
18. f. 6. /. 3 — 5. Mert. Koch germ. 1. 626. Gaud. 
helv. 1. 269. Engl. Bot, t. 1613. Fl. dan. t. 15.06. 
Cand. fr^ 3. 76. Cynosurus coeruleus hinn. sp. 106. 

2. iS. elongata. H. b. 1. 200. Sehr ad. gizrm. 
1. 270. Mert. Koch germ, 1. 624. Cand. fr. 6. 280. 
Fhleum autunnale Seop, carn. n. 80. 

3. S. tenuifolia. H. b. 1. 201. Mert. Koch 
germ. 1. 625. 

4. S. nitida. H. b. 1. 201. Adde valvulam 
utramque mullldenticulatam esse. Tenor, pr. neap. 
10. Gussone sie. 1. 88. A S. elongafa sat diversa. 

5. S. sphaerocephala. H. b. 1. 201. Arduin. 
spec. 2. 20. t. 7. Schrad. germ. 1. 275. 31ert. Koch 300 CI. IV. Gramineae. 

germ. i. 628. Gaud. helv. 1. 270. S. microcepbala 
Cand. fr. 3. 76. 

101. Psilathera. H. b. 1. 121. 
1. Ps. tenella. H. b. 1. 121. Sesleria tenella 
Sehr od. germ. 1. 275. Mert. Koch germ. 1. 628. Sect. VIII. DIDYMOSTACHYES. 

Spiculae geininae aut ternae distinctae sexu aut tan- 
tum pedicello. 

102. Im pe rata. U. b. 1. 236. 

1. 7. arundinacea. Folia radicalia convoluta, 
caullna plana. Thyrsus magis minusque densus^ pili 
slipaotes spicula multo loogiores. Valvae dorso longe 
pilosae. I. arundinacea H. b. 1. 236. I. Koenigil 
ibd, I. arundinacea CyrUl. k. 2. t. 11. Imperata 
cylindrica Beouv. agr. 7. t. 5. /. 1. Mert. Koch germ. 
1. 536. Saccharum cylindricum Lam. enc. 1588. f. 
40. /. 2. Cand. fr. 3. 29. Gussone sie. 1. 138. Brot. 
lus. 1. 87. Saccharum Sisca Cav. ic. 3. 282. Impe- 
rata Koenigii cum Imp. arundinacea combinavi auc- 
tore Kunlh agr. 447. DilFerentiae , quae Willdeno- 
wio et mihi visae sunt, e cultura ortae videntur. 

103. Saccharum. H. b. 1. 236. Slructura 
floris haec est. Valvae dune subaequales straminei 
coloris includunl ab altero lalere valvulam sat mag- 
jiam membranaceara, iulia quam alia est non oppo- 104. Heteropogon. 105. Andropogon. 301 

slla sed opposita minor membranacea ; liaec amplec- 
titur slamina et germen cum duobus slylis fusco-plu- 
mosis. Hinc palet exlimam -valvulara majorem mem- 
branaceam perlinere ad florem neutrum, interior vero 
ad florem hermaphrodilum. Si huic opposila est al- 
tera valvula parva est aut obsoleta. 

1. S. officinarum. H. b. 1. 237. Lim. sp, 
79. Hb. Kunth n. gen. et sp. 1. 181. Roxb. ind. 1. 
242. Valvae oblongae quidem at latiores ac in se- 
quenti. Valvula uon bene compresso-filiformis dicta, 
est angusta at concava, 

2. S. violaceum. H. b. 1. 237. Hb. Kunth 
n. gen, et sp. 1. 182. 

104. Heteropogon. H. b. 1. 237. 

1. H. Jllioni. H. b. 1. 238. Men. Koch 
germ. 1. 544. H. glabrum Fers. syn. 533. Andro- 
pogon AUioni Cand. fr. 3. 97. Gaudin helv. 1. 212. 
Hb. Kunth nov. gen. et sp. 1. 185. Andropogon con- 
torlus AUion. ped. n. 2277. t. 91. /. 4. 

2. H. contortus. H. b. 1. 238. Andropogon 
coDlortus Liinn. sp, 1480. fil. suppL 432. Heteropogon 
hirsulus Ptrs, syn, 2. 533. Stipa spicata Thetib. cap. 
1. 402. Linn. fil. suppl. 111. 

105. Andropogon. H. b. 1. 238. In flore 
masculo valva altera alteram laleribus quidem includit, 
utraque vero deplanata. Sic quoque in flore femineo. 302 CI. IV. Grairineae. 

Saepe quoque valva altera arnpleclens plana, altera 
ainplexa convexa aut carioata. Spiculae ferlilis slruc- 
tura ut in Saccharo. 

1. J. Ischaemum. A. anguslifolius H. b. 1. 
239. Stnüh. prodr. gr. 1, 47. A. Ischaemum Linn. 
sp. 1483. Sehr ad. germ. 1. 233. Mert. Koch germ. 1. 
539. Gaudin hdv. 1. 213. Cand. fr, 3. 95. Brot, 
lus. 1. 89. 

2. J. provincialis. A. Ischaemum H. b. 1. 
239. Linn. herb. cfr. Smith pr, gr. 1. 47. A. pro- 
vincialis Larn. enc. 1. 376. Cand. fr. 3. 96. 

3. J. comosus. H. b. 1. 239. 

4. J. annulatus. H. b. 1. 239. Fo/sA. descr. 
173. Vahl syrnb. 2. 102. Delile aegypt. 3. t. 7. f. 2. 

5. J. Bladhii. H. b. 1. 240. PP. sp. 4. 920. 
Boxb. ind. 1. 263. 

6. J. furcatus. H. b. 1. 240, ParsÄ ß. 1. 
75. Sc/ire6. gram. t. 42. 

7. ^. lanceolatus. A. serrulatus H. b. 1. 241. 
A. lanceolatus Roxb. ind. 1. 262. Folia cordata 
describit, quae miniine cordata, sed basi laliuscula 
tanlummodo caulem amplectuntur. 

8. ^. distachyos. H. b. 1. 240. Linn. sp. 
1481. Jacq. ic. 3. r. 630. St7irnrf. germ. 1. 232. i>/er/. 
Koc/i germ. 1. 540. Gaudin Ae/v. 1. 214. Cand. fr, 3^ 
96. Siblh. gr. 1. r. 69. 106. PoIIinia. 107. Sorghum. 303 

9. J. hirtus. H. b. 1. 241. Limu sp, 1482. 
Cand. fr. 3. 96. Brot. Ins, 1. 89. 

10. ^. tjirginicus. H. b. 1. 242. Linn. sp. 
1482. Pursh. am .1. 75. Analherum virginicum Spreng. 
puSill. 2. 16. Nees agr. br. 322. Holcus virgioicus 
Muehhnb. descr. 277. 

11. y/. Schoenanthus. H. b. 1. 242. L/nn, 
s/>. 1481. W. sp. 4. 915. Fenten. Cels. t. 89. 2?oa;i. 
ind. 1. 278. Cymbopogon Schoenaothus Spreng, pag 
2. 15. Nunc apud nos planta floruit. 

12. ^. strictus. H. b. 1. 242. Hos?, gr. 2. 
2. t. 2. m //^ro, f. 3. in tub. 

13. .^. laguroides. H. b. 1. 242. Cand. monsp. 
78. Trachypogon laguroides Ntes agr. br. 2. 349. 

14. J. argenteus. A. Erianthus H. b. 1. 243. 
€ix:c/. syn. Michaux et Persoon. A. argenteus Hb. 
Kunth riov. gen. et sp. 1. 188, Cand. monsp. 77. Tra- 
chypogon argenteus Nees agr, br. 2. 348. 

106. Po II in ia. H. b. 1. 243. Non transit 
iuflorescenlia io Andropogonem. 

1. P. Gryllus. H. b. 1. 243. Andropogou 
Gryllus Li'in. sp. 1480. ffost. gr. 2. 1. /. 1. Sclirad. 
germ. 1. 235. Blert. Koch germ. 8. 541. Gaudin helv. 
1. 210. Cund. fr. 3. 95. Sibth. gr. 1. f. 67. Holcus 
Gryllus R. Br. pr, 1. 180. Andropogou pauiculatus 
Larn, ill. t. 840. /. 1. 

107. Sor ghum. H. b. 1. 244. fliasculi flo- 
ris glumella bivalvis, valvulae subaequales merabra- 304 Cl. IV. Gramineae. 

naceae. In glumella fertili utraque valvula tnem- 
brauacea. 

1. S. vulgare. H. b. 1. 244. Fers. sjn. 1. 
101. Holcus Sorghum Linn. sp. 1484. Andropogon 
Sorghum Brot. lus. 1. 88. Hb. Kunth n. g, et. sp, 1. 
190. Boxb. ind. 1. 273. 

2. S. nißTum. H. b. 1. 245. Holcus niger 
Gmel, syst. 1. 174. Holcus nigerrimus Arduin. 
Sagg. d. Padov. 1. ^ 5. /. 1. Andropogon niger Kunth 
gr. 1. 164. agr. 501. 

3. S. bicolor. H. b. 1. 245. S. vulgare ß. 
bicolor Pers^ syn, 1. 101. Holcus bicolor Linn. mant. 
301. PF. sp, 4, 929. Andropogon bicolor Roxb. ind, 
1. 272. 

4. S. rubens. H. b. 1. 245. S. vulgare y. 
rubens Pers. syn. 1. 101. Andropogon rubens Kunth 
gr. 1. 164. 

5. S. saccliaratum. H. b. 1. 245. Ptrs, syn. 
1. 101. Holcus saccbaratus Linn. sp. 1484. Andro- 
pogon saccharatus Roxb. ind, 1. 274. 

6. S. cernuum. H. b. 1. 245. Holcus cer- 
nuus W. sp. 4. 930. non Linn. Andropogon cer- 
nuus Roxb. ind, 1. 273. 

7. S. halepense. H. b. 1. 246. Pers. syn. 1. 
101. Holcus halepensis Linn. sp. 1485. Cand. fr. 3. 
98. Andropogon halepensis Siblh. gr. 1. t. 68. Brot, 
lus, 1. 89. Mtrt. Koch germ. 1. 542. Andropogon 108. Ischaemum. 109. Apiuda. 305 

arundinaceus Scop. carn. n. 1136. Schrad. germ. 1. 
237. Trachypogon avenaceus Nees agr. br, 354. 
8. S. Crupina. H. b. 1. 246. 

108. Ischaemum. H. b. 1. 247. Valvls 
basi induralis stalim dignoscendura. 

1. /. rugosum.. H. b. 1. 247. expuncto nom. 
Liinn. Salisb. ic. i, t. i. 

109. J flu da, H. b. 1. 247. 

1. A. aristata. H. b. 1. 248. Um. sp. 1487. 
Aodropogon glaucus Retz obs. 5. 20. ^. sp. 4. 910. Sect. IX. DICLINAE. 

H. b. 1. 250.. 

110. Tripsacum. H. b. 1. 250. 

1. Tr. monostachyum. H. b. 1. 251. expuncto 
nom. Linn. f^ilhl. Ht» her. 1. t. 1. Pursh am. 1. 88. 

2. Tr. dactylode.s. H. b. 1. 250. Unn. sp. 
1378. Lnm. ill t. 750. Beam. ogr. US, t. 221. /. 1. 
Mc/i. am. 1. 61. Pa;s/i am. 1. 88. 

Zizaniam ia Horto non habemus, ob compara- 
tlonem cum Hydropyno acljeci. Hujus sectionis est, 
flores masculi enim io ramis superiorlbus paniculae, 
femioei in ramis iüferioribas. Ia masculls floribusi 
valvae 2 minutae. 

111. Olyra. H. b. 1. 68. Quia valvae glu- 
mae femineae saepe diversae sunt et glumella struc 

L'nik Jiortus Ih U 30(i CI. IV. Gramineae. 

turairt Fanicearura liabel, allerain valv<nn glumae fe- 
cerunt alterara glumellae neulrius valvulam. 

1, 0. paitcißora. Folia subpeliolala basi acuta 
subdimidlala praesertiin supra et iiiargine scabra. Pa- 
nicula teruainalls et axillaris. Valva ext. longissime 
acutata seu aristata, int. brevius acutata. Valvula ext. 
obtusissima. — O. latifolia H. b. 1. 251. O. pau- 
ciflora Smrtz occid. 1. 125. IV. sp. 4. 205. Schlecht 
und. patr. Berl. Mag. 8. 149. O. axillaris Lam. enc. 
4. 547. i//. ^ 751. /. 5. Lithachne axillaris Beauv. 
ogr. 135. i. 24. /. 2. Hab. io lamaica, Cayeone, 
Surlnamo. 

112. Hydropyrum. H. b. I. 251. 
1. H, esculentum. H. h. 1. 251. Zizaoia 
palustris Linn. mant. 2. 295. Zizania aquatica Linn. 
sj). 1408. Lambert in Linn. Tr. 7. 264. /. 13. Pursli 
am. 1. 60. Zizania clavulosa Mich, am. 1. 75. 

• 113. Coix. H. b. 1. 232. 

1. C. Lacryma. H. b. 1. 252. Linn, sp. 1378. 
Lam. i//. t. 750. C. arundinacea Lam. enc. 3. 422. 
Lilhagroslis Lacryma lobi Gaertn, fr. 1. 7. t. 1. /. 10. 

1 14. Z ea. Flores masculi terminales, Jemineae axil- 
lares. Mos. Spicae paniculutae^ spiculae inferiores ge- 
minae, altera sessilis, altera pedicellata, illa biflora, 
haec saepe semibiilora. Gluma bivalvis , valvae ae- 
riualfes. Glumellae bivalves aut univalves membra- 
naceae. Fem. Spica racbi spiculis undique tecta, 
submullifloris, flosculo uno fertili. Gluma bivalvis. 115. Ehrharta. 116. Oryza. 307 

valvae latissimae, glumellae muliae univalves neutrae, 
summa fertllis. Siylus longissimus. 

1. Z. Mays. H. b. 1. 253. Linn. sp. 1378. 
Lam. ill. t. 749. Mays Zea Gaertn. fr. 1. 6. t. 1. 
/. 9. Cand. fr, 3. 98. Sect. X. HEXANDRAE. 

Stamina 6 aut styli 3 nee prior um notae. 

Farn. , XXVI est Didymostacbyura. Fam. XXVII 
Diciinarum. Farn. XXVIIL ORYZINAE. 

Spiculae bracteis ooo involutae. 

115. Ehrharta. H. b. 1. 233. 

1. E. panicea, H. b. 1. 233. Swartz Linn, 
Transact. 6. 47. t. 3. /. 2. Cavan. Descr. 127. Beauv. 
agr. 60. t, 12. /. 2. E. eretta Lam. enc. 2. 317. i//. 
t. 263. /. 1. Caulis stoloniferus. Folia leviter un- 
data. Valvulae neutrae gluma duplo fere loogiores» 

116. Oryza. H. b. 1. 107. 

1. 0. sativa. H. b. 1. 108. Linn. sp. 463. 
Lam. enc. 5. 218. Nees agr, br. 517. 

U 2 308 CI. IV. Gramineae. 

Farn, XXIX. BAMBÜSACEAE. 

Spicae briicteis involulae. 

1\1. Ludolfia. Spiculae 5 — 10 yZorfle. Gluma 
bivalvis, vulvae inaequales ßoscuüs hreviores. Gluiuella 
bivalvis. Slam. 3. StyU 3. Poropetala 3. H. b. 
1. 149. 

1. L. g'laucescens. H.b. 1.248. Folia prae- 
sertim subtus glaucescentia. Spica terminalls. Arun- 
dinaria glaucescens Beauv, agr. 144. 152. Nees ogr. 
br. 526. Panicuin glaucesceus Lam. enc. 4. 449. Pa- 
nicum arboresceos Linn. zeyl. 48. Hort. CUff. 27. /^, 
sp, 1. 351. B. S. 2. 453. Ait. Keiv. 1. 144. (teste 
Nees). Sect. XI. PSEÜDOCARPEAE. 

Gluma indurata in pericarpium spurium. 

118. Lyzeum, H. b. 1. 254. Quas ego 
valvas dixi, alii valvulas faciunt. 

1. L. Spartum. H. b. 1. 284. Loi-ß. it. 285. 
/. 2. Linn. sp. 78. Rieh. Act. Soc. Pur. 28. t. 3. 
Koenig Ann. of. Bot. 2. 548. t. 15. 309 O r d o IL 

C Y P E Fl O I D E A E, 

H. b. 1. 275. Sect. I. MONOCLINAE. 

Genuinae H. b. 1. 276. 

1. Chaetospora. Streblidia H. b. 1. 276. 
Spiculae (nee spicae) terminales fasciculalae in rachi 
brevi parum llexa. 

1. Ch. ferruginea, Streblidia ferruginea H. b, 
1. 276. Chaetospora ferruginea Reichenb. fl. excurs. 
74. Schoenus ferrugineus Linn. sp. 64. Schrad. germ, 
1. 115. t. 1. /. 8. Mert. Koch germ. 1. 441. Gaudin 
hdv. 1. 102. Cand. fr. 3. 142. 

2. Schoenus. H. b. 1. 277. Spiculae (oec 
spicae) terminales fasciculalae in rachi brevi. 310 CI. IV. Cyperoideae. 

1. Seh. nigricans. H. b. 1. 277. Lhm. sy. 
64. SchraJ, germ. 1. 117. Mert. Koch germ, 1. 451. 
Gaudin heh, 1. 101. Engl Bot. t. 1121. Cand. fr. 3. 
142. Gusson. sie. 1. 38. Brot, lus, 1. 54. 

2. iScÄ. mucronatus. H. b. 1. 277. Ur\n. sp. 
63. 5c/irad. germ. 1. 112. iJferr. 7i:ocA ^erm. 1. 450. 
Cand. fr, 3. 144. Gusson. sie. 1. 38. Brot, las, 1. 54. 

3. Blysmus. H. b. 1. 278. Expunge rachin 
recliusculara. Genus ex Iiabilu praesertim distinctum, 
uec vlx cum alio confundendura. Rachis flexuosa ut 
in Gramiuibus spicatis. 

1, Bl. compressus. H. b. 1. 278. Hook, britt. 
22. Schoenus compressus Linn. sp. 65, £ngl. Bot. 
t. 791. Gaudin heh. 1. 100. Scirpus Caricis W. sp. 
1. 292. Cand. fr. 3. 137. Scirpus caricinus Schrad. 
germ. 1. 132. Scirpus compressus Mert. Koch, germ, 
1. 446. 

2. BL ruf US. H. b. 1. 27a Hook. brit. 22. 
Schoenus rufus Huds. an gl, 15. Engl. Bot, t. 1000. 
Scirpus rufus Schrad. germ. 1. 133. 

4. Bhynchospora. H. b. 1. 279. Adde: 
Spiculae fasciculalae et subfasciculatae in rachi ab- 
breviata, valvae inferiores vacuae. 

1. Bh. fusca, H. b. 1. 279. Smith, engl. I. 
52, Rhynchospora alba ß. fusca Vahl. en. 2. '236. 
Schoenus (uscus Linn. sp. 1664 Schrad. germ. 1. 110. 
Mert. Koch germ. 1. 449. Engl. Bot. t 1515. Gau- 
din heh. i. 104. Cand. fr. 3. 143. Sturm germ. f 9. 5. Cladiunp. 6. Scirpus. Mi 

2. M. alba. H. b. 1. 279. Vahl en. 2. 236. 

Schoeous albus Linn. sp. 65. Schrad. gerrn. 1. 111. 

Mert. Koch germ. 1. 448. Engl Bot. t. 985. FL dun. 
t, 520. Cand. fr. 3. 143. 

5. Cladium. H. b. 1. 296. Spiculae fnsci- 
ciilatae Id rachi abbrevlata. 

1. Cl. germanicum, H. b. 1. 295. Mer/. Koch 
germ. 1. 560. Cladiuin Mariscus Brown Hvok. brit. 
2. 13. Schoeous Mariscus Lam. sp. 62. Engl. Bot. 
t. 950. Cand. Jr. 3. 143. 

6. Scirpus. Spiculae solllarlae (spica) aut fas- 
ciculatae in rachi brevi , vahis omnibus ßorigeris eccd 
1 — 2 infimis majoribus. Ghima univalvis, valvae 
senslm decrescentes. Setae hypogynae valvls breviores 
aut subaequales. Stylus 2 — 3 partitus. 

Subgen. 1. Eleocharis. H. h. 1. 280. Spica fer- 
minens spicula est et rachis rachllla. 
Div. 1. H. b. 1. c. 

1. Sc. palustris. Eleocharis pahislris H. b. i. 
280. Hook. brit. 23. Scirpus palustris Linn. sp. 71. 
Schrad. germ. 1. 127. Mert. Koch 1. 425. Gaudin 
heh. 1. 110. Engl. Bot. t. 131. Cand. fr. 3. 133. 
Gufisoii. sie. 1. 47. Brot. lus. 1. 54. 

2. Sc. uniglurnis. Eleocharis uniglumls H. b. 
1. 281. Scirpus uniglumis Gaudin helv. 1. 111. Fre- 
quens prope Beroliuum. 

3. Sc. OVatUS. Eleocharis ovata H. b. 1. 281. 
Scirpus ovalus Roth. cat. 1. 5. Vahl. en. 2. 249. 312 Cl. IV. Cyperoideae. 

Schrad. gerjn. 1. 129. Mert. Koch germ. 1. 428. Gau- 
diu hdv, 1. 112. Cand. jr. 3. 134. 

4. Sc. obtusus. Elecoharis obtusa H. b. 1. 182. 

5. Sc. fflaucescens. Eleocharis glaucescens H. 
b. 1. 282. 

6. Sc, tenuis. Eleocharis glaucescens H. b. 
1. 282. 

7. Sc. viviparus. Eleocharis -vivipara H. b. 
1. 283. 

Div. 2. H. b. 1. 283. 

8. Sc. caespitosus. Eleocharis caespilosa H. b. 
1. 283. Scirpus caespitosus Linn. sp. 71. ScJirad, 
germ. 1. 125. Mert. Koch germ. 1. 429. Sturm germ. 
f. 10. Gaudln heh. Engl. Bot. t. 1019. 1. 170. Cand. 
fr, 3. 135. Brot. las. 1. 55. (in monlibus altissimis). 

9. Sc. paucißorus. Eleocharis pauciflora H. b. 
1. 284. Scirpus pauciflorus Lightf. scot. 1078. Erigl. 
Bot. t. 1029. Sc. ßaeolhryon Ehrh. Beitr. 2. 18. 
Schrad. germ. 1. 125. Mert. Koch germ. 1. 430. Gau^ 
din heK 1. 109, Cand. fr. 3. 135. 

Subgen. 2. Scirpus. H. b. 1. 295. Spicae sie 
dictae spiculae sunt al rachis rachilla. 
Div. 1. H. b. 1. 295. 

10. Sc. pung'ens. H. ,b. 1. 295. rohl en. 2. 
255. Sc. llolhii Gaudin heh. 1. 124. 

11. Sc. niucionatus. H. b. 1. 295. L\nn. sp. 
73. Sdirad. germ. 1. 139. Meit. Koch germ. 1. 438. 7. Isolepis 313 

Sturm germ. fasc. 36. Cand. Jr. 3. 137. Gusson. sie. 
i. 49. 

12. Sc. trigueter. H. b. 1. 296. Linn. mant. 
105. Schrad. gtrm. 1. 140. Güi/(//n. helv, 1. 123. 
JEng-/. 5of. t, 1694. Cant/, /r. 3. 136. An varietas 
praecedentis? 

13. Sc. littoralis. H. b. 1. 297. Schrad. germ. 
1. 142. Mert. Koch germ. 1. 436. 

14. *Sc. carinatus. H. b. 1. 297. 

15. »Sc. Tahernaemontani. H. b. 1. 297. 
Gaudin helv. 1. 114. 

16. iSc. lacustris. H. b. 1. 298. Linn. sp. 
72. Sc/irof/. germ. 1. 133. Gflu(/ja fte/v. 1. 113. Fl. 
^an. t. 1142. Eng}. Bot. t. 666. Cent/. Jr. 1. 136. 
Gussone sie. 1. 50. .Brof. /ü5. 1. 55. 

17. Sc. maritimus. H. b. 1. 298. Linn. sp. 

74. Schrad. germ. 1. 143. Mert. Koch germ. 1. 493. 
Gaudin helv. 1. 121. £ng/. Bot. t. 542. Canrf. /r. 3. 
137, Gussone sie. 1. 50. Brot. lus. 1. 57. 

18. Sc. sylvaticus. H. b. 1. 299. LUm. sp. 

75. Schrad. germ. 1. 145. Merr. 7fot7i 1. 444. £n^/. 
J5of. r. 919. GüuJia //e/v. 1. 119. Cand. fr. 3. 138. 

19. Sc. radicans. ^. b. 1. 299. Merf. Äot/i 
1. 445. Sturm germ. fasc. 36, 

7. Isolepis. Spicula solitaria (spica) aut fas- 
ciculatae* in rachi brevi valvis omnibus ßorigeris, exe. 
1 — 2 inßmis majoribus. Gluma onivalvis, valvae seu- 314 Cl. IV. Cyperoideae. 

sim decrescentes. Setae hypogynat nuUae. Stylus 2 — 3 
parlitus. 

Subgen. 1. Eleocharis. H. b. 1. 284. exe. selb, 
quae nuUae. 

1. /. acicularis. Eleocharis aclcularis H. b. 1. 
283. Scirpus acicularis Linn. sp. 71. Schrad. gerw. 1. 
530. Mert. Koch germ. 1. 428. Engl. Bot. t. 749. 
Cand. fr. 3. 138. Expunge in charactere setas deci- 
duas, quas posui cum Schkuhrius qui nil piugere so- 
lebat, quam quod viderat, setas magnas indicassef. 
Numquam setas vidi et puto viro alias acutissimo 
aliquid humani accidisse. 

Subgen. 2. Eleogiton. H. b. 1. 284. Spica ter- 
minans spicula est et racliis rachilla. 

2. /. fluitans, Eleogiton fluilans H. b. 1. 284. 
Isolepis fluitans R. Brown, prodr. 221. Scirpus flui- 
lans Linn. sp. 71. Schrad. germ. 1. 130. Mert. Koch 
germ. 1. 132. Cand. fr. 3. 139. 

3. /. parvula. Eleogiton parvulus (non par- 
vula) H. b. 1. 285. 

Subgen. 3. Isolepis stricte sie dicta. Isolepis H. 
b. 1. 285. El liic spicae revera spiculae sunt, ra- 
cliis vero rachilla. 

4. /. setacea. H. b. 1. 285. Scirpus selaceus 
IJnn, sp. 72. Schrad. germ. 1. 137. Mert. Koch c er m. 
440. Gaudin hdv, 1. 118. Engl Bot. t. 1693. Cand. 
fr. 3. 139. 

5' /. Saviana, H. b. 1. 286. Scirpus Savii 
Gu&sone sie, 1. 47. Scirpus setaceus Bivonu ent. I. 7, Isolepis. 315 

72. In Flora seu botan. Zeit. 1832. 262. cl. Hornung 
Scirpuu) Savii a Sc. selaceo rede distloguit at H. 
b. I. c. jain duduin idem feceram. 

6. /. pumila. H. b. 1. 286. excl. nom. Vahl 
ad I, pumilam. An varietas praecedeolis.'^ 

7. J. prolijera. H. b. 1. 286. 

8. /. SUpina. H. b. 1. 287. Scirpus suplnus 
Linn. sp. 73. Mert. Koch germ. 1. 439. Gaudin helv. 
1. 119. Cand. fr. 3. 140. 

Subgen. 4. Fimbristylis. H. b. 1. 287. Spirae 
revera spiculae sunt, racbis racbllla. 
D/V. 1. H. b. 1. 287. 

9. /. Fahlii. Fimbristylis Vahlii H. b. 1. 287. 

10. I. ferruginea. Fimbristylis ferruginea H. 
b. 1. 288. Vahh en. 2. 291. Scirpus ferrugineus 
Linn. syst, 102. Scirpus debilis Lam. ill. 1. 141. 

11. I. foliosa. Fimbristylis foliosa H. b. 1.288. 

12. /. angularis. Fimbristylis angularis H. b. 
1. 289. 

13. I. dicJiOtoma, Fimbristylis dicliotoma H. 
b. b. 290. F. annua ild. 291. F. pallescens ild. 291. 
F. mezostacbya ibd. 29C. F. pubigera ibd. 289. Nunc 
qnidem basce species distinguere neqiieo, cum frequen- 
ter in Horto, frequenter quoque in patria, Italia prae- 
sertim, observaverlm. Adde synonyma : Scirpus di- 
cbotomus Linn. zejl. 40. sp. 74. J^nlil. en. 2. 289. 
Scirpus anuuus Schrud. eerm. 1. 418. Blut. Koch geun. 316 Cl. IV. Cyperoideae. 

1. 442. Cand. jr. 3. 141. Gussona sie. 1. 51. Brotero 
Bon Labet ; legi prope Santarem. 
Dlv. 3. H. b. 1. 292. 

14. 1. complanata. Fimbrislylis complanata H. 
b. 1. 292. Folla lala ultra 2. ün. 

15. I. miliacea. Fjmbristylis miliacea H. b. 1. 
202. Vahl en. 2. 287. Scirpus miliaceus Linn, sp, 73. 

8. Holoschoenus. H. b. 1. 293. Genus 
inflorescentla dislinctum et naturale, cum priora arlifl- 
cialia sitit. Noiui hisce alia addere e bifida aut tri- 
fida slyli partitione desumta. 

1. H, vulgaris. H. b. 1. 293. Scirpus Ho- 
loschoenus Liinn. sp. 72. Schrad. germ. 1. 135. Mert. 
Koch germ. 1. 441. Gaudin helv. 1. 115. Engl. Bot. 
r. 1612. Cand. fr. 3. 140. Gussone sie. 1. 48. Brot. 
Ins, 1. 55. Scirpus romanus Ji.inn. sp. 72. Cand. fr. 
3. 140. Brot. lus. 1. 55. Scirpus australis Linn. 
syst. 101. Cfr. Reichenb. fl. excurs. 1. 76. Equidem 
-varias formas hujus speciei quainquam priino obtutu 
\alde diversas specie non discrepantes puto, olim in 
Lusitania, nuper in Italia quoque saepe observatas. 
Formas extremes facillime distinguo, ioterraedias nullo 
modo. Gussonius vir acutus in patrIa planfae habi- 
taus species non disliuguit, et Brotero melius esse 
conjungere addit. 

2. //. atrovirens. H. b. 1. 283. Muehlenh. 

descr. über. 45. l'ursliius non habet. 

9. Dichroma. H. b. 1. 294. 10. Cyperus, 317 

1. D. ciliatum, H. b. 1. 294. VM. m. 240. 
Purs/i am, 1. 47. Meyer essequeb. 23. 

10. Cyperus, H. b. 1. 301. Et in hoc spl- 
cae revera splculae sunt. 

Subgen. 1. Ankulati. H. b. 1. 301. 

1. C. articulatus. H. b. 1. 301. £mM. s/). 66. 
Farsh am. 1. 50. Hb. Kunth n. ge. et sp. 1. 164. 
Pres!. Rd. Haenk. 3. 165. 

Sah gm. 2. Non artkulati H. b. 1, 303. 
JDiv. 1. H. b. 1. 302. 

2. C, tenellus, H. b. 1. 102. Lmn. swp/;/. 10. 
G. lateralis M. 102. C. minimus Lian. sp. 66. Thuiib. 
capens, i, 375. 

3. C. mucrofiatus, H. b. 1. 102. Gussom sie. 
1. 40. G. distachyus Allion. auct, 48. t. 2. C. junci- 
forinis Cand. fr. 3. 144. 

4-. C pannonicus. H. b. 1. 303. Xim«. si/pp/. 
103. Jacq, ß. austr, 3. opp. 24. r. 6. Sadler pest. i. 
51. Spiculae semper breviores crassiores ac iu prae- 
cedente. 

niv. 2. H. b. 1. 303. 

5. C. michelianus. H. b. 1. 303. Scirpus 
Micheliarius lÄnn. sp. 76. Schrad. gcrm. 1. 147. Merr. 
ÜTocA gcrm. 1. 446. Canrf. /r, 3. 141. Brot. lus. 1. 57. 

JDiv. 3. 5ecr. 1. H. b. 1. 304. 

6. C, erythraeus. H. b. 1. 304. 

7. (?. difformis. H, b. 1. 304. Lmn. om. 4. 
402. sp. 67. Gussom sie. 1. 40. Pres/, re/. 3. 169. Var. 318 CI. IV. Cyperoideae. 

valvis obscure fuscia fol. lalioribus : C. prolractus H. 
b. 1. 303. cujus folia ultra 2 lio. lala (nee longa). 

8. C, Iria, H. b. 1. SOG. Linn. sp. 67. PresL 
reh 3. 174. C. paoicoides Lam. Hl. 1. 145. Junior. 
C. chrysomelinus H. b. 1. 305. est, uti putavi, planta 
junior inexplicata. 

Valvas medio dilatatas dixi, quia carina latior 
est ac in reliquis, striata vireos. Sed addenduin est 
latera quoque magna esse membranacea saepe colo- 
rata luargine valde convexo. 

Div. 3. Sect, 2. H. b. 1. 306. 

9. C. amblynus, C. globosus H. b. 1. 306. 
€xcl. syn. et patria. C. globosus All. differt a oostro, 
nee est uisi varielas Cyperi gloinerati. Folia inter- 
dum ultra lin. ad 2 liu. lata. 

10. C, Sellowi. H. b. 1. 306. Dislincta spe- 
cles cjuae immutata pennansit. 

11. C. patulus, H. b. 1. 308. Marsch, t. c. 
3. 47. Folia ad 2 lin. lata. Hujus quoque varie- 
tas videtur minor angustifolia : C. incarnatus Hi b. 
1. 306. 

12. C, vegetus, H. b. 1, 308. Vahh en, 2. 
326. Pres!. Rel. Haenk, 3. 169. 

13. C, compressus, H. b. 1. 309. Linn. sp. 
68. Hb. Kunth. n. gen. et sp. 1. 207. C. braehiatus 
Poiret enc. 7. 257. R. S. 2. 18. Pres!, rel. Haenk. 
3. 177. 

14. C, viscosus. H. b. 1. 309. Swaitz occid. 
1. 113. Jacq. suppl, 332. ic rar. 2. f. 293. ^it. Ketv. 10. Cyperus. 319 

1, 79. Piesl. rel. Haenk. 1. IGl. C. elegans Rothb. 
gr. 34. t. 6. /. 4. 

15. C. fuscus, H. b. 1. 310. Linn. sp, 69. 
SJiiad. germ. 1. 118. Mert. Koch germ. 1. 421. Gau- 
(lin helv. 1. 134. Hook. hiit. 19. Cand. fr. 1. 145. 
Giissone sie. 1. 51. Brot. las. 1. 58. 

16. C. flavescens, H. b. 1. 310. Z^mn. sp. 
68. Schrad. germ. 1. 117. MtrU Koch germ. 1. 420. 
Güudin heJv. 1. 133. Can</. fr. 3. 145. Gusson. s/c. 1. 
41. ßror. /üi. 1. 58. 

D. 3. 5. 3. H. b. 1. 310. 

11, C. polystachyus, H. b. 1. 310. Frt&l. 
rel. Haenk. 3. 168. Valde affinis sequenti, 

18. C. glomeratus, H. b. 1. 311. Unn. sp. 
68. am. ac. 4.. 301. C. auslralis Mert. Koch germ. 
1. 424. 

19. C. lig'ularis. H. b. 1. 312. Linn. sp. 70. 
um. ac. 5. 31. Thunb. capens 1. 379, PiesI. rel. Hnk. 
3. 171. Foliorum et involucrorum carioa serralo- 
scabra dignoscilnr. 

20. C, paramattensis, H. b. 1. 313. Folia 
et involucri pbylla angiista vix 2 lin. lala. Spiculae 
breves haud ultra 3 lin. 

D. 3. 5. 4. H. b. 1. 313. 

'21. C, longus, H. b. 1. 314. Linn. sp. 67. 
Schrad. germ. 1. 120, Mtrt. Koch germ. 1. 423. Gau- 
din hbh. 1. 135. Engl. Bot. t. 1309. Cand. fr. 3. 145. 
Gusson. sie. 1. 45. Brot. lus. 1. 57. 320 Cl. IV. Cyperoldeae. 

22. C. tenuiflorus. H. b. 1. 314. Gussone sie. 
1. 45. 

23. C. tetrastachyus, H. b. 1. 314. In Lu- 
sistania prope Toinar legimus. Perät ia Horto. 

24. C. rotundus, C. radicosus H. b. 1. 315. 
C. rotundus Unn. sp. 67. Cand. Jr. 3. 146. 6. 301. 
Tenore sylL 32. Gusson. sie, 1. 42. C. telrastacbys 
Ten. neap. prodr. suppl. 45. (ipso Auclore teste). Var. 
elatlor: C. hexastachyus H. b. 1. 315. excl. synon. C. 
hexastachyus Tenore fl. med un. 1. 27. C. comosus 
Sibih, gr. t. 44. Nomen C. rotundi restitui cum sit 
nolissimum. Nee refert an planta Linnaei sit nee 
ne. C. rotundus Presl. rel. 3. 175. 

25. C. auricomus. C. xanthocoraus H. b. 1. 
316. Nescio cur nomen auricomum in xanthocomum 
mulavi, cum Sieberi oomen primum sit. 

26. C. esculentus. H. b. 1. 317, Linn, sp. 1. 
67. Sehrad. germ. 1. 119. Bltrt. Koeh germ, 1. 422. 
Cand. fr. 3. 146. Gusson. sie. 1, 43. Rarissime apud 
nos floret. 

27. C. strigosus. H. b. 1. 317. Linn. sp. 69. 
Mieh. am. t. 28. Pursh am. 1. 52. Spiculis paten- 
tissimis saepe reflexis dignoscitur. 

28. C. Tenorii. H. b. 1. 318, C. aureus Te- 
nore syU. 32. Presl. cyp. sie. 14. Gussone sie. 1. 43. 
Nomen mutavi, cum jam habearaus C. aureum Hb. 
Kunth. C. pallescens H. b. 1, 316. est varielas, Te- 
uorio et aulopsia testibus. 10. Cyperus. 321 

29. C. spectabilis. H. b. 1. 318. Repone in 
charactere. Valvae distantes ovales obtusae summae 

, loDgiores acutiusculae; omnes striatae. 

30. C. incompletus. H. b. 1. 319. Repone 
ia charactere. Valvae inilmae ovales oblusissimae 
relicjuae elougatae acutiusculae omnes striatae. Hinc 
magis spectabilis quam praecedeus. Valvae dorso 
striato viridi, lateribus aureis. 

31. C. Monti. H. b. 1. 319. Unn. ßl sifppl. 

102. Schrad. germ. 1. il2. Mert. Koch germ. 1. 423. 
Gaud. hdv. 1. 136. Cand, fr. 3. 146. 6. 302. Tenore 
syll. 32. Frequentissimus in Italia , praesertim su- 
periori. 

32. €. chrysitis ferax. h. b. 1. 319. Ri- 
chard üct. SOG. hist. nat. 1. 106. In nostro latera val- 
varum magis minusque aurea sunt, nunquam rubra. 
Noster quoque major est, ac describitur C. ferax a 
Richarde. Blallem etaque C. chrysitin vocare, donec 
constat, cuinam couveniat. 

Vlv. 4. H. b. 1. 320. 

33. C. distans. H. b. 1. 320. Linn, ßi. suppl. 

103. Jacq. Coli. 3. 189. ic. 2. t. 299. Pursh am. 1. 
53. Habemus quoque nomine C. Schottiani ex Horto 
Viudobonensi. 

34. C. fastigiatus. H. b. 1. .3. Icon Rott- 
boelli nee non descriptio conveniunt at in nostro spi- 
culae minores pauciores. At non est C. fastigiatus 

Lirik horlua If, X 322 Cl. IV. Gyperoideae. 

indicus, quem T^ahl. en. 2. 367. describlt qui forfasse 
ad C. nosiruin clirysilin pertinet. 
Dh'. 5. H, b. 1. 321. 

35. 0, alternifolius. H. b. 1. 321. TAnn. 
mant. 28. 

11. Papyrus. H. b. 1. 32t. Cyperus Papy- 
rus Linn. sp. 70. CyriJl. inonogr. Pormae 1796. fot. c. 
ic. Presl. cyp. sie. 15. Gussone sie. 1. 45. 

12. Mariscus. H. b. 1. 322. Sunt spicu- 
Ine in capilula congestae. 

1. M. aggregatus. H. b. 1. 323. 

2. M. paniceus. H. b. 1. 323. Vuh). en. 2. 
373. Füliis angustis lanlumodo a sequenle differt. 

' 3. M, umbellatus. H. b. 1. 323. Vuhl en. 
2. 376. Scirpus cyperoides Linn. mant. 161. Kyl- 
llnga umbellala Rotib. gr. 15. t. 4. /. 2. Tlanla 
Purshii am. 1. 59. certe diversa. 

4. M, polycephalus. H b. 1. 324. 

13. Kyllinga. H. b. 1. 324. 

1. K. monocephala. H. b. 1. 325. Linn. 
suppl. 104. 

2. K. triceps. H. p. 1. 325. Linn. suppl. 104. 

3. K. uncinata. H. b. 1. 325. Juniorls val- 
vae tolae viiides el habetnus notnlne K. viridi 
florae. 

4. K. pungens. H. b. 1. 326. Spiculae con- 
geslae. 14. Fuirena. 15. Trichophorum. 323 

5. K, rigida. * Gaulis sub terra repens. FoHa 
densa inferlora brevia sumina ]ongIora tnargiae sca- 
bra, Involucrum 3 — 5 phyllum, phylla 1- — 3 ca- 
pltulo loDgiora acuta pungentia. Valvae laoceolalae 
acutatae. — Enata est e seiuinibus e Nepalia alla- 
tjs. Caulis paruin e terra procrescit, pro maxiina 
parte intra ipsara demersus et ibi foliis mulilis deose 
tectus. Folia in summo caule 2 — 3 poll. Jonga vix 
2 lin. lata aculata slricta striata laevia exceplo mar- 
glne, qui aotrorsum scaber. Capiiulum pro planfa 
sat magna in centro caulis sessile, involucro et foliis 
ciactuui ; involucrum tetraphyllura, phyllum maximum 
poll. et dim. longura foliis simillimum, reliqua sensim 
minora. Spiculae mullae lineares; Talvae inferiores ob- 
longae breviter acutae sublililer slriatae albentes; 
valvae summae germen utrinque includunt, inferior 
lalior acuta superior longior nee minus acula, omnes 
albentes striatae FJlamenta 3 valvis longiora. Ger- 
men compressum et inde lanceolatum, valvis summis 
involutum ; Stylus longus filiformis secedens, profunde 
tripartitus. E seminibus enala fesij quae e Nepalia or- 
tum habere dicebantur. 2^.. C. 

14. Fuirena. H. h. 1. 327. Spiculae ca- 
piiulum formant et valvae in ipsis decrescentes sunt. 

1. F, hirta. H. b. 1. 327. Schrad. Anahct. 
ad Flor, capens. 32. 

15. Trichophorum. H. b. 1. 328. Spicu^ 
las terminales^ rachilla rectiuscula. 324 CI. IV. Cyperoideae. 

1. T. cyperinum. H. b. 1. 328. Fa\&h. am. 
1, 57. Scirpus eriophorus Mich. om. 1. 33. 

16. Eriophorum. H. b. 1. 329. Spicula 
terminans aut spiculae terminales, racliilla rectiuscula. 
Div. 1. Spicula terminans. 

1. E. ülpinum. H. b. 1. 329. Linn, sp. 1. 
77. Mert. Koch germ. 1. 452. Gaud. helv. 1. 126. 
Cand, fr. 3. 132. Smiih engl. i. 67. Engl, Bot^ 
t. 311. 

2. E. vaginatum. H. b. 1. 329. lAnn. sp. 
1. 76. Mert. Koch germ. 1. 453. Gaud. helv. 1. 127. 
F/. dan. t. 236. Sm/fft. enc/. 1. 66. Eng/. Bor. r. 2387. 
Cand. fr. 3. 132. 

3. E. capitatum. H. b. 1. 329. exp. nomeo 
Hoffmanni Schrad. germ. 1. 151. Sm«ft engl. 1. 66. 
£ng/. Bor. t. 2387. F/. dan. r. 1502. Cand. fr. 3. 
132. E. Scheuchzeri Hoppe Taschenb. 1800. 104. 
Roth N. Beitr. 1. 93. Mert. Koch germ. 1. 454. Gau- 
din helv. 1. 129. 

Div. 2. Spiculae terminales sim.pUces umbellatae. 

4. E. triguetrum. H. b. 1. 329. 5c/irad. g^rm. 
1. 152. F/. Jon. t. 1441. E. gracile Merr. Kocft g-erm. 
1. 456. Grtut/m hdv. 1. 132. 5m/i/i eng-/. 1. 69. £ng/. 
5of. f. 2. 402. 

5. JS. angustifoliiim. H. b. 1. 330. Merf. 
Koch germ. 1. 455. Gaudin helv, 1. 130. Sm///i eng/. 
1. 69. Engl. Bot. t. 2402. Cand. fr. 3. 132. Tenore 
syll. 31. 17. Elyna. 18. Kobresia. 19. Carex. 320 

6. E. latifolium. H. b. 1. 330. Mert. Koch 
germ. 1. 454. Gaudin hdv. 1. 129. Fl. dan. t. 1381. 
Tenore syU, 31. E. polystachyum LUin. sp, 76, Smith, 
engl. 67. Engl. Bot. t. 563. Cand. fr. 3. 131. Brot, 
lus. 1. 58. 

7. jE. montevidense, h. b. 1. 331. Infer 
ErJophorum et Trichophorum intermedium iitrumque 
coiubinans. Sect. IL DICLINAE, 

H. b. 1. 332. 

17. Elyna, H. b. 1. 332. 
1. E, spicata. H. b. 1. 332. iJ^erf. Koch germ, 
1. 457. Gflurf. helv. i. 137. 

IS. Kobresia, H. b. 1. 333. Spica termi^ 
nans subdecouiposita. Glumella ilorum feminearuin 
uon bivalvis dicenda, sed univalvis valvula altera ap- 
posita yacua aut üorem iniperfectum sustineote_, unde 
spica subde coinposita. 

1. K. cancina. H. b. 1, 333, PT. sp. 4. 206. 
(non K. scirpina cfr, H. 1. c.) Smith engl. 4. 129. 
Elyna caricina Mert. Koch germ. 1. 458. Gaudin helv. 
1. 138. Carex bybrida Schkuhr car. t, R. f. 161. 

19. Carex. H. b. 1. 333. Si accurate loqui 
velis, spicae spiculae diondae sunt, 
Subgen. i. H. b. 1. 333. 32G Cl. IV. Cyperoideae. 

1. C, dicica, H. b. 1. 333. Llnn. sp. 1379. 
Huppe Caiicvlott. 4. 

2. C, Duvalliana, H. b. 1. 334. Smhh biit. 
964. Schkuhr. Nachtr. p. 5. etc. Hoppe Carte, 5. 

3. C. pulicaris, H. b. 1. 334. Unn. sp, 1380. 
Hoppe Carle. 6. 

5m%€//. 2. Dlv. 1. A. H. b. 1. 334. 

4. C. pere^rina, H. b. 1. 334. Enala est e 
eeiuiDibus pro colleclis ad fluvluiu Congo seu Zigre 
vendilis, sed mixlis cum alliis ul igitur patrIa ignota 
sit, sioe dubio borealis. Adscriptum erat Domen Car. 
Wormskoldianae, cui alfinis, at diversa. 

Subgen. 2. Div. 1. B. H. b. 1. 335. 

5. C, pyrenaica, H. b. 1. 335. Expuogenda, 
nam periit in Horto et non salis observata est. 

6. C, Fraseri, H. b. 1. 335. 
Sub^en. 2. Div. 2. A. H. b. 1. 336. 

6. C. stenophylla. H. b. 1. 336. JVahhnb. 
car. 4. Schkuhr cur. Nachtr. 6. Hoppe car. 10. C. 
juncifolia Schkuhr car. 26. t. G. f. 32. 

7, C. foetida, CauHs foUosus trJqueter anlror- 
sum sraber. Folia lalluscu]« caulem saepe superan- 
lia scabra. Splculae ovahs aggregatae basi bracleis va- 
gioaceis iuterdum infima foliacea. Valvaa ovales in- 
liuiae oblougat» arhlatae. Perlgynia ovalia nervosa, 
roüiro brvVi huuspidüto. — C, ioelida j^llion ped. 2297. 
Vill. duitph. 2. 195. Sihkuhr 24. t. flb. f. 96. Hoppe 19. Carex. 327 

car. 9. Hab. in Alplljus Delphiualus, Tyroliae Zji. D. 
Valvae obscur« l'uscae. 

8. C. Chordorhiza. H. b. 1. 336. Litm.suppl. 
414. Hoppe car. 11. E Flura Berolineusi iu HucUiui 
translala. 

9. C. arenaria. H. b. 1. 337. Lbw. ap. 1381. 
Huppe car. 13. 

10. C. disticha. H. b. 1. 337. C. intermedia 
Caoden. Llnn. TransacU 2. 154. Hoppe car. 14. 

11. C, schoenoides, H. b. 1. 337. exd. syn. 
Schkuhr. Hoppe car. 12. Periit in Horlo, ita ul de- 
mio observare uon licueril. 

V2, C, vulpina. H. b. 1. 338. Lmn. sp. 1382. 
Huppe car. 15. Hujus varietas sine dubio C. neino- 
rosa H. b. 1. 338. cum synon. Rebentischiano, ex- 
clusis reliquls. Synonyuioo Hostii ad C. \irenlem 
pertinet. Ab Lac vero specie plane diversa est. 

13. C, neniorosa, Caulis lric|ueter scabriuscu- 
lus. Folia latluscula uiargine scabra Spica composita, 
spiculae ovales breves densae hinc inde bracteis ßliformi- 
bus lorigis dhünctae. Valvae ovales et oblongae acu- 
lae perigyniis taiiJem breviores. Perigynia ovalia 
pateniia, ro$Uo longissimo bifido. Habilat in Dahnalia 
unde semina accepimus. 2\.. D. C. nemoiosa Schkuhr 
cur. Nachir. 13. /. 2Dddd f. 186. />. tjuae noslram 
accurale sislit uoa vero fig. altera, cjuae ad C. ne- 
morosam Hoslii seu C. viieuteiu ])tirliuel. 

14. C, stipala, h. b. 1. 339. 328 CI. IV. Cyperoideae, 

15. C. divisa, H. h, 1. 339. Gooden. Um. 
Tr. 2. 157. t. 15. /. 2. Hoppe car. 18. 

16. C7. rosea. H. b. 1. 339. Schkuhr car, 
Nachtr. 15. f. Zzz. /. 179 

17. C. muricatn. H. b. 1. 340. Lim. sp, 

1382. Hoppe car. 16. 

18. C divulsa, H. b. 1. 340. Gooden. TJnn. 
Tr. 2. 160. 5c/zJtfi/jr car. non ßg. 81. sed /. 89. nee 
non Nachtr. 14. Hoppe car. 18. 

19. C. multiflora. H. b. 1. 341. 

20. C. paradoxa. H. b. 1. 341. Ho/)^e cor 
20. C. canescens Host. gr. 1. 43. t. 57. E. Flora 
Berolineosi inlroducta. 

21. C teretiuscula. H, b. 1. 341. Gooden. 
Linn. Tr. 2. 163. f. 19. /. 3. Hoppe car. 19. 

22. C. paniculata. H. b. 1. 342. Linn. sp. 

1383. Hoppe car. 21. 

23. C. sarda. * Canlis triquetro canaliculatus 
^orso laevi aciebus duabus scabris. Folia caulem su- 
peranlia angusta fere fillformla scabriuscula, Spicii- 
lae binae pedunculatae bractea foliacea vagina ampla 
non mluus foliacea. Valvae lineares longa acutatae 
virentes. Perigynia laevissima rostro longo parrnn 
bicuspidalo. — Seinina e Sardiuia accepimus no- 
mine Car. Linkii cui quoque valde affiois, differt ta- 
men valvis subfoliaceis linearibus anguslissimis lon- 
gissime acutalis. Braclearum vaginae et yalvae mar- 
gine scariüso fulvo. 19. Carex. 329 

Subgen. 2. D/V. 2. B. H. b. 1. 342. 

24. C. brizoides, H. b. 1. 342. Zinn. sp. 
1381. Hoppe car. 24. Folia latiora ac in sequente. 

25. C. Schreberi. H. b. 1. 343. Hoppe car. 
23. FolIa angusta fere filiformia. 

26. C. norwegica. H. b. 1. 343. PVahlmh. 
car. 8. 

27. C. leporina. H. b. 1. 343. Llnn. sp. 1381. 
Hoppe car. 25. C. ovalls Cooden. Linn. Tr. 2. 148. 

28. C. lagopodivides. H. b. 1. 344. 

29. C. foenea. H. b. 1. 344. 

30. C. stellulata, H. b. 1. 345. Gooden. Linn. 
Tr. 2. 144. Hoppe cor. 28. 

31. C. loliacea. H. b. 1. 345. .L/nn. sp. 1382. 

32. C canescens. H. b. 1. 345. JLmn. sp. 
1383. Hoppe cor. 29. C. curta Gooden. Linn. Tr. 
2. 145. 

33. C. elongata. H. b. 1. 346. Lmn. sp. 1383. 
Hoppe car. 31. 

34. C. axillaris. H. b. 1. 346. Gooc/en. ifnn. 
Tr. 2. 151. f. 19. /. 1. Hoppe cor. 32. 

35. C. remota, H. b. 1. 1382. Linn. sp. 1383. 
floppe car. 33. 

36. C. bicolor. H. b. 1. 347. .^/7/on. ped. n. 
2311. 5c/jÄu/ir car, Nachtr. 16. r. Aaaa f. 181. 

SuZ-gen. 2. Z)tV. 3. H, b. 1. 347. 

37. C. atrata. H. b. 1. 347. Lm«. sp. 1386. 
Hoppe car. 50. 330 Cl. IV. Cyperoideae. 

38. C. g'laveosa, H. b. 1. 348. 

39. C. Buxbaumii. H. b. 1. 348. Hoppe 
Cur. 53. 

Subgen. 3. H. b. 1. 349. 

40. C. cypiroides. H. b. 1. 348. Linn. »yst. 
703. 

Subgen. 4. DtV. i. A. H. b. 1. 348. 

41. C. pilulifera. H. b. 1. 349. Linn. sp. 
1385. Hoppe cor. 56. C. thuringiaca H. b. 1. 352. 
varielas \idetur C. piluliferae at major est , spiculis 
femineis magis remotis, perigyoiis minus pubesceuti- 
bus pube mioori magis spersi tectis, infuscatis. In 
Horto diu non mutata perstilit. In sylvis montosis 
non raro. Omnino convenit plaola noslra cum speci 
mine Hb. Willoenowiaoi Habitu C. umbrosad Hort, 
proxima. 

42. C. montana. H. b. 1. 350. Hoppe ccr. 56. 

43. C. ericetorum. H. b. 1. 350. Hoppe 
cor, 57. 

44. C. praecox. H. b. 1. 350. Hoppe cor. 58. 

45. C. humilis. H. b. 1. 351. Hoppe car. 55. 

46. C. tomentosa. H. b. 1. 351. Linn. mant. 
123. Hoppe car. 58. 

47. C. urnbrosa. H. b. 1. 352. Hoppe car. 67. 

48. C, lucorum, U. b. 1. 352. 

49. C7. ßacca, U. b. 1. 353. C. recurva Goo- 
(kn. Linn. Tr. 2. 198. C. glauca Hoppe cur. 93. 19. Carex. 331 

50. C, acuminata. H. b, 1. 353. Schkuhr 
cor. Nachtr. 83. t. Cccc, f. 184. Teriit ja Horto. 

51. C. ßliformis, H. b. 1. 353. Linn. sp. 
1385. Hoppe car. 63. 

52. C, hispida, * CauHs triqueler laevis. Fo- 
lia lalluscula glaucescentla longe acutata laarglne spi- 
Duloso-scabra. Spicae inasculae 2, feinineae 3 iofimae 
subpedunculafae. Valvae lineares feminearuui virentes 
nsargine saepe fusco scaberrimae. Perigynia ovalia 
pilis sparsis rigidis hispida, rostro brevi albo biden- 
lalo. — Habitat in Sardinia unde seinina accepiinus. 
2|.. D. Caulis 2 ped. et ultra. Folia longa, rtec noa 
bracteae spiculae fuicienles longae. Spiculae 1 — 2 
poll. longae. Perigynia roslro albentc 

53. C. hirta, H. b. 1. 354. Unn. sp. 1389. 
Hoppe car. 92. 

Subgm. 3. Div. 1. B. H. b. 1. 354. 

54. C, gr anularis, H. b. 1. 354. 

55. C, panicea. H. b. 1. 354. Unn. sp. 1387. 
Hoppe car. 75. G. conglobata H. b. 1. 355. varietas 
C. patiiceae est. 

56. C, nutans, H. b. 1. 355. Hoppe car. 65. 
Perigynium rostro brevi at apice valde bidentatiim. 
C. melanostacliya ff illd. sp. 299. quam quoque e 
semiuibus caucasicis colluius, vix a. C. nutante Hort 
differt. 

57. C. pnludosa, H. b. 1. 356. Gooden. Linn. 
Tr 2. 202. Hoppe car. 94. o 32 CI. IV. Cyperoideae. 

58. C, maxima. H. b. 1. 356. C. penduU 
Gooden, Linn, Tr. 2. 168. C. Agostachys Hoppe 
car. 90. 

59. C. leptostachys. H. b. 1. 357. Hoppe 
car. 88. C. strigosa Gooden, Lim. Tr. 2. 169. t. 
20. /. 4. 

60. C. palle.^cens. H. b. 1. 357. Linn. sp. 
1386. Hoppe car. 73. 

61. C. limosa. H. b. 1. 357. Um. sp. 1386. 
Hoppe car. 73. 

62. C. /7z7ö^ß. H. b. 1. 357. Hoppe car. 83. 

63. C. planta^inea. H. b. 1. 358. MicÄ. am- 
2. 173. 

Subgen. 4. £)<V. 1. C 

64. C. extensa. H. b. 1. 358. Gooden. Tr. 
2. 175. f. 21, /. 7. i/oppe car. 60. 

65. C. verna. Caulis subtriqueler scaber. Folia 
caule breviora angusla inargine scabra. Spicae femi- 
neae 2, infiina pedunculata. Valvae ovales et obloogae 
breviter acutae. Perigynia ovalia turgida nitida ro- 
stro longo bidentato. — C. nitida H. b. 1. 355. 
cum syDon. Character secundum specimina non bene 
evoluta. C. verna Sclihuhr car. 89. t. L. f. 46. t, 
Ppp. f. 156. t. Ffff. f. 189. fp. sp. 285. 

66. C. flava, u. b. 1. 359. Linn. sp. 1384. 
Hoppe car. 59. 

67. C. corskana. H. b. 1. 359. 19. Carex. 333 

68. C. distans. II. b. 1. 360. Linn. sp. 1387. 
Hoppe Cur. 78. 

69. C. Julva. * Caulis triqueter scaber. Folla 
caulem subaequantla margine scabra. Spiculae fe- 
mineae 3 — 4 remotiusculae, infimae brevi-peduncu- 
latae. Valvae oblongae acutae perigynio breviores. 
Perlgynia ovata nervosa nitida, rostro longo biden- 
tato. — G. fulva Gooden. Linn. Tr. 2. 177. t. 20. 
/. 6. 7F. sp. 4. 270. Schkuhr car. 101. t, T. f. 67. 
Nachtr. 72. Hoppe car. 77. Hab. in Europa boreali 
et montosa 2^. D. E. Flora Berolinensi in Hortum 
introducta. Perigyuia deinum flavescentia, rostro pa- 
rum fusca margine hispido-serrato. 

70. C. Hornschuchiana. * CauHs triqueter 
laevis. Folia caule breviora margine scabra. Spicu- 
lae femineae 3 — 4 remotiusculae infimae brevlpedun- 
culalae. Valvae ovales brevlter acutae perigynio bre- 
viores. Perigynia ovata nervosa nitidiuscula , rostro 
longo bidentato. — C. Hornschuchiana Hoppe car. 
76. Schkuttr car. T. f. 67. ßng. sinistra. Hab. in pra- 
tis Germaniae 2J.. D. E Flora Berolinensi in Hor- 
tum introducta. 

71. C. frig'ida. * Caulis triqueter superne sca- 
ber. Folia scapo breviora margine scabra. Spiculae 
femineae 3 — 4 superioribus sessilibus inferioribus pe- 
dunculalis infimae louge pedunculatae. Valvae lineares 
longe aculalae. Perigynia oblonga in rostrum lon- 
gum margine bispidum bidentatum attenuata. — C. 
frigida Mlon. ped. n. 2334. Jr. sp. 4. 275. C. spa- 334 CI. IV. Cyperoideae. 

(Vicea Schkuhr car. 90. r. L. f. 47. Hoppe car. 83. 
Hab. in Alplbus. 2|.. D. 

12. C. fcrruß'inea. H. b. 1. 360. Hoppe 
car. 84. 

73. C. Mielichhoferi. H, b. 1. 361. Äc/jAuAr 
Cor. 2V. 66. t. Mmmm. f. 189. Hoppe car. 86. 

74. C. rostrata. H. b. 1. 361. 

75. C Vseudo'Cyperus. H. b. 1.361. iLJnn. 
s/). 1387. Ho/jpe car. 91. 

76. C. sylvatica. H. b. 1. 362. C. Drymela 
Hoppe car. 89. 

77. C. laevi^ata. Caulis tereiiusculus Jaevis 
Folia caule breviora supra scabra. Spicula mascula 
unica linearis, femineae 3 — 5 reinolae inferiores longa 
pedunculalae. Valvae oblongae, longa acutatae peri- 
gynio deinuin breviores. Perigynia cblonga nervosa, 
rostro eloDgato bidenta(o inargine scabro. — C. lae- 
vigata Smith britt. 3. 1005. IV. sp. 4. 295. Hoppe car, 
81. Schkuhr cur. 2^. 73. t. Ebb /. 116. t. Sss. f. 162. 
Hab. in paludosis sylvaticis Belgiae. Valvae femioeae 
leviter fuscescenles. 

78. C. juncea. H. b. 1. 362. 

79. C. riparia, H. b. 1. 36?. Gooden. Linn. 
Tr. 2. 200. Hoppe car. 95. 

80. C. vesicaria. H. b. 1. 363. Linn. sp, 1388. 
Hoppe cor. 97. 

81. C. ampiillacea. H. b. 1. 363. Gooden. 
Linn, Tr. 2. 207. Hoppe car. 96, 19. Carex. 335 

82. C, secalina. H. b. 1. 364. Wahknb. Act. 
Hohn. 1803. 151. Hoppe car. 92. 

83. C. hordeistichos. H. b. 1. 364. 

Subgzn. 4. Biv. 1. Sect. 2. H. b. 1. 364. See f. 
1. non indicala est, perlinent ad ipsam omnes hujus 
subgeneris quarum spiculae masculae altiores. 

84. C. alba. H. b. 1. 364. 

85. C. ornithopoda. H. b. 1. 365. Hoppe 
car. 61. 

86. C. digitata, H. b. 1. 365. Linn. sp. 1384, 
Hoppe car. 61. 

87. C, capillaris, H, b. 1. 365. Linn. sp. 
1386. Hoppe car. 87. 

Subgen. 4. Div, 2. H. b. 1. 366. 

88. C, compacta, H. b. 1. 366. C. saxaillls, 
sudellca Hoffinanni Schkuhrii, Willdenowii diverse 
a C. saxatili Linn. uionente Hoppio, Valvae femi- 
neae nigrae margine tenui albo. 

89. C, pulla, H. b. 1. 366. Goodm. Linn» Tr. 
3. 7S. t, 14. Hoppe car. 

90. C. acuta, H. b. 1. 367. Linn. sp. 1388. 
Hoppe car. 40. 

91. C. aquatilis, H. b. 1. 367. Num revera 
differt a sequente ? 

92. C. Striata. H. b. 1. 367. Goorfen. Linn. 
Tr. 2. 196. t. 21. /. 9. Hopp. car. 39. 

93. C. caespitosa. H. b. 1. 368. Linn. sp. 
1388. Hoppe car. 38. 336 CJ. IV. Cyperoideae. 

Sect. III. TYPHOIDEAE 

H. b. 1. 369. 
1. Typha, H. b. 369. Filamenla non mona- 
delpba dicenda , sed antherae tres unico ülaoieato 
impositae sunt. 

1. T. latifolia. H. b. 1. 369. Unn. sp. 1377. 
Gaudin helv. 6. 21. Cand. fr. 3. 148. Engl. Bot. t. 
1455. Brot. lus. 1. 69. 

2. T, angustifolia, H. b. 1. 369. Unn, 
sp. 1377. Gaudin helv. 6. 21. Cand. fr. 3. 148. Engl. 
Bot. t. 1456. Brot. lus. 1. 69. 

3. T. minor, U. b. 1. 370. Smith br. 3. 960. 

4. T". minima, h. b. 1. 370. GöaJm /le/c. 6. 
22. Cand. fr. 3. 148. T. minor Smith engl. ß. 4. 73. 
Engl. Bot. t. 1457. 

Typbam prope Damlate in Aegypto invenit et 
inde attulit celeb. Ehrenberg quae T. aoguslifoliae 
valde affinis et vix diversa. 

2. Sparganium. H. b. 1. 370. 

1. Sp. ramosiim. H. b. 1. 370. Uuds. angl. 
401. Gaudin helv. 1. 16. Cand. fr. 3. 149. Sp. erec- 
tum Brot. lus. 1. 68. 

2. Sp. Simplex. H. b. 1. 371. Jfuds. eng/. 
401. Gaudin helv. 1. 17. Cand. fr. 3. 149. Sp. erec- 
tum var. Brot. lus. 1. 68. 

3. Sp. natans. H. b, 1. 371. Lwn. s/;. 1378. 
Güiidm AeZc. 1. 18. Cand. fr. 3. 149. 337 O r d o. III. 

JUNCOIDEAE. C'aulls nodis integris clausis non protuberantibus. 
Folia vagioata, vagina soluta non fissa, aut vaginae 
absque foliis. Perigonium e gluma bracteam sisteote 
tum e glumella hexaphylla. Perlcarplum rarlus am- 
phispermium (aborlu?) Farn. I. RESTfACEAE. 

Caulls aphyllus vaglnatus. loflorescenlia splcata, 
rarius paniculata flores saepissime bracteis (squamls) 
fulti imbricatis. Flores üioici. Glumella hexapliylla • 
stamioa 3 valvulis glumellae interioribus opposita, 
Embryo extra alburaeu ? 

Bracteae imbricatae strucluram Graminum refe- 
ruut. Situs stamioum probat glumellam non esse loco 
corollae positam. Glumella itaque diceuda , praeser- 
tim cum in quibusdam gluma adsit. 

Link hortiia IL li 338 Cl. IV. Juncoideae. 

1. CHONDROPETALUM. 

Dioica. Glumella liexaphylla dod compressa val- 
vulis tribus exterioribus mulio ininorlbus, oinnibus 
rigidiusculis. Slylus brevis aut nullus; sligraata 2 — 3 
Capsula trilocularis trisperma, loculo uno alterove 
saepe abortiente^ angulis prominenlibus dehisceos. 

1. GH. NUDUM. 

CauHs Simplex. Vaginae strictae. Thyrsus in 
stachyuin abiens. Spicae ovales bracleis nuUis. Squa- 
mae floribus multo minores oblusissimae. Valvulae 
exteriores oblusissimae. 

Ch. nudum Rottb. descr. et ic 11. t. 3. /. 3. 
Restio acuminatus Thunb. pr. p. 15. Disf. nr. 8. /F". 
sp. 4. p. 721. Hab. in Prom. b. sp. 2|.. Stachyum 
e spicis 6 — 10 brevissimis parum ultra 2 lln. lon- 
gis. Sfjuamae floribus duplo breviores oblusissimae 
punclulalae. Flores iucurvi ulrinque carinati. 

CL. deusluDl Rottb. descr. et ic. p. 10. ^ /. 2. 
Reslio tectorum Thunb. pr. p. 15. Desf. nr. 7. L.inn. 
suppl. p. 425. IV. sp. 4. p. 721. Habemus in Prom. 
b. sp. leclum a cl. Bergio. Thyrsus ultra poU. lon- 
gus densus, bracleae reilexae laoceolaiae wucronalae 
C Un. longae. 

2. CH. RäCEMOSUM. 

Caulis simplex. Vaginae laxae. Thyrsus longus 
contrarius lere leclus bractfis longis latisque laoceo- 1. Juncus. 339 

latis fuscis margiae flavescente. Squamae obtusissl- 
mae flore multo breviores. Valvulae exleriores ob- 
tusiusculae. 

Restio racemosus Enc, meth. p. 177. Lam. illustr, 
gen. U 804. /. 4. Hab. in Promontor. b. sp. 2\.. Va- 
riabilis planta, sl specie non difTeruot, quas habemus 
bracteis poll. et 2 — 4 lin. loogis, 5 — 61in. latis, ab 
iis, qaarum bracleae ooa nisi 6 lin. longae. Fam. II. JÜNCEAE. 

Caulis apbyllus vaginatus aut folla caulina. In- 
florescentia paniculala, bracleae glutnaceae. Peri- 
gonium glumaceum ad basin sexpartitum. Slamina 
6 aut 3, pbyllis perigonii exterioribus opposita, Pe- 
ricarpium. Embryo intra alburaen erectus. 

Familia praecedenti proxima. Caulis ad ioflo- 
rescentiam usque semper simplex. Folia in plerisque 
explicata. Perigonium structurain vulgatam Liliaceo* 
tum prae se fert, e duobus verticilJis compositum 
nee tarnen corollaceum. 1. JüNCüS. 

Flores bermapbroditi. Perigonii lacioiae v'ix dis~ 
simileSf exteriores plerumque longiores et magis acu- 

Y 2 340 Cl. IV. Juncoideae. 

talae. Stamina 6. aut 3. Siylus 1. stygmata 3. plu' 
mosa. Capsula Irilocularls, rarius subunilocularis, tri- 
valvis, polysperma dehlscentia loculicida, e styli basi 
pergisteute saepe niucronata. Sporilema testam semi- 
nis includeos saepe laxum appendicem constitueos. 

Cfr. Monographie des vraies Joncees p. BI. La 
Hoppe Memoire de la Sociele d'Hisloire naturelle. 

E. Meyeri Junci geueris Monographiae specimen 
Goett. 1819. Ejusd. Synopsis Juncorum rite cognilo- 
rum Goett. 1822. 8. 

S. 1. Folia nulldj hör um loco vaginae. Flores 
pankulati aut capitati. 

1. J. GLAÜCUS. 

Scirpus laxiusculus profunde striatus glaucescens -^ 
spatha terminans longissima. Pauicula explicala, Peri- 
gonii laciniae exteriores longe acutatae. Capsula tri- 
gona longe mucronala perigonium aequans. 

J. glaucus Ehrh. Calam. /i. 85. ^V. E. 340. E. 
a. 1. 305. R. S. 7. 181. Mert. Koch germ. 2. 575. 
Meyer syn. 13. Engl. Bot. t. 665. Bost gram. 3. /. 81. 
J. inflexus Linn. sp. 464. sec. syn, Leers herb. n. 263. 
J. efFusus Polh pul. 1. 345. J. teoax Poir. enc, 
suppl. 3. 54. Hab. in Europa media et australi, mi- 
nus ad boreales accedit reglones 2j.. D. Vaginae ra- 
dicales bruoneae nitidae. Medulla scapi quasi locu- 
losa, contextu cellulari «epta formante. 

2. J. BALTICUS. 

Scapus strictiusculus. Spatha terminans cauh's 2. Juncus. 341 

pungens, Paoicula composila et decomposila expllcata. 
Perigonü lacioiae exteriores acutae, Capsula acutata 
perigonio tandem longior. 

J. balticus Willd. Beri Mag. 1809. 298. R. S. 
7. 184. Meyer syn. 15. Mert. Koch germ. 2. 577. J. 
helodes R» a. 1. 305. J. ioflexus Retz scand. 2. 79o 
J, efTusus Schumach. saell. n. 526. sec. Fries nov. 2. 
31. J. glaucus littoralis Wahlenb. suec. 1, 209. suensL 
bot. t, 479. J. arcticus Houk. sec. La Harpe Mem. 
d, l. Soc. d'Hist. nat. 3. 114. Hab, in littore mariuo 
Europas et Americae septentrionalis; Iiabemus prope 
Warnemünde et Villam leclum ; iuveni in Lusitania 
primus nee non prope Roslochium et descripsi iu 
Diario Soc. pbys. Megopol. quod typis quidem im- 
pressum est, sed in commercium litlerarium uou 
pervenit. 

3. J. EFFUSUS. 

Scapus laxiusculus leviter striatus ; spalha termi- 
iiaos longissima. Panicula explicata, Perigonü laci- 
niae exteriores longe acutalae. Capsula trigona re- 
tusa^ mucwne brevissimo , perigonio tandem paullo 
bievior. 

' J, effusus Um, FF. E. 390. E. a. 1. 305. R. 
S. 7. 178, Mert. Koch germ, 2. 573. Engl. Bot. t. 
836. J. communis ß. Meyer junc. 12. Hab. in Eu- 
ropa media et boreali^ ad regiones boreales magis * 
prucedeus 2|.. D, Vaginae radicales fuscescentes uec 
nilidae superne vireules. Slam. 3. J. eiTusus ex 342 CI. IV. Juncoideae. 

Amer. bor. Hb. Willd. non differt. Alterum speci- 
men ex eadein reglone majus est nostrate. 

4. J. CONGLOMERATUS. 

Scapus laxlusculus argute striatus; spatha termi- 
oans longissima. Fanicula coarctata. Ferigonil lad- 
niae exteriores longa acutatae. Capsula trigona re- 
tusa, mucrone brevi conko perigonium tandem aequans» 

J. congloineratus Linn, TV. E. 390. E. a. 1. 
305. JR, S. 7. 176. Mert. Koch germ. 2. 672. Engl. 
£ot. t, 833. J. commuDls a, Meyer junc, 12. Hab. 
per totam Europam ad reglooes boreales magis pro- 
cedens. 2JL. D. Fraecedenti arfinis at certe dl versus 
scapo profuudius striato, panicula coarctata, Capsula ma- 
gis turgida minus acute angulata mucrone longiore 
conico, toto Acre minore. Mert. et Koch 1. c. primi 
rite a praec. distinxerunt. 

5. J. ARCTICÜS. 

Scapus slrictus laeviusculus; spatha terminans 
brevis pungens. Cupitulum paiicißorum. Perigonii la- 
ciniae exteriores longe acutatae. Capsula trigona 
transiens in mucronem conicum brevissimum , perigonio 
brevior. 

J. arciicus .Linu. W. sp. 2. 206. E. a. 1. 305. 
K. S. 7. 175. Meyer junc. 11. 3Iert. Koch germ. 2. 
578. Fl. dan. t. 1035. Hab. in Alpibus Europae me- 
diae et borealis, Tyroliae, Helveliae, Lapponiae sec. 2. Juncus. 343 

specitulxxn. 2].. F. J. acuininatum ßalb. cl'r. Roem. 
Arch. 3. 129. Luc pertioere teslalur speciinen iu 
Hb. Willd. 

6. J. ACUTUS. 

Scapus sirictus. Spatba tertninaDS culmi pungens. 
Panicula mulliramosa coarclala ; spalha inferior ex- 
serfa pungens. rerigouü laclniae exteriores e cariaa 
acutatae margine inembraoaceo, interiores apice mem- 
brnnaceo emarginato. Capsula torosa superne angulata 
acutata perigonio tandem longior. Sporilema laxum. 
J. acutus Um. TV. sp. 2. 205. E. a. 1. 305. R. S. 
7. 245. Meyer junc. 52. Mert. Koch germ. 2. 371. 
Host gram. 4. t. 97. Engl. Bot. t. 1614. Hab. in 
oris maritimis Europae niediae et australis, habemus 
e Galiia auslrali, Sicilia, Lusitauia , Cauariis (L. de 
Buch), Sla Catarina Brasiliae (Ad. de Chamisso) 
2\.. F. 

Mursipposperinuin , seclio Junci sec. Meyeruiu, 
tesla seminis, io sacculuni producta, fit sporileinale 
trJalala, alis in funiculum umbilicalem decurrenlibus, 
ibique magis dilatalis. 

7. J. MARITIMUS. 

Scapus slricliusculus. Spalha termiuaDS culmi 
pungens. Panicula composiia et decomposila expli- 
cala, spatha inferior exserta vix puogeus. rerigonii 
laciniae exteriores acutiusculüe y interiores obiusiusculae. 
Capsula acutala nou torosa nee angulata^ pmgonio tan-- 
dem aequaUs. Spoiikma laxum. 344 CK IV. Juncoideae. 

J. maritimus Lam. enc. 3. 264. /^. E. 390. E. 
a. 1. 305. Ü. S. 247. Meyer junc, 53. Mert. Koch 
germ. 2. 571. Host. gr. 3. t. 80. Habitat in ora ma- 
ritima Europae mediae et australis; habemus e Ger- 
maniae litlore maris baltici prope Kostochium; ex 
Anglia, Gallia australi, Ilalia, Sicilia, Creta (Sieber), 
Promont. b. spei, Liesbeckrivier (Bergius) 2|.. F. 
Diifert a praec. babila graciliore, panicula elongata, 
Capsula noD torosa. Var. panicula composita quidem 
at coarclala e Gallia australi io Herbar. J. rigidus 
Desfont. atl. 1. 312. sec. specimen Auctoris in Herb. 
Wind, a J. maritimo non difFert, annuente Meyero 
(Syo. Luzul. 28). J. patulus Auetore ßosc in Herb. 
Wind, e Carolina oriundus difF. panicula magis effusa, 
ramis magis aequalibus, cujusmodi etiam specimen 
cum J. maritimo in eodem Herb, reperitur. Sec. 
Meyerum in nolis ad Herbarium est varietas. 

5. 2. Folia teretia non septata. Flores pankuhti 
(lUt capitati. 

S. 3. Folia teretia septata. Flores paniculati aut 
capitati. 

8. J. LAMPOCARPUS. 

Caulis adscendens uli folia compressus. Panicula 
composita et decomposita expansa glomerulis 3 — 4- 
pluriüoris. Perigonii laciniae aequales ext. acutatae in- 
teriores obtusiusculae. Capsula ovoidea triquetra mu- 
cronata perigonio longior. 

J. lampocarpus Fhrh. calum. n. 126. R. S. 7. 
199. Meyer junc. 23. La Harpe junc. 125. Mert Koch 2. Juncus. 345 

germ. 2. 587. J. articulalus cc. W. sp. 2. 211. J. 
sylvatlcus ß. Cand. fr. 3. 169. J. aculiflorus ct. Gau- 
din agr. helv. 2. 222. J. repens Cand. fr. suppl. 308. 
var. Hab. frequeos per tolam fere Europam. Specimina 
Hb. Berolini, Vratislaviae Halae lecta. 2j., D. Alpes 
noD adscendere La Harpe ut J. alpious Suter h. I. 
sec. Meyer et Mert, Koch. In Terre neuye La Harpe. 
In Lusitania legi. ' 

9. J. FUSCO-ATER. 

Caulls erectus uti folla subteres, Panicula conipo- 
sita et decomposlla, glomerulis 3 — 5-plurifloris. Pe- 
rigonii laciniae flciyufl/es, ext. acutataelot. obtusae. Cap- 
sula ovoidea triquetra mucronata perigonio longior. 

J. fusco-ater Schreb, in Schweig g. et Körte erlange 
149. R. S. 7. 196. Meyer junc, 22. La Harpe 126. 
J. ustulalus Hoppe Anleit. Gräser z. samml. 30. J. 
articulalus ß. FT, sp. 2. 211. J. acutiflorus ß. Gau- 
din agr. helv. 2. 222. J. nodulosus TFahknb, suec. 
J. alpinus Fi//, delph. 2. 233. var. panicula subsim- 
plici. Hab. in Alpibus Europae mediae, in uliginosis 
planitiei Europ, septentrionalis 2|., D. Spec. Hbrii 
lecta Berolini Vratisla-viae, Regiomoniii in Alpibus 
(Bellardi), Helvetia (Schleicher) Heiligenblut (Funck), 
in Suecia prope Holmium, in Islandia prope Hu?avik 
(Dr. Thienemann). Capsula duplo minor ac Capsula 
praecedentis magis fusca. 

10. J. ACUTIFLORUS. 
Caulis erectus. Fauicula decuuiposila et supra- 346 CI. IV. Juncoideae. 

decoinposlla magis minuftve expansa glomeruljs 8 — 10 
iloris. Perigonii laciniae lineari-lanceolatae longe et 
tenuiter acutatae, inter. longiores. Capsula oblonga gra- 
cilis transietts in apkem acutatum perigonio loogior. 

J. acutiflorus Ehrh. ca!. n. 66. i?. S. 7. 202. 
Meyer junc. 24. La Harpe 127. Meit. Koch germ, 2. 
588. Engl. Bot, 2143. J. sylvaticus }F. sp. 2. 211. 
J. sylvaticus a. Cand. fr. 3. 169. Hab. in uHginosis 
per tolam Europam 2|.. D, Spec. Hei*b. lecta Bero- 
linl, Vralislaviae, in Volbynia (Besser). In eodem 
glumerulo \idi capsulas multo loogius arislatas ac re- 
liquae Cfr, Mert. Koch 1. c. de Junco brevirostri Nees. 

11. J. OBTÜSIFLORUS. 

CauIIs erectus. Panicula supradecomposita diva- 
ricatüf glomerulis 3 — 6 floris. Perigouii laciniae oe- 
quales lanceolatae obtusae. Capsula ovoidea trigona 
mucronata, perigonio longior. 

J. obtusiflorus Ehrh. cal. n. 76. R. S. 7. 193. 
Meyer junc. 20. La Harpe 129. Mert. Koch germ. 2. 
585. Engl. Bot. 20. 44. J. bifolius Hoppe Taschenb. 
1810. 163. Hab. in uliginosis Europae mediae et 
austraiis. 2|. D. Non habemus Berolini lectum, nee 
nisi e Gallia meridlonali prope Massiliam , in Lu- 
silania. 

J. polycephalus ß. La Harpe 140. R. S. 7. 216. 
J. densjflorus Humb. Kunth n. gen. 1. 238. Panicula 
subsimplex densa, capitulis luullilluris plus quam 
aliorum. Peroginii laciniae louglssime acutalae exl.. 2. Juncus. 347 

parom longiores oinnes apice subuncinatae. Hb. Willd. 
Humb. Habemus quoque a Sello e Brasilia missum, 
pauicula magis composita. Cfr. Linnaeam 3. 369. 

5. 4. lolia canaliculüta rarius plana. Flores pa- 
niculcUi aut capitoti. 

12. J. fILIFORMIS. 

Folia radicalia pauca canaliculata setacea scapo 
plerumque breviora. Scapus laxus tenuis siccus Stria- 
tus ; spatha terminans elongata. Panicula arcta aut ca- 
pitulurriy paucißora, Ferigonii laciniae exteriores acu- 
tatae. Capsula subtrigona transiens in mucronera bre- 
vissimum, perigonium parum superans 

J. filiformis Linn, fp, E. 391. £. a. 305. R. S. 
7. 188. Meyer junc. 17. Mett, Koch germ. 2. 518. 
Host, gram, 3. t, 84. Sturm germ. J. 36. Habilat 
in paludosis turfosis per Europam mediam et borea- 
lem. 2|.. D. Semper fere folia profert brevia, nee 
tantum Tarietas minor aut J. filiformis ß. posillus, 
quem Fries in Hollandia reperit et quem e monte 
Grimsel Helvetiae hahemus, foliis scapo longloribus, 
Habemus et varietatem e Lapponia a Dr. Filhnann 
lectam, foliis scapum non pusillum apquantibus et 
spatha terminaote brevioribus. 

13. J. ULIGINOSUS. 

Caulis unifoUus, Folia selacea. Pauicula simpIex, 
fioribus capitatis, bracteis paoiculam haud superantibus. 348 Cl. IV. Juncoideae. 

Perigonil laciniae lanceoJatae acutae. Capsula oblooga 
obtusa brevissime mUcronata perigonio vix longlor. 

J. ullginosus Roth germ. 2. 405. R. S. 7. 209. 
Meyer junc, 29. Mert. et Koch 2. 589. Sturm, germ. 
f. 13. J. subverticillatus PPulfen Jacq. coli 3. 52. TF. 
sp. 2. 212. E. o. 1. Host. gram. 3. t. 85. J. verli- 
cillatus Pers. syn. 1. 384. J. fascicularis Schrank 
hakr. 1. 616. Hab. in iiliginosis per totam Europam. 
2^. D. FoHa caoali angusto, saepe seplo uno alle- 
rove dislincta. Triandrus. Variat caule decumbeote 
radicanle, qui J. uliginosus cc Meyeri, ad quem plera- 
que Synonyma pertineut, tum var. fluitaus qui J. flui- 
tans Lam. enc, 3. p. 270. J. Lusitaniae montibus 
altissimis var. capitulo simplici termlnali. Typus spe- 
ciel cauls non radicante nee fluitanle est J. supinus 
Moench hass. n, 296. Saepe perigonii laciniae excre- 
scunt. Etiam in Terra neuve Americae La Harpe 135. 

14. J. PYGMAEUS. 

Folia radicalia setacea, caule ad basi unifolio ple- 
rumque breviora. Flores capitati , capituUs 1 — 2 aut 
pluribus in panicula simplici. Perigonii laciniae /ün- 
ceolatae acutatae, Capsula oblonga trigona obtusa bre- 
Yissime mucronata perigonio brevior. 

J. pygmaeus Thuill. par. 1. 178. R. S. 7. 223. 
Meyer junc. 37. La Harpe 142. J. mutabilis a. Lam. 
enc, 3. 270. Hab. in Gallia, Hispania, Lusitania. Q. 
J, Triandrus. Capsula subuuilocularis. Habemus 2. Juncus. 349 

JuDcum nomine J. acuminati prope Tanger lectum 
similem at floribus multo longioribus. 

15. J. CAPITATUS. 

Folia radicülia setacea scapo breviora. Flores ca- 
pitati, capitulis 1 — 2 altero pedicellato , spatha ter- 
inlnante capitulum longe superante. rerigonii laciniae 
ovales nervo medio longissime acutato, Capsula sub- 
cylindrica, trigona obtusissima brevissima macronata 
perigonio brevior. 

J. capitatus }Feig. obs. 28. t. 3. /. 3. W. sp. 2. 
209. R. S. 7. 222. E. a. 1305. Mtyer junc.^Q. Mert. 
Koch germ. 2. 184. Sturm germ. f. 63. J. supinus 
Micheno Linn. Tr ansäet. 12. 317. J. tenellus v. Geuns 
Holl. bälg. 299. J. ericetorum (var. capit. unico) 
Pol!, pal n. 310. J. gracilis (var. cap. unico) Roth 
germ. 2. 402. Habitat per tolam fere Europam. 2|L. 
D. Triandrus. Capsula aciebus fere alatis. 

16. J. SQÜARROSUS 

Folia radicaUa scapo breviora. Panicula Iriplex, 
ramis ramulisque arrectis ; bracteae vaginaceae. Peri- 
gonii laciniae oblong© -lacinlatae aculiusculae. Cap- 
sula obovata obtusissima brevissime mucronala peri- 
gonium aequans. 

J, squarrosus Linn. ^. sp. 2. 209. E. a. 1. 305. 
R. S. 7. 240. Mert. Koch germ. 2. 578. Meyer junc. 
48. Sturm, germ. f. 36. Engl. Bot. t. 933. Fl. dan. t. 
430. In paludosis turfosis Europae, in auslralis AI- 350 Cl. IV. Juncoideae. 

plbus (et in Lusitania), io borealis plauilie, ad Lap- 
pouiatn usque . D. 

17. J. BICORNIS. 

Caulis compressiusculus plurifolius. FoHa radicalla 
caulö breviora. Panicula composita, bracteae foUaceae 
panicula plerumque muho longhres, Ferigooii lacl- 
nlae lanceolatae acutissimae, Capsula superne trigooa 
ob tu SB mucronata perigonio vix brevior, 

J. bicornis Michaux am. 1. 191. La Harpe 149. 
J. tenuis fP. sp. 2. 214. W. E. 392. R. S. 7. 231. 
J. aristatus E. a. 1. 306. Hab. in America boreali. 
2|.. D. Habemus quoque e iVJexIco ab Haennis mls- 
sum. Folia antice margioe tantum ioflexo. In eo- 
dem specimioe vidi flores solilarios subsecundos et 
flores approximatos. Perigonii laciniae viresceotes. 
Varietates recenseulur ia Linnaea 3. 371. 

18. J. BULBOSUS. 

Caulis compressus unifoUus. Folia radicalia caule 
long'tora. Panicula composita et decomposila; bracteae 
füliaceae panicula fere longiores. Perigonii laciniae lan- 
ceolatae obtusiusculae. Stylus germine duplo brevior, 
Capsula obtusata mucronata perigonio sat longior, 

J. bulbosus Linn. sp. ed. 2. 466. W. E. 392. 
E. a. 1. 507. MRyer junc. 46. Host. gram. 3. t. 89. 
Sturm grrm. f, 36. J. compressus Jacq. enum. 235, 
R. S. 7. 234. Mert Koch germ. 2. 581. Hab. per 
tülam Europam, excepta australiori, ad vias. Perigonii 2. Juncus. 351 

larinine limbo fusco, margine Info albo. Rlilzoina 
non bulbosum ut in J. uliginoso qiü J. bulbosus 
Linn. sp. ed. 1. 

19. J. BOTTKICUS. 

Caulls erectiusculus uni - plurifolius. Folia radl- 
calia caule breviora. Paolcula et supra decoinposita ; 
bracteae foliaceae panicula plerumque longe breviores. 
rerigonii laciniae lauceolatae acuüusculae. Stylus ger- 
men fere aequans. Capsula obtusata mucronata peri- 
gonium subuequans. 

J. boltnicus PPahlenb. läpp. 62. /. 5. Meyer junc, 
46. La Harpe 151. Mert. Koch germ. 2. 581. J. coe- 
Dosus Bicheno Linn. Transuct. 12. 309. Smith engl, 
2. 166. ü. S. 7. 236. Hab. in Suecia, in luaritimis 
Germaniae borealis, in Westphalia, in Anglia, Ter- 
gesli a Funckio lectus, in Helvelia, a Schleichero missus 
nomine J. Gerardi bractea panicula longiore. 2j.. D. 
Pihizouia elongatum, Perigonii laciniae limbo fusco, 
inargine autrorsum membranaceo albo angusto. 

20. J. TENAGEIA. 

Caulis teretiusculus plurifolius. Folia setacea, ra- 
dicalia caule breviora. Panicula composita et decom- 
posila, rurnis spicalis floribus distimtihus^ bracteae folia- 
ceae parvae. Perigonii laciniae acutissimae. Capsula 
obtusissiwaj brevissime mucronatü perignnium aequons. 

J. Tenageia Ehrh. phytophyh n. 63. W. sp. 2. 213. 
W. E. 306. E. a. 1. 306. R. S. 7. 229. Meyer junc. 352 Cl. IV. Juncoideae. 

41. Mert. Koch germ. 2. 502. Sturm, germ. f. 10. 
J. VaÜlanli Thunb. par. 1. 177. J. gracills Lejeune 
spec. 1. 166. Hab. In arenosis inundatis Germaolae 
tolius, Galliae. Q. D. 

21. J. BUfONIUS. 

Gaulis teretiusculus plurifoUus. Folia setacea p/a> 
niuscula^ radicalia caule breviora. Fanicula suprade- 
composita, ramulis spicatis, ßoribus remotiuscuUs, Peri- 
gonii laclniae lanceolatae acutissimae, Capsula superna 
trigona obtusa breviter mucronata perigonio magis mi- 
nusve brevior, 

J. bufonius Linn, W. JE. 392. E. a. 1. 306. R, 
S. 7. 226. Meyer junc. 39. Mert, Koch germ. 2. 583. 
Host. gram. 3. t. 90. Sturm, germ. f. 36. Habilat 
per tolam Europam ia uliginosis. Q. Foliorum mar- 
gines taotum iuflexi. Ferigonii laclniae capsülaeque 
viresceutes. 

22. J. TRIFIDÜS. 

FolIa In basi caulls plerumque brevia ; vaginae 
ore piloso - setoso, Spathae tres alternae terminales^ in- 
feriores saepe steriles; capitula 1 — 2 flora. Pengonii 
laciniae ext. acutatae. Stylus loagissimus ; Stigmata 
elongata. Capsula ovoidea mucronata. Sporilema 
laxum. 

J. trifidus Linn. PF. sp. 1. 206. E. a. 1. 305. 
B. S. 7. 249. Mert. Koch germ. 2. 579. Meyer junc. 
54. Host. gram. 3. t. 85. Flor. dan. t. 107. Habitat 
in Alpibus Galliae, Helveliae, Austriae omnibus Car-^ 2. Juncus. 353 

pathis, Sudetis, Lapponla. 2J.. F. lu Terreneuve 
La Harpe. J. monanthos Jacq. obs. 226. /. 4. /. 1. 
Flor, dan, U 1691. est planta depauperata. 

23. J. STYGIUS. 

CaiiUs 1 — 2 füllus. Folia setacea. Flores ca- 
pitati, capitulo unico, rarlus duobus, 2 — 3 floro; spa- 
1ha termlDans capitulum parum superans. PerigODÜ 
laclniae lanceolatae acutae, txteriores striatae. Capsula 
superue trigona aculala longius mucronala, perigonio 
duplo longior. Sporikma laxum. 

J. stygius Linn. W. sp. 2. 215. R. S. 7. 250. 
Meyer junc. 55. Mert. Koch germ. 2. 591. Saensk, 
Botan. t. 497. /. 1. Hab. in Sueciae paludibus cae- 
spitosis profuadls, in Lilhuania sec. Schulles, in Al- 
pibus Tyrolensibus, sed raro. Flos magnus; Capsula 
magna aurantiaca. 

24. j. BiGLuans. 

Caulls basi foliosus. Folia brevla crassiuscula, 
Flores capitall, capiiulo slmpUci bißoro, spalha termlnante 
capitulum parum superunte. Perigonii laciniae ovahs 
obtusae. Capsula subcylindrica obtusissima brevi mu- 
crouata perigonio sat longior. Sporikma laxum. 

J. biglumis Linn. W. sp. 2. 216. R. S. 7. 250. 
Saensk. Bot. t. 497. /. 2. Hab. iu Alpibus Lappo- 
nicis, Islandicis, rarior in Scolicis, in Blelviüe Island, 
in Terreneuve La Harpt 157. Ad. de Chamisso at- 
tulit 6 sinu bonae spei in America boreali occiden^ 

LinJi hoiius IT, /L 354 Cl. IV. Juncoideae. 

tali et e sinn Sil Laurentli Asiae. FoIIa radicalia va- 
gi'na caulem seu scapum cingunt; canallculata at ca- . 
nali [angusto, unde leretiuscula crassiuscula. Perigo- 
Diuin fuscum. 

25. J. TRIGLUMIS. 

Caulis uolfolius. Folia brevia crassiuscula. Ca- 
phulum trißorum terminale -, spalha terminanle nuUa. 
Perlgonii laciolae lanceolatae acutiusculae. Capsula ob- 
louga breviter mucrüoata perigonio parum longior. 
Sporilema laxam. 

J. triglumis Linn. JF. sp. 2. 216. JR. S. 7. 251. 
Meyer junc. 56. Mert. Koch germ. 2. 593. Sturm, 
germ, /. 28. JHost. gr. 3. t. 92. Hab- in sutumis AI- 
pibus Lapponiae, Helyetiae et adjaceotibus, habeinus 
et ex Islaudia 2J.. F. Facile dislioguitur a praece- 
dente defeclu spathae terminantis. Bracteae capitu- 
lum fulcieotes ovales oblusissiinae, fuscae fers njgrae. 
Perlgonii laclniae fuscae. Folia ut in praecedente 
utique canaliculata, canali angusto. 

26. J. CASTAKEÜS. 

Caulis bifolius. Folia basi planiuscula antice ca- 
iialiculala. Capitulum duplex wuUifloruw, allerura lon- 
gius pedicellalum ; bractea capituluin allius interdum 
superans. Perigonii laciniae lanceolatae acutae striatae. 
Capsula trigooa brevi inucronata perigonio duplo lon- 
gior. Sporilema laxuui. 

J. easlaneus Smith britt. 385. eng/. 145. Ü. S. 7. 
252. Meyer junc. b'7. Mert. Koch 2. 592. Engl Bot, 2. Juncus. 355 

t. 900, Hab- in Alpibus Earopae mediae et borealis, 
in Sibiria et America boreali; in sinu Eschholzä le- 
git Ad. de Chamisso. 2J.. F. Perigonii laciniae fuscae 
fere nigrae at Capsula caslanea et bracleae vaginaceae 
virescentes. 

27. J. JACQUINL 

Gaulis unifolius, foüo in summo caule ; radicallutn 
loco plerumque vaginae. Capitulum siinpl/Bx multiß<y. 
rum aul duo approxJmata ; bractea capitulum parum 
superans. Perigonii laciniae longissime acutatae. Cap- 
sula oblonga acuta perigonio duplo longior. Spori- 
letua laxum. 

J. Jacquini Linn. mant. W, sp. 2. 216. R. S, 7. 
■ 253. Mert. Koch germ. 2. 593. Jacq. austr, t. 221. 
Hab. in Alpibus Helvetiae et adjacentibus. 2|.. F. 
Perigonii laciniae fusco - nig^rae nitidae. In nostris 
Capsula non perfecta; descripsimus ex Wablenbergio, 
uti Mertens et Koch. 

28. J. CAPENSIS. 

FoIIa plana latisshna radicalia densissima, caulina 
pauca. Panicula composita et decomposita, capkula 
10 — 15 ßora. Perigonii laciniae exter. lauceolatae 
acutatae mucronulato-aristulatae^ inter multo laliores 
acutiusculae. Capsula oblonga obtusissima breviter mu- 
cronata perigonio parum brevior. 

J. capensis Thunb, capens 66. Willd, sp. 2. 210. 
La Harpe 143. R. S. 7. 242. J. capensis a. Meyer 
junc. 48. Hab. in Prom. b. sp. 4. F. Bergius. Pe- 

Z2 356 Cl. IV. Juncoldeae. 

rigonii laciniae badlae inferne praesertim margine 
candldae, lo var. virentes. 3. LUZULA. 

Capsula unilocularis trivalvis polysperma, dehis- 
cens loculicida. Sporileina aut striclum leslam arcle 
ambiens aut laxum. — Folia semper plana. 

1. L. VERNALIS. 

Folia pilosa. Panicula subsimplex, pedicellis 
longiusculis unißoris demum reflexis. Perigonii laciniae 
ovales aculatae. Capsula ovalis acutala ohtusa mu- 
cronulata, Semen supern© sporilemate jalcato cri- 
Stato. 

L. vernalls de Carid. E. a. 1.306. Meyer lut. II. 
Mert, Koch germ. 2. 594. L. pilosa TF. E, 303. Roem. 
Schult, 7. 262. Juncus vernalis Ehih. Beitr. 6. 137. 
Juncus pilosus a. et Linn. W, sp. 2. 216. Host. gr. 
3, t. 100. /. 5. Hab. in sylvis Europae mediae fre- 
quens. 2|,. D. Perigonii laciniae fuscae longitodine 
et acumine varianles. In Herb. Willd. planta, a 
Müblenbergio inissa, habet folia hinc inde subtus can- 
dicantia et basi valde pilosa, perigonii lacinias angu- 
«tiores longius acutatas j ceterura similis. 

2. L. FLAVESCENS. 

Slolones repentes. Folia pilosiuscula. Panicula 
»implex rarius subsiuiplex, pedicellis longiusculis uni- 3. Luzula. 357 

floris demum reßexis. Perigonü lacioiae ovales acu- 
latae. Capsula ovalis aculala haiid obtusa mucronata. 
Semina superoe sporilemate falcato cristato. 

L. flavescens Gaudin Jß. a, 1. 306. Meyer luz. 
12. La Harpe 167. H. S. 7. 263. Mert. Koch germ. 
2. 593. L. Hosti JDesvaux Journ. d. Bot. 1. 140. /. 
. 6. /. 1. Juncus flavescens Host, gr, 3. t. 94. Hab. 
in Alpibns Eur. med. 2|., D. Folia praesertlm radi- 
ralia angustiora ac in praecedente, luogius aculata, 
flores capsulaeque majores. rerigooii laclniae ßa~ 
vescentes. 

3. U FORSTERI. 

Folia pilosiuscula. Panicula simplex et subcom- 
posita, pedicellis longlusculis unißoris semper arrectis» 
rerigonii laciniae ovales et oblongae acutatae. Cap- 
sula ovalis acutata haud obtusa mucronata, Semioa 
superne sporilemate falcato cristato. 

L. Forsteri Cand. Meyir luz. 12. La Harpe 168. 
JR. S. 7. 264. Juncus Forsteri Smith br. 3. 1395. 
Eng}. Bot. t. 1293. Hab. in Aoglia, Gallia, Helvetia 
2^. D. Folia adhuc angustiora ac in praecedente si- 
mul hngiora. Ferigonii laciniae fuscae. 

4. L. SPADICEÄ. 

Folia nuda eut ore pilosa. Panicula composita, 
pedicelli longiusculi saepe deflexi, capituUs 2 — 4c floris, 
Ferigonii laciniae oblongae ext. praeserlim longa acu- 
tatae. Capsula ovalis trigona aculata mucronata nigra, 
perigouio taudem pnrum longior. 358 Cl. IV. Juncoideae. 

L. spadlcea Cand. Meyer luz. 8. La Harpe 170. 
jR. S. 7. 256. Mert. Koch germ. 2. 597. Juncus 
spadiceus AlUon, TV. sp, 2. 218. Sturm, germ. Hab, 
in Alpibus Europae. 2|.. F. Habemus ex Helvet. et 
Alp. adjacent. e Lapponia, Groenlandia. Variat fol. 
subtus candicantlbus, quod quoque in aliis speciebus 
obtinet, tum foliis glabris uec ore barbatis angustis 
longiusculis, quae Juncus parvißorus Ehrh. W, sp. 2. 
219. et foliis glabris latioribus brevioribus, quae Juri" 
cus glabratus Hoppe Fers. ench. 1. 386. 

5. L. MAXIMA. 

Folla laüssima pilosa. Fanicula composita; pe- 
dlcelli loDglusculi aaepe deflexi, capüuUs 2 — 3 ßoris. 
Perigonii lacioiae oblongae lange acutatae. Capsula 
oyalis trigooa mucronata^ perigonio taudem vix lon- 
gior, Seraina sporileinate conformi. 

Li. inaxima de Cand. JV. E. E. a, 1. 306. Meyer 
luz. 7. La Harpe 172. Mert. Koch germ. 2. 596. L. 
sylvatica R. S. 7. 254. Juncus maximus Ehrh. Beitr, 
6. 139. Host. gr. 3. t. 98. Juucus pilosus ö Linn. sp. 
468. Hab. in sylvis montosis totius fere Europae. 
2|...D. Perigonii laciniae magis miuusve fuscae. 

6. L. ALBIDA. 

Folia pilosa. Pauicula composita, pedicellis lon- 
giusculis vix deflexis, capituUs 2 — 3 fioris. Perigonii 
laciniae lanceolalae acutatae. Capsula ovalis trigona 
mucronata perigonio brevior. Semina spotikmate su- 
perue producio conico. 3. Luzula. 359 

L. albida Desvaux W. E. 393. E. « 306. m^yer 
iuz. 14. La Harpe 174. JR. S. 7. 265. Mert. Koch 
germ. 2. 598. Juncus albidiis Hoffmann W. sp. 2. 
219 Host. gr. 3. t. 95. Judcus pilosus e. Linn. sp. 

468. Hab. iD moDlosis nemorosis Europae mediae. 
2{.. D. Folia duplo augustiora ac in pr. Perigouii 
lacioiae albae, rubescentes fuscesceotes. 

7. L. NIVEA. 

FolIa pilosa. Panicula composita capitata aut ca^ 
pitellata, Perigonü laciniae lanceolatae exteriores sat 
breviores, Capsula ovalis subtrigona mucronala peri- 
gonio longe brevior. Semlpa sporilemate superue 
producto conico. 

L. nivea Desvaux fj>. E. 393. E. o. 306. Meyer 
Iuz. 15. La Harpe 173. iJ, S. 265. Mert. Koch germ. 
2.299. Juncus nWeus Linn. W. sp. 220. Hab. in 
Alpibus Europae mediae fere ubique. Perigonü la- 
cioiae albae. 

8. L. LUTEA. 

Folia subpilosa brevia latissima. Panicula compo- 
sita capüellota. Perigonü laciniae ovales acutae subae- 
quales. Capsula ovalis subtrigona mucronata perigunio 
brevior. Semiaa sporilemate superne producto conico? 

L. lutea Desv. Meyer Iuz. 16. La Harpe 175. ü» 
S. 7. 268. Mert. Koch germ. 2. 600. Juncus luteus 
Allion, W. sp. 2. 218. Juncus campestris f. Linn. sp. 

469. Habitat iu Alpibus Europae mediae, Helveliae 
et adjacenlibns, praeserlim in latere australi nee uou 360 Cl. IV. Juncoideae. 

in Pyrenaeis. 2^. D. Flores hreylores ac ia L. ni- 
vea. rerigoDÜ laciniae luleolae. 

9. L. CAMPESTRIS. 

Folia niagis minusve pilosa. Fanicula compouta 
capitata et capitellata. Perigonii laciniae ovales longe acu- 
tatae. Capsula ovalis subtrigona bremsime mucronata 
perigonio subaequalis. Semina sporilemate basi in ap- 
pendicem conicam laneara eloogato. 

L. campestris Mejer luz. 17. La Harpe. 176, 
Mert. Koch germ. 2. 600. Juncus campestris Linn. TV. 
sp. 2. 221. A. L. c. vuJgata. Stolones repentes. Pa- 
Dicula plerumque capitata. Perigonii laciniae fuscae. 
Capsula perigonio parum longior. 

L. campestris Desvaux W. E. 394. JB. o. 1. 
306. R. S. 7. 268. Juncus campestris a. Linn, W. 
sp. /. c, Juncus nemorosus Host, gr. 1. t. 97. /. !• 
Hab. in apricis siccis Europae mediae et borealis. 

4. D. 

10. L. ARCUATA. 

Folia angusta canaUculata glabriusciila. Panicula 
plerumque capitellata. Perigonii laciniae ovales longa 
acutatae. Capsula ovalis subtrigona brevissime mucro- 
nata perigonio subaequalis. Semina sporilemate basi in 
appendicera conicam sublaceram elongato. 

L. arcuala Smith engl. 2. 183. Wahknb. suec. 
218. Meyer Luz. n. 16. La Harpe 171, M. S. 7. 
275. Juncus arcualus Wahlenb. Lnpp. 87. t, 4. Prae- 
cedenli simillima praesertim varielati, al folia an- 3. Luzula. 361 

gustiora caualiculala fere glabra. In rellcjuis plane 
convenit. In Alpibus Eur. bor. 

11. L. SPICATA. 

Folla angusta saepe canallculata glabriuscula. Pa- 
nicula capitellala anthuroides. Perigonä laciniae ova- 
les loDgissiine acutalae. Capsula ovalis subtrigona 
acutiuscula perigonio brevior. Seinina sporilemate 
vix producto. 

L. spicata Desv. Meyer luz. 19. La Harpe 178. 
il. S. 7. 276. Mert. Koch germ, 2. 602. Juncus spi- 
catus Linn. PP. sp. 2. 222. Bracleae saepe valde 
pilosae. Hab. in Alpibus Europae mediae nee non 
borealis 2^. Fr. 

12. L. PEDIFOPvMIS. 

Folia basi pilosa. Pänicula capitellata anthuroides. 
Perigonä laciniae ovales longissirae acutalae. Capsula 
oblonga subtrigona brevissime mucronata perigonio 
brevior. Semina sporilemate basi in oppendicem corii- 
cam elongato. 

h. pediformis De Cand. Meyer luz. 20. La Harpe 
176. R. S. 7. 277. Juncus pediformis P^ilL delph. 2. 
858. t. 6. J. montanus ß. Lam. Enc. 3. 273. J. 
campeslris d. Linn. PV. sp. 2. 221. Hab. in Alpibus 
Europae mediae praeserlim calidioris. 2^.. F. DiiF. a 
L. spicata caule elato, foliis latioribus, floribus ma- 
joribus, tum seminibus. 362 CI. IV. Juncoldeae. 

4. XEROTEÄ. 

Flores dioici, Perigonii lacioiae exterlores inte- 
riorlbus saepe disslmiles. Stamina sex, in iloribus fe- 
inineis sterilia. Styli 3. basi connatiy Stigmata transverse 
exleosa. Capsula trilocularls , trivalvis,^ polysperma, 
dehisceos loculicida. Bracteae flores obyallantes ut 
in Junco. 

1. X. LONGIFOLIA. 

Acaulis. Folia linearia margine laevia apice eroso 
dentibus laterallbus longis. Scapus complanatus, an- 
thuri ramis opposltis, glomerulis oppositis subquadri- 
fioris; bracteae longae spinescentes sub omnibus glo- 
merulis. 

X. longifolia R. Brown nov. hoU. 262. (118) TV, 
E, S. 67. E. a. 7. 426. Lomaudra longifolia La BiU 
Jardier nov. hall, i. 92. t. 119. Hab. in Australia, 
terra van Diemen. T. fj . Foliorum margo non sca- 
ber Uli ait Brown. At cum icone Billarderii, quam 
citat, optima convenit, Perigonii laciniae exteriores 
apice incurvo, inleriores teneriores fuscae acutae. La- 
titudo foliorum 4 liu. qualis nunc in horto. Folia 
margine laevia. An igilur eadem ac Brownii planta? 

2. X. LATIFOLIA. 

Acaulis. Folia linearia lata margine laevia apice 
eroso dentibus lateralibus brevissimis. Scapus com- 
planatus, anthuri (masculi) ramis oppositis, glomerulis 
oppositis subquadrifloris ; bracteae longae spinescen- 
tes sub glomerulis inferioribus. Anthurus femineus. 1. Eriocaulon. 363 

X. latifolia Willd. Herb, Hab. in Auslralla uoa 
dubilandum tj. T. An X. montana R. Brown? 

3. X. RIGIDA. 

Caülis brevis. Folia linearia basi dilatala mar- 
gine laevi apice eroso deotibus lateralibus brevibus. 
Fedunculus coraplanatus, anlhuri ramis oppositis, glo- 
merulis oppositis multlflorls ; bracteae longae spi- 
uescentes sub glouierulis racbeos primariae. 

X. rigida R. Brofvn nov. hoU. 261. (117) W. E, 
S. 67. E. a. 2. 426. Lomandra rigida La Billardiere 
nov, holl. 1. 93. t. 120. Hab. in Australia, terra Vaa 
Leuwin. 2^.. f,, Folia latitudine 4—6 lin. Anthurus 
magis expansus. Perigonii laciniae exterlores apice 
incurvae ut in praecedente. Fl. mascula in H. Farn. IIL ERIOCAÜLEAE. 

Acaules, caudice saepe elongato. Inflorescentia 
capitata, glumella stipitata. Flores monoici dissiiniles. 
Capsula trilocularis tricocca rarius dicocca, loculo mo- 
nospermo. Embryo extra albumen. 

Familia a praecedente habilu inagnopere differt. 
Folia septis transversis distincta ut in quibusdam Cy- 
peroideis. Capituliim anthodii in formam saepe in- 
volucro cinclum. Bracteae sub floribus (squamae) et 
ipsi flores habeut pilos fragiles clavatos, clava saepe 
materia grumosa repleta, Embryo extra albumen sec. 
R. Brown et ipse vidi. Ob corollam hujus loci et ob 
embryonem extra albumen, ante Junceas ponendae. 364 Cl. IV. Juncoideae. 

5. ERIOCAÜLON. 

Recepfaculum pilosum. Flores masculi saepe 
versus centrum capilull, glumella exteriore triphylla, 
interiore triparlita. Slam. 3. Flores feminei saepe 
versus ambitum, glumella hexaphylla aut letraphylla 
inlerdum inonophylla. Styli 3 aut Stylus profunde 
trifidus, rarius styli 2. Capsula membranacea. 

1 E. SEPTANGULARE. 

SubacauHs. Folia brevia latluscula. Scapus so- 
Iltarius septangularis. Squamae involucrantes iinbri- 
catae subtriangulares pubescentes, exteriores obtusae, 
interiores acutiusculae. Stam. 4. Styli 2. Capsula 
dicocca. 

E. septangulare /Vither, Smith, engl. 3. 1010. 
Enql. Bot. t. 733. R. S. 2. 864. E. decangulare 
LightJ. scot. 569. Nasugthia articulata Huds. 415. 
Hab. in losula Sky 24.. Fr. Radiculae septis trans- 
versis distinctae. Folia laxius (e septis Iraosversis) 
reticulata , quam in reliquis 4 — 5 lin. lata acutafa. 
Scapus ad ped. longus. Capitulum nigricans. Flores 
feminei masculis mixti. Fl. masculi. Glumella ex- 
lerior e phyllis tribus ungue liliformi, lamina expla- 
nata nigro fusca, pilis albis fragilibus. Glumella in- 
terior e pbyllis tribus unguibus filiformibus convolutis 
superne dilatatis albentibus, macula e virescenti nigra, 
pilis albis fragilibus. Stam 4. Fl. feminei masculis 
intermixti similes. 365 A d d e n d a. P, 7. ante JDavaUiam. 1. CIBOTIÜM. 

Sori marginales exceptl et inclusi indusiu bivalvi de- 
mum cartilagineo, valva altera minori. 

Genus ob soros revera marginales in apicibus 
nervorum lateralium enatos et ob Indusio undique 
cinctos praecedenti ordini affinie. 

1. C. SCHIEDEI. 

FroDS bipinnata et subtripinnatifida pinoae looge 
acuminatae, pinuulae lineares acutae crenatae et pin- 
natifidae subliis glaucescentes. Sori versus paginam 
inferiorem inflexi. 

Cibotium Scbiedei de Scblechtend. et de Cba- 
miss. Linnaea 5. 616. Hab. io 3Iexico ubi Schiede 

LinJi Jiortua II, A a 366 

prope Haclenda de la Laguna legil. E setninibus 
speclmioum in de allatorum enata est nostra planta et 
fruclus proferre incipit. 

Pag, 35 post Pteridem. 

2. CERATOPTERIS. 

Sporangia globosa maxima sub marglne frondls 
reflexo, extlmo margioe indusiiforini. Sporae magnae. 

1. C. THALICTROIDES. 

Frondes crassae succuleotae steriles inflmae si~ 
nuato-pinnatifiJae^ inferiores bipinnatifidae laciniis acu- 
tioribus anguslioribus, fertiles iripinnatißdae laciniis 
acutis angustis. Biilbilli in bifurcatione frondis. 

Ceratopteris thalictroides Broogn. Bullet, d. /. 
Soc. phil. 1821. 181. Acrostichuin thalictroides Linn. 
sp, 1527. Am. ac. 1. 275. Acrostichum siliquosum 
Linn. sp. 1527. Jm, ac. 1. 270. /. 3. Pleris thalic- 
troides Swartz syn. 98. Willd. sp. 4. 378. Ellobo- 
carpus oleraceus Kaulf. en. 148. Hab. in aquis stag- 
jaantibus Indiae orientalis et Chinae australis. Enata 
est filix e seminibus speciminnm a dar Dr. Meyea 
e China australi allatorum. Filix quam maxime 
siiigularis^ habitum plantae umbelliferae aquaticae prae 
se ferens. Stipes sulcatus crassus, lacunis cellulifor- 
zuibus ut in aquaticis aeriferis. Fasciculi lignosi tere- 
tes nullo contexta celluloso fusco iavoluti quod in 
Omnibus aliis liticibus locum habet. 367 
F. 45. post Notochlaenam Marantue. 

4. N. SULCATA. 

Frons tripinnatifida ^ ambitu triangulari, piuDuIae 
superne crenatae inferoe plnnatifidae , laciniae rotun- 
datae crenatae, utrinque cum rachi petioloque sulcatls, 
pilis longis crispis albis tectae. 

Hab. in China australi. Filix parva 3 — 4polI. 
longa. Stipes rufus. Tinnulae \ix poUicem loiigae. 
Sporangia magna serie interrupta. Clar. Bleyen e 
China australi specimina attulit^ e cujus seminibus 
enata est. Affinis N. hirsulae Desvaux at pili alhi 
nee ferruginei. 

P. 173. post Aegilopem squarrosam. 

5. A. triticoides. * Spica elongata, spJculae 
iriflorae fiosculo summo slerih*. Valvae truncatae denfe 
unico brevi. Valva exterior e carina longe arisiäiß, 
aristae in spiculls summis paullo longiores. 

Caulis|2 — Sped. altus. Folia vagina laevi striata 
glabra, lamina augusta demum convoluta hirta, li- 
gula truncata brevis lacera. Spica gracilis 2 — 3 poll. 
longa erectis appressis. Valvae multinerviae, denti 
iino versus latus brevissimo. Valvulae multinerviae 
arista ut seiet aspera, in inferioribus poll. in supe- 
rioribus poll. et dim. longa. Nomine Tritici bicornis 
accepimus, ut igitur patria iguota sit. 

T. 178. /Jost Elymum virglnicum. 

Aa2 368 

9. E. junceus, * Spica subnutans, spiculae ge- 
mlnae subtrifiorae. Valvae longe acutatae subaristatae 
fiosculis inferioribus breviores. Valvula exterior uti 
valvae scabro - pilosa brevissim aristatae. — E. 
junceus. 

E. junceus Ledeb. alt. 1, 119. Hab. in Sibirla 
varielas fiosculis brevi subulalis (quae nostia) ad flu- 
vium Tscharysch et Kocksam 2^.. D. 

P. 195. post Gaudiniam fragilem, 
2. G, geminißora. Caulis ramosisslmus totus 
molliter pubescens. Spiculae geminae. — Arthrosta- 
chya coarciata H. b. 1, 151. Avena gemiaiflora 
Kunth gr. 103. 299. f. 61. agr. 303. G. fragilis ha- 
bet caulem ramosum magis minusque hirtuin, spicu- 
las solitarias, 

P. 225. post Dactyloctenium prostratum, 

1* D. nitidum. Folia stricta margioe scaber- 
riina pilis raris, Spicae alternae et fasciculatae arrec- 
taCf spiculae laxae subpedicellatae. Valvulae exleriore» 
arista b r evis sima suh af'ice exeunte. — Eragrostis nitida 
H. b. 1. 193. Habilum alienum habet, sed sina du- 
bio hujus generis, nam caryopsis verruculata et pro- 
funde excavala est ut in reliquis Dadylocteniis. 

P. 245. post Süpam Richurdsoni. 

11. St. ang-ulata.* Folia convoiula. Pani- 
cula longa ramulis brevibus adpressis. Valvae sub- 
aequales exterior latior plicalo-angulala, inlerior cari- 
nala subaugulata. Valvula exterior angulata angu- 
lia pilosü-scabra, arista recta valvulae subaequali. — 369 

Semina accepimus a cel. Dr. Richardson, qui ex 
America boreali occidenlali attulit. Planta 2 — 3 ped. 
longa, panicula fere pedem longa, ramis 2 — 3 poll. 
longfs, qui longiores, adpressis. Valvae 5 — 6 lin. 
longae rubenles carina et angulis plicisve albenlibus. 
Valvula exterior absque arista 10 lin. longa, angulis 
scabro - hispidis , interior aequalis implicata versus 
marginem scabro -hispida. Ob aristam reclam Strep- 
tachne esset, sed Streptachnen non minus ac Lasia- 
grostidem ad Stipam reduxerim. 

P. 260. post Av&nam condensatam. 

33. J. puberula. * Folia pilis sparsis Panicula 
spiciformis arcta densa. Spiculae triflorae. Valvula 
exterior apice bifida^ sab apice arista brevi recta. --. 
Avena puberula Gussone rar. 55. t. 10. /. 2. sie. 1. 
125. Hab. in Sicilia, Ilalia calidiore, collibus ari- 
dis. O. D. 

P. 319. post Cyperum glomeratum. 

C. COngestUS. C. mulliceps H. b. 1. 311. su- 
pra omissus. C. congestus VaU. en. 2. 358. Schrad. 
cyper, cap. 9. C. bulbosus Lagasc, gen. et sp. diogn. 
2. Schrank Regensb. bot. Abhandl. 3. 24. C. Marlia- 
nus R. S. m. 2. 108. C. subbulbosus K. S. 2. 286. 370 INDEX. ■iJ^chnodon 


Pag. 

227 


Ammophila 


P«g. 
248 


Acratherum 


220 


Ampelodesmos 


265 


Acropleris 


55 


Anatherum 


303 


Acrostichum 


45 


Andropogon 


301 


Acrostichum 21 


. 25. 37 


Andropogon 


222. 223 


44. 49. 51. 52. 54 


224. 301. 


303. 304 


56. 60. 83 


.119.133 
305 
147. 366 


Aoemagroslls 


242 


Adenophorus 


7 


Aoemia 


142 


Adiantum 


11 


Anthophora 


196 


Adiantum 27. 36. 42. 51 


Antrophyum 


55 
74 


Anthoxanthum 


250 


Aegilopinae 


172 


Apluda 


305 


Aegilops 


172. 367 


Aristida 


243 


Agropyrum 


183 


Arrhenatherum 


253 


Agrostideae 


249 


Arthrostachsa 


368 


Agrostis 


233 


Arundinaria 


308 


Jgrostis 226. 


233. 236 


Arundo 


265 


237. 238. 


239. 240 


Arundo 245. 


246. 247 


241. 242. 


343. 247 


248. 


257. 264 
248 


Aspidium 63. 67. 74. 112 


Aira 


262 


125. 126. 


127. 128 


Aira 258. 259. 


261. 262 


129. 130. 


131. 132 


276. 277. 


287. 297 
133 


Alrochloa 


276 


Asplenium 


56 


Aliosorus 


34 


Aspknium 49. 54. 55. 56 


Allosoms 


39 
69. 70 


Alopecurus 


230 


Asprella 


176 


Alopecurus 


232 


Asprdla 


252 


Alsopinla 


106 


Alheropogon 


221 Index. 371 Athyrium 


65. 67 


Avena 
254 


Aveua 195. 244. 


253. 


257 
368 


Aveoaceae 
254 


Bambusaceae 
308 


Beckmanuia 
226 


Bernhardia 
163 


Blechnura 
74 


Bhchnum 


80. 86 


Blysmus 
310. 


Bolrychium 
151 


Botrypus 
152 


JBouteloua 
221 


Bracbypodium 
191 


Brachypodium 


175. 


193 
274 


Briza 
295 


Briza 


292. 


297 


Brozopyrum 
194 


Bromoideae 
276 


Bromus 
278 


Bromus 191. 


192. 


255 


271. 272. 


273. 


297 


Galamagrostis 
245 


Calamagrostis 


245. 


246 


247. 


248. 


252 


Calotheca 
297 


Camptosorus 
69 


Carex 
325 


Carex 
325 


Catabrosa 
297 


Catabrosa 
262 


Catapodium 
193 


Cenchrinae 
196 


Genchrus 
196 


Cenchrus 216. 


217. 


298 


Ceratnchloa 
285 


Gerat opteiis 
366 Ceterach 
Chaetaria 
Ghaetospora 
Cbaeturus 
Chamagrostis 
Cheilanthes 
Ghilochloa 
Ghloris 
Chloris 

Ghoüdropetalum 
Ghoudrosium 
Gibotiura 
Cincinalis 
Ginna 
Cinna 
Gladiutn 
Goix 

Golpodinm 
Gornucopiae 
Cornucopiae 
Gorynephorus 
Grypsis 
Crypsis 

Oyptogramma 
Gryptopbyla 
Cytithea 
Gyclosorus 
Gymbopogon 
Gynodon 
Cynodon 
Gynosuraceae 
Gynosurus 
Cynosurus ' 221. 
225. 
Cyperoideae 
Gyperus 
Cyperus 
Cystea 
Gystopteris 

Daclylis 44. 55 

243 
309 
248 
239 
11. 35 
229 
222 
221 
338 
221 
365 
44. 55 
236 
236 
311 
306 
239 
232 
232 
261 
229 
227 
35 
1 

129. 130 
128 
303 
226 
222 
298 
298 

222. 223 

273. 299 
309 
317 
322 

129. 130 
128 

274 372 Index. Da ctylis 


227. 


Pag. 

. 276 


Erlocauleae 


Pae. 

- 3Ä 


Dactyloctenium 


225, 


, 368 


Eriocaulon 


364 


Dactylogramma 
248 


Eriophorum 


324 


Danthonia 


255 


. 264 


Eu&iachys 


222 


Darea 
67 


Eutriana 


221 


Davallia 
7 


Deparia 
7 


Festuca 


265 


Deyeuxia 


246. 


, 247 


Festuca 175. 


192. 193 


Diarrhena 
276 


245. 264. 


265. 271 


Dichroina 
316 


272. 273. 


274. 275 


Dicksonia 
9 


276. 277. 


279. 281 


Diciinae 


305. 


. 325 


282. 286, 


287. 288 


Didymochlaena 
73 
297 


Didymostachyes 
300 


Feslucaceae 


265 


Digitaria 
204 


Filices 


1 


Digitaria 
226 


Filix 


8 


Dineba 

Dineba 
222 
221 


Fimbristylis 
Fuirena 


315. 316 
323 


Djplachne 
275 


Diplaziura 
70 


Gastridium 


233 


Uoodia 
83 


Gaudinla 
Glyceria 


195. 368 
286 


Echinaria 
298 


Glyceria 287. 


188. 292 


Echinariaceae 
298 
297 


Echinochloa 
208 


Gramineae 


170 


Echinolaena 
215 


Grammitis 51. 54, 55 


Ehrharta 
307 


Gyinnogramma 


48 


Eleocharis 


311. 


312 


Gymnothrix 


217 


Eleogiton 
314 


Ehmine 221. 


225. 


275 


Heiopus 


199 


Eleusine 
225 


Hemionitis 48. 49. 50. 52 


Ellobocarpus 
336 


Heteropogon 


101 


Elymus 


176. 


368 


Hexandrae 


307 


Elyna 
325 


Hierochloa 


253 


Elyna 
325 


Holcoideae 


252 


Eodogeneae 
169 


Holcus 


252 


Erjuisetaceae 
164 


Holcus 252. 


255. 303 


Equisetura 
165 
304 


Eragrostis 
192 


Holoschoenus 


316 


ErogrosHs 


293. 


368 


Hordeaceae 


176 Index. 373 Hordeum 


179 


Lüliaceae 


174 


Hordeum 


178 


Lolium 


174 


Hydrochloa 


287 


Lomandfa 362, 


, 363 


Hydro^lossum 139, 


. 140 


Loirjaria 


79 
141 


Ludolfia 


308 


Hydropyrunj 


306 


Lycopodiaceae 


158 


Hyinenophylleae 


. 3 


Lycopodiurn 


158 


Hymenophyllum 


4 


Lycopodium 


163 


Lygeum 


308 


Iinperata 


300 


Lygodium 


139 


Iscliaeinum 


305 


Isolepsis 


313 


Macrochloa 


244 


Blarattia 


149 


Joachimia 


226 


Maraltiaceae 


148 


JuDceae 


339 


Blariscus 


322 


Juncoideae 


337 


Marsilea 


156 


Juncus 


339 


Megüstachya 


293 


Melica 


262 


Koappia 


239 


Mdica 


297 


Kobresia 


325 


Meliois 


220 


Koeleria 


277 


Meniscum 


84 


Koekria 264. 276. 


277 


Michelana 


285 


Kyllinga 


322 


Blicrosorum 


110 


Kyllinga 


322 


Milbora 


239 


^ 
Milium 


239 


Lagurlnae 


250 


Milium 233. 240. 


241 


Lagurus 


250 


Molioia . 


297 


Lumarckia 


299 


Monoclinae 


309 


Lappagioeae 222. 

Lappago 

Lasiagrosti's 


197 


Mühlenbergia 


236 


197 


Mühhnbergia 


237 


245 


Mursippospermum 


343 


Leersia . 


252 


Musci 


1 


Leptochloa 


221 


Ujjiochloa 222. 


275 


NardJnae 


171 


Liberlia 


285 


Nardiis 


171 


Limnotis 


227 


Nardus 


172 


TJndsaea 


35 


Nusugthia 


364 


Lithachne 


306 


Nephrodiuni 


125 


Lithagrostis 


306 


Nephrodium 122. 129, 


.131 


Lodiculariae 


198 


Niphobolus 
Aa2 


111 374 Index. Nolochlaenc 


1 


43. 


367 


Phleum 
227 


Notochlaenc 


r 
55 


Phlcum 227. 


230. 
233. 


232 

299 


Olfersia 


134 


PhoUurus 
172 


Olyra 


305 


Phragmlles 
264 


Onoclea 


136 


Physeumatiura 
133 


Onodea 


35. 80. 82. 83 


Pilularia 
155 
136 


Piptatherum 
240 


Ophioglosseae 
151 


Pldtycerium 
48 


Ophioglossum 
153 


Pkopeltis 
89 


Ofjhiüglossum 


139. 


141 


Poa 
286 


Ophiiiriaae 


171 


Poa 264. 271. 


273. 


274 


Ophiurus 


171 


275. 276. 


286. 


287 


Oplismenus 


207 


293. 294. 


296. 


297 


Oreochloa 


194 


Podosemum 
236 


Orthopogüu 


207 


PoJcfsemum 


237. 


242 


Oryza 


307 


Pollinia 
303 


Oryzinae 


307 


Polybolrya 
134 


Oryzopsis 


241 


Polypodiaceae 
5 


Osmunda 


145 


Polypodiuni 
87 


Osmunda 35. 51 


. 80. 


136 


Polypodlum 8. 51. &} 


1. 63 
142. 


147. 


151 


67. 111. 


112. 


118 


Osmundaceae 
138 


119. 120. 


121. 


122 


123. 124. 


126. 


127 


Paniceae 


198 


129. 130. 


131. 


132 


Fanicum 


209 


133 


Panicum 


207. 


208. 


209 


Polypogon 
232 


217. 


218, 


220. 


226 
308 


Polypogon 
Polystichum, 
248 
50 


Papyrus 


322 


Pseudocarpeae 
308 


Paralleliner' 


via 
169 


Psilathera 
300 


Paspalus 


200 


Psilotum 
163 


Paspalus 
223. 


226 


Psilurus 
172 


Penicillaria 


220 


Pteris 
19 


Pennisetuin 


216 


Pieris 35. 36. 37. 3S 


1. 41 


Phalarideae 


250 


43. 49. 


128. 


366 


Phalaris 


251 
Phalüds 


210. 


227. 


229 


Rebouka 
288 
232. 


233: 


277 


Reimaria 
203 


Fliippsia 


238 


Kestiaceae 
337 Index. 375 Resllo 

RhabdochJoa 

Rhombolytruin 

Rhynchospora 

JRottboella 

Rumohra 338. 339 

221. 222 

296 

310 

172. 199 

127 Siipa 

Stipa 

StrebUdia 

Strulhlopleris 

Strutlüopteris 

Sturmia 243. 368 
301 
309 
136 
80 
239 Saccharutn 

Saccharum 

Salvinia 

Salvioiaceae 

Schismus 

Schmidtia 

S^hoenodorus 

Schoenodorus 

Schoenus 

Schoenus 230. 

Scirpus 

Scirpus 310. 311 
315. 316. 

Sclerochloa 

Scolochloa 

Scohchloa 

Scolopendrium 

Seeale 

Sessleria 

Scsskria 273. 

Selaria 

Sopghum 

Sparganium 

Sparlina 

Spicalae 

Spicigerae 

Sporolobus 

Sporolobus 

Stegania 

Stenotaplirum 300 

,300 

156 

155 

264 
238 
286 

271. 274 
309 

309. 310 

311 

311 

.312.314 

317. 322 
324 
273 
265 
265 
69 
183 
299 

298. 300 
217 
303 
336 
227 
170 
198 
237 
242 
80 
198 Teclaria 

Todea 

Trachynia 

Trachypogon 

Trichaeta 

Trichodium 

Tricliomanes 

Trichophorum 

Tridens 

Triodia 

Triplaclme 

Tripsacum 

Trisetum 255. Triticeae 
Trilicum 
Tiiticum 

Typha 
Typhoideae Ugena 
Uniola 
Urachne 
Uralepsis 177. 
193. 127 
146 
192 

303. 305 
161 

235. 238 

4. 8 

323 

286 

264 

. 241 
305 

257. 258 

260. 261 
181 
181 

191. 192 

194. 274 
336 
336 140 
275 
240 
286 Vilfa 

nifa 

Viltaria 242 

238 

35 376 
Index. 
Vulpia 
271 


Xerolea 
Wangenlieimia 
Woodsia 
Woodsia 
Woodwardia 


106. 


194 

132 

132 

84 


Zea 

Zizania 

Zoysra 

Zoysinae 


306 

306 

195 

'^195 New York Botanical Garden Library 

QK73.B69L562V.2 gen 

Link, Heinrich Frie/Hortus Regius Botani 3 5185 00113 2503